logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Mirzec
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD GMINY
minus Dane podstawowe
minus Dane teleadresowe
plus Majątek Gminy
plus Struktura organizacyjna
plus Oświata
plus Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
plus Biblioteka i Ośrodek Kultury Gminy Mirzec
plus Służba zdrowia
minus Elektroniczna Skrzynka Podawcza
plus Wyniki kontroli
plus Rejestr Petycji
minus Centralny rejestr umów i porozumień
 WŁADZE GMINY
plus Wójt Gminy
plus Rada Gminy - Kadencja 2006 - 2010
plus Rada Gminy - Kadencja 2010 - 2014
plus Rada Gminy - Kadencja 2014 - 2018
plus Rada Gminy - Kadencja 2018 - 2023
plus Sekretarz Gminy
plus Skarbnik Gminy
plus Sołectwa Gminy Mirzec
 PRAWO LOKALNE
minus Statut
minus Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy Mirzec
plus Budżet
plus Podatki i opłaty lokalne
minus Dług publiczny
minus Plan Rozwoju Lokalnego dla Gminy Mirzec
plus Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Mirzec
plus Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Mirzec
minus GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI i ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII.
minus STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH GMINY MIRZEC NA LATA 2016-2022
minus Gospodarka Nieruchomościami
plus Program Usuwania Wyrobów Zawierających Azbest Dla Gminy Mirzec na lata 2013-2032
plus Konsultacje społeczne
plus Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie
plus Rolnictwo
minus Strategia Rozwoju Gminy Mirzec na lata 2013-2020
 INNE
plus Załatwianie spraw obywateli
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Dostęp do Informacji Publicznej
minus Udzielanie informacji publicznej na wniosek
plus Ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska
plus WYBORY SOŁTYSÓW
plus Program Integracji Społecznej
plus Współpraca z organizacjami pozarządowymi
minus Inicjatywy lokalne
minus Rewitalizacja
plus Rewitalizacja II
minus Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Mirzec na lata 2016-2023
plus Informacje Urzędu Gminy
minus Wybory ławników na kadencję 2016 - 2019
plus Plan Postępowań o udzielenie zamówień
 Zamówienia publiczne do 30 000 Euro
plus 2015 rok
plus 2016 rok
plus 2017 rok
minus 2018 rok
   plus Styczeń 2018
   minus Luty 2018
      minus Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem pn "Rozwój ciała i umysłu- modernizacja i rozbudowa szkolnej infrastruktury sportowej wraz z wyposażeniem w sprzęt i materiały dydaktyczne-etap III, obejm
      minus Zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej w Małyszynie
      minus Modernizacja placu koło budynku remizy OSP Ostrożanka
      minus „Zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej w Małyszynie”
      minus Budowa oświetlenia drogowego na terenie gminy Mirzec
   plus Marzec 2018
   plus Kwiecień 2018
   plus Maj 2018
   plus Czerwiec 2018
   plus Lipiec 2018
   plus SIERPIEŃ 2018
   plus Wrzesień 2018
   plus Październik 2018
   plus Listopad 2018
   plus Grudzień 2018
plus 2019 rok
 Wybory
minus Wybory przedterminowe - 21 luty 2016 r.
minus Referendum 2015
plus WYBORY PREZYDENCKIE 2015r.
minus WYBORY SEJM SENAT 2015
minus WYBORY DO IZB ROLNICZYCH - 2015
minus Wybory ławników na kadencję 2016 - 2019
minus Wybory do Młodzieżowej Rady Gminy
plus WYBORY SAMORZĄDOWE 2018
 Informacje
plus Uchwały
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
A A A


Znak: IRG.271.15.2018.MMS                                                     Mirzec, dnia 07.02.2018r.

 

ZAPYTANIE    OFERTOWE

o wartości poniżej 30 000 EURO (art.4 pkt.8 u Pzp) 

Gmina Mirzec zaprasza do składania ofert cenowych na: 

pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem  inwestycyjnym, pn. „Rozwój ciała i umysłu – modernizacja i rozbudowa szkolnej infrastruktury sportowej wraz z wyposażeniem w sprzęt i materiały dydaktyczne- etap III obejmujący: Modernizację sali gimnastycznej w Mircu”.

I.     Zamawiający:

        Gmina Mirzec, Mirzec Stary 9, 27-220 Mirzec, woj. świętokrzyskie, tel. 041/ 2767191,

        lub 041/ 2767192, fax. 041 /2767170

        www.mirzec.pl, e-mail: ug_mirzec@poczta.onet.pl

II. Przedmiotem zamówienia jest pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem, pn.

„Rozwój ciała i umysłu – modernizacja i rozbudowa szkolnej infrastruktury sportowej wraz z wyposażeniem w sprzęt i materiały dydaktyczne- etap III, obejmujący: Modernizację sali gimnastycznej w Mircu”.

Opis zakresu rzeczowego nadzorowanego zadania: Przedmiotem zamówienia niniejszego postępowania jest realizacja zadania pn.

„Rozwój ciała i umysłu - modernizacja i rozbudowa szkolnej infrastruktury sportowej wraz z wyposażeniem  w sprzęt i materiały dydaktyczne - etap III” obejmujący: „Modernizacje sali gimnastycznej w Mircu”.

Główny zakres projektowanych prac budowlanych polega na dobudowie klatki schodowej do istniejącej sali gimnastycznej wraz z przebudową sanitariatów w budynku sali gimnastycznej.

Ogólny zakres prac przedstawia się następująco:

 • roboty demontażowe oraz wyburzeniowe (likwidacja zbędnych ścianek działowych, wykucia i przebicia, likwidacja okna celem wykonania drzwi wyjściowych, likwidacja balkonu na piętrze),
 • roboty ziemne (naprawa opaski w miejscu budowy klatki schodowej, wykonanie ciągu pieszego do nowo powstałych drzwi),
 • roboty murowe (wykonanie nowych przepierzeń z lekkich elementów),
 • roboty żelbetowe (wykonanie nowych elementów żelbetowych w nawiązaniu do opracowania branżowego, osadzenie niezbędnych nadproży nad otworami),
 • roboty posadzkarskie (wykonanie posadzek w nowo powstałej klatce schodowej, uzupełnienie istniejących posadzek związane z przebudową sanitariatów),
 • roboty tynkarskie,
 • prace instalatorskie związane z instalacjami branży elektrycznej,
 • montaż zewnętrznej platformy dla osób niepełnosprawnych,
 • montaż stolarki okiennej i drzwiowej,
 • roboty wykończeniowe (wszelkie prace związane z wykończeniem wewnętrznym i zewnętrznym budynku związane z wykonywanymi robotami budowlanymi),
 • wszelkie prace porządkowe oraz prace dodatkowe wynikłe podczas prowadzenia robót budowlanych a nie objętych opracowaniem.
   
  Przedmiot zamówienia i standardy jakościowe szczegółowo określają projekt budowlany i projekt wykonawczy: dobudowy klatki schodowej do sali gimnastycznej wraz z przebudową sanitariatów w Mircu na działkach 2609/3, 2610, 2911/2, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót oraz przedmiary robót w ramach zadania pn. „Modernizacja Infrastruktury Sportowej przy Zespole Szkół w Mircu” dla projektu budowlano wykonawczego pn. „Dobudowa klatki schodowej wraz z przebudową sanitariatów” opracowaną przez firmę Jednostkę Projektową F.U.H Kreska Krzysztof Buczyńskii, ul. Stanisława Wyspiańskiego 15/82, 39-400 Tarnobrzeg i zamieszczone zostały przez Zamawiającego na stronie internetowej: ugmirzec.sisco.info – przetargi STYCZEŃ-2018, Nr ogłoszenia na portalu uzp Nr 504281-N-2018 dnia 11.01.2018r.
  Dodatkowe informacje i materiały dotyczące wykonania zamówienia można uzyskać w pokoju nr 303 tutejszego Urzędu Gminy w Mircu, Mirzec Stary 9, 27- 220 Mirzec.
  III.  Termin realizacji zamówienia – najpóźniej do dnia 31.08.2018r.
  IV.  Wymagania, jakie powinni spełnić wykonawcy zamówienia w zakresie dokumentów  i oświadczeń;
 1. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej czynności – kserokopia  (poświadczona przez Wykonawcę) za zgodność z oryginałem, stwierdzenia przygotowania zawodowego do kierowania robotami budowlanymi  w specjalności konstrukcyjno- budowlanej bez ograniczeń.
 2. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie potwierdzone złożeniem poświadczenia, referencji o sprawowaniu funkcji inspektora nadzoru dla min. dwie robót w zakresie

       budowy, dobudowy, rozbudowy, nadbudowy budynku.

 1. aktualne zaświadczenie z właściwej Izby o wpisaniu na listę członków.

V. Opis sposobu przygotowani oferty:

      Oferta powinna być sporządzona  na formularzu oferty stanowiący załącznik nr 1 w formie pisemnej, w języku polskim, która zawiera nazwę i adres Wykonawcy oraz procent od wartości netto zadania za jaki będzie pełnił nadzór inwestorski.

      Oferta powinna być:

 • opatrzona pieczęcią firmową
 • posiadać datę sporządzenia
 • zawierać adres lub siedzibę Wykonawcy, numer telefonu, NIP
 • posiadać wartość (%) wykonania zamówienia.

VI.  Do oferty wykonawca zobowiązuje się do przedłożenia:

1. Formularza ofertowego – Załącznik nr 1;

2. Zaparafowany projekt umowy – Załącznik nr 2;

3. Oświadczenie Wykonawcy – Załącznik nr 3;

     4. Dokumenty o których mowa w pkt. IV.

 VII. Miejsce i termin złożenia ofert:

       - ofertę należy złożyć w pokoju nr 220 ( sekretariat ) Urzędu Gminy w Mircu  do dnia    

         15.02.2018r. do godz. 1000.

       - oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty, kuriera lub też dostarczona 

          osobiście do Urzędu Gminy w Mircu.

 - ofertę należy złożyć w trwale zamkniętym opakowaniu z opisem – Oferta na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem pn. „Rozwój ciała i umysłu – modernizacja i rozbudowa szkolnej infrastruktury sportowej wraz z wyposażeniem w sprzęt i materiały dydaktyczne- etap III, obejmujący: Modernizację sali gimnastycznej w Mircu”.

VIII.   Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty:

 1. Zamawiający  dokona wyboru oferty najkorzystniejszej z najniższą ceną wykonania zamówienia.
 2. Niekompletne oferty (bez podpisu, ceny) nie będą brały udziału w postępowaniu.

     3.  Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

IX. Tryb udzielania zamówienia:

 1. Zapytanie cenowe traktujemy jako rozeznanie cenowe dla udzielania zamówienia w oparciu o art.4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz. U. z 2017 poz. 1579 z późn. zm.).
 2. Zamówienie udzielone będzie zgodnie  zasadą konkurencyjności  i nie podlega przepisom Prawo Zamówień Publicznych.
 3. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego.
 4. Wykonawca którego oferta zostanie wybrana zostanie ponadto powiadomiony pisemnie lub telefonicznie o wyborze najkorzystniejszej oferty oraz o terminie podpisania umowy.
 5. Do prowadzonego postępowania nie przysługują wykonawcy środki ochrony prawnej (protest, odwołanie, skarga).
 6. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

 X. Informacje dodatkowe:

    Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia  zapytania ofertowego na realizację ww. zadania bez podawania przyczyny.

Załączniki:

 1. Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy
 2. Załącznik nr 2 – Projekt umowy
 3. Załącznik nr 3 – Oświadczenie Wykonawcy

 

                                                                           WÓJT

                                                                       /-/Mirosław Seweryn

Załączniki do pobrania: 2018-02-08 09:39:08 - Załacznik Nr 1-Formularz ofertowy (14.45 kB)
2018-02-08 09:39:49 - Załącznik Nr 2-Projekt umowy (23.56 kB)
2018-02-08 09:40:33 - Załącznik Nr 3-Oświadczenie Wykonawcy (12.80 kB)

Nazwa dokumentu: Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem pn "Rozwój ciała i umysłu- modernizacja i rozbudowa szkolnej infrastruktury sportowej wraz z wyposażeniem w sprzęt i materiały dydaktyczne-etap III, obejm
Osoba, która wytworzyła informację: Magdalena Maśny-Stompor
Osoba, która odpowiada za treść: Magdalena Maśny-Stompor
Osoba, która wprowadzała dane: Magdalena Maśny-Stompor
Data wytworzenia informacji: 2018-02-08 09:29:23
Data udostępnienia informacji: 2018-02-08 09:29:23
Data ostatniej aktualizacji: 2018-02-08 09:41:28

Wersja do wydruku...

corner   corner