logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Mirzec
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD GMINY
minus Dane podstawowe
minus Dane teleadresowe
plus Majątek Gminy
plus Struktura organizacyjna
plus Oświata
plus Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
plus Biblioteka i Ośrodek Kultury Gminy Mirzec
plus Służba zdrowia
minus Elektroniczna Skrzynka Podawcza
plus Wyniki kontroli
plus Rejestr Petycji
minus Centralny rejestr umów i porozumień
 WŁADZE GMINY
plus Wójt Gminy
plus Zastępca Wójta
plus Rada Gminy - Kadencja 2006 - 2010
plus Rada Gminy - Kadencja 2010 - 2014
plus Rada Gminy - Kadencja 2014 - 2018
plus Rada Gminy - Kadencja 2018 - 2023
plus Sekretarz Gminy
plus Skarbnik Gminy
plus Sołectwa Gminy Mirzec
 PRAWO LOKALNE
minus Statut
minus Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy Mirzec
plus Budżet
plus Podatki i opłaty lokalne
minus Dług publiczny
minus Plan Rozwoju Lokalnego dla Gminy Mirzec
plus Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Mirzec
plus Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Mirzec
minus GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI i ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII.
minus STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH GMINY MIRZEC NA LATA 2016-2022
minus Gospodarka Nieruchomościami
plus Program Usuwania Wyrobów Zawierających Azbest Dla Gminy Mirzec na lata 2013-2032
plus Konsultacje społeczne
plus Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie
plus Rolnictwo
minus Strategia Rozwoju Gminy Mirzec na lata 2013-2020
 INNE
plus Załatwianie spraw obywateli
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Dostęp do Informacji Publicznej
minus Udzielanie informacji publicznej na wniosek
plus Ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska
plus WYBORY SOŁTYSÓW
plus Program Integracji Społecznej
plus Współpraca z organizacjami pozarządowymi
minus Inicjatywy lokalne
minus Rewitalizacja
plus Rewitalizacja II
minus Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Mirzec na lata 2016-2023
plus Informacje Urzędu Gminy
minus Wybory ławników na kadencję 2016 - 2019
plus Plan Postępowań o udzielenie zamówień
 Zamówienia publiczne do 30 000 Euro
plus 2015 rok
plus 2016 rok
plus 2017 rok
minus 2018 rok
   plus Styczeń 2018
   plus Luty 2018
   minus Marzec 2018
      minus Wykonanie dokumentacji projektowej pod budowę oświetlenia drogowego na terenie Gminy Mirzec
      minus Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem inwestycyjnym, pn. „Przebudowa budynku wielofunkcyjnego w Ostrożance”
   plus Kwiecień 2018
   plus Maj 2018
   plus Czerwiec 2018
   plus Lipiec 2018
   plus SIERPIEŃ 2018
   plus Wrzesień 2018
   plus Październik 2018
   plus Listopad 2018
   plus Grudzień 2018
plus 2019 rok
 Wybory
minus Wybory przedterminowe - 21 luty 2016 r.
minus Referendum 2015
plus WYBORY PREZYDENCKIE 2015r.
minus WYBORY SEJM SENAT 2015
minus WYBORY DO IZB ROLNICZYCH - 2015
minus Wybory ławników na kadencję 2016 - 2019
minus Wybory do Młodzieżowej Rady Gminy
plus WYBORY SAMORZĄDOWE 2018
minus Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019
minus WYBORY DO IZB ROLNICZYCH - 2019
minus WYBORY ŁAWNIKÓW KADENCJA 2020-2023
minus Wybory do Sejmu i Senatu 2019
 wykonanie drenażu opaskowego budynku OSP Jagodne w ramach zadana pn.: „Modernizacja budynku OSP Jagodne polegająca na remoncie garażu
 Informacje
plus Uchwały
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
A A A


Znak: IRG.271.27.2018.MP                                                           

 

ZAPYTANIE    OFERTOWE

o wartości poniżej 30 000 EURO (art.4 pkt.8 u Pzp)

 

Gmina Mirzec zaprasza do składania ofert cenowych na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem  inwestycyjnym, pn. „Przebudowa budynku wielofunkcyjnego w Ostrożance”

 

I.     Zamawiający:

        Gmina Mirzec, Mirzec Stary 9, 27-220 Mirzec, woj. świętokrzyskie, tel. 041/ 2767191,

        lub 041/ 2767192, fax. 041 /2767170

        www.mirzec.pl, e-mail: ug_mirzec@poczta.onet.pl

 

II. Przedmiotem zamówienia jest pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem, pn.

„Przebudowa budynku wielofunkcyjnego w Ostrożance”

 1. Opis zakresu rzeczowego nadzorowanego zadania: zamówienie obejmuje pełnienie nadzoru inwestorskiego nad wykonaniem robót budowlanych związanych przebudową budynku wielofunkcyjnego użytkowanego przez Ochotniczą Straż Pożarną, polegających na:
 • rozebraniu pokrycia dachowego z płyt azbestowo-cementowych, obróbek blacharskich rur spustowych, rynien,
 • demontaż zadaszenia nad schodami zewnętrznymi,
 • wykucie z muru ościeżnic drzwiowych oraz podokienników,
 • wymiana skorodowanych elementów więźby drewnianej,
 • wymiana wszystkich warstw posadzki wraz na gruncie
 • wykonaniu nowego dachu, kominów, izolacji cieplnej ścian zewnętrznych, izolacji przeciwwilgociowej, elewacji, podokienników zewnętrznych i daszku systemowego oraz renowacja betonowych schodów zewnętrznych,
 • wykucie otworu drzwiowego
 • wykonaniu nowych posadzek i okładzin ścian
 • wymianie części stolarki drzwiowej, wykonaniu w całym budynku wewnętrznych instalacji wod – kan., elektrycznych, gazowej i wentylacyjnej,
 • instalacji co.

Przedmiot zamówienia i standardy jakościowe szczegółowo określają projekt budowlany i projekt wykonawczy przebudowy budynku wielofunkcyjnego OSP w Ostrożance, projekt instalacji gazowej i wentylacyjnej, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót oraz przedmiary robót w ramach zadania pn. „Przebudowa budynku wielofunkcyjnego w Ostrożance” opracowaną przez firmę ARMAX Sp. z o.o. ul. 1-go Maja 13, 27-200 Starachowice oraz Biuro Projektowe PROMAX ul. Radomska 29, 27-200 Starachowice i zamieszczone zostały przez Zamawiającego na stronie internetowej: ugmirzec.sisco.info – przetargi LUTY-2018, Nr ogłoszenia na portalu uzp 522617-N-2018 z dnia 2018-02-23 r.

 

 1. Do obowiązków Wykonawcy należy pełny zakres czynności określonych w art. 25 ustawy z dnia 7.07.1994 roku  -  Prawo  Budowlane (Dz.U. z 2017 r., poz. 1332 t.j.), a także:
 1. Zapewnienie nadzoru inwestorskiego przy pomocy osób posiadających uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi:
 • bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno - budowlanej pełniący także rolę koordynatora,
 • bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych
 • w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.
 1. Przygotowanie dokumentów i zgłoszenie zakończenia robót budowlanych.
 2. Bieżąca kontrola jakości wszystkich użytych do budowy wyrobów budowlanych oraz ich zgodność z dokumentacją projektową, a w szczególności zapobieganiu zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie oraz niezwłoczne informowanie Zamawiającego o wykrytych wadach i nieprawidłowościach,
   1. kontrola budowy przez koordynatora w trakcie trwania robót budowlanych nie rzadziej niż 2 razy w tygodniu oraz na każde dodatkowe wezwanie Zamawiającego lub kierownika budowy, potwierdzone wpisem do dziennik budowy,
   2. kontrola budowy inspektorów branżowych w trakcie trwania robót budowlanych w danej specjalności nie rzadziej niż 2 razy w tygodniu oraz na każde dodatkowe wezwanie Zamawiającego lub kierownika budowy, potwierdzone wpisem do dziennik budowy,
   3. organizowanie i udział w Radach budowy i odbiorach,
   4. przeprowadzanie przez Wykonawcę Rad budowy w częstotliwości wg potrzeb lecz nie rzadziej niż raz w miesiącu,
   5. sporządzenie przez Wykonawcę protokołów ze spotkań – Rad budowy i bieżącego przekazywania ich Zamawiającemu,
   6. udział w odbiorach robót zanikowych oraz końcowym,
   7. kontrola rzeczowo-finansowa wykonywanych robót budowlanych oraz czuwanie nad terminową i finansową realizacją robót w tym kontrola postępu robót w stosunku do harmonogramu realizacji robót budowlanych,
   8. informowanie Zamawiającego o pojawiających się na budowie podwykonawcach,
   9. opiniowanie na piśmie zasadności ewentualnego wykonania robót podobnych wnioskowanych przez Zamawiającego lub Wykonawcę robót w terminie do 5 dni od daty otrzymania wniosku,
   10. czynny udział przy uzgadnianiu z projektantem ewentualnego wykonania robót dodatkowych sprawdzenie zasadności oraz weryfikacja robót dodatkowych,
   11. powiadomienie Zamawiającego o konieczności wykonania robót w sposób odmienny od zatwierdzonego projektu budowlanego i wykonawczego,
   12. wykonanie inwentaryzacji robót w toku w przypadku przerwania robót w trakcie ich realizacji, w sytuacji upadłości Wykonawcy robót lub odstąpienia od umowy,
   13. zgłaszanie Zamawiającemu propozycji niezbędnych działań mających na celu zniwelowanie ewentualnych opóźnień w robotach budowlanych,
   14. współpraca z Wykonawcą robót w celu uniknięcia lub zredukowania skutków ewentualnych wydarzeń i okoliczności, które mogą mieć wpływ na jakość robót, wzrost wynagrodzenia Wykonawcy robót budowlanych lub planowana datę zakończenia,
   15. kontrolowanie rozliczeń budowy,
   16. sprawdzenie pełnej dokumentacji odbiorowej przygotowanej przez Wykonawcę robót budowlanych w terminie do 5 dni od dnia otrzymania dokumentacji, jednak nie później niż na dzień przed odbiorem końcowym robót potwierdzone protokołem ze sprawdzenia dokumentacji odbiorowej,
   17. po zakończeniu robót budowlanych, przygotowanie wykazu finansowo – rzeczowego wykonanych elementów robót,
   18. udział w przeglądach i odbiorach gwarancyjnych w okresie obowiązywania gwarancji udzielanej przez Wykonawcę robót budowlanych. Przeglądy gwarancyjne będą wykonywane nie rzadziej niż raz w roku. Inspektor Nadzoru jest także zobowiązany do stawiennictwa się w terminie i miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego lub użytkownika, na każde zawiadomienie otrzymane przez Zamawiającego lub użytkownika,
   19. zgłoszenie zakończenia robót budowlanych.
 3. Inspektor Nadzoru będzie wykonywał swoje obowiązki od dnia wprowadzenia Wykonawcy robót budowlanych na budowę do dnia zakończenia i rozliczenia rzeczowo-finansowego nadzorowanych robót. W przypadku wydłużenia się terminu wykonania prac budowlanych termin obowiązania umowy na pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego ulega przedłużeniu o wymagany czas niezbędny do zakończenia i odbioru robót budowlanych oraz rozliczenia rzeczowo- finansowego inwestycji. W przypadku przedłużenia terminu realizacji robót budowlanych wydłużeniu ulega termin sprawowania Nadzoru inwestorskiego lecz bez zwiększenia wynagrodzenia.
 4. Inspektor Nadzoru w sytuacji ujawnienia się wad robót budowlanych w okresie gwarancyjnym będzie zobowiązany do czynności związanych z opisem powstałej szkody, jej oszacowaniem, określeniem przyczyn zaistniałych wad oraz kontaktów w tym zakresie z Wykonawcą robót budowlanych.

Dodatkowe informacje i materiały dotyczące wykonania zamówienia można uzyskać w pokoju nr 302 tutejszego Urzędu Gminy w Mircu, Mirzec Stary 9, 27- 220 Mirzec.

 

III.  Termin realizacji zamówienia – do dnia 30.07.2018r.

IV.  Wymagania, jakie powinni spełnić wykonawcy zamówienia w zakresie dokumentów  i oświadczeń;

 1. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej czynności - Zamawiający uzna spełnienie tegoż warunku poprzez złożenie aktualnego odpisu z właściwego rejestru wystawionego nie wcześniej niż 6 m-cy przed terminem składania ofert.
 2. Dysponują potencjałem i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia – oświadczenie Wykonawcy – Zamawiający uzna spełnienie tegoż warunku jeżeli Wykonawca oświadczy że dyspononuje  oosbami do kierowania robotami budowlanymi  
 • w specjalności konstrukcyjno- budowlanej bez ograniczeń – 1 osoba posiadająca minimum 3 lata zawodowego stażu pracy w pełnieniu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,
 • bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych - 1 osoba posiadająca minimum 3 lata zawodowego stażu pracy w pełnieniu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,
 • w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych – 1 osoba posiadająca minimum 3 lata zawodowego stażu pracy w pełnieniu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,
 1. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie potwierdzone złożeniem poświadczenia, referencji o sprawowaniu funkcji inspektora nadzoru dla min. dwóch robót w zakresie budowy, dobudowy, rozbudowy budynku wraz z instalacjami sanitarnymi i elektrycznymi budynków użyteczności publicznej o wartości min. 100 000 zł każda.
 2. Przed podpisaniem umowy Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wykaz osób, wskazanych do realizacji zamówienia publicznego wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, wraz z aktualnymi zaświadczenie z właściwej Izby o wpisaniu na listę członków dla osób wskazanych w pkt. 1.

 

V. Opis sposobu przygotowania oferty:

 

Oferta powinna być sporządzona  na formularzu oferty stanowiący załącznik nr 1 w formie pisemnej, w języku polskim, która zawiera nazwę i adres Wykonawcy oraz procent od wartości netto zadania za jaki będzie pełnił nadzór inwestorski.

Oferta powinna być:

 • opatrzona pieczęcią firmową
 • posiadać datę sporządzenia
 • zawierać adres lub siedzibę Wykonawcy, numer telefonu, NIP
 • posiadać wartość (%) wykonania zamówienia.

 

VI.  Do oferty wykonawca zobowiązuje się do przedłożenia:

1. Formularza ofertowego – Załącznik nr 1;

2. Zaparafowany projekt umowy – Załącznik nr 2;

3. Dokumenty o których mowa w pkt. IV ppkt 1-2.

 

VII. Miejsce i termin złożenia ofert:

 1. Ofertę należy złożyć w pokoju nr 220 ( sekretariat ) Urzędu Gminy w Mircu  do dnia 21.03.2018r. do godz. 1200.
 2. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty, kuriera lub też dostarczona osobiście do Urzędu Gminy w Mircu.
 3. Ofertę należy złożyć w trwale zamkniętym opakowaniu z opisem – Oferta na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem pn. „Przebudowa budynku wielofunkcyjnego w Ostrożance”

 

VIII.   Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty:

 1. Zamawiający  dokona wyboru oferty najkorzystniejszej z najniższą ceną wykonania zamówienia.
 2. Niekompletne oferty (bez podpisu, ceny, dokumentów o których mowa w pkt. IV) nie będą brały udziału w postępowaniu.
 3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

 

IX. Tryb udzielania zamówienia:

 1. Zapytanie cenowe traktujemy jako rozeznanie cenowe dla udzielania zamówienia w oparciu o art.4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz. U. z 2017 poz. 1579                     z późn. zm.).
 2. Zamówienie udzielone będzie zgodnie  zasadą konkurencyjności i nie podlega przepisom Prawo Zamówień Publicznych.
 3. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego.
 4. Wykonawca którego oferta zostanie wybrana zostanie ponadto powiadomiony pisemnie lub telefonicznie o wyborze najkorzystniejszej oferty oraz o terminie podpisania umowy.
 5. Do prowadzonego postępowania nie przysługują wykonawcy środki ochrony prawnej (protest, odwołanie, skarga).
 6. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

 

X. Informacje dodatkowe:

 1. W przypadku, gdy Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający będzie mógł wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert.
 2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia  zapytania ofertowego na realizację ww. zadania bez podawania przyczyny.

 

Załączniki:

 1. Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy
 2. Załącznik nr 2 – Projekt umowy

 

 

Wójt Gminy Mirzec

/-/ Mirosław Seweryn

                                                                          

 

 

Ilość odwiedzin: 998
Nazwa dokumentu: Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem inwestycyjnym, pn. „Przebudowa budynku wielofunkcyjnego w Ostrożance”
Osoba, która wytworzyła informację: Magdalena Podsiadło
Osoba, która odpowiada za treść: Magdalena Podsiadło
Osoba, która wprowadzała dane: Magdalena Podsiadło
Data wytworzenia informacji: 2018-03-14 11:53:38
Data udostępnienia informacji: 2018-03-14 11:53:38
Data ostatniej aktualizacji: 2018-06-19 13:47:32

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner