logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Mirzec
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD GMINY
minus Dane podstawowe
minus Dane teleadresowe
plus Majątek Gminy
plus Struktura organizacyjna
plus Oświata
plus Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
plus Biblioteka i Ośrodek Kultury Gminy Mirzec
plus Służba zdrowia
minus Elektroniczna Skrzynka Podawcza
plus Wyniki kontroli
plus Rejestr Petycji
minus Centralny rejestr umów i porozumień
 WŁADZE GMINY
plus Wójt Gminy
plus Rada Gminy - Kadencja 2006 - 2010
plus Rada Gminy - Kadencja 2010 - 2014
plus Rada Gminy - Kadencja 2014 - 2018
plus Rada Gminy - Kadencja 2018 - 2023
plus Sekretarz Gminy
plus Skarbnik Gminy
plus Sołectwa Gminy Mirzec
 PRAWO LOKALNE
minus Statut
minus Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy Mirzec
plus Budżet
plus Podatki i opłaty lokalne
minus Dług publiczny
minus Plan Rozwoju Lokalnego dla Gminy Mirzec
plus Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Mirzec
plus Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Mirzec
minus GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI i ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII.
minus STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH GMINY MIRZEC NA LATA 2016-2022
minus Gospodarka Nieruchomościami
plus Program Usuwania Wyrobów Zawierających Azbest Dla Gminy Mirzec na lata 2013-2032
plus Konsultacje społeczne
plus Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie
plus Rolnictwo
minus Strategia Rozwoju Gminy Mirzec na lata 2013-2020
 INNE
plus Załatwianie spraw obywateli
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Dostęp do Informacji Publicznej
minus Udzielanie informacji publicznej na wniosek
plus Ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska
plus WYBORY SOŁTYSÓW
plus Program Integracji Społecznej
plus Współpraca z organizacjami pozarządowymi
minus Inicjatywy lokalne
minus Rewitalizacja
plus Rewitalizacja II
minus Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Mirzec na lata 2016-2023
plus Informacje Urzędu Gminy
minus Wybory ławników na kadencję 2016 - 2019
plus Plan Postępowań o udzielenie zamówień
 Zamówienia publiczne do 30 000 Euro
plus 2015 rok
plus 2016 rok
plus 2017 rok
minus 2018 rok
   plus Styczeń 2018
   plus Luty 2018
   plus Marzec 2018
   minus Kwiecień 2018
      minus Doposażenie jednostek OSP gminy Mirzec w sprzęt ratowniczy do udzielania pomocy poszkodowanym
      minus Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem inwestycyjnym pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej z obszaru gminy Mirzec z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii ”
   plus Maj 2018
   plus Czerwiec 2018
   plus Lipiec 2018
   plus SIERPIEŃ 2018
   plus Wrzesień 2018
   plus Październik 2018
   plus Listopad 2018
   plus Grudzień 2018
plus 2019 rok
 Wybory
minus Wybory przedterminowe - 21 luty 2016 r.
minus Referendum 2015
plus WYBORY PREZYDENCKIE 2015r.
minus WYBORY SEJM SENAT 2015
minus WYBORY DO IZB ROLNICZYCH - 2015
minus Wybory ławników na kadencję 2016 - 2019
minus Wybory do Młodzieżowej Rady Gminy
plus WYBORY SAMORZĄDOWE 2018
 Informacje
plus Uchwały
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
A A A


Znak: IRG.271.33.2018.MMS/AK                                    Mirzec, dnia 16.04.2018r.

                                                                                                          

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

o wartości poniżej 30 000 EURO (art. 4 pkt. 8 PZP)

 

Gmina Mirzec zaprasza do składania ofert cenowych na realizację zadania pn. „ Doposażenie jednostek OSP gminy Mirzec w sprzęt ratowniczy do udzielania pomocy poszkodowanym”.

 

I. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest zakup wraz z dostawą do Zamawiającego nowego sprzętu ratownictwa medycznego z przeznaczeniem dla jednostek gminnych Ochotniczych Straży Pożarnych znajdujących się na terenie Gminy Mirzec.

 

Zamówienie obejmuje:

 1. Defibrylator- 2 kpl.
 2. Zestaw ratownictwa medycznego PSP R-1- 3 kpl.
 3. Zestaw ratownictwa medycznego PSP R-1 bez deski i szyny „Kramera”- 2 kpl.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik Nr 3 do zapytania- Specyfikacja  opisująca warunki techniczne i eksploatacyjne oraz standardy wyposażenia poszczególnych zestawów ratowniczych. Oferowany sprzęt powinien obowiązkowo posiadać wpis do rejestru Wyrobów Medycznych wg. standardu KSRG  z lipca 2013r.

Zadanie współfinansowane ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości.

 

Wykonawca udzieli na dostarczony sprzęt medyczny gwarancji na:

-  na defibrylatory-  minimum 5 lat.

- na zestaw ratownictwa medycznego PSP R-1 minimum 3 lata.

W okresie gwarancji Wykonawca ponosi wszelkie koszty wymaganych serwisów gwarancyjnych i przeglądów okresowych.

 

II. Termin realizacji zamówienia:

 

 1. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia kompletnego nowego sprzętu ratowniczego w terminie maksymalnie 14 dni od podpisania umowy.
 2. Zamawiający wymaga aby  sprzęt ratownictwa medycznego został dostarczony do siedziby Zamawiającego tj. Urzędu Gminy w Mircu.
 3. Wykonawca poinformuje Zamawiającego z co najmniej 3 dniowym wyprzedzeniem o planowanym terminie dostarczenia sprzętu do siedziby Zamawiającego.

III. Opis sposobu przygotowania oferty:

 

Oferta winna być  sporządzona na formularzu oferty stanowiący załącznik nr 1 w formie  pisemnej, w języku polskim oraz powinna być:

 • opatrzona pieczątką firmową
 • posiadać datę sporządzenia
 • zawierać adres lub siedzibę Wykonawcy, numer telefonu, NIP.
 • posiadać wartość (cena) wykonania zamówienia
 • posiadać określony przez Wykonawcę okres gwarancji i rękojmi na dostarczany sprzęt.
   
  IV. Warunki udziału w zapytaniu cenowym:
   
 1. Posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności -  Zamawiający uzna spełnienie tegoż warunku poprzez złożenie aktualnego odpisu z właściwego rejestru wystawionego nie wcześniej niż 6 m-cy przed terminem składania ofert.
 2. Z udziału w postępowaniu wykluczeni będą wykonawcy powiązani osobowo i kapitałowo. Wykonawca winien załączyć oświadczenie o braku powiązań – załącznik Nr 5
   
  V. Do oferty Wykonawca zobowiązuje się ponadto do przedłożenia:
   
 1. Formularza ofertowego – załącznik  nr 1.
 2. Oświadczenie Wykonawcy – załącznik nr 2.
 3. Parafowany projekt umowy – załącznik nr 4.
 4. Referencje (poświadczenia) obejmujące wykonanie co najmniej dwóch zadań polegających na dostawie sprzętu ratownictwa medycznego o zbliżonym zakresie, potwierdzających  dostarczenie sprzętu zgodnie z wymogami Zamawiającego.
 5. Szczegółową specyfikację oferowanego sprzętu ratowniczego. – zgodnie z załącznikiem  Nr 3

 

VI. Miejsce dostarczenia przedmiotu zamówienia – Gmina Mirzec, budynek Urzędu Gminy w Mircu, Mirzec Stary 9, 27-220 Mirzec.

 

VII. Termin i miejsce składania ofert/otwarcie ofert.

 

 1. Zamawiający prosi o przedłożenie oferty cenowej w terminie do dnia 26.04.2018r. godzina 11:00 w sekretariacie Urzędu Gminy w Mircu, Mirzec Stary 9, 27-220 Mirzec – ofertę należy złożyć w trwale zamkniętym opakowaniu z opisem – Oferta na wykonanie zadania  pn.„ Doposażenie jednostek OSP gminy Mirzec w sprzęt ratowniczy do udzielania pomocy poszkodowanym”.
 2. Oferta należy przesłać za pośrednictwem : poczty, kuriera lub tez dostarczyć osobiście do Urzędu Gminy w Mircu.
 3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 26.04. 2018 r. o godz. 11.05 w Urzędzie Gminy w Mircu w pok. Nr 202.

 

VIII. Kontakt z Zamawiającym.

 

Osobami ze strony Zamawiającego upoważnionymi do kontaktowania się z wykonawcami jest Pan Andrzej Kutwin w zakresie przedmiotu zamówienia tel. 41/276 71 89 oraz Pani Magdalena Maśny-Stompor  – w zakresie procedury zapytania ofertowego 41/276 71 91, fax. 41/2767190.

 

IX. Kryterium wyboru oferty :

 

 1. Cena - 60% z uwzględnieniem niżej wymienionych warunków:
   
 1. cena winna uwzględniać wszystkie koszty i zakres realizacji zamówienia,
 2. wykonawca winien określić cenę z podatkiem VAT,
 3. cena winna być wyrażona w złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
   
              Sposób obliczania punktów w kryterium ceny;
  C = (Cmin / Cof) x Wa
  gdzie:
  C – ilość punktów przyznana badanej ofercie
  Cmin – najniższa cena spośród wszystkich ważnych ofert
  Cof – cena badanej oferty
  Wa – waga = 60 pkt
   
 1. Okres udzielonej gwarancji i rękojmi - 40% (20% - defibrylatory + 20% - zestaw ratowniczy PSP R-1) (okres gwarancji i rękojmi nie krótszy niż 5 lat na   defibrylatory, nie krótszy niż 3 lata na zestawy ratownictwa medycznego PSP R-1).
   
  Punkty w kryterium gwarancja i rękojmia będą przyznawane wg następującego założenia:
  - w przypadku udzielenia gwarancji i rękojmi na: 5 lat na defibrylatory-Wykonawca otrzyma 5 pkt.
  - w przypadku udzielenia gwarancji i rękojmi na: 6 lat na defibrylatory-Wykonawca otrzyma 10 pkt.
  - w przypadku udzielenia gwarancji i rękojmi na: 7 lat na defibrylatory-Wykonawca otrzyma 15 pkt.
  - w przypadku udzielenia gwarancji i rękojmi na: 8 lat na defibrylatory-Wykonawca otrzyma 20 pkt.
   
  - w przypadku udzielenia gwarancji i rękojmi na: 3 lat na zestawy ratownictwa medycznego PSP R-1 -Wykonawca otrzyma 5 pkt.
  - w przypadku udzielenia gwarancji i rękojmi na: 4 lata na zestawy ratownictwa medycznego PSP R-1 -Wykonawca otrzyma 10 pkt.
  - w przypadku udzielenia gwarancji i rękojmi na: 5 lat na zestawy ratownictwa medycznego PSP R-1 -Wykonawca otrzyma 15 pkt.
  - w przypadku udzielenia gwarancji i rękojmi na: 6 lat na zestawy ratownictwa medycznego PSP R-1 -Wykonawca otrzyma 20 pkt.
   
  Za kryterium: okres udzielonej gwarancji i rękojmi Wykonawca może maksymalnie uzyskać 40 pkt.
  Uwaga: Gwarancja i rękojmia obejmuje pełen zakres zamówienia i musi obejmować pełne lata od momentu spisania protokołu odbioru końcowego. 
   
  Zamawiający dokona wyboru oferty najkorzystniejszej na podstawie powyższych kryteriów dla oferty która uzyska największą liczbę punktów.
   
  X. Termin związania ofertą.
   
 1. Termin związania ofertą wynosi 30 dni.
 2. Bieg terminu związania oferta rozpoczyna się wraz upływem terminu składania ofert.
   
  XI. Tryb udzielania zamówienia:
           
 1. Zapytanie cenowe traktujemy jako rozeznanie rynkowe dla udzielenia zamówienia   w oparciu  o art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 ( Dz. U. z 2017 r. poz. 1579).
 2. Zamówienie udzielone będzie zgodnie z zasadą konkurencyjności i nie podlega przepisom Prawo zamówień publicznych. Do prowadzonego postępowania nie przysługują wykonawcy środki ochrony prawnej (protest, odwołanie, skarga).
 3. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie zamieszczone na stronie internetowej zamawiającego.
 4. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana zostanie powiadomiony pisemnie lub telefonicznie o wyborze jego oferty oraz o terminie podpisania umowy.
   
   
  XII. Okres rękojmi i gwarancji:
   
  W przypadku wybrania przez Zamawiającego oferty jako najkorzystniejszej Wykonawca gwarantuje, że dostarczony przez niego przedmiot umowy nie będzie posiadał wad i udziela minimum  5 letniej gwarancji na defibrylatory oraz minimum 3 letniej gwarancji na zestaw ratownictwa medycznego PSP R-1. W tym okresie Wykonawca ponosi wszystkie koszty wymaganych serwisów gwarancyjnych i przeglądów okresowych ( również po użyciu).
   
  XIII. Informacje dodatkowe
   
  1.  Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
  2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych , warunkowych oraz ofert częściowych.
  3. Niekompletne oferty bez podpisu, ceny, braku poświadczeń (referencji), szczegółowej specyfikacji oferowanego sprzętu ratownictwa medycznego lub nie odpowiadające wymogom określonym w specyfikacji, będą odrzucane.
  4. Oferty złożone po terminie nie będą brały udziału w postępowaniu.
  5. Oferty, w których Zamawiający stwierdzi brak dokumentów opisanych w rozdziale III -V niniejszego zapytania ofertowego zostaną odrzucone z powodu braku spełnienia warunków udziału w przedmiotowym zapytaniu ofertowym.
   
  6. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia lub ograniczenia zakresu rzeczowego zapytania ofertowego na realizację zadania pn.:„ Doposażenie jednostek OSP gminy Mirzec w sprzęt ratowniczy do udzielania pomocy poszkodowanym”, bez podania przyczyny.
    
  Załączniki do zapytania:
  1. Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy
  2. Załącznik nr 2 – Oświadczenie
  3. Załącznik nr 3 - Specyfikacja  opisująca warunki techniczne i eksploatacyjne oraz  standardy wyposażenia poszczególnych zestawów ratowniczych.
  4. Załącznik nr 4 – Projekt umowy.
  5. Załącznik Nr 5-  Oświadczenie o braku powiązań.

Nazwa dokumentu: Doposażenie jednostek OSP gminy Mirzec w sprzęt ratowniczy do udzielania pomocy poszkodowanym
Podmiot udostępniający: UG Mirzec
Osoba, która wytworzyła informację: Magdalena Maśny-Stompor, Andrzej Kutwin
Osoba, która odpowiada za treść: Magdalena Maśny-Stompor, Andrzej Kutwin
Osoba, która wprowadzała dane: Ryszard Nowak
Data wytworzenia informacji: 2018-04-18 14:55:51
Data udostępnienia informacji: 2018-04-18 14:55:51
Data ostatniej aktualizacji: 2018-04-23 15:08:25

Wersja do wydruku...

corner   corner