logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Mirzec
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD GMINY
minus Dane podstawowe
minus Dane teleadresowe
plus Majątek Gminy
plus Struktura organizacyjna
plus Oświata
plus Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
plus Biblioteka i Ośrodek Kultury Gminy Mirzec
plus Służba zdrowia
minus Elektroniczna Skrzynka Podawcza
plus Wyniki kontroli
plus Rejestr Petycji
minus Centralny rejestr umów i porozumień
minus Rejestr Instytucji Kultury Gminy Mirzec
minus Bezpłatne porady prawne
 WŁADZE GMINY
plus Wójt Gminy
plus Zastępca Wójta
plus Rada Gminy - Kadencja 2006 - 2010
plus Rada Gminy - Kadencja 2010 - 2014
plus Rada Gminy - Kadencja 2014 - 2018
plus Rada Gminy - Kadencja 2018 - 2023
plus Sekretarz Gminy
plus Skarbnik Gminy
plus Sołectwa Gminy Mirzec
 PRAWO LOKALNE
minus Statut
minus Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy Mirzec
plus Budżet
plus Podatki i opłaty lokalne
minus Dług publiczny
minus Plan Rozwoju Lokalnego dla Gminy Mirzec
plus Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Mirzec
plus Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Mirzec
minus GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI i ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII.
minus STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH GMINY MIRZEC NA LATA 2016-2022
minus Gospodarka Nieruchomościami
plus Program Usuwania Wyrobów Zawierających Azbest Dla Gminy Mirzec na lata 2013-2032
plus Konsultacje społeczne
plus Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie
plus Rolnictwo
minus Strategia Rozwoju Gminy Mirzec na lata 2013-2020
 INNE
plus Załatwianie spraw obywateli
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Dostęp do Informacji Publicznej
minus Udzielanie informacji publicznej na wniosek
plus Ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska
plus WYBORY SOŁTYSÓW
plus Program Integracji Społecznej
plus Współpraca z organizacjami pozarządowymi
minus Inicjatywy lokalne
minus Rewitalizacja
plus Rewitalizacja II
minus Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Mirzec na lata 2016-2023
plus Informacje Urzędu Gminy
minus Wybory ławników na kadencję 2016 - 2019
plus Plan Postępowań o udzielenie zamówień
minus Spis Rolny 2020
 Zamówienia publiczne do 30 000 Euro
plus 2015 rok
plus 2016 rok
plus 2017 rok
minus 2018 rok
   plus Styczeń 2018
   plus Luty 2018
   plus Marzec 2018
   plus Kwiecień 2018
   plus Maj 2018
   plus Czerwiec 2018
   plus Lipiec 2018
   minus SIERPIEŃ 2018
      minus Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad kontynuacją przebudowy budynku wielofunkcyjnego w Ostrożance w ramach operacji „Umacnianie tożsamości i funkcjonalności wsi Ostrożanka poprzez wykonanie robót budo
      minus Dostawa do SP w Gadce ciepłych jednodaniowych posiłków dla dzieci objętych programem „Pomoc państwa w zakresie dożywiania"
      minus Dostawa do SP w Małyszynie ciepłych jednodaniowych posiłków dla dzieci objętych programem „Pomoc państwa w zakresie dożywiania"
      minus Dostawa do SP w Trębowcu ciepłych jednodaniowych posiłków dla dzieci objętych programem „Pomoc państwa w zakresie dożywiania"
      minus Dostawa do SP w Osinach ciepłych jednodaniowych posiłków dla dzieci objętych programem „Pomoc państwa w zakresie dożywiania"
      minus Dostawa do SP w Tychowie Nowym ciepłych jednodaniowych posiłków dla dzieci objętych programem „Pomoc państwa w zakresie dożywiania"
      minus Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem inwestycyjnym pn. „Remont drogi gminnej nr 347020T Mirzec Poddąbrowa – ul. Langiewicza – Mirzec Malcówki”
      minus Opracowanie dokumentacji technicznej na zadanie „Budowa kanalizacji grawitacyjnej i tłocznej w miejscowości Osiny – Etap II”.
      minus Dostawa produktów żywnościowych do stołówki szkolnej w Przedszkolu w Mircu
      minus Dostawa produktów żywnościowych do stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej w Mircu
      minus Dostawa produktów żywnościowych do stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej w Tychowie Starym
      minus Przebudowa drogi dojazdowej do posesji położonej na działce nr ewid. 460/1 w Małyszynie Dolnym
      minus Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem inwestycyjnym pn. „Przebudowa drogi dojazdowej do posesji położonej na działce nr ewid. 460/1 w Małyszynie Dolnym”
      minus Dostawa do SP w Gadce ciepłych jednodaniowych posiłków dla dzieci objętych programem „Pomoc państwa w zakresie dożywiania"
      minus Dostawa do SP w Małyszynie ciepłych jednodaniowych posiłków dla dzieci objętych programem „Pomoc państwa w zakresie dożywiania"
      minus Dostawa do SP w Osinach ciepłych jednodaniowych posiłków dla dzieci objętych programem „Pomoc państwa w zakresie dożywiania"
      minus Dostawa do SP w Trębowcu ciepłych jednodaniowych posiłków dla dzieci objętych programem „Pomoc państwa w zakresie dożywiania"
      minus Dostawa do SP w Tychowie Nowym ciepłych jednodaniowych posiłków dla dzieci objętych programem „Pomoc państwa w zakresie dożywiania"
      minus Zakup wiat przystankowych wraz z montażem na terenie Gminy Mirzec
      minus „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Mirzec Podkowalów – Mirzec Podborki na działkach nr ewid. 935, 1805” na długości 600 mb.
      minus Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem inwestycyjnym pn. „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Mirzec Podkowalów – Mirzec Podborki na działkach nr ewid. 935, 1805”
      minus Opracowanie projektu budowlano - wykonawczego dla zadania, pn.„Wykonanie zadaszenia widowni amfiteatru w Mircu wraz z doposażeniem sceny widowiskowej” w ramach operacji, pn. „ Rozbudowa i doposażenie
   plus Wrzesień 2018
   plus Październik 2018
   plus Listopad 2018
   plus Grudzień 2018
plus 2019 rok
plus ROK 2020
 Wybory
minus Wybory przedterminowe - 21 luty 2016 r.
minus Referendum 2015
plus WYBORY PREZYDENCKIE 2015r.
minus WYBORY SEJM SENAT 2015
minus WYBORY DO IZB ROLNICZYCH - 2015
minus Wybory ławników na kadencję 2016 - 2019
minus Wybory do Młodzieżowej Rady Gminy
plus WYBORY SAMORZĄDOWE 2018
minus Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019
minus WYBORY DO IZB ROLNICZYCH - 2019
minus WYBORY ŁAWNIKÓW KADENCJA 2020-2023
minus Wybory do Sejmu i Senatu 2019
plus Wybory Prezydenckie 2020 rok
 Informacje
plus Uchwały
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
A A A


Mirzec, dnia 31.08.2018r.

Znak: IRG. 271.66.2018.MMS

ZAPYTANIE OFERTOWE

o wartości poniżej 30 000 EURO (art. 4 pkt. 8 u Pzp)

Gmina Mirzec zaprasza do składania ofert cenowych na opracowanie projektu budowlano - wykonawczego dotyczącego wykonania zadania pn: „Wykonanie zadaszenia widowni amfiteatru w Mircu wraz z doposażeniem sceny widowiskowej” w ramach operacji, pn. „ Rozbudowa i doposażenie sceny widowiskowej w Mircu” – na działce nr ewid gr. 2610 w Mircu Starym.

 1. Zamawiający:

Gmina Mirzec, Mirzec Stary 9, 27-220 Mirzec

www.mirzec.pl; tel./fax 41 276 71 70, email: ug_mirzec@poczta.onet.pl

 

 1. Opis przedmiotu zamówienia:

W ramach zamówienia należy wykonać dokumentację budowlano- wykonawczą obejmującą indywidualny projekt dla zadania: „Wykonanie zadaszenia widowni amfiteatru na 477 miejsc w Mircu wraz z doposażeniem sceny widowiskowej”, obejmującą w szczególności:

 1. Fundamenty.
 2. Konstrukcję nośną.
 3. Pokrycie dachowe.
 4. Odwodnienie
 5. Panele solarne.
 6. Doposażenie sceny widowiskowej w sprzęt nagłośnieniowy.

Projekt budowlany musi przewidywać zastosowanie rozwiązań technicznych i materiałów zgodnych z wymogami w obiektach stanowiących przedmiot zamówienia.

Zaprojektowanie doposażenie musi spełniać normy akustyczne dla doposażanego obiektu.

 

UWAGA: Opis istniejącej widowni oraz załącznik graficzny przedstawiający wykonaną widownię przedstawia załącznik Nr 3 do zapytania.

Zakres opracowania:

 1. Wykonanie wszelkich pomiarów, inwentaryzacji i ekspertyz niezbędnych dla prawidłowego wykonania projektu budowlano-wykonawczego.
 2. Koncepcję zamierzenia budowlanego obejmującego min. 2 rozwiązania koncepcyjne nawiązujące do istniejącej sceny plenerowej.
 3. Wykonanie projektu budowlano – wykonawczego z wraz z niezbędnymi opiniami i uzgodnieniami – 5 egz.
 4. Wykonanie mapy do celów projektowych wraz z projektem zagospodarowania terenu zawierającym odpowiednie uzgodnienia i opinie.
 5. Złożenie odpowiednich wniosków oraz uzyskanie, w imieniu Zamawiającego wszelkich decyzji administracyjnych, warunków, uzgodnień niezbędnych do realizacji robót budowlanych a w szczególności uzgodnień- m.in. ZUD, sanitarno-higienicznych, opracowanie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, o ile jej opracowanie jest wymagane.
 6. Przygotowanie wniosku o pozwolenie na budowę oraz w razie konieczności dokonywanie wszelkich zmian, uzupełnień, wyjaśnień itp. dokumentacji projektowej w trakcie postępowania administracyjnego związanego z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę.
 7. Opracowanie kosztorysu inwestorskiego, uwzględniającego koszty robót budowlanych, dostawy oraz montażu urządzeń, a także doposażenia.
 8. Opracowanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych.
 9. Opracowanie opisu przedmiotu zamówienia na wykonanie robót budowlanych, dostawę, montaż. Dokumentacja winna być kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć oraz w przypadku dokumentacji, o której mowa w ust. 2 a także skoordynowana międzybranżowo. Zamawiający wyjaśnia, że dokumentacja posłuży mu do realizacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania „Wykonanie zadaszenia widowni amfiteatru w Mircu wraz z doposażeniem sceny widowiskowej ”, objętym zamówieniem.
 10. Udzielanie Zamawiającemu w terminie wskazanym przez Zamawiającego pisemnych wyjaśnień na pytania wykonawców w toku postępowania przetargowego na udzielanie zamówienia publicznego na wykonanie robót.
 11. Wprowadzania poprawek lub uzupełnienie do opracowanego i przekazanego przedmiotu zamówienia w trakcie prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych oraz zaktualizowanie kosztorysów na dzień ogłoszenia przetargu na roboty budowlane.
 12. Projekt budowlany, przedmiar robót a także specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót należy wykonać zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. 2013, poz.1129 z późn. zm.).
 13. Kosztorys inwestorski należy wykonać zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. Nr 130, poz. 1389).
 14. Opis przedmiotu zamówienia na wykonanie robót budowlanych, dostawę, montaż i uruchomienie instalacji należy wykonać zgodnie z Ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz.1159 z późn. zm.) ze szczególnym uwzględnieniem zapisów art. 29 – 31 ustawy.
 15. Wykonawcy zaleca się dokonanie wizji lokalnej miejsca realizacji przedmiotu zamówienia oraz jego otoczenia w celu określenia, na własną odpowiedzialność, oceny możliwości występowania wszelkich ryzyk mających wpływ na koszty realizacji zamówienia, a niezbędnych do przygotowania oferty. Kontakt w sprawie przeprowadzenia wizji lokalnej: Pan Ryszard Nowak – K-k Referatu Inwestycji i Rozwoju Gminy, tel. 41 27 67 188 lub Pani Magdalena Maśny-Stompor – inspektor ds. inwestycji w UG Mirzec, tel. 41 27 67 192.
 16. Dokumentację projektową (do pozwolenia na budowę) Wykonawca będzie miał obowiązek sporządzić w 5 egzemplarzach, natomiast kosztorys ofertowy, przedmiar robót, STWiORB w 2 egzemplarzach.
 17. Kompletną dokumentację obejmującą cały zakres opracowania Wykonawca będzie również zobowiązany dostarczyć w wersji elektronicznej, na płycie CD w 2 egz.

III. Opis sposobu przygotowania oferty:

Oferta winna być sporządzona na formularzu oferty stanowiący załącznik Nr 1 w formie pisemnej, w języku polskim, które zawiera nazwę i adres Wykonawcy.

Oferta powinna być:

 • opatrzona pieczęcią firmową
 • posiadać datę sporządzenia
 • zawierać adres lub siedzibę Wykonawcy, numer telefonu, NIP.
 • posiadać wartość (cenę) wykonania zamówienia

IV. Warunki udziału w zapytaniu ofertowym:

1.Posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności Zamawiający uzna spełnienie tegoż warunku poprzez złożenie aktualnego odpisu  z właściwego rejestru wystawionego nie wcześniej niż 6 m-cy przed terminem składania ofert.

2.Dysponowania osobami posiadającymi uprawnienia projektowe w zakresie objętym zamówieniem oraz zaświadczenie z właściwej OIIB stwierdzające przynależność do izby i aktualnie opłacane składki tj:

 • min. 1 osobę posiadającą uprawnienia projektowe w specjalności konstrukcyjno - budowlanej;
 • min. 1 osobę posiadająca uprawnienia projektowe w specjalności architektonicznej,
 • min. 1 osobę posiadającą uprawnienia w specjalności instalacji elektrycznych.

V. Do oferty Wykonawca zobowiązuje się do przedłożenia:

1.Formularza ofertowego - na podstawie Załącznika nr 1

2.Dokumentów o których mowa w pkt. IV Zapytania ofertowego

3.Min. 2 poświadczeń (referencji) potwierdzających wykonanie projektów budowlanych zadaszeń obiektów budowlanych o powierzchni zabudowy min. 200 m2.

VI. Termin wykonania:

1.Zamawiający wymaga aby cały przedmiot zamówienia został zrealizowany w terminie do – 30.11.2018r.

2.Wstępne uzgodnienie koncepcji projektowej najpóźniej do 19 październik 2018r.

VII. Miejsce wykonania robót – Gmina Mirzec- Mirzec, dz. nr. 2610.

VIII. Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty.

1.Kryteriami oceny ofert są:

a) Cena- 60%

b) Doświadczenie- 40%

Obliczenie wagi kryterium CENY wg wzoru matematycznego:

 

Cena najniższa z rozpatrywanych ofert

P= - ------------------------------------------------------------------- x 100 x 60%

Cena badanej oferty

 

Sposób obliczenia punktów w kryterium - doświadczenie:

 

 

  Minimalna ilość poświadczeń (referencji) potwierdzających wykonanie projektów budowlanych o podobnym zakresie robót- 2 referencje.

 Punkty w tym kryterium przyznawane będą wg następującego założenia:

Doświadczenie  minimum 2 referencje – 20 pkt.

Doświadczenie 3 i więcej referencji – 40 pkt.

2.Niekompletne oferty (bez podpisu, ceny, brak poświadczeń (referencji) oraz dokumentów o których mowa w pkt. IV i V) zostaną odrzucone.

3.Oferty złożone po terminie nie będą brały udziału w postępowaniu.

IX. Termin i miejsce składania ofert/otwarcie ofert.

1.Zamawiający prosi o przedłożenie oferty cenowej w terminie do dnia 10.09.2018r. do godziny 14:00.

2.Oferta winna być przesłana za pośrednictwem: poczty, kuriera lub też dostarczona osobiście do sekretariatu Urzędu Gminy w Mircu, Mirzec Stary 9, 27-220 Mirzec (jednocześnie adres korespondencyjny).

3.Ofertę należy złożyć w trwale zamkniętym opakowaniu z opisem – Oferta na opracowanie projektu budowlano - wykonawczego dotyczącego wykonania zadania pn: „Wykonanie zadaszenia widowni amfiteatru w Mircu wraz z doposażeniem sceny widowiskowej ”.

X. Kontakt z Zamawiającym.

Osobą ze strony zamawiającego upoważnioną do kontaktowania się z wykonawcami jest  Pan Ryszard Nowak – K-k Referatu Inwestycji i Rozwoju Gminy, tel. 41 27 67 188, fax. 41/2767190, Pani Magdalena  Maśny-Stompor –inspektor ds. inwestycji w UG Mirzec, tel. 41 27 67 191

 XI. Tryb udzielania zamówienia:

1.Zapytanie cenowe traktujemy jako rozeznanie cenowe dla udzielenia zamówienia  w oparciu  o art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 (Dz. U. z 2017r. poz.1579 z późn. zm.).

2.Zamówienie udzielone będzie zgodnie zasadą konkurencyjności i nie podlega przepisom Prawo zamówień publicznych.

3.Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego.

4.Wykonawca, którego oferta została wybrana zostanie ponadto powiadomiony pisemnie lub telefonicznie o wyborze jego oferty oraz o terenie podpisania umowy.

5.Do prowadzonego postępowania nie przysługują wykonawcy środki ochrony prawnej (protest, odwołanie, skarga).

XII. Okres rękojmi i gwarancji:

W przypadku wybrania przez Zamawiającego oferty jako najkorzystniejszej Wykonawca udzieli 36 miesięcznej gwarancji za wady.

XIII. Informacje dodatkowe.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia lub ograniczenia zakresu rzeczowego robót zapytania ofertowego na opracowanie projektu budowlano-wykonawczego dotyczącego wykonania zadania pn: „Wykonanie zadaszenia widowni amfiteatru w Mircu wraz z doposażeniem sceny widowiskowej ”, bez podania przyczyn.

Załączniki do zapytania:

1.Załącznik nr 1-  Formularz ofertowy 

2.Załącznik nr 2 - Projekt umowy.

3. Załącznik Nr 3- Opis istniejącej widowni oraz załącznik graficzny przedstawiający wykonaną widownię.

 

                                                                                              WÓJT

                                                                                  /-/ Mirosław Seweryn   

Ilość odwiedzin: 1174
Nazwa dokumentu: Opracowanie projektu budowlano - wykonawczego dla zadania, pn.„Wykonanie zadaszenia widowni amfiteatru w Mircu wraz z doposażeniem sceny widowiskowej” w ramach operacji, pn. „ Rozbudowa i doposażenie
Osoba, która wytworzyła informację: Magdalena Maśny-Stompor
Osoba, która odpowiada za treść: Magdalena Maśny-Stompor
Osoba, która wprowadzała dane: Magdalena Maśny-Stompor
Data wytworzenia informacji: 2018-08-31 13:39:08
Data udostępnienia informacji: 2018-08-31 13:39:08
Data ostatniej aktualizacji: 2018-09-24 11:15:13

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner