logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Mirzec
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD GMINY
minus Dane podstawowe
minus Dane teleadresowe
plus Majątek Gminy
plus Struktura organizacyjna
plus Oświata
plus Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
plus Biblioteka i Ośrodek Kultury Gminy Mirzec
plus Służba zdrowia
minus Elektroniczna Skrzynka Podawcza
plus Wyniki kontroli
plus Rejestr Petycji
minus Centralny rejestr umów i porozumień
 WŁADZE GMINY
plus Wójt Gminy
plus Zastępca Wójta
plus Rada Gminy - Kadencja 2006 - 2010
plus Rada Gminy - Kadencja 2010 - 2014
plus Rada Gminy - Kadencja 2014 - 2018
plus Rada Gminy - Kadencja 2018 - 2023
plus Sekretarz Gminy
plus Skarbnik Gminy
plus Sołectwa Gminy Mirzec
 PRAWO LOKALNE
minus Statut
minus Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy Mirzec
plus Budżet
plus Podatki i opłaty lokalne
minus Dług publiczny
minus Plan Rozwoju Lokalnego dla Gminy Mirzec
plus Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Mirzec
plus Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Mirzec
minus GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI i ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII.
minus STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH GMINY MIRZEC NA LATA 2016-2022
minus Gospodarka Nieruchomościami
plus Program Usuwania Wyrobów Zawierających Azbest Dla Gminy Mirzec na lata 2013-2032
plus Konsultacje społeczne
plus Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie
plus Rolnictwo
minus Strategia Rozwoju Gminy Mirzec na lata 2013-2020
 INNE
plus Załatwianie spraw obywateli
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Dostęp do Informacji Publicznej
minus Udzielanie informacji publicznej na wniosek
plus Ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska
plus WYBORY SOŁTYSÓW
plus Program Integracji Społecznej
plus Współpraca z organizacjami pozarządowymi
minus Inicjatywy lokalne
minus Rewitalizacja
plus Rewitalizacja II
minus Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Mirzec na lata 2016-2023
plus Informacje Urzędu Gminy
minus Wybory ławników na kadencję 2016 - 2019
plus Plan Postępowań o udzielenie zamówień
 Zamówienia publiczne do 30 000 Euro
plus 2015 rok
plus 2016 rok
plus 2017 rok
plus 2018 rok
minus 2019 rok
   plus STYCZEŃ 2019
   minus LUTY 2019
      minus Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej w ramach zadania pn; ”Termomodernizacja budynków OSP Jagodne i OSP Osiny” – dokumentacja projektowa
      minus „Geodezyjne wznowienie granic pasa drogowego drogi wewnętrznej nr dz. 224 w Tychowie Nowym”
      minus Geodezyjne wznowienie granic pasa drogowego drogi wewnętrznej nr dz. 224 w Tychowie Nowym oraz drogi gminnej nr 347023 T Mirzec koło cmentarza
      minus Pełnienie funkcji inspektora na realizację zadania „Rewitalizacja Ośrodka Zdrowia w Mircu poprzez naprawę i usprawnienie dostępu do podstawowej opieki zdrowotnej”
      minus "Budowa parkingu w obrębie Szkoły Podstawowej w Jagodnem"
      minus Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem inwestycyjnym, pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej z obszaru gminy Mirzec z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii ” Część I-Szkoła
      minus Opracowanie Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla Gminy Mirzec na lata 2019-2023
   plus MARZEC 2019
   plus Kwiecień 2019
   plus Maj 2019
   plus Czerwiec 2019
   plus LIPIEC 2019
   plus SIERPIEŃ 2019
   plus Wrzesień 2019
   plus Październik 2019
 Wybory
minus Wybory przedterminowe - 21 luty 2016 r.
minus Referendum 2015
plus WYBORY PREZYDENCKIE 2015r.
minus WYBORY SEJM SENAT 2015
minus WYBORY DO IZB ROLNICZYCH - 2015
minus Wybory ławników na kadencję 2016 - 2019
minus Wybory do Młodzieżowej Rady Gminy
plus WYBORY SAMORZĄDOWE 2018
minus Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019
minus WYBORY DO IZB ROLNICZYCH - 2019
minus WYBORY ŁAWNIKÓW KADENCJA 2020-2023
minus Wybory do Sejmu i Senatu 2019
 wykonanie drenażu opaskowego budynku OSP Jagodne w ramach zadana pn.: „Modernizacja budynku OSP Jagodne polegająca na remoncie garażu
 Informacje
plus Uchwały
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
A A A


Znak: IN.271.8.2019.SP          Mirzec, dnia 04.02.2019 r.

ZAPYTANIE    OFERTOWE

o wartości poniżej 30 000 EURO (art.4 pkt.8 u Pzp)

Gmina Mirzec zaprasza do składania ofert cenowych na wykonanie usługi pn. „Geodezyjne wznowienie granic pasa drogowego drogi wewnętrznej nr dz. 224 w Tychowie Nowym”

I.     Zamawiający:

        Gmina Mirzec, Mirzec Stary 9, 27-220 Mirzec, woj. świętokrzyskie, tel. 041/ 2767191,

        lub 041/ 2767192, fax. 041 /2767170

        www.mirzec.pl, e-mail: ug_mirzec@poczta.onet.pl

II. Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest geodezyjne wznowienie, utrwalenie punktów granicznych oraz okazanie ich prawnym właścicielom nieruchomości granicy działki nr ewid. gr. 224 położonej w Tychowie Nowym (droga wewnętrzna) na długości 170 mb (od drogi powiatowej nr 0565T w kierunku północnym).

Usługa winna zostać wykonana w oparciu art. 32 oraz art. 39 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17 maja 1989 r. (Dz.U.2017.2101 t.j. z dnia 2017.11.14)

Dodatkowe informacje i materiały dotyczące wykonania zamówienia można uzyskać  w pokoju nr 302 tutejszego Urzędu Gminy w Mircu, Mirzec Stary 9, 27- 220 Mirzec.

III.  Termin realizacji zamówienia – do dnia: 31.05.2019 r.

IV.  Wymagania, jakie powinni spełnić wykonawcy zamówienia w zakresie dokumentów  i oświadczeń:

Oferta skierowana jest do geodetów posiadających wymagane uprawnienia do wykonywania wznowienia granic.

Posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności -  Zamawiający uzna spełnienie tegoż warunku poprzez złożenie aktualnego odpisu z właściwego rejestru.

V. Opis sposobu przygotowania oferty:

Oferta powinna być sporządzona  na formularzu oferty stanowiący załącznik nr 1 w formie pisemnej, w języku polskim, która zawiera nazwę i adres Wykonawcy oraz cenę zamówienia.

Oferta powinna być:

 • opatrzona pieczęcią firmową
 • posiadać datę sporządzenia
 • zawierać adres lub siedzibę Wykonawcy, numer telefonu, NIP
 • posiadać cenę wykonania zamówienia.

VI.  Do oferty wykonawca zobowiązuje się do przedłożenia:

 1. Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy
 2. Załącznik nr 2 - Oświadczenie o braku powiazań
 3. Załącznik nr 3 - Oświadczenie o prowadzonej działalności gospodarczej

VII. Miejsce i termin złożenia ofert:

 1. Zamawiający prosi o przedłożenie oferty cenowej w terminie do dnia 11.02.2019 r. godzina 12:00 w sekretariacie Urzędu Gminy w Mircu (nr pokoju 220), Mirzec Stary 9, 27-220 Mirzec – ofertę należy złożyć w trwale zamkniętym opakowaniu z opisem – Oferta na wykonanie zadania pn. „Geodezyjne wznowienie granic pasa drogowego drogi wewnętrznej nr dz. 224 w Tychowie Nowym”
 2. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty, kuriera,  osobiście do Urzędu Gminy w Mircu.

VIII.   Kontakt z Zamawiającym:

Osobą ze strony zamawiającego upoważnioną do kontaktowania się z wykonawcami jest Pan Sławomir Płaneta, tel. 41/2767192, fax. 41/2767190

IX. Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty:

 1. Zamawiający  dokona wyboru oferty najkorzystniejszej z najniższą ceną wykonania zamówienia.
 2. Niekompletne oferty (bez podpisu, ceny, dokumentów o których mowa w pkt. IV,V,VI) nie będą brały udziału w postępowaniu.
 3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

X. Tryb udzielania zamówienia:

 1. Zapytanie cenowe traktujemy jako rozeznanie cenowe dla udzielania zamówienia w oparciu o art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz. U. z 2018 poz. 1986 z późn. zm.).
 2. Zamówienie udzielone będzie zgodnie z zasadą konkurencyjności i nie podlega przepisom ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
 3. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego.
 4. Wykonawca którego oferta zostanie wybrana zostanie ponadto powiadomiony pisemnie lub telefonicznie o wyborze najkorzystniejszej oferty.
 5. Do prowadzonego postępowania nie przysługują wykonawcy środki ochrony prawnej (protest, odwołanie, skarga).
 6. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

XI. Informacje dodatkowe:

 1. W przypadku, gdy Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający będzie mógł wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert.
 2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia  zapytania ofertowego na realizację ww. zadania bez podawania przyczyny.
 3. Okres gwarancji i rękojmi: 36 miesięcy.
 4. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych, wariantowych. Oferty niekompletne lub złożone po terminie nie będą oceniane.
 5. Termin płatności - 21 dni od dnia dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury na podstawie podpisanego przez obie strony protokołu odbioru;

Załączniki:

 1. Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy
 2. Załącznik nr 2 – Oświadczenie o braku powiązań
 3. Załącznik nr 3 – Oświadczenie o prowadzonej działalności gospodarczej

               Wójt Gminy Mirzec

             /-/ Mirosław Seweryn

 

Nazwa dokumentu: „Geodezyjne wznowienie granic pasa drogowego drogi wewnętrznej nr dz. 224 w Tychowie Nowym”
Osoba, która wytworzyła informację: Sławomir Płaneta
Osoba, która odpowiada za treść: Sławomir Płaneta
Osoba, która wprowadzała dane: Sławomir Płaneta
Data wytworzenia informacji: 2019-02-04 13:37:40
Data udostępnienia informacji: 2019-02-04 13:37:40
Data ostatniej aktualizacji: 2019-02-04 13:41:48

Wersja do wydruku...

corner   corner