logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Mirzec
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD GMINY
minus Dane podstawowe
minus Dane teleadresowe
plus Majątek Gminy
plus Struktura organizacyjna
plus Oświata
plus Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
plus Biblioteka i Ośrodek Kultury Gminy Mirzec
plus Służba zdrowia
minus Elektroniczna Skrzynka Podawcza
plus Wyniki kontroli
plus Rejestr Petycji
minus Centralny rejestr umów i porozumień
 WŁADZE GMINY
plus Wójt Gminy
plus Zastępca Wójta
plus Rada Gminy - Kadencja 2006 - 2010
plus Rada Gminy - Kadencja 2010 - 2014
plus Rada Gminy - Kadencja 2014 - 2018
plus Rada Gminy - Kadencja 2018 - 2023
plus Sekretarz Gminy
plus Skarbnik Gminy
plus Sołectwa Gminy Mirzec
 PRAWO LOKALNE
minus Statut
minus Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy Mirzec
plus Budżet
plus Podatki i opłaty lokalne
minus Dług publiczny
minus Plan Rozwoju Lokalnego dla Gminy Mirzec
plus Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Mirzec
plus Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Mirzec
minus GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI i ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII.
minus STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH GMINY MIRZEC NA LATA 2016-2022
minus Gospodarka Nieruchomościami
plus Program Usuwania Wyrobów Zawierających Azbest Dla Gminy Mirzec na lata 2013-2032
plus Konsultacje społeczne
plus Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie
plus Rolnictwo
minus Strategia Rozwoju Gminy Mirzec na lata 2013-2020
 INNE
minus Załatwianie spraw obywateli
   minus Skargi i wnioski
   minus Ewidencja Ludności, USC
   minus Działalność gospodarcza
   minus Gospodarka komunalna
   minus Drogi
   minus Podatki, Zaświadczenia
   minus Gospodarka odpadami
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Dostęp do Informacji Publicznej
minus Udzielanie informacji publicznej na wniosek
plus Ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska
plus WYBORY SOŁTYSÓW
plus Program Integracji Społecznej
plus Współpraca z organizacjami pozarządowymi
minus Inicjatywy lokalne
minus Rewitalizacja
plus Rewitalizacja II
minus Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Mirzec na lata 2016-2023
plus Informacje Urzędu Gminy
minus Wybory ławników na kadencję 2016 - 2019
plus Plan Postępowań o udzielenie zamówień
 Zamówienia publiczne do 30 000 Euro
plus 2015 rok
plus 2016 rok
plus 2017 rok
plus 2018 rok
plus 2019 rok
 Wybory
minus Wybory przedterminowe - 21 luty 2016 r.
minus Referendum 2015
plus WYBORY PREZYDENCKIE 2015r.
minus WYBORY SEJM SENAT 2015
minus WYBORY DO IZB ROLNICZYCH - 2015
minus Wybory ławników na kadencję 2016 - 2019
minus Wybory do Młodzieżowej Rady Gminy
plus WYBORY SAMORZĄDOWE 2018
minus Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019
minus WYBORY DO IZB ROLNICZYCH - 2019
minus WYBORY ŁAWNIKÓW KADENCJA 2020-2023
minus Wybory do Sejmu i Senatu 2019
 wykonanie drenażu opaskowego budynku OSP Jagodne w ramach zadana pn.: „Modernizacja budynku OSP Jagodne polegająca na remoncie garażu
 Informacje
plus Uchwały
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
A A A


Miejsce załatwienia sprawy

Obywateli w sprawach skarg i wniosków przyjmuje: Wójt Gminy w dniach i godzinach urzędowania.

Skargi i wnioski mogą być wnoszone pisemnie, za pomocą faxu nr 041-27-67-190, a także ustnie do protokołu lub drogą elektroniczną na adres ug_mirzec@poczta.onet.pl

Sposoby realizacji.

Wniesione przez obywateli skargi i wnioski w sprawach dotyczących zakresu zadań i działalności Wójta – jako kierownika urzędu i zwierzchnika służbowego kierowników jednostek organizacyjnych podlegają rejestracji w centralnym rejestrze prowadzonym przez Referat Organizacyjny i Spraw Obywatelskich.

Po dokonaniu rejestracji skargi i wnioski przekazywane są merytorycznym pracownikom realizującym zakres spraw w nich zawartych, celem rozpatrzenia i udzielenia wyjaśnień.

            Jeżeli z treści skargi bądź wniosku wynika, że Wójt nie jest organem właściwym do ich rozpatrzenia, przekazuje właściwym organom niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 7 dni zawiadamiając o tym zainteresowanego.

Jeżeli natomiast organu właściwego nie można ustalić, skarga lub wniosek zostaje zwrócona wnoszącemu w terminie 7 dni z odpowiednim wyjaśnieniem.

Skargi bądź wnioski załatwiane są bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu miesiąca, a jeżeli dotyczą spraw szczególnie skomplikowanych nie później niż w ciągu dwóch miesięcy.

W razie nie załatwienia skargi lub wniosku w terminie zainteresowany otrzymuje zawiadomienie, w którym podaje się przyczyny zwłoki oraz wskazuje termin załatwienia sprawy.

Skargi wniesione przez posłów na sejm, senatorów i radnych we własnym imieniu albo do załatwienia w imieniu innych osób są załatwiane najpóźniej w ciągu 14 dni od daty wniesienia albo przekazania.

 

Podstawa prawna:  

  1. Kodeks Postępowania Administracyjnego )tekst jednolity Dz. U. Z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późniejszymi zmianami).
  2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 08.01.2002r. w sprawie organizacji, przyjmowania i rozstrzygania spraw i wniosków (Dz. U. Nr 5, poz. 46).

Ilość odwiedzin: 1625
Nazwa dokumentu: Skargi i wnioski
Podmiot udostępniający: Urząd Gminy
Osoba, która wytworzyła informację: Administrator: Robert Janus
Osoba, która odpowiada za treść: Administrator: Robert Janus
Osoba, która wprowadzała dane: Administrator: Robert Janus
Data wytworzenia informacji: 2009-09-16 09:11:02
Data udostępnienia informacji: 2009-09-16 09:11:02
Data ostatniej aktualizacji: 2009-09-24 13:05:15

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner