logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Mirzec
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD GMINY
minus Dane podstawowe
minus Dane teleadresowe
plus Majątek Gminy
plus Struktura organizacyjna
plus Oświata
plus Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
plus Biblioteka i Ośrodek Kultury Gminy Mirzec
plus Służba zdrowia
minus Elektroniczna Skrzynka Podawcza
plus Wyniki kontroli
plus Rejestr Petycji
minus Centralny rejestr umów i porozumień
 WŁADZE GMINY
plus Wójt Gminy
plus Rada Gminy - Kadencja 2006 - 2010
plus Rada Gminy - Kadencja 2010 - 2014
plus Rada Gminy - Kadencja 2014 - 2018
plus Rada Gminy - Kadencja 2018 - 2023
plus Sekretarz Gminy
plus Skarbnik Gminy
plus Sołectwa Gminy Mirzec
 PRAWO LOKALNE
minus Statut
minus Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy Mirzec
plus Budżet
plus Podatki i opłaty lokalne
minus Dług publiczny
minus Plan Rozwoju Lokalnego dla Gminy Mirzec
plus Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Mirzec
plus Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Mirzec
minus GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI i ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII.
minus STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH GMINY MIRZEC NA LATA 2016-2022
minus Gospodarka Nieruchomościami
plus Program Usuwania Wyrobów Zawierających Azbest Dla Gminy Mirzec na lata 2013-2032
plus Konsultacje społeczne
plus Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie
plus Rolnictwo
minus Strategia Rozwoju Gminy Mirzec na lata 2013-2020
 INNE
plus Załatwianie spraw obywateli
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Dostęp do Informacji Publicznej
minus Udzielanie informacji publicznej na wniosek
plus Ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska
plus WYBORY SOŁTYSÓW
plus Program Integracji Społecznej
plus Współpraca z organizacjami pozarządowymi
minus Inicjatywy lokalne
minus Rewitalizacja
plus Rewitalizacja II
minus Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Mirzec na lata 2016-2023
plus Informacje Urzędu Gminy
minus Wybory ławników na kadencję 2016 - 2019
plus Plan Postępowań o udzielenie zamówień
 Zamówienia publiczne do 30 000 Euro
plus 2015 rok
plus 2016 rok
plus 2017 rok
plus 2018 rok
plus 2019 rok
 Wybory
minus Wybory przedterminowe - 21 luty 2016 r.
minus Referendum 2015
plus WYBORY PREZYDENCKIE 2015r.
minus WYBORY SEJM SENAT 2015
minus WYBORY DO IZB ROLNICZYCH - 2015
minus Wybory ławników na kadencję 2016 - 2019
minus Wybory do Młodzieżowej Rady Gminy
plus WYBORY SAMORZĄDOWE 2018
minus Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019
minus WYBORY DO IZB ROLNICZYCH - 2019
 Informacje
plus Uchwały
plusPrzetargi
minusOgłoszenia
   plus2007
   plus2008
   plus2009
   plus2010
   plus2011
   plus2012
   plus2013
   plus2014
   plus2015
   plus2016
   plus2017
   minus2018
   plus2019
plusObwieszczenia
A A A


Ogłoszenia: 2018 > wrzesień > 2018-09-07
Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż samochodu specjalno-poarniczego marki Jelcz 004

Wójt Gminy Mirzec

ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż samochodu specjalnego – pożarniczego marki Jelcz 004

 

1. Nazwa i siedziba jednostki:

    Urząd Gminy w Mircu

    Mirzec Stary 9

    27 – 220 Mirzec

    tel. 41/276 71 70, fax. 41/276 71 90

    e-mail: ug_mirzec@poczta.onet.pl

2. Przedmiot sprzedaży:

    Marka, typ, model – Jelcz 004

    Rodzaj – samochód specjalny – pożarniczy

    Nr rejestracyjny – KIH 401U

    Nr identyfikacyjny – 15011

    Rok produkcji – 1987

    Data pierwszej rejestracji – 17.06.1987r.

    Data ważności badania technicznego – 24.02.2019r.

    Data ważności ubezpieczenia – 31.08.2019r.

    Paliwo – olej napędowy

    Skrzynia biegów - 6

    Liczba miejsc – 4

    Przebieg – 28.770km

    Napęd – 4x2

    Pojemność silnika – 11.100 cm³

    Wyposażenie dodatkowe – autopompa, zbiornik na wodę 6.000 litrów, szybkie natarcie, działko

    wodne, pojazd zdjęty z przedziału bojowego w sierpniu 2018r.

3. Miejsce i termin w którym można obejrzeć pojazd:

      Samochód można oglądać: od poniedziałku do piątku w strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej
      w Ostrożance - Ostrożanka nr 32, po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym z  pracownikiem    

     UG w Mircu tel. 41/276 71 89.

4. Miejsce i termin aukcji:

     Przetarg odbędzie się w Urzędzie Gminy w Mircu, Mirzec Stary 9, sala nr 202 o godz. 10.00
     w dniu 21 września 2018r.

5. Cena wywoławcza sprzedaży wynosi: 12.000zł (słownie: dwanaście tysięcy złotych).

6. Warunki aukcji:

    Biorący udział w przetargu zobowiązany jest do wpłacenia wadium w wysokości 10 % wartości  

    przedmiotu sprzedaży, tj. 1200,00zł, na rachunek bankowy Urzędu Gminy w Mircu w Banku   

    Spółdzielczym w Wąchocku, Oddział w Mircu o Nr 37 8523 0004 0006 0046 2000 0003,
    z adnotacją „wadium na sprzedaż samochodu marki Jelcz 004” do dnia 20 września 2018 roku.  

    Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest posiadanie dowodu wpłaty wadium.

7. Postąpienie w przetargu nie może być mniejsze niż 1% ceny wywoławczej.

8. Złożona oferta przestaje wiązać, gdy tylko zostanie złożona kolejna z wyższą ceną.

9. Po ustaniu postąpień prowadzący przetarg, uprzedzając licytantów, po trzecim ogłoszeniu zamyka   

    przetarg i udziela przybicia licytantowi, który zaoferował najwyższą cenę.

10. Z chwilą przybicia następuje zawarcie umowy kupna-sprzedaży.

11.Wadium zwraca się niezwłocznie (jednak nie później niż przed upływem 3 dni roboczych) po   

    zamknięciu, odwołaniu, unieważnieniu lub zakończeniu przetargu wynikiem negatywnym.

12.Nabywca zobowiązuje się zapłacić cenę nabycia za przedmiot sprzedaży pomniejszonej
     o wpłaconą kwotę wadium, w ciągu 7 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

13.Podpisanie umowy kupna - sprzedaży nastąpi bezpośrednio po zakończenia przetargu.

14. Wydanie przedmiotu sprzedaży nabywcy następuje niezwłocznie po zapłaceniu całej ceny nabycia.

15. Biorący udział w przetargu składa oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem technicznym  

      samochodu i nie wnosi do niego zastrzeżeń.

16. Koszty udziału w postępowaniu każdy oferent ponosi we własnym zakresie.

17. Wójt Gminy zastrzega sobie prawo do zmiany warunków postępowania, jak również jego         

      unieważnienia w każdym czasie, bez podania przyczyny.

 

                               WÓJT

                             /-/ Mirosław Seweryn

Załączniki do pobrania:

2018-09-07 12:38:18 - Ogłoszenie (270.06 kB)
2018-09-07 12:38:33 - Regulamin (295.44 kB)
2018-09-07 12:38:53 - Oświadczenie (292.78 kB)
2018-09-07 12:39:06 - Projekt umowy (259.14 kB)
2018-09-12 13:34:37 - Zdjęcie 1 (8.59 MB)
2018-09-12 13:35:11 - Zdjęcie 2 (9.69 MB)
2018-09-12 13:35:36 - Zdjęcie 3 (7.91 MB)
2018-09-12 13:36:05 - Zdjęcie 4 (8.47 MB)
2018-09-12 13:36:37 - Zdjęcie 5 (8.03 MB)
2018-09-12 13:37:06 - Zdjęcie 6 (7.25 MB)
2018-09-24 14:41:20 - Unieważnienie przetargu (145.50 kB)

Ilość odwiedzin: 333
Podmiot udostępniający: UG Mirzec
Osoba, która wytworzyła informację: Andrzej Kutwin
Osoba, która odpowiada za treść: Andrzej Kutwin
Osoba, która wprowadzała dane: Administrator: Robert Janus
Data wytworzenia informacji: 2018-09-07 12:28:26
Data udostępnienia informacji: 2018-09-07 12:28:26
Data ostatniej aktualizacji: 2018-09-24 14:41:24

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner