logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Mirzec
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD GMINY
minus Dane podstawowe
minus Dane teleadresowe
plus Majątek Gminy
plus Struktura organizacyjna
plus Oświata
plus Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
plus Biblioteka i Ośrodek Kultury Gminy Mirzec
plus Służba zdrowia
minus Elektroniczna Skrzynka Podawcza
plus Wyniki kontroli
plus Rejestr Petycji
minus Centralny rejestr umów i porozumień
minus Rejestr Instytucji Kultury Gminy Mirzec
minus Bezpłatne porady prawne
 WŁADZE GMINY
plus Wójt Gminy
plus Zastępca Wójta
plus Rada Gminy - Kadencja 2006 - 2010
plus Rada Gminy - Kadencja 2010 - 2014
plus Rada Gminy - Kadencja 2014 - 2018
plus Rada Gminy - Kadencja 2018 - 2023
plus Sekretarz Gminy
plus Skarbnik Gminy
plus Sołectwa Gminy Mirzec
 PRAWO LOKALNE
minus Statut
minus Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy Mirzec
plus Budżet
plus Podatki i opłaty lokalne
minus Dług publiczny
minus Plan Rozwoju Lokalnego dla Gminy Mirzec
plus Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Mirzec
plus Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Mirzec
minus GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI i ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII.
minus STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH GMINY MIRZEC NA LATA 2016-2022
minus Gospodarka Nieruchomościami
plus Program Usuwania Wyrobów Zawierających Azbest Dla Gminy Mirzec na lata 2013-2032
plus Konsultacje społeczne
plus Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie
plus Rolnictwo
minus Strategia Rozwoju Gminy Mirzec na lata 2013-2020
 INNE
plus Załatwianie spraw obywateli
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Dostęp do Informacji Publicznej
minus Udzielanie informacji publicznej na wniosek
plus Ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska
plus WYBORY SOŁTYSÓW
plus Program Integracji Społecznej
plus Współpraca z organizacjami pozarządowymi
minus Inicjatywy lokalne
minus Rewitalizacja
plus Rewitalizacja II
minus Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Mirzec na lata 2016-2023
plus Informacje Urzędu Gminy
minus Wybory ławników na kadencję 2016 - 2019
plus Plan Postępowań o udzielenie zamówień
minus Spis Rolny 2020
 Zamówienia publiczne do 30 000 Euro
plus 2015 rok
plus 2016 rok
plus 2017 rok
plus 2018 rok
plus 2019 rok
plus ROK 2020
 Wybory
minus Wybory przedterminowe - 21 luty 2016 r.
minus Referendum 2015
plus WYBORY PREZYDENCKIE 2015r.
minus WYBORY SEJM SENAT 2015
minus WYBORY DO IZB ROLNICZYCH - 2015
minus Wybory ławników na kadencję 2016 - 2019
minus Wybory do Młodzieżowej Rady Gminy
plus WYBORY SAMORZĄDOWE 2018
minus Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019
minus WYBORY DO IZB ROLNICZYCH - 2019
minus WYBORY ŁAWNIKÓW KADENCJA 2020-2023
minus Wybory do Sejmu i Senatu 2019
plus Wybory Prezydenckie 2020 rok
 Informacje
plus Uchwały
minusPrzetargi
   plus2010
   plus2011
   plus2012
   plus2013
   minus2014
   plus2015
   plus2016
   plus2017
   plus2018
   plus2019
   plus2020
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
A A A


Przetargi: 2014 > maj > 2014-05-07
Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Osiny

Mirzec: Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Osiny
Numer ogłoszenia: 153040 - 2014; data zamieszczenia: 07.05.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Mirzec , Mirzec Stary 9, 27-220 Mirzec, woj. świętokrzyskie, tel. 041 2713033, faks 041 2713033.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: ugmirzec.sisco.info

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Osiny.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia niniejszego postępowania jest realizacja zadania pn Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Osiny, obejmująca:- roboty przygotowawcze,- roboty ziemne,- wykonanie odwodnienia korpusu drogowego,- frezowanie nawierzchni asfaltowej na zimno,- wykonanie podbudowy z piasku gr 20 cm i kruszywa gr. 20 cm,- wykonanie podbudowy z mieszanki mineralno- asfaltowej- gr. 7 cm, wykonanie warstwy wyrównawczej z betonu asfaltowego,- wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego gr. 5 cm,- wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego gr. 5 cm,- wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego gr. 10 cm,- wykonanie i zagęszczenie warstwy z piasku gr. 15 cm,- wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego gr. 15 cm,- ustawienie krawężnika betonowego na podsypce cementowo- piaskowej, - ustawienie krawężnika betonowego 20x30x100 cm na ławie betonowej z oporem,- ustawienie obrzeża betonowego 8x30 cm na podsypce piaskowej ,- ustawienie obrzeża betonowego 8x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej,- ustawienie obrzeża betonowego 8x30 cm na ławie betonowej z oporem,- ułożenie kostki brukowej betonowej gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej,- ułożenie kostki brukowej betonowej koloru czerwonego o gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej,- ułożenie kostki brukowej betonowej szarej o gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, - wykonanie ścieku przykrawężnikowego z kostki brukowej betonowej szarej o gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, - wykonanie zabezpieczenia kabla elektrycznego rurą osłonową, - oczyszczenie przepustów rurowych fi 60 cm z namułu do 50 %,. - oczyszczenie przepustów ramowych 110x80 cm z namułu do 50%, - ułożenie ścieków betonowych prefabrykowanych gr. 15 cm na podsypce cementowo-piaskowej,- umocnienie skarp i dna rowów płytami prefabrykowanymi ażurowymi 60x40x8 cm na podsypce cementowo- piaskowej gr. 10 cm,- ułożenie elementów prefabrykowanych żelbetowych, ścianki oporowe w kształcie litery L 50x50 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 10 cm,- wykonanie drobnych elementów odwodnienia na skarpach i dna rowów oraz korycie pod ściek przykrawężnikowy z betonu,- uzupełnienie poboczy zjazdów z posesji materiałem kamiennym,- oznakowanie poziome jezdni,- oznakowanie pionowe,- ustawienie poręczy ochronnych sztywnych z rur stalowych ocynkowanych i malowanych,- ustawienie barier ochronnych stalowych jednostronnych..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.10.00.00-8, 45.23.00.00-8, 45.23.30.09-9, 45.23.32.22-1, 45.23.30.00-9, 45.23.32.80-5.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 15.10.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: 1.Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 40 000,00zł (słownie: czterdzieści tysięcy złotych) przed upływem terminu składania ofert tj. do dnia 23.05.2014r. do godz. 12.00.2.Wadium należy wnieść w formach przewidzianych w art. 45 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych.3.W przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji lub poręczenia, z treści gwarancji (poręczenia) musi wynikać bezwarunkowe zobowiązanie gwaranta (poręczyciela) do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium, w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), na pierwsze pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego, w terminie związania ofertą. Gwarancja (poręczenie) nie powinna zawierać zastrzeżenia gwaranta (poręczyciela), że pisemne żądanie zapłaty musi być przedstawione za pośrednictwem banku prowadzącego rachunek Zamawiającego w celu potwierdzenia, że podpisy złożone na pisemnym żądaniu należą do osób uprawnionych do zaciągania zobowiązań majątkowych w imieniu Zamawiającego.4.Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert.5.Wadium w pieniądzu należy wnieść przelewem na konto Zamawiającego w nr 91 8523 0004 0006 0046 2000 0001 BS Wąchock O.Mirzec z adnotacją wadium - Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Osiny. W przypadku wadium wnoszonego w pieniądzu, jako termin wniesienia wadium przyjęty zostaje termin uznania kwoty na rachunku Zamawiającego.6.Do oferty należy dołączyć potwierdzenie wniesienia wadium.7.W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz - oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium należy zamieścić w osobnej kopercie - opisanej Wadium dołączonej do oferty, a kopię dokumentu potwierdzoną za zgodność z oryginałem złączyć z ofertą.8.Nie wniesienie wadium w terminie lub w sposób określony w SIWZ spowoduje wykluczenie Wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 2 ustawy, a jego oferta zostanie odrzucona na podstawie art. 24 ust. 4 ustawy.9.Zwrot wadium nastąpi zgodnie z art. 46 ustawy Prawo zamówień publicznych.10.Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art.26 ust. 3, nie złożył dokumentów lub oświadczeń o których mowa w art.25 ust. 1. 11.Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca którego oferta została wybrana:1)odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie,2)nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania umowy,3)zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna spełnienie warunku poprzez złożenie aktualnego odpisu z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna spełnienie warunku poprzez złożenie wykazu wykonanych w okresie ostatnich 5 lat (a jeśli okres działalności jest krótszy - w tym okresie) co najmniej dwóch robót odpowiadających swoim rodzajem (zakresem robót tj. roboty związane z budową, przebudową, remontem dróg) oraz wartością stanowiącym przedmiot zamówienia nie mniejszej niż 1 500 000,00 zł. (jeden milion pięćset tysięcy złotych) z podaniem ich rodzaju i wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, instytucji dla których realizowano zamówienie oraz załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone, wg wzoru zamieszczonego w załączniku Nr 7. Dowodami o których mowa powyżej są: poświadczenie lub inne dokumenty (np. referencje lub bezusterkowy protokół odbioru końcowego) w przypadku jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia.

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna spełnienie warunku poprzez złożenie oświadczenia wg wzoru określonego w załączniku nr 2 SIWZ

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna spełnienie warunku jeżeli wykonawca, wykaże osoby, wg wzoru zamieszczonego w załączniku nr 6 SIWZ, które będą uczestniczyć w wykonywaniu tego zamówienia i przedłoży oświadczenie, że osoby te posiadają wymagane uprawnienia budowlane zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego i wg kategorii robót określonych w zamówieniu oraz oświadczenie o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego. Spełnienie warunku udziału Wykonawca dokona poprzez wykazanie:dysponowania Kierownikiem budowy posiadającym uprawnienia w specjalności drogowej lub odpowiadające im ważne uprawnienia konstrukcyjno-budowlane bez ograniczeń w zakresie dróg. Wymagane doświadczenie dla kierownika budowy, które musi wykazać Wykonawca - min. 3 lata.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna spełnienie warunku jeżeli wykonawca:złoży oświadczenie wg wzoru określonego w załączniku nr 2 SIWZ przedłoży informację, że posiada aktualnie środki finansowe lub zdolność kredytową na kwotę nie mniejszą niż 1 500 000,00 zł. Informacja winna być wystawiona nie wcześniej niż 3 miesiące przed terminem składania ofert.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;
 • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
 • informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1)wypełniony i podpisany formularz ofertowy wg. wzoru - Załącznik Nr 1 SIWZ 2) oświadczenie o podwykonawcach z wykorzystaniem wzoru - załącznik nr 8 SIWZ Uwaga: nie złożenie przez Wykonawcę oświadczenia o podwykonawcach, Zamawiający będzie interpretował, jako oświadczenie woli, iż całość zamówienia Wykonawca wykona samodzielnie. W przypadku przedłożenia oświadczenia o podwykonawcach informacja ta winna pojawić się również w pkt. 5 Formularza ofertowego (załącznik Nr 1) oraz § 6 projekt umowy (załącznik Nr 9) 3)dokument potwierdzający wniesienie wadium, przy czym oryginał dokumentu w przypadku wniesienia wadium w formie niepieniężnej oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium należy zamieścić w osobnej kopercie - opisanej Wadium dołączonej do oferty, natomiast kserokopię poświadczoną za zgodność z oryginałem dokumentu potwierdzającego wniesienia wadium (lub dokonanie przelewu w przypadku wniesienia wadium w formie pieniężnej) załączyć do oferty. 4)zaakceptowany i parafowany przez Wykonawcę projekt umowy - Załącznik Nr 9 SIWZ 5)pełnomocnictwo, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik lub gdy Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania w umowie następujących zmian: 1)zmiany urzędowej stawki podatku od towarów i usług, 2)zmiany danych objętych fakturą, w szczególności NIP-u, adresu, nazwy lub numeru rachunku Wykonawcy, 3)zmiany osób odpowiedzialnych za prowadzenie robót z ramienia każdej ze stron. 4)w przypadku braku możliwości, uzyskania przez Wykonawcę wymaganych uzgodnień, opinii, decyzji w terminie umownym przy należytej staranności i terminowości działań przez Wykonawcę. Strony mogą przedłużyć termin realizacji zamówienia bez możliwości zwiększenia wynagrodzenia wykonawcy. 5)w przypadku konieczności zmian do przedmiotu zamówienia na skutek wydanych decyzji lub innych wymogów lub uzgodnień organów zewnętrznych pod warunkiem wprowadzenia określonych modyfikacji. Strony mogą przedłużyć termin realizacji przedmiotu zamówienia na okres potrzebny na dokonanie zmian bez możliwości zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy,

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: ugmirzec.sisco.info
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy w Mircu, Mirzec Stary 9, 27-220 Mirzec.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 23.05.2014 godzina 12:00, miejsce: Urząd Gminy w Mircu, Mirzec Stary 9, 27-220 Mirzec, pokój 220 (sekretariat).

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Projekt jest współfinansowany z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo Dostępność Rozwój.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Ilość odwiedzin: 1144
Osoba, która wytworzyła informację: Ryszard Nowak
Osoba, która odpowiada za treść: Ryszard Nowak
Osoba, która wprowadzała dane: Ryszard Nowak
Data wytworzenia informacji: 2014-05-07 12:13:49
Data udostępnienia informacji: 2014-05-07 12:13:49
Data ostatniej aktualizacji: 2014-06-09 12:39:23

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner