logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Mirzec
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD GMINY
minus Dane podstawowe
minus Dane teleadresowe
plus Majątek Gminy
plus Struktura organizacyjna
plus Oświata
plus Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
plus Biblioteka i Ośrodek Kultury Gminy Mirzec
plus Służba zdrowia
minus Elektroniczna Skrzynka Podawcza
plus Wyniki kontroli
plus Rejestr Petycji
minus Centralny rejestr umów i porozumień
minus Rejestr Instytucji Kultury Gminy Mirzec
 WŁADZE GMINY
plus Wójt Gminy
plus Zastępca Wójta
plus Rada Gminy - Kadencja 2006 - 2010
plus Rada Gminy - Kadencja 2010 - 2014
plus Rada Gminy - Kadencja 2014 - 2018
plus Rada Gminy - Kadencja 2018 - 2023
plus Sekretarz Gminy
plus Skarbnik Gminy
plus Sołectwa Gminy Mirzec
 PRAWO LOKALNE
minus Statut
minus Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy Mirzec
plus Budżet
plus Podatki i opłaty lokalne
minus Dług publiczny
minus Plan Rozwoju Lokalnego dla Gminy Mirzec
plus Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Mirzec
plus Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Mirzec
minus GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI i ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII.
minus STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH GMINY MIRZEC NA LATA 2016-2022
minus Gospodarka Nieruchomościami
plus Program Usuwania Wyrobów Zawierających Azbest Dla Gminy Mirzec na lata 2013-2032
plus Konsultacje społeczne
plus Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie
plus Rolnictwo
minus Strategia Rozwoju Gminy Mirzec na lata 2013-2020
 INNE
plus Załatwianie spraw obywateli
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Dostęp do Informacji Publicznej
minus Udzielanie informacji publicznej na wniosek
plus Ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska
plus WYBORY SOŁTYSÓW
plus Program Integracji Społecznej
plus Współpraca z organizacjami pozarządowymi
minus Inicjatywy lokalne
minus Rewitalizacja
plus Rewitalizacja II
minus Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Mirzec na lata 2016-2023
plus Informacje Urzędu Gminy
minus Wybory ławników na kadencję 2016 - 2019
plus Plan Postępowań o udzielenie zamówień
 Zamówienia publiczne do 30 000 Euro
plus 2015 rok
plus 2016 rok
plus 2017 rok
plus 2018 rok
plus 2019 rok
plus ROK 2020
 Wybory
minus Wybory przedterminowe - 21 luty 2016 r.
minus Referendum 2015
plus WYBORY PREZYDENCKIE 2015r.
minus WYBORY SEJM SENAT 2015
minus WYBORY DO IZB ROLNICZYCH - 2015
minus Wybory ławników na kadencję 2016 - 2019
minus Wybory do Młodzieżowej Rady Gminy
plus WYBORY SAMORZĄDOWE 2018
minus Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019
minus WYBORY DO IZB ROLNICZYCH - 2019
minus WYBORY ŁAWNIKÓW KADENCJA 2020-2023
minus Wybory do Sejmu i Senatu 2019
minus Wybory Prezydenckie 2020 rok
 Informacje
plus Uchwały
minusPrzetargi
   plus2010
   plus2011
   plus2012
   plus2013
   minus2014
   plus2015
   plus2016
   plus2017
   plus2018
   plus2019
   plus2020
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
A A A


Przetargi: 2014 > czerwiec > 2014-06-17
Zapytanie ofertowe o wartości poniżej 30 000 euro - „Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem inwestycyjnym pn. "Przebudowa budynku remizy OSP w Trębowcu"

Gmina Mirzec                                                                           Mirzec, dnia 12.06.2014 r

Mirzec Stary 9,

27-220 Mirzec

                                                                                     

Znak: IRG.271.25.2014.MMS

 

 

                                 ZAPYTANIE    OFERTOWE

                     o wartości poniżej 30 000 tys. EURO ( art. 4 pkt.8 PZP)

 

Gmina Mirzec zaprasza do składania ofert cenowych na: 

pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem  inwestycyjnym, pn. „ Przebudowa  budynku remizy OSP w Trębowcu”.

 

I. Zakres rzeczowy zadania, obejmuje:

- wykonanie elewacji zewnętrznej budynku.

- wykonanie podbitki dachowej.

- docieplenie stropu.

- wykonanie instalacji odgromowej.

- wymianę stolarki okiennej i drzwiowej.

- roboty wewnętrzne-murowe, wykończeniowe

-wymiana instalacji WOD.-KAN.

- wykonanie instalacji C.O. wraz z montażem kominka z płaszczem wodnym.

- wymiana instalacji elektrycznej

Szczegółowy opis zamówienia zawierają przedmiar robót i Szczegółowe Specyfikacje Techniczne.

 

II. Kody i nazwy robót wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

        45000000-7 – Roboty budowlane

        983950000-8-Usługi ślusarskie

        45421000-4-Roboty w zakresie stolarki budowlanej

        45421100-5- Instalowanie drzwi i okien oraz podobnych elementów

        45111000-8-Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

        45111100-9-Roboty w zakresie burzenia

        45111220-6- Roboty w zakresie usuwania gruzu

        45262500-6- Roboty murarskie

        45432000-4-Kładzenie i wykładanie podłóg, ścian i tapetowanie ścian

        45431000-7-Kładzenie płytek

        45320000-6 Roboty izolacyjne

        45410000-4 Tynkowanie

        45262000-1-Specjalne roboty budowlane, inne niż dachowe.

        45442000-7 Nakładanie powierzchni kryjących

        45442100-8-Roboty malarskie

        45321000-3 Izolacja cieplna i akustyczna

        45332200-5-Roboty instalacyjne hydrauliczne

        45332300-6 Roboty instalacyjne kanalizacyjne

        45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania

        45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne.

 

III.Termin realizacji zamówienia – najpóźniej do dnia 30.01.2015r.

      Dodatkowe informacje i materiały dotyczące wykonania zamówienia można uzyskać

      w pokoju nr 303 tutejszego Urzędu Gminy w Mircu, Mirzec Stary 9, 27- 220 Mirzec.

      Szczegółowy zakres nadzorowanych robót określają: przedmiary robót, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót oraz dokumentacje techniczne – zamieszczone                        na stronie internetowej: ugmirzec.sisco.info – przetargi CZERWIEC 2014r.,                   Nr ogłoszenia na portalu uzp   Nr 130201-2014 z dnia 17.06.2014 r.

 

IV. Wymagania, jakie powinni spełnić wykonawcy zamówienia w zakresie dokumentów

       i oświadczeń;

  1. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej czynności – kserokopia       (poświadczona przez Wykonawcę) za zgodność z oryginałem stwierdzenia przygotowania zawodowego do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej.
  2. posiadają niezbędna wiedzę i doświadczenie oraz dysponuję potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia.
  3. aktualne zaświadczenie z właściwej Izby o wpisaniu na listę członków,

V.     Kryterium wyboru ofert: cena 100 %

VI.   Wzór umowy – do akceptacji w załączeniu.

VII. Termin i miejsce składania ofert/ otwarcie ofert:

       Ofertę należy sporządzić zgodnie z załączonym formularzem ofertowym – załącznik nr    

       1 i umieścić w zabezpieczonej kopercie, opisanej w następujący sposób: nazwa i adres  

        zamawiającego, nazwa i adres wykonawcy, z opisem-„ Oferta na pełnienie nadzoru 

  inwestorskiego nad zadaniem  inwestycyjnym, pn. „ Przebudowa  budynku remizy              

  OSP w Trębowcu”.

Ofertę należy złożyć w pokoju nr 220 ( sekretariat ) Urzędu Gminy w Mircu  do dnia  04.07.2014r. do godz. 12:00.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 04.07.2014r.  o godzinie 12:05 sala 202 Urząd Gminy w Mircu.

VIII. Kontakt z Zamawiającym:

      Osobą ze strony Zamawiającego upoważnioną do kontaktowania się z Wykonawcami jest  

      Pani Magdalena Maśny-Stompor, tel. 41/276 71 91.

 

IX.Tryb udzielania zamówienia:

      Zapytanie cenowe traktujemy jako rozeznanie cenowe dla udzielania zamówienia w 

      oparciu o art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 ( Dz. U. z 2010r. Nr 113 poz. 

      759 z późn. zm.). Zamówienia udzielone będzie zgodnie z zasadą konkurencyjności i 

      nie  podlega przepisom ustawy Prawo zamówień publicznych.

      Do prowadzonego postępowania  nie przysługują wykonawcy środki ochrony prawnej                   

     ( protest, odwołanie, skarga).

 

X.Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia zapytania ofertowego na pełnienie nadzoru inwestorskiego w przypadku unieważnienia postępowania przetargowego na realizację zadania pn. „ Przebudowa budynku remizy OSP  w Trębowcu”.

 

Załączniki:

  1. Załącznik nr 1-Formularz ofertowy.
  2. Załącznik Nr 2- Projekt umowy.  

 

                                                                                               WÓJT

 

                                                                                                Marek Kukiełka

Ilość odwiedzin: 636
Osoba, która wytworzyła informację: Ryszard Nowak
Osoba, która odpowiada za treść: Ryszard Nowak
Osoba, która wprowadzała dane: Ryszard Nowak
Data wytworzenia informacji: 2014-06-17 11:29:49
Data udostępnienia informacji: 2014-06-17 11:29:49
Data ostatniej aktualizacji: 2014-08-19 11:03:53

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner