logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Mirzec
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD GMINY
minus Dane podstawowe
minus Dane teleadresowe
plus Majątek Gminy
plus Struktura organizacyjna
plus Oświata
plus Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
plus Biblioteka i Ośrodek Kultury Gminy Mirzec
plus Służba zdrowia
minus Elektroniczna Skrzynka Podawcza
plus Wyniki kontroli
plus Rejestr Petycji
minus Centralny rejestr umów i porozumień
 WŁADZE GMINY
plus Wójt Gminy
plus Rada Gminy - Kadencja 2006 - 2010
plus Rada Gminy - Kadencja 2010 - 2014
plus Rada Gminy - Kadencja 2014 - 2018
plus Rada Gminy - Kadencja 2018 - 2023
plus Sekretarz Gminy
plus Skarbnik Gminy
plus Sołectwa Gminy Mirzec
 PRAWO LOKALNE
minus Statut
minus Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy Mirzec
plus Budżet
plus Podatki i opłaty lokalne
minus Dług publiczny
minus Plan Rozwoju Lokalnego dla Gminy Mirzec
plus Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Mirzec
plus Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Mirzec
minus GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI i ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII.
minus STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH GMINY MIRZEC NA LATA 2016-2022
minus Gospodarka Nieruchomościami
plus Program Usuwania Wyrobów Zawierających Azbest Dla Gminy Mirzec na lata 2013-2032
plus Konsultacje społeczne
plus Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie
plus Rolnictwo
minus Strategia Rozwoju Gminy Mirzec na lata 2013-2020
 INNE
plus Załatwianie spraw obywateli
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Dostęp do Informacji Publicznej
minus Udzielanie informacji publicznej na wniosek
plus Ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska
plus WYBORY SOŁTYSÓW
plus Program Integracji Społecznej
plus Współpraca z organizacjami pozarządowymi
minus Inicjatywy lokalne
minus Rewitalizacja
plus Rewitalizacja II
minus Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Mirzec na lata 2016-2023
plus Informacje Urzędu Gminy
minus Wybory ławników na kadencję 2016 - 2019
plus Plan Postępowań o udzielenie zamówień
 Zamówienia publiczne do 30 000 Euro
plus 2015 rok
plus 2016 rok
plus 2017 rok
plus 2018 rok
plus 2019 rok
 Wybory
minus Wybory przedterminowe - 21 luty 2016 r.
minus Referendum 2015
plus WYBORY PREZYDENCKIE 2015r.
minus WYBORY SEJM SENAT 2015
minus WYBORY DO IZB ROLNICZYCH - 2015
minus Wybory ławników na kadencję 2016 - 2019
minus Wybory do Młodzieżowej Rady Gminy
plus WYBORY SAMORZĄDOWE 2018
minus Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019
minus WYBORY DO IZB ROLNICZYCH - 2019
minus WYBORY ŁAWNIKÓW KADENCJA 2020-2023
 Informacje
plus Uchwały
minusPrzetargi
   plus2010
   plus2011
   plus2012
   plus2013
   minus2014
   plus2015
   plus2016
   plus2017
   plus2018
   plus2019
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
A A A


Przetargi: 2014 > sierpień > 2014-08-07
Zapytanie Ofertowe o wartości poniżej 30 000 EURO (art. 4 pkt. 8 PZP) "Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Mirzec Ogrody na działce o nr ewid. gr.2687 o dług

Gmina Mirzec,

Mirzec Stary 9,

27-220 Mirzec

Mirzec, dnia  04.08.2014r.

                                                                                                          

Znak: IRG.271.34.2014.MMS

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

o wartości poniżej    30 000 EURO (art. 4 pkt. 8 PZP)

            Gmina Mirzec zaprasza do składania ofert cenowych na  wykonanie zadania pn:

 

„Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Mirzec Ogrody na działce o nr ewid. gr.2687 o długości.780 mb”

 

I. Opis przedmiotu zamówienia:

1. Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (trasa drogi w terenie 

    równinnym)- 0,78 km.

2. Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża-2340,0 m².

3. Mechaniczne wykonanie warstwy odsączającej z pospółki grubości 10 cm-2340 m².

4.Wykonanie nawierzchni z kruszywa łamanego 0-31,5 mm grubości 10 cm z 

    zagęszczeniem-2340,0 m².

 

Wykonawca zobowiązany jest do wykonania pełnej dokumentacji odbiorowej                                         ( dokumentacja powykonawcza, protokoły atesty, certyfikaty wbudowanych materiałów itp.)- 1 komplet w wersji papierowej

 

 II. Szczegółowy zakres robót został określony w przedmiarach robót- Załącznik Nr 3,

 

III. Opis sposobu przygotowania oferty:

       Oferta winna być  sporządzona na formularzu oferty stanowiący załącznik  w formie 

       pisemnej, w języku polskim, które zawiera nazwę i adres Wykonawcy.

        Oferta powinna być:

       - opatrzona pieczątką firmową

       - posiadać datę sporządzenia

       - zawierać adres lub siedzibę Wykonawcy, numer telefonu, NIP.

 

IV. Warunki udziału w zapytaniu cenowym:

    1) posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności- 

        Zamawiający uzna spełnienie tegoż warunku poprzez złożenie aktualnego odpisu z 

        właściwego rejestru wystawionego nie wcześniej niż 6 m-cy przed terminem 

        składania ofert.

 

V. Do ofert Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć:

         -  kosztorys ofertowy - sporządzony zgodnie z załączonym przedmiarem robót.

 

VI. Termin wykonania:

       Zamawiający wymaga aby cały przedmiot zamówienia został zrealizowany w  

        terminie do – 30.09.2014 r.

 

 

 VII. Miejsce wykonania robót – Gmina Mirzec- sołectwo Mirzec II, dz. nr ewid. gr. 

                                                        2687.

 

  VIII. Termin i miejsce składania ofert/otwarcie ofert.

            Zamawiający prosi o przedłożenie oferty cenowej w terminie do dnia 18.08.2014r. godzina 10:00 w sekretariacie Urzędu Gminy w Mircu, Mirzec Stary 9, 27-220 Mirzec – ofertę należy złożyć w trwale zamkniętym opakowaniu z opisem – Oferta na wykonanie zadania pn. „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Mirzec Ogrody na działce o nr ewid. gr. 2687 o długości 780 mb”. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 18.08.2014r. o godz. 10:05 sala nr 202 Urząd Gminy w Mircu.

 

 IX. Kontakt z Zamawiającym.

 

            Osobą ze strony zamawiającego upoważnioną do kontaktowania się z wykonawcami  

            jest Pan Michał Górnicki, tel. 41/2767192, fax. 41/2767190.

 

 X. Tryb udzielania zamówienia:

         

Zapytanie cenowe traktujemy jako rozeznanie cenowe dla udzielenia zamówienia  w oparciu  o art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 ( Dz. U. z 2010r. Nr 113 poz.  

           759 z późn. zm.).Zamówienie udzielone będzie zgodnie zasadą konkurencyjności i nie 

           podlega przepisom Prawo zamówień publicznych.

           Do prowadzonego postępowania nie przysługują wykonawcy środki ochrony prawnej        

           ( protest, odwołanie , skarga).

 

  XI. Okres rękojmi i gwarancji:

 

W przypadku wybrania przez Zamawiającego oferty jako najkorzystniejszej  Wykonawca udzieli 36 miesięcznej gwarancji i rękojmi za wady.

 

Załączniki do zapytania:

  1. Załącznik nr 1-  Formularz ofertowy 
  2. Załącznik nr 2 - Projekt umowy.
  3. Załącznik nr 3 - Przedmiar robót

 

 

                                                                          

                                                             

                                                               WÓJT

 

                                                                               Marek Kukiełka              

Ilość odwiedzin: 341
Osoba, która wytworzyła informację: Michał Górnicki
Osoba, która odpowiada za treść: Michał Górnicki
Osoba, która wprowadzała dane: Ryszard Nowak
Data wytworzenia informacji: 2014-08-07 14:15:49
Data udostępnienia informacji: 2014-08-07 14:15:49
Data ostatniej aktualizacji: 2014-08-21 12:50:32

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner