logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Mirzec
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD GMINY
minus Dane podstawowe
minus Dane teleadresowe
minus Majątek Gminy
plus Struktura organizacyjna
plus Oświata
plus Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
plus Biblioteka i Ośrodek Kultury Gminy Mirzec
plus Służba zdrowia
minus Elektroniczna Skrzynka Podawcza
plus Wyniki kontroli
plus Rejestr Petycji
minus Centralny rejestr umów i porozumień
 WŁADZE GMINY
plus Wójt Gminy
plus Rada Gminy - Kadencja 2006 - 2010
plus Rada Gminy - Kadencja 2010 - 2014
plus Rada Gminy - Kadencja 2014 - 2018
plus Sekretarz Gminy
plus Skarbnik Gminy
plus Sołectwa Gminy Mirzec
 PRAWO LOKALNE
minus Statut
minus Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy Mirzec
plus Budżet
plus Podatki i opłaty lokalne
minus Dług publiczny
minus Plan Rozwoju Lokalnego dla Gminy Mirzec
plus Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Mirzec
plus Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Mirzec
minus GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI i ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII.
minus STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH GMINY MIRZEC NA LATA 2016-2022
minus Gospodarka Nieruchomościami
plus Program Usuwania Wyrobów Zawierających Azbest Dla Gminy Mirzec na lata 2013-2032
plus Konsultacje społeczne
plus Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie
plus Rolnictwo
minus Strategia Rozwoju Gminy Mirzec na lata 2013-2020
 INNE
plus Załatwianie spraw obywateli
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Dostęp do Informacji Publicznej
minus Udzielanie informacji publicznej na wniosek
plus Ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska
plus WYBORY SOŁTYSÓW
plus Program Integracji Społecznej
plus Współpraca z organizacjami pozarządowymi
minus Inicjatywy lokalne
minus Rewitalizacja
plus Rewitalizacja II
plus Informacje Urzędu Gminy
minus Wybory ławników na kadencję 2016 - 2019
plus Plan Postępowań o udzielenie zamówień
 Zamówienia publiczne do 30 000 Euro
plus 2015 rok
plus 2016 rok
plus 2017 rok
minus 2018 rok
   minus Styczeń 2018
      minus „Budowa drogi gminnej 347016T Jagodne Kolonia” wykonanie dokumentacji projektowo – wykonawczej
      minus Budowa chodnika na cmentarz w miejscowości Gadka - wykonanie dokumentacji projektowo – wykonawczej
      minus „Świadczenie usług transportowych” w terminie od 01.02.2018 r. do 31.12.2018 r.
      minus Wykonanie utwardzenia placu manewrowego przy remizie OSP w Tychowie Starym
      minus Pełnienie funkcji Managera projektu dla inwestycji pn.: „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej z obszaru Gminy Mirzec z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii
      minus Remont dróg gminnych o nawierzchni bitumicznej na terenie Gminy Mirzec
      minus Remont dróg gminnych o nawierzchni gruntowej na terenie Gminy Mirzec
      minus Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem pn. " Wykonanie utwardzenia placu manewrowego przy remizie OSP w Tychowie Starym"
      minus Wykonanie rocznego przeglądu dróg gminnych na terenie Gminy Mirzec w roku 2018
      minus Remont dróg gminnych o nawierzchni bitumicznej na terenie Gminy Mirzec
      minus Pełnienie funkcji managera dla inwestycji pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej z obszaru Gminy Mirzec z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii”
   plus Luty 2018
 Wybory
minus Wybory przedterminowe - 21 luty 2016 r.
minus Referendum 2015
plus WYBORY PREZYDENCKIE 2015r.
minus WYBORY SEJM SENAT 2015
minus WYBORY DO IZB ROLNICZYCH - 2015
minus Wybory ławników na kadencję 2016 - 2019
plus WYBORY SAMORZĄDOWE 2014
minus Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
minus Wybory uzupełniające do Rady Gminy w Mircu w okręgu wyborczym nr 9
minus Wybory do Młodzieżowej Rady Gminy
 Informacje
plus Uchwały
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Sprawy do załatwienia
 Wzory dokumentów
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Znak IRG.271.9.2018.A.K.                                                               Mirzec dnia 12.01.2018r.

 

 

                                                        ZAPYTANIE OFERTOWE

                                     o wartości poniżej 30 000 EURO (art. 4 pkt. 8 PZP)

 

Gmina Mirzec zaprasza do składania ofert cenowych na pełnienie funkcji Managera projektu dla inwestycji pn.: Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej z obszaru Gminy Mirzec z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii” dofinansowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 w ramach 3 Osi Priorytetowej Efektywna i zielona energia Działanie 3.3 Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym.

 

I. Opis przedmiotu zamówienia:

A: Usługa rozliczenia projektu – główne obowiązki:

 • sporządzanie wniosków o płatność wraz z częścią sprawozdawczą - rozliczenie zgodnie z zasadami finansowania Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 i Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz prawodawstwem krajowym i unijnym .
 • bieżąca kontrola wydatków w zakresie zgodności z budżetem projektu, harmonogramem płatności oraz Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w EFRR,
 • przygotowywanie wszelkiej korespondencji dot. projektu (zarówno z Instytucją Zarządzającą jak i innymi instytucjami, podmiotami),
 • wsparcie Zamawiającego w innych działaniach mających wpływ na proces rozliczania projektu, a nie wymienionych w pkt. A i B, a które dziś nie można przewidzieć.
 • kontrola opisywania wszelkich dokumentów zgodnie z wymogami Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego,

 • przygotowanie raportów wymaganych przez Instytucję Zarządzającą

B: Usługa wsparcia w zarządzaniu i realizacji projektu w zgodzie z wytycznymi i przepisami prawa – główne obowiązki:

 • stosowanie w praktyce dla projektu wszelkich aktualnych wytycznych Instytucji Zarządzającej lub Ministerstwa Rozwoju, w szczególności wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020,
 • opracowanie planu zamówień,
 • przygotowanie wszelkich zapytań ofertowych do akceptacji Zamawiającego i we współpracy z nim,
 • udział w pracach związanych z rozstrzyganiem postępowań z zakresu udzielanych zamówień,
 • monitorowanie danych związanych z realizacją projektu (wskaźniki, cele, wydatki, etc.),
 • promocja projektu,
 • przygotowywanie notatek i sprawozdań z realizacji projektu m.in. z wykonania wskaźników,
 • monitorowanie wszelkich zmian w wytycznych programowych oraz innych regulacji prawnych mających wpływ na prawidłowe rozliczenie projektu, przy zachowaniu instrukcji wewnętrznych mających wpływ na prawidłowe rozliczenie projektu,
 • przygotowanie załączników do umowy o dofinansowanie,
 • pełna archiwizacja dokumentacji projektowej,
 • proponowanie harmonogramu prac związanych z wdrażaniem projektu,
 • udział w kontrolach projektu.

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca był raz w miesiącu w siedzibie Zamawiającego w celu analizy postępu we wdrażaniu projektu i omówienia harmonogramu dalszych prac.

Przedmiotem projektu będzie wykonanie prac termomodernizacyjnych, wymiana starych kotłów na kotły kondensacyjne gazowe oraz kocioł biomasowy (nowoczesne technologie, ekologiczne kotły) a także montaż odnawialnych źródeł energii (panele fotowoltaiczne) oraz wymiana tradycyjnego oświetlenia na LED. Projekt obejmuje 8 budynków użyteczności publicznej: Szkoła Podstawowa w Małyszynie Górnym, Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi w Jagodnem, Szkoła Podstawowa w Tychowie Nowym, Szkoła Podstawowa w Trębowcu, Szkoła Podstawowa w Tychowie Starym, Szkoła Podstawowa w Osinach, Zespół Szkół Podstawowej i Gimnazjum w Mircu Starym, Urząd Gminy w Mircu Starym.

Wnioskowana wartość projektu brutto – 4 899 191,70 zł.

II. Opis sposobu przygotowania oferty:

Oferta winna być sporządzona na formularzu oferty stanowiącym załącznik nr 1 w formie  pisemnej, w języku polskim, oraz powinna zawierać nazwę i adres Wykonawcy.

Oferta powinna być:

 • opatrzona pieczątką firmową

 • posiadać datę sporządzenia

 • zawierać adres lub siedzibę Wykonawcy, numer telefonu, NIP.

 • posiadać wartość (cena) wykonania zamówienia

  III. Warunki udziału w zapytaniu cenowym:

   

 1. Posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności -Zamawiający uzna spełnienie tegoż warunku poprzez złożenie aktualnego odpisu z właściwego rejestru wystawionego nie wcześniej niż 6 m-cy przed terminem składania ofert.

 2. Posiadanie niezbędnej wiedzy i doświadczenia potwierdzone złożeniem referencji o sprawowaniu funkcji menagera projektu/ koordynatora dla min. 3 usług polegających na koordynowaniu/ zarządzaniu projektami inwestycyjnymi z udziałem środków UE w ramach RPO.

 3. Dysponowania osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia.

Zamawiający uzna spełnienie tegoż warunku jeżeli Wykonawca wykaże dysponowanie co najmniej 3 osobowym zespołem specjalistów realizującym działania z zakresu realizacji, zarządzania i rozliczania projektów inwestycyjnych:

 1. Kierownika Zespołu: osoba posiadająca co najmniej 5 letnie doświadczenie w realizacji działań z zakresu koordynowania i zarządzania projektami inwestycyjnymi.

 2. Członkowie Zespołu: min. 2 osoby posiadające min. 1 roczne doświadczenie w zakresie przygotowania dokumentacji / koordynowaniaprojektów inwestycyjnych.

Zamawiający uzna spełnienie tegoż warunku poprzez złożenie do oferty oświadczenia Wykonawcy. Dostarczenie dokumentów przy podpisaniu umowy.

IV. Do oferty Wykonawca zobowiązuje się ponadto do przedłożenia:

 1. Formularz ofertowy – załącznik  nr 1.
 2. Oświadczenie Wykonawcy – załącznik nr 2.
 3. Parafowany projekt umowy – załącznik nr 3.
 4. Referencje obejmujące wykonanie co najmniej 3 usług polegających na koordynowaniu/ zarządzaniu projektami inwestycyjnymi z udziałem środków UE w ramach RPO.

V. Termin wykonania:

Zamawiający wymaga aby cały przedmiot zamówienia został zrealizowany w terminie od dnia zawarcia umowy do dnia 30.09.2018r (ostateczne rozliczenie wniosku o płatność z Instytucją Zarządzającą).

VI. Miejsce realizacji zadania:  – teren Gminy Mirzec.

VII. Termin i miejsce składania ofert/otwarcie ofert.

Zamawiający prosi o przedłożenie oferty cenowej w terminie do dnia 22.01.2018r. do godz. 15:30 w sekretariacie Urzędu Gminy w Mircu, Mirzec Stary 9, 27-220 Mirzec – ofertę należy złożyć w trwale zamkniętym opakowaniu z opisem – Oferta na pełnienie funkcji Managera/ koordynatora dla inwestycji pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej z obszaru Gminy Mirzec z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii”

VIII. Kontakt z Zamawiającym.

Osobą ze strony zamawiającego upoważnioną do kontaktowania się z wykonawcami jest Pani Agnieszka Kukla, tel. 41/2767192, fax. 41/2767190.

IX. Kryterium wyboru oferty : cena 100%

 1. Zamawiający dokona wyboru oferty najkorzystniejszej z najniższą ceną wykonania zadania.

 2. Niekompletne oferty bez podpisu, ceny, braku poświadczeń (referencji) będą odrzucane.

 3. Oferty złożone po terminie nie będą brały udziału w postępowaniu.

  X. Tryb udzielania zamówienia:    

 4. Zapytanie cenowe traktujemy jako rozeznanie cenowe dla udzielenia zamówienia w oparciuo art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 ( Dz. U. z 2017 r. poz. 1579z późn. zm.).

 5. Zamówienie udzielone będzie zgodnie z zasadą konkurencyjności i nie podlega przepisom Prawo zamówień publicznych. Do prowadzonego postępowania nie przysługują wykonawcy środki ochrony prawnej (protest, odwołanie, skarga).

 6. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie zamieszczone na stronie internetowej zamawiającego.

 7. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana zostanie powiadomiony pisemnie lub telefonicznie o wyborze jego oferty oraz o terminie podpisania umowy.

 8. Do prowadzonego postępowania nie przysługują wykonawcy środki ochrony prawnej (protest, odwołanie, skarga).

  XI. Informacje dodatkowe:

  Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia lub ograniczenia zakresu rzeczowego zapytania ofertowego na pełnienie funkcji Managera dla inwestycji pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej z obszaru Gminy Mirzec z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii” bez podania przyczyn.

   

  Załączniki do zapytania:

  1. Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy
  2. Załącznik nr 2 – Oświadczenie
  3. Załącznik nr 3 – Projekt umowy

 

Wójt Gminy Mirzec

/-/ Mirosław Seweryn

Załączniki do pobrania: 2018-01-12 15:12:59 - Załącznik nr 1 Formularz ofertowy (71.00 kB)
2018-01-12 15:13:24 - Załącznik nr 2 Oświadczenie (47.51 kB)
2018-01-12 15:14:06 - Załącznik nr 3 Projekt umowy (91.50 kB)

Nazwa dokumentu: Pełnienie funkcji Managera projektu dla inwestycji pn.: „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej z obszaru Gminy Mirzec z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii
Osoba, która wytworzyła informację: Agnieszka Kukla
Osoba, która odpowiada za treść: Agnieszka Kukla
Osoba, która wprowadzała dane: Agnieszka Kukla
Data wytworzenia informacji: 2018-01-11 14:17:39
Data udostępnienia informacji: 2018-01-11 14:17:39
Data ostatniej aktualizacji: 2018-01-12 15:16:06

Wersja do wydruku...

corner   corner