logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Mirzec
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
A A A


Znak: IRG.271.26.2018.AK                                                              Mirzec, dnia 08.03.201

                                         ZAPYTANIE    OFERTOWE

o wartości poniżej 30 000 EURO (art. 4 pkt. 8 uPzp)

Gmina Mirzec zaprasza do złożenia oferty na wykonanie dokumentacji projektowej na realizację zadań pn.:

 1. Budowa oświetlenia drogowego przy drodze gminnej nr 347024T Mirzec Majorat III. 
 2. Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Tychów Stary przy drodze gminnej nr 347027T.
 3. Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Mirzec Poddąbrowa.
   
 1. Zamawiający:
  Gmina Mirzec, Mirzec Stary 9, 27-220 Mirzec
  tel./fax 41 276 71 70, email: ug_mirzec@poczta.onet.pl
   
 2. Opis przedmiotu zamówienia:
  Przedmiotem zapytania ofertowego jest opracowanie projektu budowlano-wykonawczego linii napowietrznej oświetlenia drogowego w miejscowościach Mirzec Majorat, Tychów Stary, Mirzec Poddąbrowa wraz ze wszystkimi uzgodnieniami umożliwiającymi dokonanie zgłoszenia zamiaru wykonania robót.
   
  Zakres opracowania:
 1. wnioski o określenie warunków przyłączenia do sieci dystrybucyjnej niskiego napięcia (Wykonawca winien wystąpić o ich wydanie w terminie 14 dni od daty podpisania umowy);
 2. mapy do celów projektowych (Wykonawca winien wystąpić o ich wydanie w terminie 14 dni od daty podpisania umowy);
 3. projekty techniczne sporządzone w 4 egzemplarzach w wersji papierowej i 2 egz. w wersji elektronicznej powinien posiadać wszelkie wymagane uzgodnienia opracowań projektowych – w Rejonowym Zakładzie Energetycznym, zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi oraz uzgodnienia w Zespole Uzgadniania Dokumentacji Projektowej Starostwa Powiatowego w Starachowicach;
 4. kosztorysy inwestorskie wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami – w ilości 1egz. w wersji papierowej i 2 egz. w wersji elektronicznej w programie umożliwiającym jego przetwarzanie np. NORMA PRO na płytach  CD/DVD;
 5. przedmiary robót przez który należy rozumieć opracowanie zawierające opis robót budowlanych w kolejności technologicznej ich wykonanie z podaniem ilości jednostek przedmiarowych robót wynikających z dokumentacji projektowej oraz podstaw ustaleń cen jednostkowych robót lub nakładów rzeczowych w ilości 2 egz. w wersji papierowej oraz 2 egz. w wersji elektronicznej w programie umożliwiającym jego przetwarzanie np. NORMA PRO na płytach CD/DVD;
 6. specyfikacja wykonania i odbioru robót- w wersji papierowej 2 egz. oraz 2 egz w wersji elektronicznej programie umożliwiającym jego przetwarzanie np. NORMA PRO na płytach CD/DVD:
 7. przedłożenie Zamawiającemu min. 2 koncepcji budowy oświetlenia do wyboru i akceptacji;
 8. uzyskanie zgód właścicieli posesji na budowę oświetlenia;
 9. przedłożenie pełnej dokumentacji do Wydziału Budownictwa Starostwa Starachowickiego celem uzyskania pozwolenia na budowę/zgłoszenia zamiaru wykonania robót (przygotowanie i złożenie wniosku);
 10. na żądanie Zamawiającego udzielenie informacji na jakim etapie jest realizacja przedmiotu umowy;
 11. udzielanie w terminie wskazanym przez Zamawiającego pisemnych wyjaśnień na pytania wykonawców w toku postępowania przetargowego na udzielanie zamówienia publicznego na wykonanie robót.
 1. III. Opis sposobu przygotowania oferty:
  Oferta winna być sporządzona na formularzu oferty stanowiący załącznik Nr 1 w formie pisemnej, w języku polskim, które zawiera nazwę i adres Wykonawcy.
  Oferta powinna być:
 • opatrzona pieczęcią firmową
 • posiadać datę sporządzenia
 • zawierać adres lub siedzibę Wykonawcy, numer telefonu, NIP.
 • posiadać wartość (cenę) wykonania zamówienia
   IV. Warunki udziału w zapytaniu ofertowym:
 1. Posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności Zamawiający uzna spełnienie tegoż warunku poprzez złożenie aktualnego odpisu z właściwego rejestru wystawionego nie wcześniej niż 6 m-cy przed terminem składania ofert.
 2. Dysponowania osobami posiadającymi uprawnienia projektowe w zakresie objętym zamówieniem oraz zaświadczenie z właściwej OIIB stwierdzające przynależność do izby i aktualnie opłacane składki tj.:
  1. min. 1 osobę posiadającą uprawnienia do projektowania sieci elektroenergetycznych
    

V. Do oferty Wykonawca zobowiązuje się do przedłożenia:

1. Formularza ofertowego - na podstawie Załącznik nr 1.

2.. Zaakceptowany i podpisany projekt umowy – Załącznik nr 2.

3. Dokumentów o których mowa w pkt. IV ppkt. 1 i 2 Zapytania ofertowego.

4. Min. 2 poświadczeń (referencji) potwierdzających wykonanie projektów budowlanych sieci oświetlenia drogowego.
 

VI. Termin  wykonania:
Zamawiający wymaga aby cały przedmiot zamówienia został zrealizowany w terminie do –  31.05.2018 r.
 VII. Miejsce wykonania robót – Gmina Mirzec – sołectwo Trębowiec, Mirzec I, Tychów Stary.
 

VII. Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty.

 1. Zamawiający dokona wyboru oferty najkorzystniejszej, z najniższą ceną wykonania dokumentacji.
 2. Niekompletne oferty (bez podpisu, ceny, brak poświadczeń (referencji) oraz dokumentów o których mowa w pkt. IV i V) zostaną odrzucone.
 3. Oferty złożone po terminie nie będą brały udziału w postępowaniu.
   
 4. IX. Termin i miejsce składania ofert/otwarcie ofert.

 1.  Zamawiający prosi o przedłożenie oferty cenowej w terminie do dnia 19.03.2017r do godziny 14:00.

2. Oferta winna być przesłana za pośrednictwem: poczty, kuriera lub też dostarczona osobiście do sekretariatu Urzędu Gminy w Mircu, Mirzec Stary 9, 27-220 Mirzec (jednocześnie adres korespondencyjny).

3. Ofertę należy złożyć w trwale zamkniętym opakowaniu z opisem – Oferta na wykonanie dokumentacji budowlano - wykonawczej na realizację zadań pn:

1) Budowa oświetlenia drogowego przy drodze gminnej nr 347024T Mirzec Majorat III.

2) Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Tychów Stary przy drodze gminnej nr 347027T.

3) Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Mirzec Poddąbrowa.
 X. Kontakt z Zamawiającym.
Osobą ze strony zamawiającego upoważnioną do kontaktowania się z wykonawcami jest Pani Agnieszka Kukla – inspektor ds. inwestycji w UG Mirzec, tel. 41 27 67 191, fax. 41/2767190.
 
XI. Tryb udzielania zamówienia:

 1. Zapytanie cenowe traktujemy jako rozeznanie cenowe dla udzielenia zamówienia  w oparciu  o art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 (Dz.U.2017.1579 tj. z późn.zm.).
 2. Zamówienie udzielone będzie zgodnie z zasadą konkurencyjności i nie podlega przepisom Prawo zamówień publicznych.
 3. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego.
 4. Wykonawca, którego oferta została wybrana zostanie ponadto powiadomiony pisemnie lub telefonicznie o wyborze jego oferty oraz o terenie podpisania umowy.
 5. Do prowadzonego postępowania nie przysługują wykonawcy środki ochrony prawnej (protest, odwołanie, skarga).
  XII. Okres rękojmi i gwarancji:

W przypadku wybrania przez Zamawiającego oferty jako najkorzystniejszej Wykonawca udzieli 36 miesięcznej gwarancji i rękojmi za wady.

XIII. Informacje dodatkowe.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość ograniczenia lub unieważnienia zakresu rzeczowego na wykonanie dokumentacji budowlano - wykonawczej na realizację powyższych zadań bez podania przyczyn.
 
Załączniki do zapytania:

 1. Załącznik nr 1-  Formularz ofertowy.
 2. Załącznik nr 2 - Projekt umowy.
 3. Załącznik nr 3 – Mapy poglądowe.

   
    
  Wójt Gminy Mirzec
  /-/ Mirosław Seweryn
                                                                                                          

Załączniki do pobrania: 2018-03-09 10:59:59 - Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy (68.00 kB)
2018-03-09 11:03:59 - Załącznik nr 2 Projekt umowy (267.93 kB)
2018-03-09 11:06:50 - Załącznik nr 3 Mapy poglądowe (797.42 kB)

Nazwa dokumentu: Wykonanie dokumentacji projektowej pod budowę oświetlenia drogowego na terenie Gminy Mirzec
Osoba, która wytworzyła informację: Agnieszka Kukla
Osoba, która odpowiada za treść: Agnieszka Kukla
Osoba, która wprowadzała dane: Agnieszka Kukla
Data wytworzenia informacji: 2018-03-09 10:37:41
Data udostępnienia informacji: 2018-03-09 10:37:41
Data ostatniej aktualizacji: 2018-03-09 11:07:08

Wersja do wydruku...

corner   corner