logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Mirzec
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
A A A


                                                                                                   Mirzec, dnia 25.05.2018r.                                   

Znak: IRG.271.40.2018.MMS.

ZAPYTANIE OFERTOWE

o wartości poniżej 30 000 EURO (art. 4 pkt. 8 PZP)

 

Gmina Mirzec zaprasza do składania ofert cenowych na realizację zadania pn:

                                     „Zakup zestawu biesiadnego”.

 1. Zamawiający:

Gmina Mirzec, Mirzec Stary 9, 27-220 Mirzec

www.mirzec.pl;tel./fax 41 276 71 70, email: ug_mirzec@poczta.onet.pl

 1. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa   zestawu biesiadnego, obejmującego:

1. Oświetlenie LED z zapasowymi akumulatorami,

 2.Agregat prądotwórczy.

 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia  został określony w załączniku nr 3 do zapytania ofertowego.

III. Termin wykonania zamówienia:

Zamawiający wymaga aby cały przedmiot zamówienia został zrealizowany (dostarczony) w terminie do – 20.07.2018r. do siedziby Zamawiającego tj. Urzędu Gminy w Mircu.

Wykonawca poinformuje Zamawiającego z co najmniej 3 dniowym wyprzedzeniem o planowanym terminie dostarczenia sprzętu do siedziby Zamawiającego.

IV. Opis sposobu przygotowania oferty:

Oferta winna być sporządzona na formularzu oferty stanowiący załącznik Nr 1  w formie pisemnej,  w języku polskim, które zawiera nazwę i adres Wykonawcy.

Oferta powinna być:

       - opatrzona pieczęcią firmową

       - posiadać datę sporządzenia

       - zawierać adres lub siedzibę Wykonawcy, numer telefonu, NIP.

     - posiadać wartość (cenę) wykonania zamówienia.

V. Warunki udziału w zapytaniu cenowym:

1) posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności Zamawiający uzna spełnienie tegoż warunku poprzez złożenie aktualnego odpisu z  właściwego rejestru wystawionego nie wcześniej niż 6 m- cy przed terminem składania ofert.

2)  Z udziału w postępowaniu wykluczeni zostaną wykonawcy powiązani osobowo i kapitałowo. Wykonawca winien załączyć oświadczenie o braku powiązań  - Załącznik Nr 4.

VI. Do oferty Wykonawca zobowiązuje się do przedłożenia:

 1. Formularza ofertowego- Załącznik Nr 1.
 2. Zaparafowany projekt umowy- Załącznik Nr 2.
 3. Kosztorys ofertowy opracowany na podstawie Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia – Załącznik Nr 3.
 4. Oświadczenie  o braku powiązań –Załącznik Nr 4.
 5. Oświadczenie o prowadzonej działalności- Załącznik Nr 5.
 6. Odpis z właściwego rejestru.

VII. Kryterium wyboru:

Cena-100%

Zamawiający dokona wyboru wg. kryterium cenowego.

 

VIII. Miejsce wykonania robót – Gmina Mirzec- sołectwo Mirzec II.

IX. Termin i miejsce składania ofert/otwarcie ofert.

 1. Zamawiający prosi o przedłożenie oferty cenowej w terminie do dnia 01.06.2018r. do godziny 12:00.
 2. Oferta winna być przesłana za pośrednictwem: poczty, kuriera lub też dostarczona osobiście do sekretariatu Urzędu Gminy w Mircu, Mirzec Stary 9, 27-220 Mirzec (jednocześnie adres korespondencyjny).
 3.  Ofertę należy złożyć w trwale zamkniętym opakowaniu z opisem – Oferta na wykonanie zadania, pn „Zakup zestawu biesiadnego”.

X. Kontakt z Zamawiającym.

Osobą ze strony zamawiającego upoważnioną do kontaktowania się z wykonawcami jest Magdalena Maśny-Stompor, tel. 41/2767192, fax. 41/2767190.

XI. Termin związania ofertą.

1. Termin związania ofertą wynosi 30 dni.

2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

 

 XII. Tryb udzielania zamówienia:

 1. Zapytanie cenowe traktujemy jako rozeznanie cenowe dla udzielenia zamówienia                      w oparciu  o art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 (Dz. U. z 2017r. poz. 1579).
 2.  Zamówienie udzielone będzie zgodnie zasadą konkurencyjności i nie podlega przepisom Prawo zamówień publicznych.
 3. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego.
 4. Wykonawca, którego oferta została wybrana zostanie ponadto powiadomiony pisemnie lub telefonicznie o wyborze jego oferty oraz o terenie podpisania umowy.
 5. Do prowadzonego postępowania nie przysługują wykonawcy środki ochrony prawnej (protest, odwołanie, skarga).

XIII. Okres rękojmi i gwarancji:

W przypadku wybrania przez Zamawiającego oferty jako najkorzystniejszej  Wykonawca udzieli 24 miesięcznej gwarancji i rękojmi za wady.

XIV. Informacje dodatkowe.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia lub ograniczenia zakresu rzeczowego  zapytania ofertowego na realizację zadania pn.: ”Zakup zestawu biesiadnego”  bez podania przyczyn w szczególności z powodu braku wystarczających środków finansowych na realizację zamówienia.

Załączniki do zapytania:

1.Załącznik nr 1-  Formularz ofertowy. 

2.Załącznik nr 2 - Projekt umowy.

3.Załącznik nr 3- Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

4. Załącznik Nr 4 – Oświadczenie o braku powiązań.

5 Załącznik Nr 5- Oświadczenie o prowadzonej działalności.

 

                                                                                   

                                                   WÓJT

                                                    /-/Mirosław Seweryn

                                                

 

Nazwa dokumentu: "Zakup zestawu biesiadnego"
Osoba, która wytworzyła informację: Magdalena Maśny-Stompor
Osoba, która odpowiada za treść: Magdalena Maśny-Stompor
Osoba, która wprowadzała dane: Magdalena Maśny-Stompor
Data wytworzenia informacji: 2018-05-25 15:06:23
Data udostępnienia informacji: 2018-05-25 15:06:23
Data ostatniej aktualizacji: 2018-05-25 15:12:40

Wersja do wydruku...

corner   corner