logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Mirzec
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD GMINY
minus Dane podstawowe
minus Dane teleadresowe
plus Majątek Gminy
plus Struktura organizacyjna
plus Oświata
plus Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
plus Biblioteka i Ośrodek Kultury Gminy Mirzec
plus Służba zdrowia
minus Elektroniczna Skrzynka Podawcza
plus Wyniki kontroli
plus Rejestr Petycji
minus Centralny rejestr umów i porozumień
 WŁADZE GMINY
plus Wójt Gminy
plus Rada Gminy - Kadencja 2006 - 2010
plus Rada Gminy - Kadencja 2010 - 2014
plus Rada Gminy - Kadencja 2014 - 2018
plus Rada Gminy - Kadencja 2018 - 2023
plus Sekretarz Gminy
plus Skarbnik Gminy
plus Sołectwa Gminy Mirzec
 PRAWO LOKALNE
minus Statut
minus Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy Mirzec
plus Budżet
plus Podatki i opłaty lokalne
minus Dług publiczny
minus Plan Rozwoju Lokalnego dla Gminy Mirzec
plus Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Mirzec
plus Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Mirzec
minus GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI i ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII.
minus STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH GMINY MIRZEC NA LATA 2016-2022
minus Gospodarka Nieruchomościami
plus Program Usuwania Wyrobów Zawierających Azbest Dla Gminy Mirzec na lata 2013-2032
plus Konsultacje społeczne
plus Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie
plus Rolnictwo
minus Strategia Rozwoju Gminy Mirzec na lata 2013-2020
 INNE
plus Załatwianie spraw obywateli
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Dostęp do Informacji Publicznej
minus Udzielanie informacji publicznej na wniosek
plus Ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska
plus WYBORY SOŁTYSÓW
plus Program Integracji Społecznej
plus Współpraca z organizacjami pozarządowymi
minus Inicjatywy lokalne
minus Rewitalizacja
plus Rewitalizacja II
minus Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Mirzec na lata 2016-2023
plus Informacje Urzędu Gminy
minus Wybory ławników na kadencję 2016 - 2019
plus Plan Postępowań o udzielenie zamówień
 Zamówienia publiczne do 30 000 Euro
minus 2015 rok
   plus LUTY 2015
   plus MARZEC 2015
   plus KWIECIEŃ 2015
   plus MAJ 2015
   minus CZERWIEC 2015
      minus „Dokończenie oświetlenia ulicznego w kierunku Małyszyna Dolnego” (długość ok.150m) w systemie „ zaprojektuj i wybuduj”
      minus Wykonanie dokumentacji technicznej na wykonanie instalacji gazowej zewnętrznej i wewnętrznej w budynku OSP w Ostrożance
      minus „Dokończenie oświetlenia ulicznego w kierunku Małyszyna Dolnego” (długość ok.150m) w systemie „ zaprojektuj i wybuduj”
      minus „Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Mirzec Podborki – Mirzec Czerwona”
      minus Wykonanie odmulenia istniejących rowów odwadniających wzdłuż drogi gminnej 347014T w miejscowości Osiny oraz drogi wewnętrznej dojazdowej do pól
   plus LIPIEC 2015
   plus SIERPIEŃ 2015
   plus WRZESIEŃ 2015
   plus PAŹDZIERNIK 2015
   plus LISTOPAD 2015
   plus GRUDZIEŃ 2015
plus 2016 rok
plus 2017 rok
plus 2018 rok
plus 2019 rok
 Wybory
minus Wybory przedterminowe - 21 luty 2016 r.
minus Referendum 2015
plus WYBORY PREZYDENCKIE 2015r.
minus WYBORY SEJM SENAT 2015
minus WYBORY DO IZB ROLNICZYCH - 2015
minus Wybory ławników na kadencję 2016 - 2019
minus Wybory do Młodzieżowej Rady Gminy
plus WYBORY SAMORZĄDOWE 2018
minus Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019
minus WYBORY DO IZB ROLNICZYCH - 2019
minus WYBORY ŁAWNIKÓW KADENCJA 2020-2023
 Informacje
plus Uchwały
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
A A A


Gmina Mirzec,

Mirzec Stary 9,

27-220 Mirzec

                                                                                                                   Mirzec, dnia 15.06.2015 r.

                                                                                                          

Znak: IRG.271.29.2015.A.K.

ZAPYTANIE OFERTOWE

o wartości poniżej 30 000 EURO (art. 4 pkt. 8 PZP)

Gmina Mirzec zaprasza do składania ofert cenowych na zadania pn:

„Dokończenie oświetlenia ulicznego w kierunku Małyszyna Dolnego” (długość ok.150m) w systemie „zaprojektuj i wybuduj”.

 1. Zamawiający:

Gmina Mirzec, Mirzec Stary 9, 27-220 Mirzec

www.mirzec.pl; tel./fax 41 276 71 70, email: ug_mirzec@poczta.onet.pl

 1. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowanych. Zakres opracowania:

 1. Wykonać mapę do celów projektowych
 2. Wykonać wszelkie wymagane uzgodnienia opracowań projektowych – w Rejonowym Zakładzie Energetycznym, zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi (w załączeniu) oraz uzgodnienia w Zespole Uzgodnień Dokumentacji Projektowej Starostwa Powiatowego w Starachowicach. 
 3. Wykonać specyfikację wykonania i odbioru robót w wersji papierowej w 2 egzemplarzach oraz 2 egz. w wersji elektronicznej w programie umożliwiającym jego przetwarzanie np. NORMA PRO na płytach CD/DVD
 4. Wykonać przedmiar robót, przez które należy rozumieć opracowania zawierające opis robót budowlanych w kolejności technologicznej ich wykonania, z podaniem ilości jednostek przedmiarowych wynikających z dokumentacji projektowej oraz podstaw do ustalenia cen jednostkowych robót i nakładów rzeczowych w ilości 2 egz. w wersji papierowej oraz 2 egz. w wersji elektronicznej w programie umożliwiającym jego przetwarzanie np. NORMA PRO na płytach CD/DVD
 5. Wykonać kosztorys inwestorski wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami – w ilości  1 egz. w wersji papierowej i 1 egz. w wersji elektronicznej w programie umożliwiającym jego przetwarzanie  np. NORMA PRO na płytach CD/DVD
 6. Przedłożyć pełną dokumentację do Zamawiającego w terminie do dnia 20 lipca 2015 celem akceptacji a następnie do Wydziału Budownictwa Starostwa Starachowickiego  celem uzyskania pozwolenia na budowę imieniu zamawiającego.
 7. Złożyć w imieniu zamawiającego zgłoszenie rozpoczęcia i zakończenia robót w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Starachowicach.
 8. Wykonać przedmiot umowy zgodnie z dokumentacją, obowiązującymi  przepisami i normami oraz zasadami wiedzy technicznej i sztuką budowlaną.
 9. Opracować na własny koszt plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.
 10. Wykonać i utrzymać na swój koszt zabezpieczenia terenu, strzec mienia znajdującego się na terenie budowy, a także zapewnić warunki bezpieczeństwa osób znajdujących się na terenie budowy oraz utrzymywać teren budowy w należytym porządku, w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych, usuwać na swój koszt śmieci, odpady oraz ponosić wszelkie  konsekwencje prawne z tym związane.
 11. Ubezpieczenie budowy i robót z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku z określonymi zdarzeniami losowymi oraz odpowiedzialności cywilnej. Ubezpieczeniu podlegają w szczególności roboty, obiekty, budowle, urządzenia oraz wszelkie mienie ruchome związane bezpośrednio z wykonywaniem robót – od ognia, huraganu i innych zdarzeń losowych.
 12. Odpowiedzialność cywilna za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczących pracowników i osób trzecich, a powstałych w związku z prowadzonymi robotami budowlanymi w  tym także ruchem pojazdów mechanicznych.
 13. W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia elementów drogi lub terenu prowadzonej budowy, jego części bądź urządzeń w toku realizacji, naprawienie ich i doprowadzenie do stanu poprzedniego.
 14. Utrzymanie w czystości dróg dojazdowych do miejsca robót.
 15. Każdorazowe zawiadamianie Zamawiającego co najmniej 3 dni przed planowanym terminem zakończenia robót ulegających zakryciu lub zanikających. Jeżeli Wykonawca nie dopełni powyższego obowiązku zobowiązany jest odkryć roboty lub wykonać otwory niezbędne do zbadania robót, a następnie przywrócić roboty do stanu poprzedniego, na   koszt własny.
 16. Informowanie w formie pisemnej Zamawiającego o konieczności wykonania robót nieprzewidzianych, zamiennych i dodatkowych, w terminie 3 dni od daty  stwierdzenia konieczności ich wykonania.
 17. Przygotować kompletną dokumentację odbiorową tj. protokoły atesty, certyfikaty, inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza wykonanych i odebranych robót.
 18. Dokonanie odbioru technicznego przez Zakład Energetyczny przy udziale przedstawiciela Zamawiającego.
 19. Po zakończeniu robót budowlano – montażowych zadania uporządkować teren i przekazać go Zamawiającemu w terminie  ustalonym w § 6 ust. 2, lub w dniu podpisania bezusterkowego protokołu końcowego odbioru przedmiotu umowy.
 20. Zgłoszenie Zamawiającemu na 30 dni przed upływem okresu gwarancyjnego przedmiotu umowy do odbioru gwarancyjnego.
 21. Wykonanie obowiązków wynikających z gwarancji, jeżeli w okresie gwarancyjnym w trakcie eksploatacji zostaną stwierdzone wady lub usterki, Wykonawca zobowiązany jest do ich usunięcia w ciągu siedmiu dni od daty zgłoszenia przez Zamawiającego, a w przypadku awarii niezwłocznie na wezwanie Zamawiającego.

III. Opis sposobu przygotowania oferty:

Oferta winna być sporządzona na formularzu oferty stanowiący załącznik Nr 1 w formie pisemnej, w języku polskim, które zawiera nazwę i adres Wykonawcy.

Oferta powinna być:

       - opatrzona pieczęcią firmową

       - posiadać datę sporządzenia

       - zawierać adres lub siedzibę Wykonawcy, numer telefonu, NIP.

 - posiadać wartość (cenę) wykonania zamówienia

IV. Warunki udziału w zapytaniu ofertowym:

1)posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności Zamawiający uzna spełnienie tegoż warunku poprzez złożenie aktualnego odpisu z właściwego rejestru wystawionego nie wcześniej niż 6 m-cy przed terminem składania ofert.

2) posiadanie uprawnień do sporządzania projektów budowlanych w zakresie sieci elektrycznych i elektroenergetycznych,

3) posiadanie uprawnień budowlanych w specjalności instalacyjnej w zakresie kierowania budową (oświadczenie kierownika budowy) sieci elektrycznych i elektroenergetycznych,

4) Zaświadczenie z Izby Samorządu Zawodowego

 

V. Do oferty Wykonawca zobowiązuje się do przedłożenia:

  - formularza ofertowego - na podstawie Załącznika nr 1

VI. Termin wykonania:

- Opracowanie projektu budowanego nie później niż do dnia 30.09.2015r (uzyskanie pozwolenia na budowę)

- Zamawiający wymaga aby cały przedmiot zamówienia został zrealizowany w terminie do dnia 15.11.2015 r. ( harmonogram wykonania robót w projekcie umowy).

VII. Miejsce wykonania robót – Gmina Mirzec- sołectwo Małyszyn.

VIII. Termin i miejsce składania ofert/otwarcie ofert.

 1. Zamawiający prosi o przedłożenie oferty cenowej w terminie do dnia 23.06.2015r. do godziny 15:00.
 2. Oferta winna być przesłana za pośrednictwem: poczty, kuriera lub też dostarczona osobiście do sekretariatu Urzędu Gminy w Mircu, Mirzec Stary 9, 27-220 Mirzec (jednocześnie adres korespondencyjny).

Ofertę należy złożyć w trwale zamkniętym opakowaniu z opisem – Oferta na wykonanie zadania, pn „Dokończenie oświetlenia ulicznego w kierunku Małyszyna Dolnego” (długość ok.150m) w systemie „ zaprojektuj i wybuduj”.

IX. Kontakt z Zamawiającym.

Osobą ze strony zamawiającego upoważnioną do kontaktowania się z wykonawcami jest Agnieszka Kukla, tel. 41/2767192, fax. 41/2767190.

 X. Tryb udzielania zamówienia:

 1. Zapytanie cenowe traktujemy jako rozeznanie cenowe dla udzielenia zamówienia  w oparciu  o art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 (Dz. U. z 2013r. poz. 907 z późn.zm.).
 2. Zamówienie udzielone będzie zgodnie zasadą konkurencyjności i nie podlega przepisom Prawo zamówień publicznych.
 3. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego.
 4. Wykonawca, którego oferta została wybrana zostanie ponadto powiadomiony pisemnie lub telefonicznie o wyborze jego oferty oraz o terenie podpisania umowy.
 5. Do prowadzonego postępowania nie przysługują wykonawcy środki ochrony prawnej (protest, odwołanie, skarga).

XI. Okres rękojmi i gwarancji:

W przypadku wybrania przez Zamawiającego oferty jako najkorzystniejszej  Wykonawca udzieli 36 miesięcznej gwarancji i rękojmi za wady.

XII. Kryterium cena – cena 100%

XIII. Informacje dodatkowe.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia lub ograniczenia zakresu rzeczowego robót zapytania ofertowego na realizację zadania pn.: „Dokończenie oświetlenia ulicznego w kierunku Małyszyna Dolnego” (długość ok.150m) w systemie  zaprojektuj i wybuduj” bez podania przyczyn w szczególności z powodu braku wystarczających środków finansowych na realizację zamówienia.

Załączniki do zapytania:

 1. Załącznik nr 1-  Formularz ofertowy 
 2. Załącznik nr 2 - Projekt umowy.
 3. Załącznik nr 3-  Warunki techniczne wydane przez PGE Dystrybucja S.A.
 4. Załącznik nr 4 – Mapa poglądowa.

                                   

Zastępca Wójta

Dariusz Stachowicz  


 

Załączniki do pobrania: 2015-06-15 12:43:02 - Załacznik nr 1 Formuarz ofertowy. (33.00 kB)
2015-06-15 12:43:34 - Załącznik nr 2 - Projekt umowy. (70.50 kB)
2015-06-15 12:45:24 - Załącznik nr 3 Warunki techniczne (2.15 MB)
2015-06-15 12:46:53 - Załącznik nr 4 Mapa poglądowa (1.91 MB)
2015-06-25 08:21:56 - Unieważnienie zapytania (598.62 kB)

Ilość odwiedzin: 779
Nazwa dokumentu: „Dokończenie oświetlenia ulicznego w kierunku Małyszyna Dolnego” (długość ok.150m) w systemie „ zaprojektuj i wybuduj”
Osoba, która wytworzyła informację: Magdalena Podsiadło
Osoba, która odpowiada za treść: Magdalena Podsiadło
Osoba, która wprowadzała dane: Magdalena Podsiadło
Data wytworzenia informacji: 2015-05-12 14:13:34
Data udostępnienia informacji: 2015-05-12 14:13:34
Data ostatniej aktualizacji: 2015-06-25 08:22:11

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner