logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Mirzec
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD GMINY
minus Dane podstawowe
minus Dane teleadresowe
plus Majątek Gminy
plus Struktura organizacyjna
plus Oświata
plus Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
plus Biblioteka i Ośrodek Kultury Gminy Mirzec
plus Służba zdrowia
minus Elektroniczna Skrzynka Podawcza
plus Wyniki kontroli
plus Rejestr Petycji
minus Centralny rejestr umów i porozumień
minus Rejestr Instytucji Kultury Gminy Mirzec
 WŁADZE GMINY
plus Wójt Gminy
plus Zastępca Wójta
plus Rada Gminy - Kadencja 2006 - 2010
plus Rada Gminy - Kadencja 2010 - 2014
plus Rada Gminy - Kadencja 2014 - 2018
plus Rada Gminy - Kadencja 2018 - 2023
plus Sekretarz Gminy
plus Skarbnik Gminy
plus Sołectwa Gminy Mirzec
 PRAWO LOKALNE
minus Statut
minus Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy Mirzec
plus Budżet
plus Podatki i opłaty lokalne
minus Dług publiczny
minus Plan Rozwoju Lokalnego dla Gminy Mirzec
plus Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Mirzec
plus Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Mirzec
minus GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI i ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII.
minus STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH GMINY MIRZEC NA LATA 2016-2022
minus Gospodarka Nieruchomościami
plus Program Usuwania Wyrobów Zawierających Azbest Dla Gminy Mirzec na lata 2013-2032
plus Konsultacje społeczne
plus Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie
plus Rolnictwo
minus Strategia Rozwoju Gminy Mirzec na lata 2013-2020
 INNE
plus Załatwianie spraw obywateli
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Dostęp do Informacji Publicznej
minus Udzielanie informacji publicznej na wniosek
plus Ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska
plus WYBORY SOŁTYSÓW
plus Program Integracji Społecznej
plus Współpraca z organizacjami pozarządowymi
minus Inicjatywy lokalne
minus Rewitalizacja
plus Rewitalizacja II
minus Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Mirzec na lata 2016-2023
plus Informacje Urzędu Gminy
minus Wybory ławników na kadencję 2016 - 2019
plus Plan Postępowań o udzielenie zamówień
 Zamówienia publiczne do 30 000 Euro
plus 2015 rok
minus 2016 rok
   plus STYCZEŃ 2016
   minus LUTY 2016
      minus Wykonanie Studium Wykonalności inwestycji oraz wstępnego kosztorysu opracowanego metodą wskaźnikową dla projektu pn.,, Zintegrowana rewitalizacja centrum Mirca poprzez kompleksową odnowę kryz
      minus „Wykonanie rocznych przeglądów dróg gminnych na terenie Gminy Mirzec”
      minus Wykonanie przebudowy budynku remizy OSP w Osinach – wykonanie posadzki w pomieszczeniach garażowych
      minus Opracowanie projektu budowlano - wykonawczego dotyczącego wykonania zadania pn: „Przebudowa budynku remizy OSP w Jagodnem”
      minus wykonanie dokumentacji budowlano - wykonawczej na realizację zadania pn: „Budowa sięgaczy kanalizacji sanitarnej pod drogami powiatowymi i gminnymi na terenie gminy Mirzec”.
   plus MARZEC 2016
   plus KWIECIEŃ 2016
   plus MAJ 2016
   plus CZERWIEC 2016
   plus LIPIEC 2016
   plus SIERPIEŃ 2016
   plus WRZESIEŃ 2016
   plus PAŹDZIERNIK 2016
   plus LISTOPAD 2016
plus 2017 rok
plus 2018 rok
plus 2019 rok
plus ROK 2020
 Wybory
minus Wybory przedterminowe - 21 luty 2016 r.
minus Referendum 2015
plus WYBORY PREZYDENCKIE 2015r.
minus WYBORY SEJM SENAT 2015
minus WYBORY DO IZB ROLNICZYCH - 2015
minus Wybory ławników na kadencję 2016 - 2019
minus Wybory do Młodzieżowej Rady Gminy
plus WYBORY SAMORZĄDOWE 2018
minus Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019
minus WYBORY DO IZB ROLNICZYCH - 2019
minus WYBORY ŁAWNIKÓW KADENCJA 2020-2023
minus Wybory do Sejmu i Senatu 2019
minus Wybory Prezydenckie 2020 rok
 Informacje
plus Uchwały
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
A A A


IRG.271.11.2016MMS                                                                                                Mirzec 26.02.2016

ZAPYTANIE OFERTOWE

o wartości poniżej 30 000 EURO (art. 4 pkt. 8 uPzp)

Gmina Mirzec zaprasza do składania ofert cenowych na opracowanie projektu budowlano - wykonawczego dotyczącego wykonania zadania pn: „Przebudowa budynku remizy OSP w Jagodnem– na działce nr ewid gr. 519/3 w Jagodnem.

 1. Zamawiający:

Gmina Mirzec, Mirzec Stary 9, 27-220 Mirzec

www.mirzec.pl; tel./fax 41 276 71 70

II. Opis przedmiotu zamówienia:

W ramach zamówienia należy opracować kompleksową dokumentację techniczną na wykonanie sanitariatów w budynku remizy OSP w Jagodnem, znajdującego się na działce o nr ewid. gr.519/3, obejmującą:

1) dokumentację budowlano- wykonawczą.

2) przedmiary robót.

3) kosztorysy inwestorskie,

4) specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych.

5) wszystkie niezbędne pozwolenia i uzgodnienia. 

Zakres opracowania:

 1. Wykonanie wszelkich pomiarów, inwentaryzacji i ekspertyz niezbędnych dla prawidłowego wykonania projektu budowlano-wykonawczego.
 2. Koncepcję zamierzenia budowlanego, adaptacja wewnątrz budynku.
 3. Wykonanie projektu budowlano - wykonawczego  z wraz z niezbędnymi opiniami i uzgodnieniami – 4 egz.
 4. Złożenie odpowiednich wniosków oraz uzyskanie, w imieniu Zamawiającego wszelkich decyzji administracyjnych, warunków, uzgodnień niezbędnych do realizacji robót budowlanych a w szczególności uzgodnień: sanitarno-higienicznych oraz, Rzeczoznawcy ds. ppoż., Rzeczoznawcy ds. BHP, opracowanie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, o ile jej opracowanie jest wymagane oraz opinii kominiarskiej.
 5. Przygotowanie wszystkich dokumentów (zgłoszenia do Starostwa Powiatowego w celu rozpoczęcia robót).
 6. Opracowanie kosztorysu inwestorskiego, uwzględniającego koszty robót budowlanych, dostawy, montażu i uruchomienia wyposażenia sanitariatów.
 7. Opracowanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych.
 8. Opracowanie opisu przedmiotu zamówienia na wykonanie robót budowlanych, dostawę, montaż i uruchomienie instalacji. Dokumentacja winna być kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć oraz w przypadku dokumentacji, o której mowa w ust. 2.
 9. Udzielanie Zamawiającemu w terminie wskazanym przez Zamawiającego pisemnych wyjaśnień na pytania wykonawców w toku postępowania na udzielanie zamówienia publicznego na wykonanie robót.
 10. Wprowadzania poprawek lub uzupełnienie do opracowanego i przekazanego przedmiotu zamówienia w trakcie prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych oraz zaktualizowanie kosztorysów na dzień ogłoszenia zamówienia na roboty budowlane.
 11. Projekt budowlany, przedmiar robót a także specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót należy wykonać zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. 2013, poz.1129 z późn. zm.).
 12. Kosztorys inwestorski należy wykonać zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. Nr 130, poz. 1389).
 13. Opis przedmiotu zamówienia na wykonanie robót budowlanych, dostawę, montaż i uruchomienie instalacji należy wykonać zgodnie z Ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.) ze szczególnym uwzględnieniem zapisów art. 29 – 31 ustawy.
 14. Wykonawcy zaleca się dokonanie wizji lokalnej miejsca realizacji przedmiotu zamówienia oraz jego otoczenia w celu określenia, na własną odpowiedzialność, oceny możliwości występowania wszelkich ryzyk mających wpływ na koszty realizacji zamówienia, a niezbędnych do przygotowania oferty. Kontakt w sprawie przeprowadzenia wizji lokalnej: Pani Magdalena Maśny-Stompor –podinspektor ds. inwestycji w UG Mirzec, tel. 41 27 67 192, lub Pan Ryszard Nowak – K-k Referatu Inwestycji i Rozwoju Gminy, tel. 41 27 67 188.
 15. Dokumentację projektową Wykonawca będzie miał obowiązek sporządzić w 4 egzemplarzach, natomiast kosztorys ofertowy, przedmiar robót, STWiORB w 2 egzemplarzach.
 16. Kompletną dokumentację obejmującą cały zakres opracowania Wykonawca będzie również zobowiązany dostarczyć w wersji elektronicznej, na płycie CD w 2 egz.

III. Opis sposobu przygotowania oferty:

Oferta winna być sporządzona na formularzu oferty stanowiący załącznik Nr 1 w formie pisemnej, w języku polskim, które zawiera nazwę i adres Wykonawcy.

Oferta powinna być:

 • opatrzona pieczęcią firmową
 • posiadać datę sporządzenia
 • zawierać adres lub siedzibę Wykonawcy, numer telefonu, NIP.
 • posiadać wartość (cenę) wykonania zamówienia

IV. Warunki udziału w zapytaniu ofertowym:

1.Posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności Zamawiający uzna spełnienie tegoż warunku poprzez złożenie aktualnego odpisu  z właściwego rejestru wystawionego nie wcześniej niż 6 m-cy przed terminem składania ofert.

2.Dysponowania osobami posiadającymi uprawnienia projektowe w zakresie objętym zamówieniem oraz zaświadczenie z właściwej OIIB stwierdzające przynależność do izby i aktualnie opłacane składki tj:

 • min. 1 osobę posiadającą uprawnienia projektowe w specjalności konstrukcyjno - budowlanej;
 • min. 1 osobę posiadającą uprawnienia projektowe w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych;
 • min. 1 osobę posiadającą uprawnienia projektowe w specjalności elektrycznej;

V. Do oferty Wykonawca zobowiązuje się do przedłożenia:

1.Formularza ofertowego - na podstawie Załącznika nr 1

2.Dokumentów o których mowa w pkt. IV Zapytania ofertowego

3.Min. 2 poświadczeń (referencji) potwierdzających wykonanie projektów budowy lub przebudowy budynków użyteczności publicznej.

VI. Termin wykonania:

1.Zamawiający wymaga aby cały przedmiot zamówienia został zrealizowany w terminie do – 30.06.2016 r.

2.Wstępne uzgodnienie koncepcji projektowej najpóźniej do 31maja 2016r.

VII. Miejsce wykonania robót – Gmina Mirzec- Jagodne, działka nr 519/3.

VIII. Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty.

1.Zamawiający dokona wyboru oferty najkorzystniejszej, z najniższą ceną wykonania dokumentacji.

2.Niekompletne oferty (bez podpisu, ceny, brak poświadczeń (referencji) oraz dokumentów o których mowa w pkt. IV i V) zostaną odrzucone.

3.Oferty złożone po terminie nie będą brały udziału w postępowaniu.

IX. Termin i miejsce składania ofert/otwarcie ofert.

1.Zamawiający prosi o przedłożenie oferty cenowej w terminie do dnia 07.03.2015r. do godziny 14:00.

2.Oferta winna być przesłana za pośrednictwem: poczty, kuriera lub też dostarczona osobiście do sekretariatu Urzędu Gminy w Mircu, Mirzec Stary 9, 27-220 Mirzec (jednocześnie adres korespondencyjny).

3.Ofertę należy złożyć w trwale zamkniętym opakowaniu z opisem – Oferta na opracowanie projektu budowlano - wykonawczego dotyczącego wykonania zadania pn: „Przebudowa budynku remizy OSP w Jagodnem.

X. Kontakt z Zamawiającym.

Osobą ze strony zamawiającego upoważnioną do kontaktowania się z wykonawcami jest Pani Magdalena Maśny- Stompor – podinspektor ds. inwestycji w UG Mirzec, tel. 41 27 67 192, lub Pan Ryszard Nowak – K-k Referatu Inwestycji i Rozwoju Gminy, tel. 41 27 67 188, fax. 41/2767190.

 XI. Tryb udzielania zamówienia:

1.Zapytanie cenowe traktujemy jako rozeznanie cenowe dla udzielenia zamówienia  w oparciu  o art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 (Dz. U. z 2013r. poz. 907 z późn. zm.).

2.Zamówienie udzielone będzie zgodnie zasadą konkurencyjności i nie podlega przepisom Prawo zamówień publicznych.

3.Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego.

4.Wykonawca, którego oferta została wybrana zostanie ponadto powiadomiony pisemnie lub telefonicznie o wyborze jego oferty oraz o terenie podpisania umowy.

5.Do prowadzonego postępowania nie przysługują wykonawcy środki ochrony prawnej (protest, odwołanie, skarga).

XII. Okres rękojmi i gwarancji:

W przypadku wybrania przez Zamawiającego oferty jako najkorzystniejszej Wykonawca udzieli 36 miesięcznej gwarancji za wady.

XIII. Informacje dodatkowe.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia lub ograniczenia zakresu rzeczowego robót zapytania ofertowego na opracowanie projektu budowlano-wykonawczego dotyczącego wykonania zadania pn: „Przebudowa budynku remizy OSP w Jagodnem”  bez podania przyczyn.

Załączniki do zapytania:

1.Załącznik nr 1-  Formularz ofertowy 

2.Załącznik nr 2 - Projekt umowy.

 

Wyznaczony do pełnienia funkcji Wójt Gminy Mirzec

(-) Dariusz Stachowicz

Ilość odwiedzin: 1343
Nazwa dokumentu: Opracowanie projektu budowlano - wykonawczego dotyczącego wykonania zadania pn: „Przebudowa budynku remizy OSP w Jagodnem”
Podmiot udostępniający: Gmina Mirzec
Osoba, która wytworzyła informację: Magdalena Podsiadło
Osoba, która odpowiada za treść: Magdalena Maśny-Stompor
Osoba, która wprowadzała dane: Magdalena Podsiadło
Data wytworzenia informacji: 2016-02-26 13:17:32
Data udostępnienia informacji: 2016-02-26 13:17:32
Data ostatniej aktualizacji: 2016-03-07 15:20:18

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner