logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Mirzec
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD GMINY
minus Dane podstawowe
minus Dane teleadresowe
plus Majątek Gminy
plus Struktura organizacyjna
plus Oświata
plus Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
plus Biblioteka i Ośrodek Kultury Gminy Mirzec
plus Służba zdrowia
minus Elektroniczna Skrzynka Podawcza
plus Wyniki kontroli
plus Rejestr Petycji
minus Centralny rejestr umów i porozumień
minus Rejestr Instytucji Kultury Gminy Mirzec
 WŁADZE GMINY
plus Wójt Gminy
plus Zastępca Wójta
plus Rada Gminy - Kadencja 2006 - 2010
plus Rada Gminy - Kadencja 2010 - 2014
plus Rada Gminy - Kadencja 2014 - 2018
plus Rada Gminy - Kadencja 2018 - 2023
plus Sekretarz Gminy
plus Skarbnik Gminy
plus Sołectwa Gminy Mirzec
 PRAWO LOKALNE
minus Statut
minus Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy Mirzec
plus Budżet
plus Podatki i opłaty lokalne
minus Dług publiczny
minus Plan Rozwoju Lokalnego dla Gminy Mirzec
plus Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Mirzec
plus Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Mirzec
minus GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI i ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII.
minus STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH GMINY MIRZEC NA LATA 2016-2022
minus Gospodarka Nieruchomościami
plus Program Usuwania Wyrobów Zawierających Azbest Dla Gminy Mirzec na lata 2013-2032
plus Konsultacje społeczne
plus Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie
plus Rolnictwo
minus Strategia Rozwoju Gminy Mirzec na lata 2013-2020
 INNE
plus Załatwianie spraw obywateli
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Dostęp do Informacji Publicznej
minus Udzielanie informacji publicznej na wniosek
plus Ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska
plus WYBORY SOŁTYSÓW
plus Program Integracji Społecznej
plus Współpraca z organizacjami pozarządowymi
minus Inicjatywy lokalne
minus Rewitalizacja
plus Rewitalizacja II
minus Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Mirzec na lata 2016-2023
plus Informacje Urzędu Gminy
minus Wybory ławników na kadencję 2016 - 2019
plus Plan Postępowań o udzielenie zamówień
 Zamówienia publiczne do 30 000 Euro
plus 2015 rok
minus 2016 rok
   plus STYCZEŃ 2016
   plus LUTY 2016
   plus MARZEC 2016
   plus KWIECIEŃ 2016
   plus MAJ 2016
   plus CZERWIEC 2016
   plus LIPIEC 2016
   plus SIERPIEŃ 2016
   plus WRZESIEŃ 2016
   plus PAŹDZIERNIK 2016
   minus LISTOPAD 2016
      minus „Konserwacja oświetlenia drogowego na terenie gminy Mirzec w latach 2017-2018”
      minus Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem inwestycyjnym pn. „ Remont hali sportowej przy Zespole Szkół w Mircu”
      minus „Dostawa energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia drogowego na terenie gminy Mirzec w 2017 roku”
      minus "Mirzec kulturą stoi - dbałość o działalność twórczą związaną ze zwiększeniem zasobów kulturowych poprzez zagospodarowanie i wyposażenie obiektów kultury wiejskiej z terenu gminy Mirze
      minus Dowóz uczniów z terenu gminy Mirzec do Gimnazjum w Mircu
      minus DOWÓZ DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W JAGODNEM
plus 2017 rok
plus 2018 rok
plus 2019 rok
plus ROK 2020
 Wybory
minus Wybory przedterminowe - 21 luty 2016 r.
minus Referendum 2015
plus WYBORY PREZYDENCKIE 2015r.
minus WYBORY SEJM SENAT 2015
minus WYBORY DO IZB ROLNICZYCH - 2015
minus Wybory ławników na kadencję 2016 - 2019
minus Wybory do Młodzieżowej Rady Gminy
plus WYBORY SAMORZĄDOWE 2018
minus Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019
minus WYBORY DO IZB ROLNICZYCH - 2019
minus WYBORY ŁAWNIKÓW KADENCJA 2020-2023
minus Wybory do Sejmu i Senatu 2019
minus Wybory Prezydenckie 2020 rok
 Informacje
plus Uchwały
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
A A A


Znak: IRG.271.46.2016.AK       Mirzec, dnia 03.11.2016 r

 

                                        

                                         ZAPYTANIE    OFERTOWE

o wartości poniżej 30 000 EURO (art. 4 pkt. 8 uPzp)

 

 

Gmina Mirzec zaprasza do złożenia oferty na zadanie pn.: „Konserwacja oświetlenia drogowego na terenie gminy Mirzec w latach 2017-2018”.

 

I. Zamawiający:

Gmina Mirzec, Mirzec Stary 9, 27-220 Mirzec

tel./fax 41 276 71 70,

II. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest konserwacja oświetlenia drogowego na terenie gminy Mirzec.

Konserwacja na dzień 30.10.2016r obejmuj punkty świetlne przy czym liczba ta może ulec zmianie w okresie rozliczeniowym jednego miesiąca i w zależności od potrzeb obejmuje:

 • utrzymanie w sprawności wszystkich opraw oświetleniowych (źródła światła na terenie gminy Mirzec);
 • przegląd i konserwacja aparatury łączeniowej i sterowniczej
 • regulacja urządzeń sterujących oświetleniem drogowym, przestrzeganie ustalonego harmonogramu załączeń i wyłączeń oświetlenia z zachowaniem przerwy nocnej

( 30min. po zach słońca – 23.45, 5.00 – 30min. przed wsch. słońca ) ,

 • wymiana uszkodzonej aparatury sterującej na nową (obowiązek wymiany 10 sztuk zegarów sterujących w ciągu roku – 20 w okresie realizacji umowy)
 • czyszczenie i konserwacja tablic sterowniczych i rozdzielczych,
 • utylizacja zdemontowanych urządzeń oświetleniowych (oprawy, źródła światła)
 • ustawienie i regulacja przekaźników zmierzchowych (czas załączania nie może być dłuższy niż 5-10 min.)
 • kontrola i konserwacja złącz kablowych w latarniach wydzielonej sieci,
 • wymiana bezpieczników,
 • czyszczenie opraw, kloszy i odbłysków ( usunięcie zanieczyszczeń zgromadzonych wewnątrz kloszy – min. 1 raz w roku)
 • wymiana i naprawa opraw lub elementów opraw o parametrach nie gorszych od wymienianych,
 • wymiana uszkodzonych źródeł światła,
 • regulacja położenia źródeł światła względem kloszy i odbłysków,
 • konserwacja konstrukcji wsporczych, słupów oświetlenia wydzielonego wysięgników i przewieszek,
 • regulacja zwisów przewodów oświetlenia drogowego,
 • pionowanie słupów oświetlenia drogowego,
 • wymiana uszkodzonych słupów w obwodach oświetlenia wydzielonego,
 • uzupełnienie i konserwacja zamknięć skrzynek, wnęk itp.,
 • malowanie konstrukcji stalowych, szaf, wnęk i uzupełnianie opisów, wycinka               i zagospodarowanie gałęzi zasłaniających oprawy oświetleniowe (dwa razy w roku)
 • montaż na żądanie Zamawiającego opraw oświetleniowych zdemontowanych przez Zakład Energetyczny
 • lokalizacja i naprawa uszkodzonych kabli zasilających  obwody oświetlenia,
 • pomiary eksploatacyjne; sporządzanie protokołów z pomiarów (ochrona przeciwporażeniowa urządzeń, badanie linii kablowej).
 • prowadzenie dokumentacji z przeprowadzonych zabiegów eksploatacyjnych (księgi zgłoszeń), oraz zliczenie na koniec każdego roku kalendarzowego ilości opraw i moc na każdej stacji transformatorowej (przedstawienie w wersji tabelarycznej)
 • przestawienie zegarów na okres świąteczny nie częściej niż 6 razy w roku
 • dokonywanie na żądanie Zamawiającego objazdów kontroli świecenia nie rzadziej niż raz na kwartał
 • przedstawienie Zamawiającemu niezbędnych informacji dotyczących wymiany aparatury sterującej (nazwa stacji, nazwa producenta, rodzaj i numer zegara sterującego oraz datę jego wymiany itp.)

Wykaz punktów świetlnych na terenie gminy Mirzec - załącznik nr 4.

Wykonawca wybrany w drodze zapytania ofertowego na konserwatora urządzeń oświetlenia drogowego na terenie gminy Mirzec odpowiedzialny jest za stan techniczny i bezpieczne funkcjonowanie wszystkich urządzeń oświetleniowych zainstalowanych na tym obszarze i ponosi wszelkie konsekwencje z tytułu niespełnienia powyższych wymagań, w tym także konsekwencje prawne w przypadkach, kiedy niewłaściwe prowadzenie konserwacji stwarza zagrożenie dla zdrowia i życia ludzkiego lub spowoduje zaistnienie wypadku.

Wykonawca zobowiązany jest do podpisania „Zasad współpracy” pomiędzy PGE Dystrybucja S.A Oddział Skarżysko Kamienna a Nim, jako Wykonawcąprowadzącym konserwację urządzeń oświetlenia ulicznego na zlecenie Gminy Mirzec”- załącznik do Umowy użyczenia pomiędzy PGE Dystrybucja S.A Oddział Skarżysko Kamienna a Gminą Mirzec.

Wykonawca będzie świadczył usługę konserwacji z materiałów własnych.

III. Opis sposobu przygotowania oferty:

Oferta winna być sporządzona na formularzu oferty stanowiący załącznik Nr 1 w formie pisemnej, w języku polskim, które zawiera nazwę i adres Wykonawcy.

Oferta powinna być:

 • opatrzona pieczęcią firmową
 • posiadać datę sporządzenia
 • zawierać adres lub siedzibę Wykonawcy, numer telefonu, NIP.
 • posiadać wartość (cenę) wykonania zamówienia
 1. IV. Warunki udziału w zapytaniu ofertowym:
 1. Posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności Zamawiający uzna spełnienie tegoż warunku poprzez złożenie aktualnego odpisu z właściwego rejestru wystawionego nie wcześniej niż 6 m-cy przed terminem składania ofert.
 2. Dysponowania osobami posiadającymi uprawnienia do wykonywania robót w zakresie  sieci  i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych. Zamawiający uzna spełnienie tegoż warunku poprzez złożenie wykazu uprawnionych osób które będą wykonywać zadanie (co najmniej 2 osoby).
 3. Dysponowania sprzętem (wymagany podnośnik samochodowy koszowy) będącym w posiadaniu wykonawcy niezbędnym do realizacji zamówienia. Zamawiający uzna spełnienie tegoż warunku poprzez złożenie wykazu sprzętu przewidzianego do realizacji zadania.
 1. V.Do oferty Wykonawca zobowiązuje się do przedłożenia:
 1. Formularza ofertowego - na podstawie Załącznik nr 1.
 2. Zaakceptowany i parafowany projekt umowy – Załącznik nr 2.
 3. Dokumentów o których mowa w pkt. IV Zapytania ofertowego.
 4. Min. 2 poświadczeń (referencji) potwierdzających wykonanie konserwacji oświetlenia drogowego.
 5. Kserokopię dokumentów dotyczących pojazdu użytego do realizacji zadania w tym: dowodu rejestracyjnego oraz aktualnego ubezpieczenia OC.
 1. VI.Termin  wykonania:

Termin realizacji przedmiotu zamówienia od 01.01.2017r do 31.12.2018r.

 

 1. VII. Miejsce wykonania robót – teren Gminy Mirzec.

VIII. Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty.

 1. Zamawiający dokona wyboru oferty najkorzystniejszej, z najniższą ceną.
 2. Niekompletne oferty (bez podpisu, ceny, brak poświadczeń (referencji) oraz dokumentów o których mowa w pkt. IV i V) zostaną odrzucone.
 3. Oferty złożone po terminie nie będą brały udziału w postępowaniu.

IX. Termin i miejsce składania ofert/otwarcie ofert.

 1. Zamawiający prosi o przedłożenie oferty cenowej w terminie do dnia 09.11.2016r. do godziny 14:00.
 2. Oferta winna być przesłana za pośrednictwem: poczty, kuriera lub też dostarczona osobiście do sekretariatu Urzędu Gminy w Mircu, Mirzec Stary 9, 27-220 Mirzec (jednocześnie adres korespondencyjny).
 3. Ofertę należy złożyć w trwale zamkniętym opakowaniu z opisem – „Konserwacja oświetlenia drogowego na terenie gminy Mirzec w latach 2017 – 2018”.

X. Kontakt z Zamawiającym.

Osobą ze strony zamawiającego upoważnioną do kontaktowania się z wykonawcami jest Pani Agnieszka Kukla – podinspektor ds. inwestycji w UG Mirzec, tel. 41 27 67 191 i Pan Ryszard Nowak – K-k Referatu Inwestycji i Rozwoju Gminy, tel. 41/27 67 188, fax. 41/27 67 190.

 XI. Tryb udzielania zamówienia:

 1. Zapytanie cenowe traktujemy jako rozeznanie cenowe dla udzielenia zamówienia  w oparciu  o art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 (Dz.U.2015.2164 tj. z późn.zm.).
 2. Zamówienie udzielone będzie zgodnie z zasadą konkurencyjności i nie podlega przepisom Prawo zamówień publicznych.
 3. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego.
 4. Wykonawca, którego oferta została wybrana zostanie ponadto powiadomiony pisemnie lub telefonicznie o wyborze jego oferty oraz o terenie podpisania umowy.
 5. Do prowadzonego postępowania nie przysługują wykonawcy środki ochrony prawnej (protest, odwołanie, skarga).

XII. Okres rękojmi i gwarancji:

W przypadku wybrania przez Zamawiającego oferty jako najkorzystniejszej Wykonawca udzieli 36 miesięcznej gwarancji i rękojmi za wady.

XIII. Informacje dodatkowe.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia zadania pn.: „Konserwacja oświetlenia drogowego na terenie gminy Mirzec w latach 2017 – 2018” bez podania przyczyn.

 

Załączniki do zapytania:

 1. Załącznik nr 1-  Formularz ofertowy.
 2. Załącznik nr 2 - Projekt umowy.
 3. Załącznik nr 3 – Mapa poglądowa.
 4. Załącznik nr 4 – Wykaz punktów świetlnych na terenie Gminy Mirzec.

  Wójt Gminy Mirzec
  /-/ Mirosław Seweryn

 

                                                                                                                        

Ilość odwiedzin: 1815
Nazwa dokumentu: „Konserwacja oświetlenia drogowego na terenie gminy Mirzec w latach 2017-2018”
Osoba, która wytworzyła informację: Agnieszka Kukla
Osoba, która odpowiada za treść: Ryszard Nowak, Agnieszka Kukla
Osoba, która wprowadzała dane: Ryszard Nowak
Data wytworzenia informacji: 2016-11-03 15:24:14
Data udostępnienia informacji: 2016-11-03 15:24:14
Data ostatniej aktualizacji: 2016-11-10 13:02:01

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner