logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Mirzec
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD GMINY
minus Dane podstawowe
minus Dane teleadresowe
plus Majątek Gminy
plus Struktura organizacyjna
plus Oświata
plus Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
plus Biblioteka i Ośrodek Kultury Gminy Mirzec
plus Służba zdrowia
minus Elektroniczna Skrzynka Podawcza
plus Wyniki kontroli
plus Rejestr Petycji
minus Centralny rejestr umów i porozumień
 WŁADZE GMINY
plus Wójt Gminy
plus Rada Gminy - Kadencja 2006 - 2010
plus Rada Gminy - Kadencja 2010 - 2014
plus Rada Gminy - Kadencja 2014 - 2018
plus Sekretarz Gminy
plus Skarbnik Gminy
plus Sołectwa Gminy Mirzec
 PRAWO LOKALNE
minus Statut
minus Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy Mirzec
plus Budżet
plus Podatki i opłaty lokalne
minus Dług publiczny
minus Plan Rozwoju Lokalnego dla Gminy Mirzec
plus Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Mirzec
plus Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Mirzec
minus GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI i ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII.
minus STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH GMINY MIRZEC NA LATA 2016-2022
minus Gospodarka Nieruchomościami
plus Program Usuwania Wyrobów Zawierających Azbest Dla Gminy Mirzec na lata 2013-2032
plus Konsultacje społeczne
plus Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie
plus Rolnictwo
minus Strategia Rozwoju Gminy Mirzec na lata 2013-2020
 INNE
plus Załatwianie spraw obywateli
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Dostęp do Informacji Publicznej
minus Udzielanie informacji publicznej na wniosek
plus Ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska
plus WYBORY SOŁTYSÓW
plus Program Integracji Społecznej
plus Współpraca z organizacjami pozarządowymi
minus Inicjatywy lokalne
minus Rewitalizacja
plus Rewitalizacja II
minus Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Mirzec na lata 2016-2023
plus Informacje Urzędu Gminy
minus Wybory ławników na kadencję 2016 - 2019
plus Plan Postępowań o udzielenie zamówień
 Zamówienia publiczne do 30 000 Euro
plus 2015 rok
plus 2016 rok
plus 2017 rok
minus 2018 rok
   minus Styczeń 2018
      minus „Budowa drogi gminnej 347016T Jagodne Kolonia” wykonanie dokumentacji projektowo – wykonawczej
      minus Budowa chodnika na cmentarz w miejscowości Gadka - wykonanie dokumentacji projektowo – wykonawczej
      minus „Świadczenie usług transportowych” w terminie od 01.02.2018 r. do 31.12.2018 r.
      minus Wykonanie utwardzenia placu manewrowego przy remizie OSP w Tychowie Starym
      minus Pełnienie funkcji Managera projektu dla inwestycji pn.: „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej z obszaru Gminy Mirzec z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii
      minus Remont dróg gminnych o nawierzchni bitumicznej na terenie Gminy Mirzec
      minus Remont dróg gminnych o nawierzchni gruntowej na terenie Gminy Mirzec
      minus Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem pn. " Wykonanie utwardzenia placu manewrowego przy remizie OSP w Tychowie Starym"
      minus Wykonanie rocznego przeglądu dróg gminnych na terenie Gminy Mirzec w roku 2018
      minus Remont dróg gminnych o nawierzchni bitumicznej na terenie Gminy Mirzec
      minus Pełnienie funkcji managera dla inwestycji pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej z obszaru Gminy Mirzec z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii”
   plus Luty 2018
   plus Marzec 2018
   plus Kwiecień 2018
   plus Maj 2018
   plus Czerwiec 2018
   plus Lipiec 2018
   plus SIERPIEŃ 2018
   plus Wrzesień 2018
   plus Październik 2018
   plus Listopad 2018
 Wybory
minus Wybory przedterminowe - 21 luty 2016 r.
minus Referendum 2015
plus WYBORY PREZYDENCKIE 2015r.
minus WYBORY SEJM SENAT 2015
minus WYBORY DO IZB ROLNICZYCH - 2015
minus Wybory ławników na kadencję 2016 - 2019
minus Wybory do Młodzieżowej Rady Gminy
plus WYBORY SAMORZĄDOWE 2018
 Informacje
plus Uchwały
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
A A A


Znak: IRG.271.4.2018.SP                     Mirzec, dnia 11.01.2018 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

o wartości poniżej 30 000 EURO (art. 4 pkt. 8 uPzp)

Gmina Mirzec zaprasza do składania ofert cenowych na:

„Świadczenie usług transportowych” w terminie od 01.02.2018 r. do 31.12.2018 r.

 

I. Zamawiający:

Gmina Mirzec, Mirzec Stary 9, 27-220 Mirzec

www.mirzecpl, tel/fax.: 41 276 71 70

II. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług transportowych przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy pojazdem o ładowności do 1 tony i możliwością przewozu do dwóch osób w ramach prowadzonej przez Usługodawcę działalności gospodarczej. Usługodawca  zobowiązuje się  wykonywać usługę wraz z kierowcą w promieniu maksymalnie 60 kilometrów od siedziby Zamawiającego.

Przewidywana maksymalna liczba godzin świadczenia usługi w terminie od 01.02.2018r. do 31.12.2018r. wyniesie maksymalnie 375 godzin.

Każdorazowo Zamawiający będzie informował telefonicznie Wykonawcę o konieczności wykonania usługi, co najmniej 24 godziny wcześniej przed terminem wykonania przedmiotowej usługi.

III. Opis sposobu przygotowania oferty:

Oferta winna być  sporządzona na formularzu oferty stanowiący załącznik na 1 w formie  pisemnej, w języku polskim, które zawiera nazwę i adres Wykonawcy.

Oferta powinna być:

 • opatrzona pieczątką firmową
 • posiadać datę sporządzenia
 • zawierać adres lub siedzibę Wykonawcy, numer telefonu, NIP,
 • posiadać wartość (cenę) wykonania zamówienia (cena za jedną godzinę świadczenia usługi oraz iloczyn kwoty brutto za 1 godzinę świadczenia usługi i maksymalnej planowanej liczby godzin świadczenia usługi tj. 375 godzin )

IV. Warunki udziału w zapytaniu ofertowym:

Posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności -  Zamawiający uzna spełnienie tegoż warunku poprzez złożenie aktualnego odpisu z właściwego rejestru wystawionego nie wcześniej niż 6 m-cy przed terminem składania ofert.

V. Do oferty Wykonawca zobowiązuje się ponadto do przedłożenia:

 1. Wykaz osób, które będą wykonywały przedmiot zamówienia wraz z kserokopią prawa jazdy co najmniej jednego z nich.
 2. Kserokopię dokumentów dotyczących pojazdu użytego do realizacji zamówienia, w tym dowodu rejestracyjnego oraz aktualnego ubezpieczenia OC.
 3. Parafowany projekt umowy.

VI. Termin wykonania:

Świadczenie usługi objętej przedmiotem zamówienia będzie realizowane w okresie od 01.02.2018 r. do 31.12.2018 r.

VII. Miejsce wykonania usługi – teren województwa świętokrzyskiego.

VIII. Termin i miejsce składania ofert.

Zamawiający prosi o przedłożenie oferty cenowej w terminie do dnia 17.01.2017 r. do godziny 14:00 w sekretariacie Urzędu Gminy w Mircu, Mirzec Stary 9, 27-220 Mirzec – ofertę należy złożyć w trwale zamkniętym opakowaniu z opisem – Oferta na wykonanie zadania, pn. „Świadczenie usług transportowych” w terminie od 01.02.2018 r. do 31.12.2018 r.

IX. Kryterium oceny:

 1. Zamawiający  dokona wyboru oferty najkorzystniejszej z najniższą ceną wykonania zadań, gdzie jako cena rozumiemy iloczyn 1 godziny świadczenia usługi (kwota brutto/1godz) biorąc pod uwagę, że maksymalna liczba godzin świadczenia usługi w okresie trwania umowy od 01.02.2018 r. do dnia 31.12.2018 r. wyniesie 375 godzin.
 2. Cena powinna zawierać wszystkie składowe w tym: koszty przejazdu, paliwa, kosztu postoju pojazdu, koszty amortyzacji pojazdu, wszystkie koszty związane z utrzymaniem i eksploatacją samochodu, a także powinna zawierać wszystkie koszty związane z wynagrodzeniem kierowcy przez Wykonawcę. Wykonawca ponadto po wyborze jego oferty jako najkorzystniejsza a przed podpisaniem umowy, przedkłada Zamawiającemy Oświadczenie dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej w kwesti zatrudniania/nie zatrudniania pracowników oraz zawierania/nie zawierania umów ze zleceniobiorcami (druk oświadczenia udostępnia Zamawiający). Wyjątek stanowi fakt, jeśli Wykonawca jest kierowcą.
 3. Cena w formularzu ofertowym powinna być  iloczynem maksymalnej przwidywanej liczby godzin świadczenia usługi tj. 375 godzi i stawki za 1 godzinę świadczenia usługi.
 4. Niekompletne oferty (bez podpisu, ceny, bez kserokopii prawa jazdy co najmniej jednej osoby zgłoszonej przez Wykonawcę do wykonania zamówienia, bez kserokopii dowodu rejestracyjnego oraz ważnej polisy OC pojazdu), zostaną odrzucone.
 5. Oferty złożone po terminie nie będą brały udziału w postępowaniu.

X. Kontakt z Zamawiającym.

Osobą ze strony zamawiającego upoważnioną do kontaktowania się z wykonawcami jest Pan Ryszard Nowak – Kierownik Referatu Inwestycji i Rozwoju Gminy oraz Sławomir Płaneta – pracownik Urzędu Gminy w Mircu, tel. 41/2767192, fax. 41/2767190.

XI. Tryb udzielania zamówienia:    

 1. Zapytanie ofertowe traktujemy jako rozeznanie cenowe dla udzielenia zamówienia  w oparciu  o art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 ( Dz. U. 2017r. poz. 1579 z późn. zm.).
 2. Zamówienie udzielone będzie zgodnie z zasadą konkurencyjności i nie podlega przepisom Prawo zamówień publicznych.
 3. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego.
 4. Wykonawca, którego oferta została wybrany zostanie ponadto powiadomiony pisemnie lub telefonicznie o wyborze jego oferty oraz o terminie podpisania umowy.
 5. Do prowadzonego postępowania nie przysługują wykonawcy środki ochrony prawnej (protest, odwołanie, skarga).

Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia lub ograniczenia zakresu rzeczowego robót zapytania ofertowego na realizację zadania pn.: „Świadczenie usług transportowych” w terminie od 01.02.2018 r. do 31.12.2018 r. z powodu niewystarczającej ilości środków finansowych.

 

Załączniki do zapytania:

 

 1. Załącznik nr 1-  Formularz ofertowy 
 2. Załącznik nr 2 - Projekt umowy.

            Wójt Gminy Mirzec

          /-/ Mirosław Seweryn

 

 

Załączniki do pobrania: 2018-01-11 14:22:23 - Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy (17.79 kB)
2018-01-11 14:22:42 - Załącznik nr 2 - Projekt umowy (40.50 kB)

Nazwa dokumentu: „Świadczenie usług transportowych” w terminie od 01.02.2018 r. do 31.12.2018 r.
Osoba, która wytworzyła informację: Sławomir Płaneta
Osoba, która odpowiada za treść: Sławomir Płaneta
Osoba, która wprowadzała dane: Sławomir Płaneta
Data wytworzenia informacji: 2017-11-07 12:18:24
Data udostępnienia informacji: 2017-11-07 12:18:24
Data ostatniej aktualizacji: 2018-01-11 14:24:09

Wersja do wydruku...

corner   corner