logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Mirzec
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD GMINY
minus Dane podstawowe
minus Dane teleadresowe
plus Majątek Gminy
plus Struktura organizacyjna
plus Oświata
plus Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
plus Biblioteka i Ośrodek Kultury Gminy Mirzec
plus Służba zdrowia
minus Elektroniczna Skrzynka Podawcza
plus Wyniki kontroli
plus Rejestr Petycji
minus Centralny rejestr umów i porozumień
 WŁADZE GMINY
plus Wójt Gminy
plus Rada Gminy - Kadencja 2006 - 2010
plus Rada Gminy - Kadencja 2010 - 2014
plus Rada Gminy - Kadencja 2014 - 2018
plus Rada Gminy - Kadencja 2018 - 2023
plus Sekretarz Gminy
plus Skarbnik Gminy
plus Sołectwa Gminy Mirzec
 PRAWO LOKALNE
minus Statut
minus Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy Mirzec
plus Budżet
plus Podatki i opłaty lokalne
minus Dług publiczny
minus Plan Rozwoju Lokalnego dla Gminy Mirzec
plus Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Mirzec
plus Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Mirzec
minus GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI i ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII.
minus STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH GMINY MIRZEC NA LATA 2016-2022
minus Gospodarka Nieruchomościami
plus Program Usuwania Wyrobów Zawierających Azbest Dla Gminy Mirzec na lata 2013-2032
plus Konsultacje społeczne
plus Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie
plus Rolnictwo
minus Strategia Rozwoju Gminy Mirzec na lata 2013-2020
 INNE
plus Załatwianie spraw obywateli
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Dostęp do Informacji Publicznej
minus Udzielanie informacji publicznej na wniosek
plus Ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska
plus WYBORY SOŁTYSÓW
plus Program Integracji Społecznej
plus Współpraca z organizacjami pozarządowymi
minus Inicjatywy lokalne
minus Rewitalizacja
plus Rewitalizacja II
minus Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Mirzec na lata 2016-2023
plus Informacje Urzędu Gminy
minus Wybory ławników na kadencję 2016 - 2019
plus Plan Postępowań o udzielenie zamówień
 Zamówienia publiczne do 30 000 Euro
plus 2015 rok
plus 2016 rok
plus 2017 rok
minus 2018 rok
   plus Styczeń 2018
   plus Luty 2018
   plus Marzec 2018
   plus Kwiecień 2018
   plus Maj 2018
   plus Czerwiec 2018
   plus Lipiec 2018
   plus SIERPIEŃ 2018
   minus Wrzesień 2018
      minus Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem inwestycyjnym pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 347033T Gadka Kościół – Gadka Szkoła” od km 1+110,41 do km 1+414,19
      minus „Bezpieczeństwo pieszych w bezpiecznej gminie” – wykonanie dwóch aktywnych przejść dla pieszych w miejscowości Mirzec
      minus Budowa oświetlenia drogowego na terenie gminy Mirzec  w ramach zadań : Budowa oświetlenia drogowego przy drodze gminnej nr 347024T Mirzec Majorat III” Budowa oświetlenia w miejscowości Mirzec Poddąbr
   plus Październik 2018
   plus Listopad 2018
   plus Grudzień 2018
plus 2019 rok
 Wybory
minus Wybory przedterminowe - 21 luty 2016 r.
minus Referendum 2015
plus WYBORY PREZYDENCKIE 2015r.
minus WYBORY SEJM SENAT 2015
minus WYBORY DO IZB ROLNICZYCH - 2015
minus Wybory ławników na kadencję 2016 - 2019
minus Wybory do Młodzieżowej Rady Gminy
plus WYBORY SAMORZĄDOWE 2018
minus Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019
minus WYBORY DO IZB ROLNICZYCH - 2019
minus WYBORY ŁAWNIKÓW KADENCJA 2020-2023
 Informacje
plus Uchwały
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
A A A


Znak: IN.271.73.2018.SP           Mirzec, dnia 28.09.2018r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

o wartości poniżej 30 000 EURO (art. 4 pkt. 8 PZP)

Gmina Mirzec zaprasza do składania ofert cenowych na realizacje zadania pn:

„Bezpieczeństwo pieszych w bezpiecznej gminie”

– wykonanie dwóch aktywnych przejść dla pieszych w miejscowości Mirzec

I. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dwóch aktywnych przejść dla pieszych w Mircu:

Aktywne przejście dla pieszych przy Szkole Podstawowej w Mircu: zamontowanie dwóch znaków obustronnych aktywnych D-6 na poboczu drogi (chodnik) z zasilaniem fotowoltaicznym + 4 sztuki kocie oczka drogowe, ustawienie barier bezpieczeństwa przy przejściu dla pieszych na długości 10 mb.

Dane techniczne: Napięcie 12V/24V DC, bateria fotowoltaiczna wraz ze stelażem, sterownik ładowania akumulatora, sterownik znaku wraz z torem radiowym, szczelność IP67 od lica znaku, pulsator LED 2 x Ø100 lub 2 x Ø200 mm, maksymalna jasność pojedynczego punktu 32000 mcd, kąt rozsyłu światła 15o lub 30o, kolor żółty, wymiary znaku 600x600 mm, mocowanie słupek Ø60 lub Ø76 mm, pasy akustyczne (foliowe pasy zwalniające) 2 szt. wraz z montażem.

Aktywne przejście dla pieszych przy strażnicy OSP w Mircu: zamontowanie aktywnego znaku D-6 na pylonie z zasilaniem fotowoltaicznym (panel fotowoltaiczny, aktywny znak D-6, oprawa LED, kontroler hybrydowy, akumulatory, skrzynia baterii, turbina wiatrowa, fundament) wraz z montażem.

Dane techniczne:

- panel fotowoltaiczny o mocy 2x180W 24V, [monokrystaliczny, szkło solarne (grubość 3,2 mm) pokryte warstwą antyrefleksyjną, certyfikat ISO 9001, aktywny znak D-6 dwustronny pylon D6 900x900 mm podświetlany od środka, pulsator LED o średnicy 300 mm nad pylonem, czujnik ruchu - zastosowanie czujników sprawi że znak przy braku pieszego jest lekko podświetlony], podczas wykrycia ruchu następuje pełne rozświetlenie znaku i podświetlenia przejścia, pulsator mruga 24h/dobę, oprawa LED;

- oprawa LED o mocy 50W, max. jasność podświetlenia przejścia: ok. 5500Im;

- kontroler hybrydowy 12V / 24V 20A światło jak i czas świecenia poprzez inteligentne sterowanie PWM, wodoodporny klasa IP68, wbudowany czujnik zmierzchu, automatyczny hamulec i odłączenie zasilanego obciążenia;

- akumulator 2 x 100Ah 12V - bateria żelowa do instalacji hybrydowych, w pełni uszczelniona, bezobsługowa, oprawa umieszczona pod znakiem aktywnym D6 (polonem)

- skrzynia baterii – stalowa, umieszczona na słupie;

- słup - wysokość: 6m, ramie na wysokości 5,5m dł., ramienia do 6m, prześwit pod znakiem 5m, stal ocynkowana ogniowo wysięgnik dla turbiny wiatrowej oraz stelaż dla paneli fotowoltaicznych, przystosowany dla I strefy wiatrowej, certyfikowany, slup stożkowy;

- turbina wiatrowa na szczycie.

- kompletny fundament prefabrykowany;

Przedstawiony zestaw winien umożliwiać działanie znaku bez dostępu do słońca i wiatru do 250 h.

Zakres robót zawiera załącznik nr 4 do zapytania ofertowego – Przedmiar robót.

II. Opis sposobu przygotowania oferty:

Oferta winna być  sporządzona na formularzu oferty stanowiący załącznik nr 1 w formie  pisemnej, w języku polskim, oraz powinna zawierać nazwę i adres Wykonawcy.

Oferta powinna być:

 • opatrzona pieczątką firmową
 • posiadać datę sporządzenia
 • zawierać adres lub siedzibę Wykonawcy, numer telefonu, NIP.
 • posiadać wartość (cena) wykonania zamówienia

III. Warunki udziału w zapytaniu cenowym:

Posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności -  Zamawiający uzna spełnienie tegoż warunku poprzez złożenie aktualnego odpisu z właściwego rejestru wystawionego nie wcześniej niż 6 m-cy przed terminem składania ofert.

Posiadanie poświadczenia lub referencji potwierdzających wykonywanie co najmniej jednej roboty o podobnym zakresie jak przedmiot zamówienia (prace związane z wykonaniem aktywnego przejścia dla pieszych) na kwotę brutto min. 40 000,00 zł.

IV. Do oferty Wykonawca zobowiązuje się ponadto do przedłożenia:

 1. Formularz ofertowy.
 2. Parafowany projekt umowy.
 3. Posiadane referencje dla co najmniej jednego zadania o zbliżonym zakresie robót.
 4. Kosztorys ofertowy sporządzony na podstawie przedmiarów robót.
 5. Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych.
 6. Oświadczenie o prowadzonej działalności gospodarczej.
 7. Odpisu z właściwego rejestru.

V. Termin wykonania:

Zamawiający wymaga aby cały przedmiot zamówienia został zrealizowany w terminie do – 09.11.2018 r.

VI. Miejsce wykonania robót – Gmina Mirzec – droga wojewódzka nr 744 – okolice Szkoły Podstawowej w Mircu oraz budynku strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Mircu

VII. Termin i miejsce składania ofert/otwarcie ofert.

Zamawiający prosi o przedłożenie oferty cenowej w terminie do dnia 09.10.2018 r. godzina 12.00 w Urzędzie Gminy w Mircu, Mirzec Stary 9, 27-220 Mirzec – sekretariat (pokój 220) – ofertę należy złożyć w trwale zamkniętym opakowaniu z opisem – Oferta na wykonanie zadania, pn. „Bezpieczeństwo pieszych w bezpiecznej gminie” – wykonanie dwóch aktywnych przejść dla pieszych w miejscowości Mirzec

VIII. Kontakt z Zamawiającym.

Osobą ze strony Zamawiającego upoważnioną do kontaktowania się z wykonawcami jest Pan Andrzej Kutwin – inspektor w UG Mirzec oraz Pan Sławomir Płaneta – inspektor ds. Inwestycji w Referacie Inwestycji

IX. Kryterium wyboru oferty : cena 100%

 1. Zamawiający dokona wyboru oferty najkorzystniejszej z najniższą ceną wykonania zadań.
 2. Niekompletne oferty bez podpisu, ceny, braku poświadczeń (referencji), oświadczeń (zał. nr 2 i 5), kosztorysu ofertowego - będą odrzucane.
 3. Oferty złożone po terminie nie będą brały udziału w postępowaniu.

X. Tryb udzielania zamówienia:        

 1. Zapytanie ofertowe traktujemy jako rozeznanie cenowe dla udzielenia zamówienia          w oparciu  o art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 ( Dz. U. z 2017 r. poz. 1579     z późn. zm.).
 2. Zamówienie udzielone będzie zgodnie z zasadą konkurencyjności i nie podlega przepisom Prawo zamówień publicznych. Do prowadzonego postępowania nie przysługują wykonawcy środki ochrony prawnej (protest, odwołanie, skarga).
 3. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie zamieszczone na stronie internetowej zamawiającego.
 4. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana zostanie powiadomiony pisemnie lub telefonicznie o wyborze jego oferty oraz o terminie podpisania umowy.
 5. Do prowadzonego postępowania nie przysługują wykonawcy środki ochrony prawnej (protest, odwołanie, skarga).

XI. Okres rękojmi i gwarancji:

W przypadku wybrania przez Zamawiającego oferty jako najkorzystniejszej Wykonawca udzieli 36 miesięcy gwarancji i 60 miesięcy rękojmi za wady.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia lub ograniczenia zakresu rzeczowego robót zapytania ofertowego na realizację zadania pn.: „Bezpieczeństwo pieszych w bezpiecznej gminie” – wykonanie dwóch aktywnych przejść dla pieszych w miejscowości Mirzec z powodu niewystarczającej ilości środków finansowych.

Załączniki do zapytania:

  1. Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy
  2. Załącznik nr 2 – Oświadczenie o prowadzonej dzielności gospodarczej
  3. Załącznik nr 3 – Projekt umowy
  4. Załącznik nr 4 -  Przedmiar robót
  5. Załącznik nr 5 - Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych

               Wójt Gminy Mirzec

            /-/ Mirosław Seweryn

                                       

Ilość odwiedzin: 370
Nazwa dokumentu: „Bezpieczeństwo pieszych w bezpiecznej gminie” – wykonanie dwóch aktywnych przejść dla pieszych w miejscowości Mirzec
Osoba, która wytworzyła informację: Sławomir Płaneta
Osoba, która odpowiada za treść: Sławomir Płaneta
Osoba, która wprowadzała dane: Sławomir Płaneta
Data wytworzenia informacji: 2018-09-28 10:28:48
Data udostępnienia informacji: 2018-09-28 10:28:48
Data ostatniej aktualizacji: 2018-10-09 14:40:27

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner