logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Mirzec
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD GMINY
minus Dane podstawowe
minus Dane teleadresowe
plus Majątek Gminy
plus Struktura organizacyjna
plus Oświata
plus Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
plus Biblioteka i Ośrodek Kultury Gminy Mirzec
plus Służba zdrowia
minus Elektroniczna Skrzynka Podawcza
plus Wyniki kontroli
plus Rejestr Petycji
minus Centralny rejestr umów i porozumień
 WŁADZE GMINY
plus Wójt Gminy
plus Zastępca Wójta
plus Rada Gminy - Kadencja 2006 - 2010
plus Rada Gminy - Kadencja 2010 - 2014
plus Rada Gminy - Kadencja 2014 - 2018
plus Rada Gminy - Kadencja 2018 - 2023
plus Sekretarz Gminy
plus Skarbnik Gminy
plus Sołectwa Gminy Mirzec
 PRAWO LOKALNE
minus Statut
minus Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy Mirzec
plus Budżet
plus Podatki i opłaty lokalne
minus Dług publiczny
minus Plan Rozwoju Lokalnego dla Gminy Mirzec
plus Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Mirzec
plus Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Mirzec
minus GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI i ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII.
minus STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH GMINY MIRZEC NA LATA 2016-2022
minus Gospodarka Nieruchomościami
plus Program Usuwania Wyrobów Zawierających Azbest Dla Gminy Mirzec na lata 2013-2032
plus Konsultacje społeczne
plus Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie
plus Rolnictwo
minus Strategia Rozwoju Gminy Mirzec na lata 2013-2020
 INNE
plus Załatwianie spraw obywateli
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Dostęp do Informacji Publicznej
minus Udzielanie informacji publicznej na wniosek
plus Ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska
plus WYBORY SOŁTYSÓW
plus Program Integracji Społecznej
plus Współpraca z organizacjami pozarządowymi
minus Inicjatywy lokalne
minus Rewitalizacja
plus Rewitalizacja II
minus Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Mirzec na lata 2016-2023
plus Informacje Urzędu Gminy
minus Wybory ławników na kadencję 2016 - 2019
plus Plan Postępowań o udzielenie zamówień
 Zamówienia publiczne do 30 000 Euro
plus 2015 rok
plus 2016 rok
plus 2017 rok
minus 2018 rok
   plus Styczeń 2018
   plus Luty 2018
   plus Marzec 2018
   plus Kwiecień 2018
   plus Maj 2018
   plus Czerwiec 2018
   plus Lipiec 2018
   plus SIERPIEŃ 2018
   plus Wrzesień 2018
   plus Październik 2018
   minus Listopad 2018
      minus Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem inwestycyjnym pn. „Odwodnienie drogi dojazdowej do posesji w Małyszynie Dolnym”
      minus wykonanie i montaż tablicy informacyjno – pamiątkowej oraz 2 szt. plakatu informacyjnego stanowiących obowiązkowy element promocji projektu pn.: „Mirzec kulturą stoi – dbałość o działalność twórczą ze
      minus Zagospodarowanie placu przy remizie OSP w Tychowie Nowym
      minus Świadczenie usług weterynaryjnych na terenie Gminy Mirzec w roku 2019 i 2020
      minus Odbiór, transport i przekazanie do unieszkodliwienia zwłok zwierząt niewiadomego pochodzenia, w tym dzikich i bezdomnych (ubocznych produktów zwierzęcych kat I i II), z miejsc publicznych Gminy Mirzec
   plus Grudzień 2018
plus 2019 rok
 Wybory
minus Wybory przedterminowe - 21 luty 2016 r.
minus Referendum 2015
plus WYBORY PREZYDENCKIE 2015r.
minus WYBORY SEJM SENAT 2015
minus WYBORY DO IZB ROLNICZYCH - 2015
minus Wybory ławników na kadencję 2016 - 2019
minus Wybory do Młodzieżowej Rady Gminy
plus WYBORY SAMORZĄDOWE 2018
minus Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019
minus WYBORY DO IZB ROLNICZYCH - 2019
minus WYBORY ŁAWNIKÓW KADENCJA 2020-2023
minus Wybory do Sejmu i Senatu 2019
 wykonanie drenażu opaskowego budynku OSP Jagodne w ramach zadana pn.: „Modernizacja budynku OSP Jagodne polegająca na remoncie garażu
 Informacje
plus Uchwały
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
A A A


 

Mirzec, dnia 13.11.2018 r.

Znak: IN.271.82.2018.MP                                                            

 

ZAPYTANIE    OFERTOWE

o wartości poniżej 30 000 EURO (art.4 pkt.8 u Pzp)

 

Gmina Mirzec zaprasza do składania ofert cenowych na wykonanie i montaż tablicy informacyjno – pamiątkowej oraz 2 szt. plakatu informacyjnego stanowiących obowiązkowy element promocji projektu pn.:Mirzec kulturą stoi – dbałość o działalność twórczą ze zwiększeniem zasobów kulturowych poprzez zagospodarowanie i wyposażenie obiektów kultury wiejskiej z terenu gminy Mirzec”.

 

I.     Zamawiający:

        Gmina Mirzec, Mirzec Stary 9, 27-220 Mirzec, woj. świętokrzyskie, tel. 041/ 2767191,

        lub 041/ 2767192, fax. 041 /2767170

        www.mirzec.pl, e-mail: ug_mirzec@poczta.onet.pl

 

II. Przedmiot zamówienia

 

Dostawa i montaż 1 szt. tablicy informacyjno – promocyjnej oraz 2 szt. plakatu informacyjnego stanowiących obowiązkowy element działań informacyjno – promocyjnych w ramach projektu Mirzec kulturą stoi – dbałość o działalność twórczą ze zwiększeniem zasobów kulturowych poprzez zagospodarowanie i wyposażenie obiektów kultury wiejskiej z terenu gminy Mirzec”, nr RPSW.04.04.00-26-0034/16 współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Tablicę oraz plakaty informacyjne należy wykonać zgodnie z Kartą wizualizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 stanowiącą uzupełnienie Podręcznika wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji, która obrazuje zasady tworzenia znaków, obowiązkowy wzór tablicy informacyjnej i przykładowy wzór plakatu dostosowany do RPO WŚ na lata 2014-2020 Instytucja Zarządzająca udostępnia na stronie internetowej pod adresem: http://www.2014-2020.rpo-swietokrzyskie.pl/index.php/realizuje-projekt/poznaj-zasady-promowania-projektu.

Zamówienie obejmuje:

 1. Wykonanie projektu graficznego tablicy wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 i udostępnionych przez Zamawiającego logotypów. Projekt graficzny wymaga uzgodnienia z Zamawiającym (Pola „do uzupełnienia” zostaną wskazane przez Zamawiającego na etapie realizacji zamówienia);
 2. Wydruk tablicy informacyjno - pamiątkowej wg poniższej specyfikacji technicznej – 1 szt;

Specyfikacja techniczna tablicy:

 • Rozmiar: 80x120 cm (wymiary europalety)
 • Tarcza tablicy wykonana z blachy lub płyty kompozytowej aluminiowej
 • Tarcza tablicy wyposażona w poziome profile usztywniające wykonane z kształtowników stalowych, które umożliwią montaż uchwytów do montażu tablicy na słupach
 • Strona czołowa tablicy zawierająca treść wykonana z folii drukowanej nie odblaskowej zabezpieczonej przed działaniem promieni UV
 • Konstrukcje wsporcze tablic należy wykonać w formie słupków
 • Całość powinna być zamontowana pionowo, przy czym dolna krawędź tablicy nie niżej niż 180 cm od poziomu gruntu.

 

 1. Dostawa i montaż tablicy – 1 szt;

Montaż tablicy w miejscu wskazanym przez Zamawiającego, w sąsiedztwie budynku objętego projektem. Montaż na ogrodzeniu z uwzględnieniem zabezpieczenia placu budowy wykonawcy robót budowlanych. Poszczególne lokalizacje tablic przedstawiono poniżej:

Lp.

Lokalizacja

1.

Budynek Wielofunkcyjny w Tychowie Nowym; Tychów Nowy 51

 1. Wykonanie projektu graficznego plakatu wg wzoru stanowiącego załącznik nr 4 i udostępnionych przez Zamawiającego logotypów. Projekt graficzny wymaga uzgodnienia z Zamawiającym (Pola „do uzupełnienia” zostaną wskazane przez Zamawiającego na etapie realizacji zamówienia);
 2. Wydruk plakatów informacyjnych wg poniższej specyfikacji:

 

Specyfikacja techniczna plakatu:

 • Format A3;
 • Plakat wykonany z PCV gr. 3mm
 • Plakat musi zawierać informacje:        
  • nazwę beneficjenta,        
  • tytuł projektu,        
  • cel projektu (opcjonalnie),        
  • wysokość wkładu Unii Europejskiej w projekt,        
  • zestaw logo – znaki FE, barwy RP, znak UE oraz herb lub oficjalne logo promocyjne województwa (jeśli realizujesz projekt finansowany przez program regionalny),        
  • adres portalu www.mapadotacji.gov.pl (opcjonalnie). 

Miejsce montażu plakatów: szt. 2.

Montaż plakatów w miejscu wskazanym przez Zamawiającego, w budynkach objętych projektem. Poszczególne lokalizacje plakatów przedstawiono poniżej:

Lp.

Lokalizacja

1.

Centrum Twórczości Ludowej w Osinach; Osiny 100, 27-220 Mirzec

2.

Biblioteka Publiczna w Mircu, Mirzec Stary 18, 27-220 Mirzec

                                                                                                                                                                                             

Dodatkowe informacje i materiały dotyczące wykonania zamówienia można uzyskać  w pokoju nr 302 tutejszego Urzędu Gminy w Mircu, Mirzec Stary 9, 27- 220 Mirzec.

 

III.  Termin realizacji zamówienia – 10 dni od dnia przekazania zlecenia przez Zamawiającego.

IV.  Wymagania, jakie powinni spełnić wykonawcy zamówienia w zakresie dokumentów  i oświadczeńnie dotyczy

V. Opis sposobu przygotowania oferty:

Oferta powinna być sporządzona  na formularzu oferty stanowiący załącznik nr 1 w formie pisemnej, w języku polskim, która zawiera nazwę i adres Wykonawcy oraz cenę zamówienia.

Oferta powinna być:

 • opatrzona pieczęcią firmową
 • posiadać datę sporządzenia
 • zawierać adres lub siedzibę Wykonawcy, numer telefonu, NIP
 • posiadać cenę wykonania zamówienia.

VI.  Do oferty wykonawca zobowiązuje się do przedłożenia:

 1. Formularza ofertowego – Załącznik nr 1;

 

VII. Miejsce i termin złożenia ofert:

 1. Ofertę należy złożyć w pokoju nr 220 ( sekretariat ) Urzędu Gminy w Mircu  do dnia 21.11.2018 do godz. 12.00
 2. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty, kuriera,  osobiście do Urzędu Gminy w Mircu.

VIII.   Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty:

 1. Zamawiający  dokona wyboru oferty najkorzystniejszej z najniższą ceną wykonania zamówienia.
 2. Niekompletne oferty (bez podpisu, ceny, dokumentów o których mowa w pkt. IV) nie będą brały udziału w postępowaniu.
 3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

IX. Tryb udzielania zamówienia:

 1. Zapytanie cenowe traktujemy jako rozeznanie cenowe dla udzielania zamówienia w oparciu o art.4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz. U. z 2017 poz. 1579 z późn. zm.).
 2. Zamówienie udzielone będzie zgodnie  zasadą konkurencyjności i nie podlega przepisom Prawo Zamówień Publicznych.
 3. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego.
 4. Wykonawca którego oferta zostanie wybrana zostanie ponadto powiadomiony pisemnie lub telefonicznie o wyborze najkorzystniejszej oferty.
 5. Do prowadzonego postępowania nie przysługują wykonawcy środki ochrony prawnej (protest, odwołanie, skarga).
 6. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

 

X. Informacje dodatkowe:

 1. W przypadku, gdy Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający będzie mógł wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert.
 2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia  zapytania ofertowego na realizację ww. zadania bez podawania przyczyny.
 3. Okres gwarancji: 24 miesiące
 4. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych, wariantowych. Oferty niekompletne lub złożone po terminie nie będą oceniane.
 5. Termin płatności - 7 dni od dnia dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury na podstawie podpisanego przez obie strony protokołu odbioru;

 

Załączniki:

 1. Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy
 2. Załącznik nr 2 - Oświadczenie o braku powiązań.
 3. Załącznik nr 3– Wzór tablicy.
 4. Załącznik nr 4 – Wór plakatu.
 5. Załącznik nr 5 - uproszczona klauzula_informacyjna_zgodna_z_rodo

 

 

Wójt Gminy Mirzec

/-/ Mirosław Seweryn

Ilość odwiedzin: 610
Nazwa dokumentu: wykonanie i montaż tablicy informacyjno – pamiątkowej oraz 2 szt. plakatu informacyjnego stanowiących obowiązkowy element promocji projektu pn.: „Mirzec kulturą stoi – dbałość o działalność twórczą ze
Podmiot udostępniający: Gmina Mirzec
Osoba, która wytworzyła informację: Magdalena Podsiadło
Osoba, która odpowiada za treść: Magdalena Podsiadło
Osoba, która wprowadzała dane: Magdalena Podsiadło
Data wytworzenia informacji: 2018-11-13 13:41:55
Data udostępnienia informacji: 2018-11-13 13:41:55
Data ostatniej aktualizacji: 2018-11-23 13:21:27

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner