logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Mirzec
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD GMINY
minus Dane podstawowe
minus Dane teleadresowe
plus Majątek Gminy
plus Struktura organizacyjna
plus Oświata
plus Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
plus Biblioteka i Ośrodek Kultury Gminy Mirzec
plus Służba zdrowia
minus Elektroniczna Skrzynka Podawcza
plus Wyniki kontroli
plus Rejestr Petycji
minus Centralny rejestr umów i porozumień
minus Rejestr Instytucji Kultury Gminy Mirzec
 WŁADZE GMINY
plus Wójt Gminy
plus Zastępca Wójta
plus Rada Gminy - Kadencja 2006 - 2010
plus Rada Gminy - Kadencja 2010 - 2014
plus Rada Gminy - Kadencja 2014 - 2018
plus Rada Gminy - Kadencja 2018 - 2023
plus Sekretarz Gminy
plus Skarbnik Gminy
plus Sołectwa Gminy Mirzec
 PRAWO LOKALNE
minus Statut
minus Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy Mirzec
plus Budżet
plus Podatki i opłaty lokalne
minus Dług publiczny
minus Plan Rozwoju Lokalnego dla Gminy Mirzec
plus Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Mirzec
plus Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Mirzec
minus GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI i ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII.
minus STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH GMINY MIRZEC NA LATA 2016-2022
minus Gospodarka Nieruchomościami
plus Program Usuwania Wyrobów Zawierających Azbest Dla Gminy Mirzec na lata 2013-2032
plus Konsultacje społeczne
plus Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie
plus Rolnictwo
minus Strategia Rozwoju Gminy Mirzec na lata 2013-2020
 INNE
plus Załatwianie spraw obywateli
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Dostęp do Informacji Publicznej
minus Udzielanie informacji publicznej na wniosek
plus Ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska
plus WYBORY SOŁTYSÓW
plus Program Integracji Społecznej
plus Współpraca z organizacjami pozarządowymi
minus Inicjatywy lokalne
minus Rewitalizacja
plus Rewitalizacja II
minus Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Mirzec na lata 2016-2023
plus Informacje Urzędu Gminy
minus Wybory ławników na kadencję 2016 - 2019
plus Plan Postępowań o udzielenie zamówień
 Zamówienia publiczne do 30 000 Euro
plus 2015 rok
plus 2016 rok
plus 2017 rok
plus 2018 rok
minus 2019 rok
   minus STYCZEŃ 2019
      minus Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadań:Budowa oświetlenia drogowego przy drodze gminnej nr 347011T Mirzec Majorat – Tychów Nowy i przy drodze gminnej nr 347021T Mirzec Podborki – Mirzec Majorat.
      minus Dostawa artykułów biurowych dla jednostek z terenu Gminy Mirzec
      minus Dostawa materiałów eksploatacyjnych dla jednostek z terenu Gminy Mirzec
      minus Dostawa środków czystości dla jednostek z terenu Gminy Mirzec
      minus „Remont dróg gminnych o nawierzchni gruntowo - tłuczniowej na terenie Gminy Mirzec” w 2019 roku
      minus „Remont dróg gminnych o nawierzchni bitumicznej na terenie Gminy Mirzec” w 2019 roku
      minus „Wykonanie rocznego przeglądu dróg gminnych na terenie Gminy Mirzec” w 2019 roku
   plus LUTY 2019
   plus MARZEC 2019
   plus Kwiecień 2019
   plus Maj 2019
   plus Czerwiec 2019
   plus LIPIEC 2019
   plus SIERPIEŃ 2019
   plus Wrzesień 2019
   plus Październik 2019
   plus GRUDZIEŃ 2019
plus ROK 2020
 Wybory
minus Wybory przedterminowe - 21 luty 2016 r.
minus Referendum 2015
plus WYBORY PREZYDENCKIE 2015r.
minus WYBORY SEJM SENAT 2015
minus WYBORY DO IZB ROLNICZYCH - 2015
minus Wybory ławników na kadencję 2016 - 2019
minus Wybory do Młodzieżowej Rady Gminy
plus WYBORY SAMORZĄDOWE 2018
minus Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019
minus WYBORY DO IZB ROLNICZYCH - 2019
minus WYBORY ŁAWNIKÓW KADENCJA 2020-2023
minus Wybory do Sejmu i Senatu 2019
minus Wybory Prezydenckie 2020 rok
 Informacje
plus Uchwały
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
A A A


Mirzec, dnia 16.01.2019 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

o wartości poniżej 30 000 EURO (art. 4 pkt. 8 PZP)

na dostawę materiałów eksploatacyjnych.

 

 1. Nazwa i adres: Gmina Mirzec, Mirzec Stary 9, 27-220 Mirzec
  tel. 41 276 71 70, faks: 41 276 71 90.
 2. Nazwa i opis przedmiotu rozeznania:
 1. Przedmiotem rozeznania jest sukcesywna dostawa materiałów eksploatacyjnych dla jednostek:

- Szkoła Podstawowa w Mircu, Mirzec Stary 10   27-220 Mirzec,
- Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi w Jagodnem, Jagodne 139,  27-220 Mirzec,
- Szkoła Podstawowa w Gadce, Gadka 100,  27-220 Mirzec,
- Szkoła Podstawowa w Osinach, Osiny 101,  27-220 Mirzec,
- Szkoła Podstawowa w Trębowcu, Trębowiec Duży 56,  27-220 Mirzec,
- Szkoła Podstawowa w Małyszynie, Małyszyn Górny 71,  27-220 Mirzec,

- Szkoła Podstawowa w Tychowie Nowym, Tychów Nowy 87,  27-220 Mirzec,
- Szkoła Podstawowa w Tychowie Starym, Tychów Stary 69,  27-220 Mirzec,
- Publiczne Przedszkole w Jagodnem, Jagodne 138,  27-220 Mirzec,
- Publiczne Przedszkole w Mircu, Mirzec Stary 12,  27-220 Mirzec,
- Centrum Usług Wspólnych, Mirzec Stary 9,  27-220 Mirzec,
- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mircu, Mirzec Stary 9,  27-220 Mirzec,

- Gmina Mirzec, Mirzec Stary 9,  27-220 Mirzec,

 1. Zakres zadania określa załącznik nr 2 z wyszczególnieniem zapotrzebowania w poszczególnych jednostkach na rok 2019.
 2. Wykonawca wykona przedmiot zamówienia zgodnie z postanowieniami niniejszego rozeznania cenowego oraz w oparciu o projekt umowy stanowiący załącznik nr 3.

III. Wymagania związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia :

 1. Termin realizacji zamówienia: Zamówienia składane będą bezpośrednio przez jednostki wymienione w pkt. II ppkt.1 sukcesywnie w okresie od 25.01.2019 do 31.12.2019 roku.
 2. Sposób realizacji: Wykonawca oświadcza, iż zapewnia potencjał techniczny do wykonania zamówienia w pełnym zakresie.
 3. Miejsce dostawy i czas realizacji : Wykonawca dokona dostawy własnym transportem zamówionego asortymentu na adres jednostki zamawiającej, wymieniony w pkt. II ppkt.1, w terminie 3 dni od daty złożenia zamówienia.
 4. Sposób i termin zapłaty: Wykonawca wystawi fakturę za dostarczony asortyment na Gminę Mirzec ze wskazaniem zamawiającej jednostki jako odbiorcy faktury VAT, w oparciu o wcześniej przesłane zamówienie. Zapłata wynagrodzenia nastąpi w ciągu 14 dni, od dnia doręczenia Zamawiającemu  prawidłowo wystawionej faktury VAT.
 5. Warunki gwarancji: Gwarancja jakościowa udzielona jest na okres 12 miesięcy, liczony od daty dostawy towaru, wykonawca dokona wymiany wadliwego produktu na pełnowartościowy w terminie 7 dni od daty zgłoszenia wykrycia wady przez zamawiającego.
 6. W załączeniu:
  - formularz oferty (Załącznik nr 1),
  - formularz cenowy (Załącznik nr 2),
  - projekt umowy (Załącznik nr 3).
 1. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej w terminie do 23.01.2019 r. do godz. 15.00 na Sekretariat Urzędu Gminy w Mircu, Mirzec Stary 9, 27-220 Mirzec w zamkniętej kopercie opisanej „Dostawa materiałów eksploatacyjnych do jednostek na terenie Gminy Mirzec” na formularzu oferty (Załącznik nr 1) wraz z wypełnionym formularzem cenowym (Załącznik nr 2) oraz parafowanym projektem umowy (Załącznik nr 3).
 2. Tryb postępowania : rozeznanie cenowe w oparciu o art.4 pkt. 8 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. 2018 poz. 1986 z późn. zm.) zamawiający dokona wyboru wykonawcy
  i podpisania umowy na dostawę artykułów biurowych w roku 2019.
 3. Osoba do kontaktu ze strony zamawiającego: Robert Janus - Starszy Informatyk , tel. 41 27-67-170
   
 4. Kryteria oceny ofert:
 1. Cena: 100%
 1. Inne informacje odnoszące się do rozeznania cenowego:
 1. Sposób obliczania ceny:
 1. Cenę oferty stanowi suma pozycji z kosztorysu za poszczególne elementy zakupu wyrażona w złotych polskich (PLN). Rozliczenia między zamawiającym a Wykonawcą prowadzone będą w PLN.
  Cena oferty jest ceną zawierającą obowiązujący podatek VAT i nie zmienną w roku 2019 a także uwzględniającą wszystkie koszty transportu i dostawy asortymentu do jednostek zamawiającego.   
 2. Prawidłowe ustalenie podatku VAT należy do wykonawcy zgodnie z przepisami ustawy z dnia
  11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.
 3. Ostateczną cenę oferty stanowi wartość kosztorysowa podana w formularzu ofertowym.
 4. Upusty oferowane przez wykonawcę muszą być zawarte w cenie podanej na formularzu ofertowym.
 1. Rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą prowadzone będą wyłącznie w PLN
 2. W związku z tym, iż zamówienie realizowane jest w trybie rozeznania cenowego wykonawcy
  nie przysługują żadne środki odwoławcze.
 3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania, na każdym jego etapie bez podania przyczyny.

Ilość odwiedzin: 899
Nazwa dokumentu: Dostawa materiałów eksploatacyjnych dla jednostek z terenu Gminy Mirzec
Osoba, która wytworzyła informację: Administrator: Robert Janus
Osoba, która odpowiada za treść: Administrator: Robert Janus
Osoba, która wprowadzała dane: Administrator: Robert Janus
Data wytworzenia informacji: 2019-01-16 10:38:52
Data udostępnienia informacji: 2019-01-16 10:38:52
Data ostatniej aktualizacji: 2019-02-14 09:05:01

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner