logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Mirzec
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD GMINY
minus Dane podstawowe
minus Dane teleadresowe
plus Majątek Gminy
plus Struktura organizacyjna
plus Oświata
plus Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
plus Biblioteka i Ośrodek Kultury Gminy Mirzec
plus Służba zdrowia
minus Elektroniczna Skrzynka Podawcza
plus Wyniki kontroli
plus Rejestr Petycji
minus Centralny rejestr umów i porozumień
 WŁADZE GMINY
plus Wójt Gminy
plus Rada Gminy - Kadencja 2006 - 2010
plus Rada Gminy - Kadencja 2010 - 2014
plus Rada Gminy - Kadencja 2014 - 2018
plus Sekretarz Gminy
plus Skarbnik Gminy
plus Sołectwa Gminy Mirzec
 PRAWO LOKALNE
minus Statut
minus Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy Mirzec
plus Budżet
plus Podatki i opłaty lokalne
minus Dług publiczny
minus Plan Rozwoju Lokalnego dla Gminy Mirzec
plus Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Mirzec
plus Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Mirzec
minus GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI i ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII.
minus STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH GMINY MIRZEC NA LATA 2016-2022
minus Gospodarka Nieruchomościami
plus Program Usuwania Wyrobów Zawierających Azbest Dla Gminy Mirzec na lata 2013-2032
plus Konsultacje społeczne
plus Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie
plus Rolnictwo
minus Strategia Rozwoju Gminy Mirzec na lata 2013-2020
 INNE
plus Załatwianie spraw obywateli
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Dostęp do Informacji Publicznej
minus Udzielanie informacji publicznej na wniosek
plus Ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska
plus WYBORY SOŁTYSÓW
plus Program Integracji Społecznej
plus Współpraca z organizacjami pozarządowymi
minus Inicjatywy lokalne
minus Rewitalizacja
plus Rewitalizacja II
minus Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Mirzec na lata 2016-2023
plus Informacje Urzędu Gminy
minus Wybory ławników na kadencję 2016 - 2019
plus Plan Postępowań o udzielenie zamówień
 Zamówienia publiczne do 30 000 Euro
plus 2015 rok
plus 2016 rok
minus 2017 rok
   plus STYCZEŃ
   plus LUTY
   plus MARZEC
   plus KWIECIEŃ
   plus MAJ
   plus CZERWIEC
   plus LIPIEC
   plus SIERPIEŃ
   plus WRZESIEŃ
   plus PAŹDZIERNIK
   plus LISTOPAD
   minus GRUDZIEŃ
      minus Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem inwestycyjnym, pn. „Rozwój ciała i umysłu – modernizacja i rozbudowa szkolnej infrastruktury sportowej wraz z wyposażeniem w sprzęt i materiały dydaktyc
      minus „Świadczenie usług weterynaryjnych na terenie Gminy Mirzec w 2018r.”
plus 2018 rok
 Wybory
minus Wybory przedterminowe - 21 luty 2016 r.
minus Referendum 2015
plus WYBORY PREZYDENCKIE 2015r.
minus WYBORY SEJM SENAT 2015
minus WYBORY DO IZB ROLNICZYCH - 2015
minus Wybory ławników na kadencję 2016 - 2019
minus Wybory do Młodzieżowej Rady Gminy
plus WYBORY SAMORZĄDOWE 2018
 Informacje
plus Uchwały
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
A A A


Mirzec, dnia 14.12.2017r.

Znak: GŚR.II.6140.37.2017                                                                 

 

ZAPYTANIE  OFERTOWE

o wartości poniżej 30 000 EURO (art. 4 pkt. 8 uPzp)

I.Zamawiający:

Gmina Mirzec, Mirzec Stary 9, 27-220 Mirzec, woj. świętokrzyskie, NIP: 664-21-35-093,  REGON: 291010330 , tel.: /41/ 271- 30- 33, fax. /41/ 271- 30- 33.

zaprasza do złożenia oferty na usługę:

„Świadczenie usług weterynaryjnych na terenie Gminy Mirzec w 2018r.”

 

II.Informacje dotyczące wykonania zamówienia:

Urząd Gminy w Mircu, Mirzec Stary 9, 27- 220 Mirzec, w pokoju nr 314 lub pod nr tel. /041/ 276 - 71- 80.

III.Opis przedmiotu zamówienia:

1.Zapewnienie opieki weterynaryjnej w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt bezdomnych lub wolno żyjących (wszystkie wymagane zabiegi weterynaryjne);

2.Zapewnienie opieki weterynaryjnej kotom wolno żyjącym (wszystkie wymagane zabiegi weterynaryjne);

3.Zapewnienie opieki weterynaryjnej bezdomnym zwierzętom gospodarskim (wszystkie wymagane zabiegi weterynaryjne);

4.Sterylizacja i kastracja psów i kotów (w zależności od wielkości zwierzęcia);

5.Znakowanie zwierząt;

6.Usypianie ślepych miotów zwierząt bezdomnych psów i kotów;

7.Zagwarantowanie pobytu zwierząt w lecznicy – zapewnienie odpowiedniej opieki;

8.Koszty wyjazdu/ transportu za 1 km;

9.Przeprowadzanie pozostałych zleceń oraz interwencji weterynaryjnych w terminach ustalonych ze Zamawiającym.

Zamawiający nie przewiduje minimalnej ani maksymalnej gwarantowanej ilości zlecanych usług w czasie trwania umowy.

IV.Termin realizacji zamówienia:

1.Umowa obejmuje okres od dnia podpisania do dnia 31.12.2017r.

2.Termin wykonania poszczególnych usług jednostkowych przez Wykonawcę wymienionych w  opisie przedmiotu zamówienia:

a)zapewnienie opieki weterynaryjnej w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt bezdomnych lub wolno żyjących – w terminie niezwłocznym po otrzymaniu zgłoszenia telefonicznego,

b)zapewnienie opieki weterynaryjnej kotom wolno żyjącym, zapewnienie opieki weterynaryjnej bezdomnym zwierzętom gospodarskim, sterylizacja i kastracja (w zależności od wielkości zwierzęcia); psów i kotów, znakowanie zwierząt, przeprowadzanie pozostałych zleceń oraz interwencji weterynaryjnych                 w terminach ustalonych ze Zamawiającym  – na zlecenie w terminie ustalonym z Zamawiającym,

c)usypianie ślepych miotów zwierząt bezdomnych psów i kotów – w terminie niezwłocznym od dostarczenia zwierząt do lecznicy,

d)zagwarantowanie pobytu zwierząt w lecznicy - zapewnienie odpowiedniej opieki, koszty wyjazdu/ transportu za 1 km – zależne od zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt.

V.Warunki udziału w zapytaniu cenowym:

1.Posiadanie uprawnień do wykonywania działalności lub czynności określonych przepisami: ustawy z dnia 21 grudnia 1990r. o zawodzie lekarza weterynarii i izbach lekarsko-weterynaryjnych (Dz. U. z 2016r., poz. 1479).

2.Dysponujący odpowiednim potencjałem ekonomicznym i technicznym (min. spełnia warunki ustawy z dnia 18 grudnia 2003r. o zakładach leczniczych dla zwierząt - Dz. U. z 2017r. poz. 188 z późn. zm.).

3.Znajdujący się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

VI.Kryterium wyboru oferty:  cena 100 %.

VII.Opis sposobu przygotowania oferty:

Ofertę należy umieścić w zabezpieczonej kopercie, opisanej w następujący sposób: nazwa i adres zamawiającego, nazwa i adres wykonawcy, z adnotacją: „Oferta na świadczenie usług weterynaryjnych na terenie Gminy Mirzec w 2018r.”

VIII.Miejsce i termin złożenia oferty:

Ofertę należy złożyć w sekretariacie Urzędu Gminy w Mircu, Mirzec Stary 9, 27-220 Mirzec, w terminie  do dnia 28.12.2017r.,  do godz. 15 00.

IX.Koszty udziału w zapytaniu ofertowym:

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

X.Tryb udzielania zamówienia:

1.Zapytanie cenowe traktujemy jako rozeznanie cenowe dla udzielenia zamówienia           w oparciu o art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz. U. z 2017r. poz. 1579      z późn. zm.).

2.Zamówienie udzielone będzie zgodnie zasadą konkurencyjności i nie podlega przepisom Prawa zamówień publicznych.

3.Wykonawca, którego oferta została wybrana powiadomiony zostanie pisemnie lub telefonicznie o wyborze jego oferty oraz o terminie podpisania umowy.

 

Załączniki do zapytania:

1.Załącznik nr 1 -  Formularz ofertowy.

2.Załącznik nr 2 -  Projekt umowy.

                                                                  Z up. Wójta

                                                                  /-/ Marta Ziomek

                                                                        Sekretarz Gminy Mirzec

                                                                    

 

Załączniki do pobrania: 2017-12-14 14:28:10 - Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy (15.85 kB)
2017-12-14 14:37:10 - Załącznik nr 2 - Projekt umowy (21.55 kB)

Nazwa dokumentu: „Świadczenie usług weterynaryjnych na terenie Gminy Mirzec w 2018r.”
Osoba, która wytworzyła informację: Michał Makowski
Osoba, która odpowiada za treść: Michał Makowski
Osoba, która wprowadzała dane: Michał Makowski
Data wytworzenia informacji: 2017-12-14 14:14:45
Data udostępnienia informacji: 2017-12-14 14:14:45
Data ostatniej aktualizacji: 2017-12-14 14:37:36

Wersja do wydruku...

corner   corner