logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Mirzec
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD GMINY
minus Dane podstawowe
minus Dane teleadresowe
plus Majątek Gminy
plus Struktura organizacyjna
plus Oświata
plus Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
plus Biblioteka i Ośrodek Kultury Gminy Mirzec
plus Służba zdrowia
minus Elektroniczna Skrzynka Podawcza
plus Wyniki kontroli
plus Rejestr Petycji
minus Centralny rejestr umów i porozumień
 WŁADZE GMINY
plus Wójt Gminy
plus Zastępca Wójta
plus Rada Gminy - Kadencja 2006 - 2010
plus Rada Gminy - Kadencja 2010 - 2014
plus Rada Gminy - Kadencja 2014 - 2018
plus Rada Gminy - Kadencja 2018 - 2023
plus Sekretarz Gminy
plus Skarbnik Gminy
plus Sołectwa Gminy Mirzec
 PRAWO LOKALNE
minus Statut
minus Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy Mirzec
plus Budżet
plus Podatki i opłaty lokalne
minus Dług publiczny
minus Plan Rozwoju Lokalnego dla Gminy Mirzec
plus Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Mirzec
plus Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Mirzec
minus GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI i ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII.
minus STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH GMINY MIRZEC NA LATA 2016-2022
minus Gospodarka Nieruchomościami
plus Program Usuwania Wyrobów Zawierających Azbest Dla Gminy Mirzec na lata 2013-2032
plus Konsultacje społeczne
plus Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie
plus Rolnictwo
minus Strategia Rozwoju Gminy Mirzec na lata 2013-2020
 INNE
plus Załatwianie spraw obywateli
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Dostęp do Informacji Publicznej
minus Udzielanie informacji publicznej na wniosek
plus Ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska
plus WYBORY SOŁTYSÓW
plus Program Integracji Społecznej
plus Współpraca z organizacjami pozarządowymi
minus Inicjatywy lokalne
minus Rewitalizacja
plus Rewitalizacja II
minus Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Mirzec na lata 2016-2023
plus Informacje Urzędu Gminy
minus Wybory ławników na kadencję 2016 - 2019
plus Plan Postępowań o udzielenie zamówień
 Zamówienia publiczne do 30 000 Euro
plus 2015 rok
plus 2016 rok
plus 2017 rok
plus 2018 rok
minus 2019 rok
   plus STYCZEŃ 2019
   plus LUTY 2019
   plus MARZEC 2019
   minus Kwiecień 2019
      minus "Utwardzenie placu w obrębie Szkoły Podstawowej w Jagodnem"
      minus "Zagospodarowanie działek gminnych w sołectwie Mirzec I"- część I
      minus "Zagospodarowanie działek gminnych w sołectwie Mirzec I"- część I
      minus "Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem inwestycyjnym, pn. " Utwardzenie placu w obrębie Szkoły Podstawowej w Jagodnem"
      minus Zakup wraz z montażem 6 sztuk wiat przystankowych na terenie Gminy Mirzec
      minus "Zagospodarowanie terenu wokół Szkoły Podstawowej w Gadce- część I- dokumentacja projektowa"
      minus Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem inwestycyjnym, pn."Zagospodarowanie działek gminnych w sołectwie Mirzec I"- część I
   plus Maj 2019
   plus Czerwiec 2019
   plus LIPIEC 2019
   plus SIERPIEŃ 2019
   plus Wrzesień 2019
   plus Październik 2019
 Wybory
minus Wybory przedterminowe - 21 luty 2016 r.
minus Referendum 2015
plus WYBORY PREZYDENCKIE 2015r.
minus WYBORY SEJM SENAT 2015
minus WYBORY DO IZB ROLNICZYCH - 2015
minus Wybory ławników na kadencję 2016 - 2019
minus Wybory do Młodzieżowej Rady Gminy
plus WYBORY SAMORZĄDOWE 2018
minus Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019
minus WYBORY DO IZB ROLNICZYCH - 2019
minus WYBORY ŁAWNIKÓW KADENCJA 2020-2023
minus Wybory do Sejmu i Senatu 2019
 wykonanie drenażu opaskowego budynku OSP Jagodne w ramach zadana pn.: „Modernizacja budynku OSP Jagodne polegająca na remoncie garażu
 Informacje
plus Uchwały
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
A A A


Znak: IRG.271.27.2019.MMS                                            Mirzec, dnia 17.04.2019r.

 

ZAPYTANIE    OFERTOWE

o wartości poniżej 30 000 EURO (art.4 pkt.8 u Pzp)

 

Gmina Mirzec zaprasza do składania ofert cenowych na:

pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem  inwestycyjnym, pn. „Zagospodarowanie działek gminnych w sołectwie Mirzec I” - część I.

I.     Zamawiający:

Gmina Mirzec, Mirzec Stary 9, 27-220 Mirzec, woj. świętokrzyskie, tel. 041/ 2767191,

 lub 041/ 2767192, fax. 041 /2767170

 www.mirzec.pl, e-mail: ug_mirzec@poczta.onet.pl

II. Przedmiotem zamówienia jest pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem, pn. „Zagospodarowanie działek gminnych w sołectwie Mirzec I” - część I.

Opis zakresu rzeczowego nadzorowanego zadania:

Przedmiotem zamówienia niniejszego postępowania jest realizacja zadania pn. „Zagospodarowanie działek gminnych w sołectwie Mirzec I” - część I.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony przez Zamawiającego na stronie internetowej: ugmirzec.sisco.info – Zapytania publiczne do 30 000 euro- kwiecień 2019.

Dodatkowe informacje i materiały dotyczące wykonania zamówienia można uzyskać    w pokoju nr 303 tutejszego Urzędu Gminy w Mircu, Mirzec Stary 9, 27- 220 Mirzec.

III.  Termin realizacji zamówienia – najpóźniej do dnia 30.06.2019r.

IV.  Wymagania, jakie powinni spełnić wykonawcy zamówienia w zakresie dokumentów  i oświadczeń;

 1. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej czynności – kserokopia  (poświadczona przez Wykonawcę) za zgodność z oryginałem, stwierdzenia przygotowania zawodowego do kierowania robotami w specjalności drogowej bez ograniczeń.
 2. aktualne zaświadczenie z właściwej Izby o wpisaniu na listę członków.
 3. posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności Zamawiający uzna  spełnienie tegoż warunku poprzez złożenie aktualnego  odpisu z właściwego rejestru.

V. Opis sposobu przygotowani oferty:

      Oferta powinna być sporządzona  na formularzu oferty stanowiący załącznik nr 1 w formie pisemnej, w języku polskim, która zawiera nazwę i adres Wykonawcy oraz procent od wartości netto zadania za jaki będzie pełnił nadzór inwestorski.

      Oferta powinna być:

 • opatrzona pieczęcią firmową
 • posiadać datę sporządzenia
 • zawierać adres lub siedzibę Wykonawcy, numer telefonu, NIP
 • posiadać wartość (%) wykonania zamówienia.

 

VI.  Do oferty wykonawca zobowiązuje się do przedłożenia:

1. Formularza ofertowego – Załącznik nr 1;

2. Zaparafowany projekt umowy – Załącznik nr 2;

3. Oświadczenie Wykonawcy – Załącznik nr 3;

     4. Dokumenty o których mowa w pkt. IV.

 VII. Miejsce i termin złożenia ofert:

       - ofertę należy złożyć w pokoju nr 220 ( sekretariat ) Urzędu Gminy w Mircu  do dnia    

         23.04.2019r. do godz. 1000.

       - oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty, kuriera lub też dostarczona 

          osobiście do Urzędu Gminy w Mircu.

 - ofertę należy złożyć w trwale zamkniętym opakowaniu z opisem – Oferta na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem pn. „Zagospodarowanie działek gminnych w sołectwie Mirzec I” - część I.

VIII.   Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty:

 1. Zamawiający  dokona wyboru oferty najkorzystniejszej z najniższą ceną wykonania zamówienia.
 2. Niekompletne oferty (bez podpisu, ceny) nie będą brały udziału w postępowaniu.

 3.  Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

IX. Tryb udzielania zamówienia:

 1. Zapytanie cenowe traktujemy jako rozeznanie cenowe dla udzielania zamówienia w oparciu o art.4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz. U. z 2018 poz. 1986     z późn. zm.).
 2. Zamówienie udzielone będzie zgodnie  zasadą konkurencyjności  i nie podlega przepisom Prawo Zamówień Publicznych.
 3. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego.
 4. Wykonawca którego oferta zostanie wybrana zostanie ponadto powiadomiony pisemnie lub telefonicznie o wyborze najkorzystniejszej oferty oraz o terminie podpisania umowy.
 5. Do prowadzonego postępowania nie przysługują wykonawcy środki ochrony prawnej (protest, odwołanie, skarga).
 6. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

 X. Informacje dodatkowe:

    Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia  zapytania ofertowego na realizację ww. zadania bez podawania przyczyny.

 

                                                                                                        WÓJT

                                                                                          /-/ Mirosław Seweryn

Załączniki:

 1. Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy
 2. Załącznik nr 2 – Projekt umowy
 3. Załącznik nr 3 – Oświadczenie Wykonawcy
 4. Załącznik Nr 4 - Klauzula RODO

Nazwa dokumentu: Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem inwestycyjnym, pn."Zagospodarowanie działek gminnych w sołectwie Mirzec I"- część I
Osoba, która wytworzyła informację: Magdalena Maśny-Stompor
Osoba, która odpowiada za treść: Magdalena Maśny-Stompor
Osoba, która wprowadzała dane: Magdalena Maśny-Stompor
Data wytworzenia informacji: 2019-04-17 14:59:08
Data udostępnienia informacji: 2019-04-17 14:59:08
Data ostatniej aktualizacji: 2019-04-17 15:05:22

Wersja do wydruku...

corner   corner