logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Mirzec
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD GMINY
minus Dane podstawowe
minus Dane teleadresowe
plus Majątek Gminy
plus Struktura organizacyjna
plus Oświata
plus Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
plus Biblioteka i Ośrodek Kultury Gminy Mirzec
plus Służba zdrowia
minus Elektroniczna Skrzynka Podawcza
plus Wyniki kontroli
plus Rejestr Petycji
minus Centralny rejestr umów i porozumień
minus Rejestr Instytucji Kultury Gminy Mirzec
 WŁADZE GMINY
plus Wójt Gminy
plus Zastępca Wójta
plus Rada Gminy - Kadencja 2006 - 2010
plus Rada Gminy - Kadencja 2010 - 2014
plus Rada Gminy - Kadencja 2014 - 2018
plus Rada Gminy - Kadencja 2018 - 2023
plus Sekretarz Gminy
plus Skarbnik Gminy
plus Sołectwa Gminy Mirzec
 PRAWO LOKALNE
minus Statut
minus Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy Mirzec
plus Budżet
plus Podatki i opłaty lokalne
minus Dług publiczny
minus Plan Rozwoju Lokalnego dla Gminy Mirzec
plus Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Mirzec
plus Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Mirzec
minus GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI i ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII.
minus STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH GMINY MIRZEC NA LATA 2016-2022
minus Gospodarka Nieruchomościami
plus Program Usuwania Wyrobów Zawierających Azbest Dla Gminy Mirzec na lata 2013-2032
plus Konsultacje społeczne
plus Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie
plus Rolnictwo
minus Strategia Rozwoju Gminy Mirzec na lata 2013-2020
 INNE
plus Załatwianie spraw obywateli
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Dostęp do Informacji Publicznej
minus Udzielanie informacji publicznej na wniosek
plus Ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska
plus WYBORY SOŁTYSÓW
plus Program Integracji Społecznej
plus Współpraca z organizacjami pozarządowymi
minus Inicjatywy lokalne
minus Rewitalizacja
plus Rewitalizacja II
minus Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Mirzec na lata 2016-2023
plus Informacje Urzędu Gminy
minus Wybory ławników na kadencję 2016 - 2019
plus Plan Postępowań o udzielenie zamówień
 Zamówienia publiczne do 30 000 Euro
plus 2015 rok
plus 2016 rok
minus 2017 rok
   minus STYCZEŃ
      minus Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej z obszaru gminy Mirzec z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii – dokumentacja projektowa
      minus Wykonanie dokumentacji technicznej projektowo- wykonawczej na realizację zadania pn. „ Budowa kanalizacji grawitacyjnej i tłocznej w miejscowości Ostrożanka”
      minus Wykonanie dokumentacji technicznej projektowo- wykonawczej na realizację zadania pn. „ Budowa kanalizacji grawitacyjnej i tłocznej w miejscowości Ostrożanka”
      minus „Świadczenie usług transportowych” w terminie od 01.02.2017 r. do 31.12.2017 r.
      minus Wykonanie dokumentacji budowlano -wykonawczej pod budowę oświetlenia drogowego na terenie Gminy Mirzec.
   plus LUTY
   plus MARZEC
   plus KWIECIEŃ
   plus MAJ
   plus CZERWIEC
   plus LIPIEC
   plus SIERPIEŃ
   plus WRZESIEŃ
   plus PAŹDZIERNIK
   plus LISTOPAD
   plus GRUDZIEŃ
plus 2018 rok
plus 2019 rok
plus ROK 2020
 Wybory
minus Wybory przedterminowe - 21 luty 2016 r.
minus Referendum 2015
plus WYBORY PREZYDENCKIE 2015r.
minus WYBORY SEJM SENAT 2015
minus WYBORY DO IZB ROLNICZYCH - 2015
minus Wybory ławników na kadencję 2016 - 2019
minus Wybory do Młodzieżowej Rady Gminy
plus WYBORY SAMORZĄDOWE 2018
minus Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019
minus WYBORY DO IZB ROLNICZYCH - 2019
minus WYBORY ŁAWNIKÓW KADENCJA 2020-2023
minus Wybory do Sejmu i Senatu 2019
minus Wybory Prezydenckie 2020 rok
 Informacje
plus Uchwały
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
A A A


                                                                                                  Mirzec, dnia 2.01.2017r.

Znak:IRG.271.2.2017.MMS

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

o wartości poniżej 30 000 EURO (art.4 pkt.8 u Pzp)

Gmina Mirzec zaprasza do składania ofert cenowych na wykonanie dokumentacji technicznej projektowo- wykonawczej na realizację zadania pn. „ Budowa kanalizacji  grawitacyjnej i tłocznej w miejscowości Ostrożanka”.

 1. Zamawiający:

Gmina Mirzec, Mirzec Stary 9, 27-220 Mirzec

tel. 41/27607170, adres e-mail:ug_mirzec@poczta.onet.pl

II. Opis przedmiotu zamówienia:

W ramach zamówienia Wykonawca zobowiązuje się do wykonania dokumentacji budowlano -wykonawczej w zakresie zadania obejmującego budowę kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej w miejscowości Ostrożanka wraz z projektami przyłączy do posesji. Kanalizacja powinna obejmować posesje położone wzdłuż drogi gminnejnr 347002T Ostrożanka przez wieś (dł. ok. 870,0 mb), drogi gminnej Nr 347034 T Ostrożanka koło sklepu ( dł.ok. 180 mb), drogi gminnej Nr 347003T Ostrożanka pod lasem (dł.ok. 620 – strona zachodnia drogi) oraz drogi powiatowej nr 0565T Tychów Nowy- Ostrożanka ( dz. nr. ewid. gr. 53- o dł. ok. 897,0 mb), wraz ze wszystkimi opiniami i uzgodnieniami umożliwiającymiuzyskanie pozwolenia na budowę.

 • Wskazane długości sieci są długościami orientacyjnymi i nie stanowią podstaw do roszczeń finansowych wykonawcy.

Zakres opracowania przedmiotu zamówienia musi obejmować:

 1. Opracowanie 2-ch koncepcji budowy kanalizacji sanitarnej na mapach w skali 1 : 2000.
 2. Dla każdej koncepcji wymagane będzie przygotowanie wstępnego oszacowania kosztów realizacji oraz analiza mocnych i słabych stron dla inwestycji.
 3. Sporządzenie projektu dla optymalnej (najkorzystniejszej) koncepcji, która zostanie wyłoniona z dwóch przedstawionych przez Wykonawcę wariantów budowy kanalizacji sanitarnej.
 4. Sporządzenie wykazu działek ewidencyjnych przez które będzie przebiegała kanalizacja sanitarna.
 5. Opracowanie ocen geologiczno-inżynierskich terenu (podłoża) lub opinii geologicznych (badania geologiczne co 200 m na trasie kolektorów grawitacyjnych oraz pod planowanymi przepompowniami – tłoczniami ).
 6. Wykonanie mapy do celów projektowych  wraz z projektem zagospodarowania terenu zawierającym odpowiednie  uzgodnienia i opinie.
 7. Sporządzenie wniosku o warunki techniczne zasilania energetycznego przepompowni, przy czym lokalizacja przepompowni winna być zoptymalizowana pod względem zasilania energetycznego.
 8. Wykonanie projektu budowlano- wykonawczego budowy kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej fi 200 dla miejscowości Ostrożanka dla posesji położonych wzdłuż drogi gminnej i powiatowej- 5 egz. w wersji papierowej   oraz 2 egz. na płycie CD.
 9. Wykonanie projektu technicznego przyłączy kanalizacyjnych do posesji, opracowanie wspólne- 5 egz. w wersji papierowej   oraz 2 egz. na płycie CD.
 10. Dokonać przez Wykonawcę weryfikacji istniejących kolektorów i wydajności pomp i przepompowni od punktu włączenia projektowanej sieci.
 11. W zależności od potrzeb wynikających z uzgodnień branżowych, opracowanie niezbędnych innych projektów budowlano-wykonawczych  budowy i przebudowy infrastruktury lub kolidującego uzbrojenia  z projektowaną kanalizacją sanitarną                          i przyłączami w szczególności:

- projekty przepompowni ścieków,

- projekty odbudowy dróg,

- projekty zasilania i automatyki,

- projekty organizacji ruchu na czas prowadzenia budowy, jeśli wystąpi taka konieczność droga technologiczna dla alternatywy umieszczenia sieci kanalizacyjnej w drodze publicznej.

Ww. projekty w5 egz. w wersji papierowej oraz 2 egz. na płycie CD.

 1. Uzyskanie wszelkich uzgodnień, opinii, pozwoleń wymaganych przepisami szczególnymi, w tym również uzgodnień branżowych.
 2. Uzyskanie wszystkich decyzji, uzgodnień, opinii itp. niezbędnych dla zatwierdzenia dokumentacji oraz zgłoszenia robót do Starostwa Powiatowego w Starachowicach.
 3. Przygotowanie wniosku o uzyskanie pozwolenia na budowę / zgłoszenie robót budowlanych oraz w razie konieczności dokonywanie wszelkich zmian, uzupełnień, wyjaśnień itp. dokumentacji projektowej w trakcie postępowania administracyjnego,
 4. Opracowanie kosztorysu inwestorskiego , uwzględniającego koszty robót budowlanych oraz przedmiaru robót- 2 egz. w wersji papierowej oraz 2 egz. na płycie CD.
 5. Opracowanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowalnych-2 egz. w wersji papierowej oraz 2 egz. na płycie CD.
 6. Opisywanie proponowanych materiałów i urządzeń z zachowaniem przepisów wynikających z właściwych zapisów wynikających z art. 29-31 ustawy Prawo Zamówień Publicznych tj. za pomocą parametrów technicznych tzn. bez podawania ich nazw, patentów lub pochodzenia. W przypadku konieczności podania nazwy materiału lub urządzenia to Wykonawca (Jednostka projektowa ) zobowiązany jest do podania co najmniej dwóch producentów tych materiałów lub urządzeń oraz określenia minimalnych wymagań co do ich równoważności.
 7. Pełnienie nadzoru autorskiego wielobranżowego nad inwestycją wykonywaną w oparciu o sporządzona dokumentacja techniczną oraz przyjazd na każde wezwanie Zamawiającego w ciągu trzech dnia roboczych. 

Podstawowy zakres prac projektowych:

 1. Sieć grawitacyjna i tłoczna obejmująca posesje położone wzdłuż: drogi gminnej                                                 nr 347002T Ostrożanka przez wieś (dz. nr. ewid. gr.  165) oraz drogi powiatowej nr 0565T Tychów Nowy - Ostrożanka ( dz. nr. ewid. gr. 53), wraz z infrastruktura towarzysząca – przepompownie.
 2. Przyłącza kanalizacyjne do wszystkich posesji.

Do obowiązków wykonawcy należą również m.in.:

 1.  Uwzględnianie  w trakcie realizacji przedmiotu umowy zaleceń Zamawiającego.
 2. Konsultowanie na każdym etapie wykonywania projektu rozwiązań  dotyczących istotnych elementów mających wpływ na koszty zadania.
 3. Uzyskanie wypisów z rejestru gruntów i map ewidencyjnych dla działek objętych przedmiotem zamówienia.
 4. Pisemne uzgodnienie ze wszystkimi właścicielami posesji przebiegu sieci kanalizacji sanitarnej oraz lokalizacji poszczególnych przyłączy na terenie nieruchomości.
 5. Przed uzgodnieniem trasy w Zespole Uzgadniania Dokumentacji należy uzgodnić przebieg inwestycji  oraz planowaną technologię z Zamawiającym oraz ewentualnie                      z właściwym zarządcą drogi.
 6. Przeprowadzenie w ramach wynagrodzenia co najmniej 4 konsultacji z Zamawiającym w trakcie przygotowywania przedmiotu zamówienia w siedzibie Zamawiającego oraz co najmniej 2 konsultacji z właścicielami posesji oraz Zamawiającym.
 7. Przy sporządzaniu kosztorysu należy uwzględnić możliwość podziału wykonania zadań na etapy.
 8. Wykonawca powinien dokonać bezwzględnie wizji lokalnej w terenie –miejscu realizacji przedmiotu zamówienia w celu właściwego określenia kosztów realizacji inwestycji oraz wystąpienia trudności mających wpływ na koszty realizacji zadania.
 9. III. Opis sposobu przygotowania oferty.

Oferta powinna być sporządzona  na formularzu oferty stanowiącym załącznik Nr 1 w formie pisemnej, w języku polskim, które zawiera nazwę i adres Wykonawcy.

Oferta powinna być:

 • opatrzona pieczęcią firmową
 • posiadać datę sporządzenia
 • zawierać adres oraz siedzibę Wykonawcy, numer telefonu, NIP
 • posiadać wartość (cenę) wykonania zamówienia.
 • termin realizacji przedmiotu zamówienia.
 • IV. Warunki udziału w zapytaniu ofertowym:
 1. Posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności Zamawiający uzna spełnienie tegoż warunku poprzez złożenie aktualnego odpisu z właściwego rejestru wystawionego nie wcześniej niż 6 m- cy przed terminem składania ofert.
 2. Dysponowania osobami posiadającymi uprawnienia projektowe w zakresie objętym zamówieniem oraz zaświadczenie z właściwej OIIB stwierdzające przynależność  do izby i aktualne opłacanie składki tj. min 1 osobę posiadającą uprawnienia projektowe w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, sieci i instalacji elektroenergetycznych.

V. Do oferty  Wykonawca zobowiązuje się do przedłożenia:

 1. Formularza ofertowego- Załącznik Nr 1.
 2. Zaakceptowany i podpisany projekt umowy- Załącznik Nr 2.
 3. Dokumentów o których mowa w pkt. IV zapytania ofertowego, potwierdzających posiadania wymienionych tam uprawnień.
 4. Min. 2 poświadczeń ( referencji) potwierdzających prawidłowe wykonanie projektów   budowlanych sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami o dłg. minimum. 1,5 km

VI. Termin wykonania.

Zamawiający wymaga aby cały przedmiot zamówienia został zrealizowany w terminie do 27.05.2017r.  wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę lub braku sprzeciwu na zgłoszenie robót.

 

VII. Miejsce wykonania opracowania-Gmina Mirzec. – sołectwo Ostrożanka

VIII. Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty:

 1. Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty na podstawie kryterium  

cenowego - Cena 100%.

 1. Niekompletne oferty (bez podpisu, ceny, brak poświadczeń (referencji) oraz  

dokumentów o których mowa w pkt. IV i V) zostaną odrzucone.

 1. Oferty złożone po terminie nie będą brały udziału w postępowaniu.

IX. Termin i miejsce składania ofert/otwarcie ofert.

 1. Zamawiający  prosi o przedłożenie oferty cenowej do dnia 09.01.2017 r. do godziny

          12:00.

 1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty, kuriera,  lub też dostarczona   

osobiście do sekretariatu ( pokój 220) Urzędu Gminy w Mircu , Mirzec Stary 9, 27-220 Mirzec (jednocześnie adres do korespondencji).

 1.  Ofertę należy złożyć w trwale zamkniętym opakowaniu z opisem- Opracowanie dokumentacji technicznej na zadanie „Budowa kanalizacji  grawitacyjnej i tłocznej w miejscowości Ostrożanka”.

X. Kontakt z Zamawiającym.

    Osobami  do kontaktowania się ze Strony Zamawiającego jest Pani Magdalena Maśny – Stompor – inspektor ds. inwestycji  i Ryszard Nowak- kierownik referatu inwestycji i rozwoju gminy tel. 41/276 71 92 i 41/276 71 88.

XI. Tryb udzielania zamówienia

 1. Zapytanie ofertowe traktujemy jako rozeznanie cenowe dla udzielania zamówienia w oparciu o art. 4 pkt.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz. U. 2013 poz.907 z późn. zm.).
 2. Zamówienie udzielone będzie zgodnie z zasadą konkurencyjności i nie podlega  przepisom ustawy Prawo zamówień publicznych.
 3. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego.
 4. Wykonawca , którego oferta zostanie wybrana zostanie ponadto powiadomiony pisemnie lub telefonicznie o wyborze najkorzystniejszej oferty oraz o terminie podpisania umowy.
 5.  Do prowadzonego postępowania nie przysługują wykonawcy środki ochrony prawnej (protest, odwołanie, skarga).

XII. Okres gwarancji i rękojmi.

W przypadku wybrania przez Zamawiającego oferty jako najkorzystniejszej Wykonawca udzieli 36 m-cy gwarancji rękojmi za wady przedmiotu umowy liczonej od daty bezusterkowego odbioru końcowego projektu- dokumentacji technicznej.

XIII. Termin związania ofertą.

Wymagany termin związania ofertą – 30 dni

XIV. Informacje dodatkowe.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia zapytania ofertowego na wykonanie dokumentacji budowlano-wykonawczej na realizację zadania pn. „Budowa kanalizacji  grawitacyjnej i tłocznej w miejscowości Ostrożanka”.

Załączniki do zapytania:

 1. Załącznik Nr 1 -Formularz ofertowy.
 2. Załącznik Nr 2 -Projekt umowy.
 3. Załącznik Nr 3 – załącznik graficzny lokalizacji planowanej inwestycji.

 

Wójt Gminy Mirzec

/-/ Mirosław Seweryn

 

 

 

Ilość odwiedzin: 1502
Nazwa dokumentu: Wykonanie dokumentacji technicznej projektowo- wykonawczej na realizację zadania pn. „ Budowa kanalizacji grawitacyjnej i tłocznej w miejscowości Ostrożanka”
Osoba, która wytworzyła informację: Magdalena Maśny-Stompor
Osoba, która odpowiada za treść: Magdalena Maśny-Stompor
Osoba, która wprowadzała dane: Magdalena Podsiadło
Data wytworzenia informacji: 2017-01-02 12:33:17
Data udostępnienia informacji: 2017-01-02 12:33:17
Data ostatniej aktualizacji: 2017-01-09 15:34:45

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner