logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Mirzec
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD GMINY
minus Dane podstawowe
minus Dane teleadresowe
plus Majątek Gminy
plus Struktura organizacyjna
plus Oświata
plus Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
plus Biblioteka i Ośrodek Kultury Gminy Mirzec
plus Służba zdrowia
minus Elektroniczna Skrzynka Podawcza
plus Wyniki kontroli
plus Rejestr Petycji
minus Centralny rejestr umów i porozumień
minus Rejestr Instytucji Kultury Gminy Mirzec
minus Bezpłatne porady prawne
 WŁADZE GMINY
plus Wójt Gminy
plus Zastępca Wójta
plus Rada Gminy - Kadencja 2006 - 2010
plus Rada Gminy - Kadencja 2010 - 2014
plus Rada Gminy - Kadencja 2014 - 2018
plus Rada Gminy - Kadencja 2018 - 2023
plus Sekretarz Gminy
plus Skarbnik Gminy
plus Sołectwa Gminy Mirzec
 PRAWO LOKALNE
minus Statut
minus Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy Mirzec
plus Budżet
plus Podatki i opłaty lokalne
minus Dług publiczny
minus Plan Rozwoju Lokalnego dla Gminy Mirzec
plus Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Mirzec
plus Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Mirzec
minus GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI i ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII.
minus STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH GMINY MIRZEC NA LATA 2016-2022
minus Gospodarka Nieruchomościami
plus Program Usuwania Wyrobów Zawierających Azbest Dla Gminy Mirzec na lata 2013-2032
plus Konsultacje społeczne
plus Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie
plus Rolnictwo
minus Strategia Rozwoju Gminy Mirzec na lata 2013-2020
 INNE
plus Załatwianie spraw obywateli
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Dostęp do Informacji Publicznej
minus Udzielanie informacji publicznej na wniosek
plus Ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska
plus WYBORY SOŁTYSÓW
plus Program Integracji Społecznej
plus Współpraca z organizacjami pozarządowymi
minus Inicjatywy lokalne
minus Rewitalizacja
plus Rewitalizacja II
minus Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Mirzec na lata 2016-2023
plus Informacje Urzędu Gminy
minus Wybory ławników na kadencję 2016 - 2019
minus Spis Rolny 2020
plus Plan Postępowań o udzielenie zamówień
 Zamówienia publiczne do 30 000 Euro
plus 2015 rok
plus 2016 rok
plus 2017 rok
minus 2018 rok
   plus Styczeń 2018
   plus Luty 2018
   plus Marzec 2018
   plus Kwiecień 2018
   plus Maj 2018
   plus Czerwiec 2018
   plus Lipiec 2018
   plus SIERPIEŃ 2018
   plus Wrzesień 2018
   minus Październik 2018
      minus „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Tychów Nowy"
      minus „Dostawa i wdrożenie kompleksowej obsługi sesji Rady Gminy pod kątem spełniania wymogów ustawowych
      minus Zakup laptopów (komputer przenośny)
      minus Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem inwestycyjnym pn. „Remont dróg gminnych o nawierzchni bitumicznej na terenie Gminy Mirzec”
      minus „Zagospodarowanie placu przy remizie OSP w Tychowie Nowym”
      minus Odwodnienie drogi dojazdowej do posesji w Małyszynie Dolnym
   plus Listopad 2018
   plus Grudzień 2018
plus 2019 rok
plus ROK 2020
 Wybory
minus Wybory przedterminowe - 21 luty 2016 r.
minus Referendum 2015
plus WYBORY PREZYDENCKIE 2015r.
minus WYBORY SEJM SENAT 2015
minus WYBORY DO IZB ROLNICZYCH - 2015
minus Wybory ławników na kadencję 2016 - 2019
minus Wybory do Młodzieżowej Rady Gminy
plus WYBORY SAMORZĄDOWE 2018
minus Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019
minus WYBORY DO IZB ROLNICZYCH - 2019
minus WYBORY ŁAWNIKÓW KADENCJA 2020-2023
minus Wybory do Sejmu i Senatu 2019
plus Wybory Prezydenckie 2020 rok
 Informacje
plus Uchwały
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
A A A


Zamówienia publiczne do 30 000 Euro > 2018 rok > Październik 2018 > Zakup laptopów (komputer przenośny)

Mirzec, dnia 16.10.2018 r.

Znak: ORG.271.1.2018.KK

 

ZAPYTANIE    OFERTOWE

o wartości poniżej 30 000 EURO (art.4 pkt.8 u Pzp)

Gmina Mirzec zaprasza do składania ofert cenowych na „Zakup laptopów (komputer przenośny)” realizowanego w ramach działania 3.1 Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych dotycząca realizacji projektu grantowego pn. „Poprawa umiejętności mieszkańców Gminy Mirzec korzystania z Internetu, e-usług” w ramach zadania „Nowa era komputera- poprawa umiejętności korzystania z internetu, e-usług”.

 1. Zamawiający:

        Gmina Mirzec, Mirzec Stary 9, 27-220 Mirzec, woj. świętokrzyskie, tel. 041/ 2767191,

        lub 041/ 2767192, fax. 041 /2767170

        www.mirzec.pl, e-mail: ug_mirzec@poczta.onet.pl

 

 1. Zakres zamówienia.
 1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa fabrycznie nowego sprzętu komputerowego w skład którego wchodzi 13 sztuk laptopów spełniające parametry, które zostały szczegółowo opisane w załączniku.
 2. Warunki gwarancji: Wykonawca na przedmiot zamówienia udzieli  co najmniej 12 miesięcznej gwarancji.
 1. Termin realizacji zamówienia - do 05.11.2018 roku.
 2. Przygotowanie oferty

Oferta musi być w języku polskim i podpisana rzez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy. W przypadku sporządzenia oferty przez osobę (osoby) inne niż uprawnione do reprezentowania Wykonawcy (zgodnie z odpisem z właściwego rejestru bądź wpisu do ewidencji działalności gospodarczej) wymagane jest dołączenie stosownego pełnomocnictwa. Pełnomocnictwo składa się w formie oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem. Wykonawca składający ofertę, składa następujące dokumenty:

 1. Formularz cenowy- według załączonego wzoru
 2. Do oferty należy załączyć odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.
 1. Opis sposobu obliczania ceny.

Podana cena musi być wartością brutto, wyrażoną w złotych polskich (liczbą i słownie) z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

Cena powinna obejmować wszelkie koszty jakie poniesie Wykonawca z tytułu realizacji zamówienia i nie może ulec zmianie.

VI. Miejsce i termin złożenia ofert:

 1. Ofertę należy złożyć Oferty należy składać do 25 października 2018 roku do godz. 10.00 w Urzędzie Gminy, Mirzec Stary 9, 27-220 Mirzec, sekretariat (pokój 220), e-mail: ug_mirzec@poczta.onet.pl.
 2. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty, kuriera lub też dostarczona osobiście do Urzędu Gminy w Mircu. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Zakup laptopów (komputer przenośny)” lub pocztą elektroniczną w nieedytowalnym formacie PDF - w temacie wiadomości proszę wpisać: Oferta na realizację zadania pn: „Zakup laptopów (komputer przenośny)”.
 3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 25.10.2018r. do godz. 10:05 w Urzędzie Gminy w Mircu w pokoju nr 302.

VII.   Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty:

 1. Cena – 100%
 2. Jedynym kryterium oceny ofert jest cena (cena 100%).
 3. Ocena ofert będzie następowała wg wzoru:

    Pc= Cmin/cn x 100

       gdzie:

Pcc

– ocena punktowa oferty „n” przyznana za cenę

Cmin

– najniższa cena brutto (ogólna wartość zamówienia) spośród ważnych i nie

odrzuconych ofert.

Cn

– cena brutto oferty badanej.

 

 1. W cenie oferty należy podać wszystkie koszty, uwzględniając zakres zamówienia, wynikające z zaproszenia do złożenia propozycji cenowej.
 2. W cenie oferty należy również uwzględnić ewentualne niezbędne do prawidłowego wykonania zadania.
 3. Wykonawca oblicza cenę oferty z podatkiem VAT.
 4. Cena musi być wyrażona w złotych polskich, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

 VIII. Tryb udzielania zamówienia:

 1. Zapytanie traktujemy jako rozeznanie cenowe dla udzielania zamówienia w oparciu o art.4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz. U. z 2017 poz. 1579 z późn. zm.).
 2. Zamówienie udzielone będzie zgodnie  zasadą konkurencyjności i nie podlega przepisom Prawo Zamówień Publicznych.
 3. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego.
 4. Wykonawca którego oferta zostanie wybrana zostanie ponadto powiadomiony pisemnie lub telefonicznie o wyborze najkorzystniejszej oferty oraz o terminie podpisania umowy.
 5. Do prowadzonego postępowania nie przysługują wykonawcy środki ochrony prawnej (protest, odwołanie, skarga).
 6. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

IX. Termin związania ofertą:

 1.  Termin związania ofertą wynosi 30 dni.
 2.  Bieg terminu związania oferta rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

X. Kontakt z Zamawiającym.

Osobą ze strony Zamawiającego upoważnioną do kontaktowania się z wykonawcami jest Pani Katarzyna Kąpała, Tel.: 41 276 71 81.

XI. Informacje dodatkowe:

 1. W przypadku, gdy Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający będzie mógł wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert.
 2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia  zapytania ofertowego na realizację ww. zadania bez podawania przyczyny.
 3. W ramach zamówienia nie ma możliwości składania ofert wariantowych, warunkowych oraz ofert częściowych.
 4. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
 5. Z Wykonawcą który uzyska najwyższą liczbę punktów Zamawiający podpisze umowę na realizację przedmiotu zamówienia.
 6. Oferty złożone po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane. Liczy się data i godzina wpłynięcia oferty  do siedziby Zamawiającego.
 7. Wszelkie koszty związane z udziałem Wykonawcy w niniejszym postępowaniu ponosi Wykonawca.

Załączniki do zapytania:

 1. Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy.
 2. Załacznik nr 2 - Wytyczne-zakupu-sprzętu-w-projekcie

 

Wójt Gminy Mirzec

/-/ Mirosław Seweryn

 

 

 

 

 

Ilość odwiedzin: 2225
Nazwa dokumentu: Zakup laptopów (komputer przenośny)
Podmiot udostępniający: Gmina Mirzec
Osoba, która wytworzyła informację: Katarzyna Kąpała
Osoba, która odpowiada za treść: Katarzyna Kąpała
Osoba, która wprowadzała dane: Magdalena Podsiadło
Data wytworzenia informacji: 2018-10-16 11:50:05
Data udostępnienia informacji: 2018-10-16 11:50:05
Data ostatniej aktualizacji: 2018-10-26 12:54:12

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner