logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Mirzec
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD GMINY
minus Dane podstawowe
minus Dane teleadresowe
plus Majątek Gminy
plus Struktura organizacyjna
plus Oświata
plus Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
plus Biblioteka i Ośrodek Kultury Gminy Mirzec
plus Służba zdrowia
minus Elektroniczna Skrzynka Podawcza
plus Wyniki kontroli
plus Rejestr Petycji
minus Centralny rejestr umów i porozumień
minus Rejestr Instytucji Kultury Gminy Mirzec
plus Bezpłatne porady prawne
minus Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego
 WŁADZE GMINY
plus Wójt Gminy
plus Zastępca Wójta
plus Rada Gminy - Kadencja 2006 - 2010
minus Rada Gminy - Kadencja 2010 - 2014
plus Rada Gminy - Kadencja 2014 - 2018
plus Rada Gminy - Kadencja 2018 - 2023
plus Sekretarz Gminy
plus Skarbnik Gminy
plus Sołectwa Gminy Mirzec
 PRAWO LOKALNE
minus Statut
minus Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy Mirzec
plus Sprawozdania finansowe
plus Budżet
plus Podatki i opłaty lokalne
minus Dług publiczny
minus Plan Rozwoju Lokalnego dla Gminy Mirzec
plus Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Mirzec
plus Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Mirzec
minus GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI i ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII.
minus STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH GMINY MIRZEC NA LATA 2016-2022
minus Gospodarka Nieruchomościami
plus Program Usuwania Wyrobów Zawierających Azbest Dla Gminy Mirzec na lata 2013-2032
plus Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie
plus Konsultacje społeczne
plus Rolnictwo
minus Strategia Rozwoju Gminy Mirzec na lata 2013-2020
minus RAPORT O STANIE GMINY
 INNE
plus Załatwianie spraw obywateli
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Dostęp do Informacji Publicznej
minus Udzielanie informacji publicznej na wniosek
plus Ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska
plus WYBORY SOŁTYSÓW
plus Program Integracji Społecznej
plus Współpraca z organizacjami pozarządowymi
minus Inicjatywy lokalne
minus Rewitalizacja
plus Rewitalizacja II
minus Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Mirzec na lata 2016-2023
minus Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań- 2021
plus Informacje Urzędu Gminy
minus Wybory ławników na kadencję 2016 - 2019
minus Spis Rolny 2020
plus Plan Postępowań o udzielenie zamówień
 Zamówienia publiczne do 30 000 Euro
plus 2016 rok
plus 2017 rok
plus 2018 rok
plus 2019 rok
plus ROK 2020
 Zamówienia publiczne poniżej 130 tys. PLN
plus 2021 ROK
 Wybory
minus Wybory przedterminowe - 21 luty 2016 r.
minus Referendum 2015
plus WYBORY PREZYDENCKIE 2015r.
minus WYBORY SEJM SENAT 2015
minus WYBORY DO IZB ROLNICZYCH - 2015
minus Wybory ławników na kadencję 2016 - 2019
minus Wybory do Młodzieżowej Rady Gminy
plus WYBORY SAMORZĄDOWE 2018
minus Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019
minus WYBORY DO IZB ROLNICZYCH - 2019
minus WYBORY ŁAWNIKÓW KADENCJA 2020-2023
minus Wybory do Sejmu i Senatu 2019
plus Wybory Prezydenckie 2020 rok
 Strategia Rozwoju Gminy Mirzec na lata 2021-2030+
minus Ankiety dotyczące Strategii Rozwoju Gminy Mirzec na lata 2021-2030+
minus Wybór Wykonawcy
minus Zarządzenie Nr 0050.70.2020 z dnia 2020-10-22 w sprawie powołania Zespołu ds. koordynowania kompleksowym opracowaniem Strategii Rozwoju Gminy Mirzec na lata 2021-2030+
minus Uchwała XXXI/206/2020 z dnia 27.11.2020 w sprawie określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu Strategii Rozwoju Gminy Mirzec na lata 2021-2030+
 Informacje
plus Uchwały
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
A A A


URZĄD GMINY > Dane teleadresowe

KIEROWNICTWO URZĘDU

Stanowisko pracy

Imię i nazwisko

Telefon bezpośredni, adres e-mail

Numer pokoju

Wójt Gminy

Mirosław Seweryn

(41) 27-67-170

e-mail: wojt@mirzec.pl

221

Zastępca Wójta Gminy/ Sekretarz Gminy

Anna Piątek

(41) 27-67-173

e-mail: zastepca.wojta@mirzec.pl

218

Skarbnik Gminy

Wanda Węgrzyn

(41) 27-67-174

e-mail: skarbnik@mirzec.pl

203

 

REFERAT OGÓLNOORGANIZACYJNY (ORG)

Stanowisko pracy

Imię i nazwisko

Telefon bezpośredni, adres e-mail

Numer pokoju

Kierownik Referatu Ogólnoorganizacyjnego (kultura i sport, promocja gminy, współpraca
z organizacjami pozarządowymi)

Karolina Nosowicz-Kijewska

(41) 27-67-181

e-mail: org.kierownik@mirzec.pl

219

Katarzyna Kąpała

(41) 27-67-181

e-mail: org@mirzec.pl

Sekretariat

Monika Nosowicz- Kaczorowska

(41) 27-67-170

e-mail: sekretariat@mirzec.pl

220

 

Obsługa Rady Gminy

 

 


Zastępca Kierownika Referatu Ogólnoorganizacyjnego
Kadry, Stypendia, Archiwum

Małgorzata Raczyńska

 

 

 


Magdalena Szara-Słyk

(41) 27-67-182
e-mail: rada.gminy@mirzec.pl

217

(41) 27-67-182
e-mail: kadry@mirzec.pl

Pozyskiwanie środków zewnętrznych

Paweł Lewkowicz

(41) 27-67-194

e-mail: org@mirzec.pl

215

Przewodniczący Rady Gminy

 

Radca Prawny

Jan Zawisza

 

Anna Kołłątaj

(41) 27-67-170

 

(41) 27-67-170

216

 

 


REFERAT FINANSOWY (FN)

Stanowisko pracy

Imię i nazwisko

Telefon bezpośredni, adres e-mail

Numer pokoju

Kasa

Magdalena Maśny- Stompor

(41) 27-67-185

e-mail: finanse@mirzec.pl

104

Zastępca Skarbnika Gminy

 

 

Księgowość budżetowa

Urszula Barszcz

 

Dominika Dzik

Marta Minda

(41) 27-67-174
e-mail: zastepca.skarbnika@mirzec.pl

(41) 27-67-175

e-mail: finanse@mirzec.pl

204

Księgowość budżetowa

Płace

Małgorzata Adamczyk

Elżbieta Kleczaj

(41) 27-67-176

e-mail: finanse@mirzec.pl

205

Wymiar podatków

Grażyna Stachowicz

Anna Skorupa

(41) 27-67-179

e-mail: finanse@mirzec.pl

209

Księgowość podatkowa

Katarzyna Adamczyk

(41) 27-67-177

e-mail: finanse@mirzec.pl

208

 

REFERAT INWESTYCJI (IN)

Stanowisko pracy

Imię i nazwisko

Telefon bezpośredni, adres e-mail

Numer pokoju

Kierownik Referatu Inwestycji

Ryszard Nowak

(41) 27-67-188

e-mail: inwestycje@mirzec.pl

311

Inwestycje gminne (wod-kan, gaz, obiekty kubaturowe, oświetlenie drogowe)

Magdalena Podsiadło

Agnieszka Kukla

(41) 27-67-191

e-mail: inwestycje@mirzec.pl

302

Zastępca Kierownika Referatu Inwestycji, 
Inwestycje gminne (drogownictwo, obiekty sportowe)


Inwestycje gminne (drogownictwo, obiekty sportowe)

Sławomir Płaneta

 

 

Mirosław Grzesik 

(41) 27-67-192

e-mail: inwestycje@mirzec.pl

303

 

REFERAT GOSPODARKI KOMUNALNEJ, ROLNICTWA
 I OCHRONY ŚRODOWISKA (GK)

 

Stanowisko pracy

Imię i nazwisko

Telefon bezpośredni, adres e-mail

Numer pokoju

Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska (gospodarka odpadami, gospodarka wodno – ściekowa)


Łukasz Zaręba

(41) 27-67-193

e-mail: gk@mirzec.pl

316

Rolnictwo, zabytki, ochrona środowiska

Milena Jaworska

(41) 27-67-170, wew. 201

e-mail: gk@mirzec.pl

313

Zastępca Kierownika Referatu Gospodarki Komunalnej, 
Ochrona środowiska

Michał Makowski

(41) 27-67-180

e-mail: gk@mirzec.pl

314

Planowanie przestrzenne

Katarzyna Nowakowska

(41) 27-67-170, wew. 201

e-mail: nieruchomosci@mirzec.pl

313

Gospodarka nieruchomościami

Mariola Mołdawa

(41) 27-67-195

e-mail: nieruchomosci@mirzec.pl

317

 

KANCELARIA MATERIAŁÓW NIEJAWNYCH (OIN)

Stanowisko pracy

Imię i nazwisko

Telefon bezpośredni, adres e-mail

Numer pokoju

Inspektor IOD, ochrona przeciwpożarowa

Andrzej Kutwin

(41) 27-67-189

e-mail: iod@mirzec.pl

e-mail: zarzadzanie@mirzec.pl

213

URZĄD STANU CYWILNEGO (USC)

Stanowisko pracy

Imię i nazwisko

Telefon bezpośredni, adres e-mail

Numer pokoju

Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego

Katarzyna Tomczak

(41) 27-67-184

e-mail: zastepca.kierownika.usc@mirzec.pl

120

Zastępca Kierownika

USC, ewidencja ludności, działalność gospodarcza

Ewa Szczepanowska

(41) 27-67-183

e-mail: usc@mirzec.pl

121

 

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ (GOPS)

Stanowisko pracy

Imię i nazwisko

Telefon bezpośredni, adres e-mail

Numer pokoju

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Grażyna Potrzeszcz

(41) 27-67-197

e-mail: gops@mirzec.pl

207

Główna księgowa Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Anna Nowak

(41) 27-67-178

e-mail: gops@mirzec.pl

206

Pracownicy socjalni Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Ewelina Krogulec

(41) 27-67-186

e-mail: gops@mirzec.pl

106

Marta Drożdżał

Iwona Gunciarz

107

Anna Pońska

Małgorzata Barszcz

108

Pracownicy administracyjno - biurowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Asystent rodziny Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Michał Pałys

Agnieszka Kruk

Ewelina Maciejczak

(41) 27-67-187

e-mail: gops@mirzec.pl

208

 

CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH (CUW)

Stanowisko pracy

Imię i nazwisko

Telefon bezpośredni, adres e-mail

Numer pokoju

Kierownik Centrum Usług Wspólnych

Agata Mundzik

(41) 27-67-196

(41) 27-13-024

e-mail: cuw@mirzec.pl

305

Główna księgowa

Dorota Szot

Kadry i płace

Halina Pomorska

Aleksandra Staszałek

304

Księgowa

Referent

Irena Tarabasz

Anna Duś

307

Załączniki do pobrania: 2021-04-26 12:23:15 - Dane teleadresowe Urzędu Gminy w Mircu (348.02 kB)

Ilość odwiedzin: 39871
Nazwa dokumentu: Dane teleadresowe
Osoba, która wytworzyła informację: Administrator
Osoba, która odpowiada za treść: Administrator
Osoba, która wprowadzała dane: Katarzyna Kąpała
Data wytworzenia informacji: 2009-09-16 10:38:05
Data udostępnienia informacji: 2009-09-16 10:38:05
Data ostatniej aktualizacji: 2021-11-09 14:57:51

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner