logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Mirzec
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD GMINY
minus Dane podstawowe
minus Dane teleadresowe
plus Majątek Gminy
plus Struktura organizacyjna
plus Oświata
plus Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
plus Biblioteka i Ośrodek Kultury Gminy Mirzec
plus Służba zdrowia
minus Elektroniczna Skrzynka Podawcza
plus Wyniki kontroli
plus Rejestr Petycji
minus Centralny rejestr umów i porozumień
minus Rejestr Instytucji Kultury Gminy Mirzec
plus Bezpłatne porady prawne
minus Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego
plus Ogłoszenia o naborze
minus Informacja o wynikach naboru
 WŁADZE GMINY
plus Wójt Gminy
plus Zastępca Wójta
plus Rada Gminy - Kadencja 2006 - 2010
plus Rada Gminy - Kadencja 2010 - 2014
plus Rada Gminy - Kadencja 2014 - 2018
plus Rada Gminy - Kadencja 2018 - 2023
plus Sekretarz Gminy
plus Skarbnik Gminy
plus Sołectwa Gminy Mirzec
 PRAWO LOKALNE
minus Statut
minus Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy Mirzec
plus Sprawozdania finansowe
plus Budżet
minus Dług publiczny
minus Plan Rozwoju Lokalnego dla Gminy Mirzec
plus Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Mirzec
plus Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Mirzec
minus Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obejmujący część obszaru funkcjonalnego A z 2023r.
minus GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI i ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII.
minus STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH GMINY MIRZEC NA LATA 2016-2022
minus STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH GMINY MIRZEC NA LATA 2023-2028
minus Gospodarka Nieruchomościami
plus Program Usuwania Wyrobów Zawierających Azbest Dla Gminy Mirzec na lata 2013-2032
minus Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie
   minus Raport z realizacji Programu Ochrony Środowiska za lata 2009-2010
   minus Postanowienia
   plus Gospodarka odpadami
   minus Projekt programu ochrony środowiska dla gminy Mirzec na lata 2013 - 2016
   plus Decyzje Środowiskowe - zawiadomienia - obwieszczenia
   minus HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW Z TERENU GMINY MIRZEC NA I PÓŁROCZE 2013 ROK
   minus Program Ochrony Środowiska dla Gminy Mirzec na lata 2013-2216 z uwzględnieniem lat 2017 -2020
   minus Usuwanie drzewa lub krzewu z terenu nieruchomości
   minus Zgłoszenie instalacji
   minus Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Mirzec
   plus Obwieszczenie Wójta Gminy Mirzec o przystąpieniu do opracowania nowej edycji studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Mirzec oraz strategicznej oceny oddziaływania na
   minus Obwieszczenie Wójta Gminy Mirzec o przystąpieniu do opracowania nowej edycji studium- dodatkowy termin składania wniosków
   minus Projekt planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Mirzec
   minus Raport z realizacji „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Mirzec na lata 2013-2016 z uwzględnieniem lat 2017-2020" za lata 2013 i 2014
   minus Warunki udzielania zezwoleń na świadczenie usług przez przedsiębiorców
   minus Obwieszczenie Wójta Gminy Mirzec o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu studium
   minus Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Mirzec
   minus Projekt Programu Ochrony Środowiska Gminy Mirzec na lata 2017 - 2020 z uwzględnieniem perspektywy do roku 2024
   minus Obwieszczenie Wójta Gminy Mirzec o sporządzeniu projektu Programu Ochrony Środowiska Gminy Mirzec na lata 2017 - 2020 z uwzględnieniem perspektywy do roku 2024
   plus Obwieszczenie Wójta Gminy Mirzec o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Mirzec wraz z prognozą oddziaływania na środo
   minus Program Ochrony Środowiska Gminy Mirzec na lata 2017 - 2020 z uwzględnieniem perspektywy do roku 2024
   minus Podsumowanie i uzasadnienie dotyczące Uchwały Nr XLVI/272/2017 Rady Gminy w Mircu z dnia 28 grudnia 2017r.
   minus Obwieszczenie Wójta Gminy Mirzec w sprawie odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko
   minus Obwieszczenie Wójta Gminy Mirzec o III wyłożeniu do publicznego wglądu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Mirzec wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
   minus Uzasadnienie i podsumowanie dotyczące uchwały Nr V/39/2019 Rady Gminy w Mircu z dnia 31.01.2019r.
   minus Obwieszczenie Wójta Gminy Mirzec w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar funkcjonalny
   minus Raport z realizacji „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Mirzec na lata 2017 - 2020 z perspektywą do 2024r.” za lata 2017 – 2018
   plus Aktualizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Mirzec
   minus Wniosek - zawiadomienie Urzędu Górniczego w Kielcach o zamiarze podjęcia wydobywania piasków / żwirów przez osobę fizyczną
   plus Plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Mirzec - obwieszczenia, zawiadomienia, ogłoszenia, projekty, wyłożenia
   minus Raport z realizacji „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Mirzec na lata 2017 - 2020 z perspektywą do 2024r.” za lata 2019 – 2020
   plus karty informacyjne
   minus Obwieszczenie Wójta Gminy Mirzec o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Mirzec, obejmującego część obszaru funkcjonalnego A wraz z pr
   minus Projekt Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego gminy Mirzec, obejmującego część obszaru funkcjonalnego A wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
   minus Informacja Wójta Gminy Mirzec wraz z Kartą Planu i Kartą Prognozy
   minus Obwieszczenie Wójta Gminy Mirzec o powtórnym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Mirzec
   minus Wyłożenie Projektu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego obejmującego cześć obszaru funkcjonalnego A wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
   minus Informacja Wójta Gminy Mirzec wraz z Kartą Planu i Kartą Prognozy
   minus Program Ochrony Środowiska dla Gminy Mirzec na lata 2021-2024 z perspektywą do roku 2028
   minus Ogłoszenie o przyjęciu dokumentu
plus Konsultacje społeczne
plus Rolnictwo
minus Strategia Rozwoju Gminy Mirzec na lata 2013-2020
minus Strategia Rozwoju Gminy Mirzec na lata 2021-2030+
minus RAPORT O STANIE GMINY
 INNE
plus Załatwianie spraw obywateli
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Dostęp do Informacji Publicznej
minus Udzielanie informacji publicznej na wniosek
plus WYBORY SOŁTYSÓW
plus Program Integracji Społecznej
plus Współpraca z organizacjami pozarządowymi
minus Inicjatywy lokalne
minus Rewitalizacja
plus Rewitalizacja II
minus Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Mirzec na lata 2016-2023
minus Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań- 2021
plus Informacje Urzędu Gminy
minus Wybory ławników na kadencję 2016 - 2019
minus Spis Rolny 2020
plus Plan Postępowań o udzielenie zamówień
 Zamówienia publiczne do 30 000 Euro
plus 2016 rok
plus 2017 rok
plus 2018 rok
plus 2019 rok
plus ROK 2020
 Zamówienia publiczne poniżej 130 tys. PLN
plus 2021 ROK
plus 2022 rok
plus 2023 rok
 Wybory
minus Wybory przedterminowe - 21 luty 2016 r.
minus Referendum 2015
plus WYBORY PREZYDENCKIE 2015r.
minus WYBORY SEJM SENAT 2015
minus WYBORY DO IZB ROLNICZYCH - 2015
minus Wybory ławników na kadencję 2016 - 2019
minus Wybory do Młodzieżowej Rady Gminy
plus WYBORY SAMORZĄDOWE 2018
minus Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019
minus WYBORY DO IZB ROLNICZYCH - 2019
minus WYBORY ŁAWNIKÓW KADENCJA 2020-2023
minus Wybory do Sejmu i Senatu 2019
plus Wybory Prezydenckie 2020 rok
minus Wybory 2023
minus Wybory ławników na kadencję 2024-2027
 Strategia Rozwoju Gminy Mirzec na lata 2021-2030+
minus Ankiety dotyczące Strategii Rozwoju Gminy Mirzec na lata 2021-2030+
minus Wybór Wykonawcy
minus Zarządzenie Nr 0050.70.2020 z dnia 2020-10-22 w sprawie powołania Zespołu ds. koordynowania kompleksowym opracowaniem Strategii Rozwoju Gminy Mirzec na lata 2021-2030+
minus Uchwała XXXI/206/2020 z dnia 27.11.2020 w sprawie określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu Strategii Rozwoju Gminy Mirzec na lata 2021-2030+
minus Konsultacje społeczne PROJEKTU Strategii Rozwoju Gminy Gminy Mirzec na lata 2021-2030+
 Informacje
plus Uchwały
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
a A


Spis dokumentów:
1. Raport z realizacji Programu Ochrony Środowiska za lata 2009-2010
2. Postanowienia
3. Gospodarka odpadami
4. Projekt programu ochrony środowiska dla gminy Mirzec na lata 2013 - 2016
5. Decyzje Środowiskowe - zawiadomienia - obwieszczenia
6. HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW Z TERENU GMINY MIRZEC NA I PÓŁROCZE 2013 ROK
7. Program Ochrony Środowiska dla Gminy Mirzec na lata 2013-2216 z uwzględnieniem lat 2017 -2020
8. Usuwanie drzewa lub krzewu z terenu nieruchomości
9. Zgłoszenie instalacji
10. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Mirzec
11. Obwieszczenie Wójta Gminy Mirzec o przystąpieniu do opracowania nowej edycji studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Mirzec oraz strategicznej oceny oddziaływania na
12. Obwieszczenie Wójta Gminy Mirzec o przystąpieniu do opracowania nowej edycji studium- dodatkowy termin składania wniosków
13. Projekt planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Mirzec
14. Raport z realizacji „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Mirzec na lata 2013-2016 z uwzględnieniem lat 2017-2020" za lata 2013 i 2014
15. Warunki udzielania zezwoleń na świadczenie usług przez przedsiębiorców
ubiegających się o zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami oraz prowadzenia schronisk, grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części
16. Obwieszczenie Wójta Gminy Mirzec o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu studium
17. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Mirzec
18. Projekt Programu Ochrony Środowiska Gminy Mirzec na lata 2017 - 2020 z uwzględnieniem perspektywy do roku 2024
19. Obwieszczenie Wójta Gminy Mirzec o sporządzeniu projektu Programu Ochrony Środowiska Gminy Mirzec na lata 2017 - 2020 z uwzględnieniem perspektywy do roku 2024
20. Obwieszczenie Wójta Gminy Mirzec o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Mirzec wraz z prognozą oddziaływania na środo
21. Program Ochrony Środowiska Gminy Mirzec na lata 2017 - 2020 z uwzględnieniem perspektywy do roku 2024
22. Podsumowanie i uzasadnienie dotyczące Uchwały Nr XLVI/272/2017 Rady Gminy w Mircu z dnia 28 grudnia 2017r.
23. Obwieszczenie Wójta Gminy Mirzec w sprawie odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko
Projekt aneks Nr 2 do Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Mirzec
24. Obwieszczenie Wójta Gminy Mirzec o III wyłożeniu do publicznego wglądu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Mirzec wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
25. Uzasadnienie i podsumowanie dotyczące uchwały Nr V/39/2019 Rady Gminy w Mircu z dnia 31.01.2019r.
26. Obwieszczenie Wójta Gminy Mirzec w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar funkcjonalny
27. Raport z realizacji „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Mirzec na lata 2017 - 2020 z perspektywą do 2024r.” za lata 2017 – 2018
28. Aktualizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Mirzec
29. Wniosek - zawiadomienie Urzędu Górniczego w Kielcach o zamiarze podjęcia wydobywania piasków / żwirów przez osobę fizyczną
30. Plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Mirzec - obwieszczenia, zawiadomienia, ogłoszenia, projekty, wyłożenia
31. Raport z realizacji „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Mirzec na lata 2017 - 2020 z perspektywą do 2024r.” za lata 2019 – 2020
32. karty informacyjne
33. Obwieszczenie Wójta Gminy Mirzec o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Mirzec, obejmującego część obszaru funkcjonalnego A wraz z pr
34. Projekt Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego gminy Mirzec, obejmującego część obszaru funkcjonalnego A wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
35. Informacja Wójta Gminy Mirzec wraz z Kartą Planu i Kartą Prognozy
36. Obwieszczenie Wójta Gminy Mirzec o powtórnym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Mirzec
37. Wyłożenie Projektu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego obejmującego cześć obszaru funkcjonalnego A wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
38. Informacja Wójta Gminy Mirzec wraz z Kartą Planu i Kartą Prognozy
39. Program Ochrony Środowiska dla Gminy Mirzec na lata 2021-2024 z perspektywą do roku 2028
40. Ogłoszenie o przyjęciu dokumentu

Ilość odwiedzin: 11277
Nazwa dokumentu: Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie
Osoba, która wytworzyła informację: Administrator
Osoba, która odpowiada za treść: Administrator
Osoba, która wprowadzała dane: Katarzyna Kąpała
Data wytworzenia informacji: 2010-03-03 13:39:15
Data udostępnienia informacji: 2010-03-03 13:39:15
Data ostatniej aktualizacji: 2020-02-19 09:57:57

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner