logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Mirzec
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD GMINY
minus Dane podstawowe
minus Dane teleadresowe
plus Majątek Gminy
plus Struktura organizacyjna
plus Oświata
plus Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
plus Biblioteka i Ośrodek Kultury Gminy Mirzec
plus Służba zdrowia
minus Elektroniczna Skrzynka Podawcza
plus Wyniki kontroli
plus Rejestr Petycji
minus Centralny rejestr umów i porozumień
minus Rejestr Instytucji Kultury Gminy Mirzec
plus Bezpłatne porady prawne
minus Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego
 WŁADZE GMINY
plus Wójt Gminy
plus Zastępca Wójta
plus Rada Gminy - Kadencja 2006 - 2010
minus Rada Gminy - Kadencja 2010 - 2014
plus Rada Gminy - Kadencja 2014 - 2018
plus Rada Gminy - Kadencja 2018 - 2023
plus Sekretarz Gminy
plus Skarbnik Gminy
plus Sołectwa Gminy Mirzec
 PRAWO LOKALNE
minus Statut
minus Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy Mirzec
plus Sprawozdania finansowe
plus Budżet
plus Podatki i opłaty lokalne
minus Dług publiczny
minus Plan Rozwoju Lokalnego dla Gminy Mirzec
plus Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Mirzec
plus Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Mirzec
minus GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI i ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII.
minus STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH GMINY MIRZEC NA LATA 2016-2022
minus Gospodarka Nieruchomościami
plus Program Usuwania Wyrobów Zawierających Azbest Dla Gminy Mirzec na lata 2013-2032
minus Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie
   minus Raport z realizacji Programu Ochrony Środowiska za lata 2009-2010
   minus Postanowienia
   minus Gospodarka odpadami
      minus Harmonogram wywozu odpadów stałych II półrocze 2013
      minus Uchwały dotyczące gospodarki odpadami
      minus Harmonogram wywozu odpadów z terenu Gminy Mirzec
      plus Rejestr działalności regulowanej/Wykaz firm posiadających zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych z terenu
      minus Informacja o miejscu zagospodarowania przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Mirzec niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych, bioodpadów stan
      plus Informacja o osiągniętych przez Gminę Mirzec poziomach odzysku
      minus Informacja o zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych
      minus Harmonogram odbioru odpadów- 2021r.
      minus Analiza stanu gospodarki odpadami w gminie Mirzec
      minus Informacja o podmiotach odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Mirzec
      minus Informacja o osiągniętych przez podmioty odbierające odpady poziomach odzysku
      minus Adresy punktów zbierania odpadów folii, sznurka oraz opon, powstających w gospodarstwach rolnych lub zakładów przetwarzania takich odpadów, jeżeli na obszarze gminy są położone gospodarstwa rolne
      minus Zasady dotyczące prawidłowego gospodarowania odpadami komunalnymi w szczególności selektywnego zbierania odpadów
      minus Informacja PSZOK
   plus Decyzje Środowiskowe - zawiadomienia - obwieszczenia
   minus Projekt programu ochrony środowiska dla gminy Mirzec na lata 2013 - 2016
   minus HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW Z TERENU GMINY MIRZEC NA I PÓŁROCZE 2013 ROK
   minus Program Ochrony Środowiska dla Gminy Mirzec na lata 2013-2216 z uwzględnieniem lat 2017 -2020
   minus Usuwanie drzewa lub krzewu z terenu nieruchomości
   minus Zgłoszenie instalacji
   minus Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Mirzec
   plus Obwieszczenie Wójta Gminy Mirzec o przystąpieniu do opracowania nowej edycji studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Mirzec oraz strategicznej oceny oddziaływania na
   minus Obwieszczenie Wójta Gminy Mirzec o przystąpieniu do opracowania nowej edycji studium- dodatkowy termin składania wniosków
   plus Spis kart informacyjnych
   minus Projekt planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Mirzec
   minus Raport z realizacji „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Mirzec na lata 2013-2016 z uwzględnieniem lat 2017-2020" za lata 2013 i 2014
   minus Warunki udzielania zezwoleń na świadczenie usług przez przedsiębiorców
   minus Obwieszczenie Wójta Gminy Mirzec o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu studium
   minus Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Mirzec
   minus Projekt Programu Ochrony Środowiska Gminy Mirzec na lata 2017 - 2020 z uwzględnieniem perspektywy do roku 2024
   minus Obwieszczenie Wójta Gminy Mirzec o sporządzeniu projektu Programu Ochrony Środowiska Gminy Mirzec na lata 2017 - 2020 z uwzględnieniem perspektywy do roku 2024
   plus Obwieszczenie Wójta Gminy Mirzec o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Mirzec wraz z prognozą oddziaływania na środo
   minus Program Ochrony Środowiska Gminy Mirzec na lata 2017 - 2020 z uwzględnieniem perspektywy do roku 2024
   minus Podsumowanie i uzasadnienie dotyczące Uchwały Nr XLVI/272/2017 Rady Gminy w Mircu z dnia 28 grudnia 2017r.
   minus Obwieszczenie Wójta Gminy Mirzec w sprawie odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko
   minus Obwieszczenie Wójta Gminy Mirzec o III wyłożeniu do publicznego wglądu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Mirzec wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
   minus Uzasadnienie i podsumowanie dotyczące uchwały Nr V/39/2019 Rady Gminy w Mircu z dnia 31.01.2019r.
   minus Obwieszczenie Wójta Gminy Mirzec w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar funkcjonalny
   minus Raport z realizacji „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Mirzec na lata 2017 - 2020 z perspektywą do 2024r.” za lata 2017 – 2018
   minus Aktualizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Mirzec
   minus Wniosek - zawiadomienie Urzędu Górniczego w Kielcach o zamiarze podjęcia wydobywania piasków / żwirów przez osobę fizyczną
   plus Plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Mirzec - obwieszczenia, zawiadomienia, ogłoszenia, projekty, wyłożenia
   minus Raport z realizacji „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Mirzec na lata 2017 - 2020 z perspektywą do 2024r.” za lata 2019 – 2020
plus Konsultacje społeczne
plus Rolnictwo
minus Strategia Rozwoju Gminy Mirzec na lata 2013-2020
minus RAPORT O STANIE GMINY
 INNE
plus Załatwianie spraw obywateli
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Dostęp do Informacji Publicznej
minus Udzielanie informacji publicznej na wniosek
plus Ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska
plus WYBORY SOŁTYSÓW
plus Program Integracji Społecznej
plus Współpraca z organizacjami pozarządowymi
minus Inicjatywy lokalne
minus Rewitalizacja
plus Rewitalizacja II
minus Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Mirzec na lata 2016-2023
minus Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań- 2021
plus Informacje Urzędu Gminy
minus Wybory ławników na kadencję 2016 - 2019
minus Spis Rolny 2020
plus Plan Postępowań o udzielenie zamówień
 Zamówienia publiczne do 30 000 Euro
plus 2016 rok
plus 2017 rok
plus 2018 rok
plus 2019 rok
plus ROK 2020
 Zamówienia publiczne poniżej 130 tys. PLN
plus 2021 ROK
 Wybory
minus Wybory przedterminowe - 21 luty 2016 r.
minus Referendum 2015
plus WYBORY PREZYDENCKIE 2015r.
minus WYBORY SEJM SENAT 2015
minus WYBORY DO IZB ROLNICZYCH - 2015
minus Wybory ławników na kadencję 2016 - 2019
minus Wybory do Młodzieżowej Rady Gminy
plus WYBORY SAMORZĄDOWE 2018
minus Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019
minus WYBORY DO IZB ROLNICZYCH - 2019
minus WYBORY ŁAWNIKÓW KADENCJA 2020-2023
minus Wybory do Sejmu i Senatu 2019
plus Wybory Prezydenckie 2020 rok
 Strategia Rozwoju Gminy Mirzec na lata 2021-2030+
minus Ankiety dotyczące Strategii Rozwoju Gminy Mirzec na lata 2021-2030+
minus Wybór Wykonawcy
minus Zarządzenie Nr 0050.70.2020 z dnia 2020-10-22 w sprawie powołania Zespołu ds. koordynowania kompleksowym opracowaniem Strategii Rozwoju Gminy Mirzec na lata 2021-2030+
minus Uchwała XXXI/206/2020 z dnia 27.11.2020 w sprawie określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu Strategii Rozwoju Gminy Mirzec na lata 2021-2030+
 Informacje
plus Uchwały
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
A A A


Spis dokumentów:
1. Harmonogram wywozu odpadów stałych II półrocze 2013
2. Uchwały dotyczące gospodarki odpadami
3. Harmonogram wywozu odpadów z terenu Gminy Mirzec
4. Rejestr działalności regulowanej/Wykaz firm posiadających zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych z terenu
5. Informacja o miejscu zagospodarowania przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Mirzec niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych, bioodpadów stan
6. Informacja o osiągniętych przez Gminę Mirzec poziomach odzysku
7. Informacja o zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych
8. Harmonogram odbioru odpadów- 2021r.
9. Analiza stanu gospodarki odpadami w gminie Mirzec
10. Informacja o podmiotach odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Mirzec
11. Informacja o osiągniętych przez podmioty odbierające odpady poziomach odzysku
12. Adresy punktów zbierania odpadów folii, sznurka oraz opon, powstających w gospodarstwach rolnych lub zakładów przetwarzania takich odpadów, jeżeli na obszarze gminy są położone gospodarstwa rolne
13. Zasady dotyczące prawidłowego gospodarowania odpadami komunalnymi w szczególności selektywnego zbierania odpadów
14. Informacja PSZOK

 

OGŁOSZENIE 

WÓJTA GMINY MIRZEC

 

Nadchodzą zmiany w zasadach gromadzenia i odbierania odpadów komunalnych

 

 

Sejm Rzeczpospolitej Polskiej uchwalił zmianę ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Nowa ustawa całkowicie zmienia zasady odbierania odpadów i ich segregacji, a także pobierania opłat. Nowe zasady na terenie gminy Mirzec wejdą w życie 1 lipca 2013r.

 

Najistotniejsze zmiany dla mieszkańców to:

  • właścicielem odpadów będzie gmina,
  • gmina w zamian za wnoszoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami odbierze każdą ilość odpadów powstałych na posesji,
  •  brak umów pomiędzy mieszkańcami, a firmami wywozowymi na odbiór odpadów,
  •  obowiązek złożenia przez mieszkańca deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (wzór deklaracji zostanie przyjęty uchwałą Rady Gminy Mirzec),
  • odpady zebrane selektywnie odbierane będą taniej niż odpady zmieszane, 

Ważne dla mieszkańców gminy Mirzec!!!

 

W celu uniknięcia jednoczesnego ponoszenia opłat za zagospodarowanie odpadów na rzecz gminy oraz firmy wywozowej, konieczne jest wcześniejsze wypowiedzenie umowy z firmą wywozową odbierającą od Państwa odpady. Umowę z firmą wywozową należy wypowiedzieć w taki sposób, aby jej ważność kończyła się w dniu 30 czerwca 2013r. Rozwiązanie umowy musi nastąpić na Państwa wyraźny, pisemny wniosek i uwzględniać okres wypowiedzenia wynikający z umowy. Wzór wypowiedzenia umowy dostępny jest w Urzędzie Gminy w Mircu, u sołtysów oraz na stronie internetowej www.mirzec.pl

Zachęcamy Państwa do zapoznania się z informacjami na temat zmian w ustawie pod adresem naszesmieci.mos.gov.pl

 

Wójt Gminy Mirzec

/Marek Kukiełka/

Załączniki do pobrania: 2013-02-12 11:15:12 - Ogłoszenie Wójta Gminy Mirzec (3.11 MB)
2013-02-12 11:18:47 - wzor_wypowiedzenia_umowy.doc (29.50 kB)
2013-04-04 13:34:21 - Rejestr działalności regulowanej (15.27 kB)

Ilość odwiedzin: 4121
Nazwa dokumentu: Gospodarka odpadami
Podmiot udostępniający: Gmina Mirzec
Osoba, która wytworzyła informację: Magdalena Kromer
Osoba, która odpowiada za treść: Magdalena Kromer
Osoba, która wprowadzała dane: Łukasz Zaręba
Data wytworzenia informacji: 2012-06-15 12:07:51
Data udostępnienia informacji: 2012-06-15 12:07:51
Data ostatniej aktualizacji: 2013-04-04 13:34:36

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner