logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Mirzec
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD GMINY
minus Dane podstawowe
minus Dane teleadresowe
plus Majątek Gminy
plus Struktura organizacyjna
plus Oświata
plus Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
plus Biblioteka i Ośrodek Kultury Gminy Mirzec
plus Służba zdrowia
minus Elektroniczna Skrzynka Podawcza
plus Wyniki kontroli
plus Rejestr Petycji
minus Centralny rejestr umów i porozumień
minus Rejestr Instytucji Kultury Gminy Mirzec
plus Bezpłatne porady prawne
minus Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego
plus Ogłoszenia o naborze
minus Informacja o wynikach naboru
 WŁADZE GMINY
plus Wójt Gminy
plus Zastępca Wójta
plus Rada Gminy - Kadencja 2006 - 2010
plus Rada Gminy - Kadencja 2010 - 2014
plus Rada Gminy - Kadencja 2014 - 2018
plus Rada Gminy - Kadencja 2018 - 2023
plus Sekretarz Gminy
plus Skarbnik Gminy
plus Sołectwa Gminy Mirzec
 PRAWO LOKALNE
minus Statut
minus Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy Mirzec
plus Sprawozdania finansowe
plus Budżet
minus Dług publiczny
minus Plan Rozwoju Lokalnego dla Gminy Mirzec
plus Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Mirzec
plus Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Mirzec
minus Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obejmujący część obszaru funkcjonalnego A z 2023r.
minus GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI i ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII.
minus STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH GMINY MIRZEC NA LATA 2016-2022
minus STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH GMINY MIRZEC NA LATA 2023-2028
minus Gospodarka Nieruchomościami
plus Program Usuwania Wyrobów Zawierających Azbest Dla Gminy Mirzec na lata 2013-2032
plus Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie
plus Konsultacje społeczne
plus Rolnictwo
minus Strategia Rozwoju Gminy Mirzec na lata 2013-2020
minus Strategia Rozwoju Gminy Mirzec na lata 2021-2030+
minus RAPORT O STANIE GMINY
 INNE
plus Załatwianie spraw obywateli
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Dostęp do Informacji Publicznej
minus Udzielanie informacji publicznej na wniosek
plus WYBORY SOŁTYSÓW
plus Program Integracji Społecznej
plus Współpraca z organizacjami pozarządowymi
minus Inicjatywy lokalne
minus Rewitalizacja
plus Rewitalizacja II
minus Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Mirzec na lata 2016-2023
minus Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań- 2021
plus Informacje Urzędu Gminy
minus Wybory ławników na kadencję 2016 - 2019
minus Spis Rolny 2020
plus Plan Postępowań o udzielenie zamówień
 Zamówienia publiczne do 30 000 Euro
plus 2016 rok
plus 2017 rok
plus 2018 rok
plus 2019 rok
plus ROK 2020
 Zamówienia publiczne poniżej 130 tys. PLN
plus 2021 ROK
plus 2022 rok
plus 2023 rok
 Wybory
minus Wybory przedterminowe - 21 luty 2016 r.
minus Referendum 2015
plus WYBORY PREZYDENCKIE 2015r.
minus WYBORY SEJM SENAT 2015
minus WYBORY DO IZB ROLNICZYCH - 2015
minus Wybory ławników na kadencję 2016 - 2019
minus Wybory do Młodzieżowej Rady Gminy
plus WYBORY SAMORZĄDOWE 2018
minus Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019
minus WYBORY DO IZB ROLNICZYCH - 2019
minus WYBORY ŁAWNIKÓW KADENCJA 2020-2023
minus Wybory do Sejmu i Senatu 2019
plus Wybory Prezydenckie 2020 rok
minus Wybory 2023
minus Wybory ławników na kadencję 2024-2027
 Strategia Rozwoju Gminy Mirzec na lata 2021-2030+
minus Ankiety dotyczące Strategii Rozwoju Gminy Mirzec na lata 2021-2030+
minus Wybór Wykonawcy
minus Zarządzenie Nr 0050.70.2020 z dnia 2020-10-22 w sprawie powołania Zespołu ds. koordynowania kompleksowym opracowaniem Strategii Rozwoju Gminy Mirzec na lata 2021-2030+
minus Uchwała XXXI/206/2020 z dnia 27.11.2020 w sprawie określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu Strategii Rozwoju Gminy Mirzec na lata 2021-2030+
minus Konsultacje społeczne PROJEKTU Strategii Rozwoju Gminy Gminy Mirzec na lata 2021-2030+
 Informacje
plus Uchwały
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
a A


Mapa strony:

URZĄD GMINY
   Dane podstawowe
   Dane teleadresowe
   Majątek Gminy
      Informacja o stanie mienia komunalnego na lata 2015-2017 znajduje się w zakładce Budżet
      Informacja o stanie mienia komunalnego stan na 31.12.2018 roku znajduje się w zakładce Budżet ( Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu za 2018 rok)
   Struktura organizacyjna
      Organizacja Urzędu
      Godziny pracy Urzędu Gminy w Mircu
      Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek
         Oświadczenia majątkowe za 2015 rok
         Oświadczenia majątkowe za 2016 rok
         Oświadczenia majątkowe za 2017 rok
         Oświadczenia majątkowe za 2018 rok
         Oświadczenia majątkowe za 2019 rok
         Oświadczenia majątkowe za 2020 rok
         Oświadczenie majątkowe za 2021 rok
         Oświadczenia majątkowe za 2022 rok
         Oświadczenia majątkowe 2023
      Oświadczenia majątkowe pracowników urzędu
         Oświadczenia majątkowe za 2009 rok
         Oświadczenia majątkowe za 2010 rok
         Oświadczenia majątkowe za 2011 rok
         Oświadczenia majątkowe za 2012 rok
         Oświadczenia majatkowe za 2013 rok
         Oświadczenia majątkowe za 2014 rok
         Oświadczenia majątkowe za 2015 rok
         Oświadczenia majątkowe za 2016 rok
         Oświadczenia majątkowe za 2017 rok
         Oświadczenia majątkowe za 2018 rok
         Oświadczenia majątkowe za 2019 rok
         Oświadczenia majątkowe za 2020 rok
         Oświadczenia majątkowe za 2021 rok
   Oświata
      Przedszkola
         Publiczne Przedszkole w Mircu
      Szkoły Podstawowe
         Szkoła Podstawowa w Gadce
            Statut
         Publiczna Szkoła Podstawowa w Mircu
            Statut
            Status prawny
            Dyrektor
            Działalność szkoły
            Historia szkoły
            Wewnątrzszkolny System Oceniania
            Kadra pedagogiczna
            Placówka Wsparcia Dziennego (PWD)
            Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego - Szkoła Podstawowa w Mircu
         Zespół Szkolno- Przedszkolny w Jagodnem
            Statut
            Misja szkoły
            Rys historyczny szkoły
         Szkoła Podstawowa w Osinach
            Statut
            Raport o stanie dostępności
         Publiczna Szkoła Podstawowa w Trębowcu
         Publiczna Szkoła Podstawowa w Małyszynie
            Statut Szkoły Podstawowej w Małyszynie
            Status prawny
            Dyrektor
            Patron Szkoły
            Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego - Szkoła Podstawowa w Małyszynie
         Publiczna Szkoła Podstawowa w Tychowie Nowym
            Statut
            Status prawny
               Dyrektor szkoly
               Dzialalnosc szkoly
            Raport o stanie dostępności
         Publiczna Szkoła Podstawowa w Tychowie Starym
      Centrum Usług Wspólnych
         Dane podstawowe
         Klub Dziecięcy "BĄCZEK" w Tychowie Starym
            Nabór na wolne stanowiska pracy
         Plan Zamówień Publicznych Centrum Usług Wspólnych na 2020 rok
         Zamówienia
            Zapytanie ofertowe pn:"Dostawa i montaż mebli"
            Zapytanie ofertowe pn.: "Dostawa dywanów i materacy"
            Zapytanie ofertowe pn.: „Dostawa wyposażenia Klubu dziecięcego”
            Zapytanie ofertowe na "Prowadzenie zajęć edukacyjnych" w ramach projektu pn. „Utworzenie Klubu Dziecięcego "BĄCZEK" w Tychowie Starym”
            Zapytanie ofertowe: "Prowadzenie zajęć edukacyjnych w ramach projektu pn. „Utworzenie Klubu Dziecięcego "BĄCZEK" w Tychowie Starym”
   Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
      Dane podstawowe
      Nabór na Asystenta Osobistego Osoby Niepełnosprawnej
      Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" – edycja 2019-2020
   Biblioteka i Ośrodek Kultury Gminy Mirzec
      Dane podstawowe
      Dyrektor Biblioteki i Ośrodka Kultury Gminy Mirzec
      Zapytanie ofertowe dotyczące zakupu i dostawę sprzętu cyfrowego i przeprowadzenia szkoleń w ramach Projektu konwersja cyfrowa domów kultury nr umowy 119/2021/KCDK
      Zapytanie ofertowe dotyczące zakupu i dostawę sprzętu cyfrowego i przeprowadzenia szkoleń w ramach Projektu konwersja cyfrowa domów kultury nr umowy 119/2021/KCDK- zadania nr 2,3,4,5
   Służba zdrowia
      Dane podstawowe
      Przetargi
         Rewitalizacja Ośrodka Zdrowia w Mircu poprzez naprawę i usprawnienie dostępu do podstawowej opieki zdrowotnej
      Nabór na wolne stanowisko pracy
         Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa
         Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa
      Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego
   Elektroniczna Skrzynka Podawcza
   Wyniki kontroli
      Kontrola Regionalnej Izby Obrachunkowej w zakresie realizacji dochodów Gminy Mirzec z tytułu podatku od nieruchomości za lata 2002 - 2003.
      Kontrola Wydział Nadzoru i Kontroli Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach z dnia 17 kwietnia 2008 roku.
      Realizacja projektów Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP) oraz Sieci Teleinformatycznej Administracji Publicznej (STAP) jako elementów budowy społeczeństwa informacyjne
      Regionalna Izba Obrachunkowa - Kompleksowa kontrola gospodarki finansowej Gminy Mirzec za okres 2007 roku.
      Regionalna Izba Obrachunkowa - Kompleksowa kontrola gospodarki finansowej Gminy Mirzec w wybranych okresach od 2008 roku do dnia zakończenia kontroli, ze szczególnym uwzględnieniem działalności w
      Kompleksowa kontrola Regionalnej Izby Obrachunkowej dotycząca gospodarki finansowej Gminy Mirzec za 2015 rok i inne wybrane okresy.
      Kompleksowa kontrola Regionalnej Izby Obrachunkowej dotycząca gospodarki finansowej Gminy Mirzec za 2019 rok i inne wybrane okresy.
   Rejestr Petycji
      2016
         Petycja nr 1 - Wniosek o utworzenie rowu melioracyjnego
         Petycja nr 2 - Wniosek o ujęcie w projekcie II etapu Rewitalizacji barierek zabezpieczających wzdłuż chodnika oraz świateł pulsujących
      2019
         Petycja nr 1- Petycja w interesie publicznym w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego
      2020
         Petycja nr 1-w interesie publicznym- Stop zagrożeniu zdrowia i życia
      2021
         Petycja nr 1- Petycja o poparcie Rządu Tymczasowej Rady Stanu
      2022
         Petycja Fundacji im. Nikoli Tesli
         Petycja w sprawie naprawy uchwał antysmogowych
         Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych w 2021 roku
         Petycja ws. utworzenia oddziałów zmilitaryzowanej Samoobrony Gminnej i zakupu broni dla każdego rdzennego polskiego mieszkańca tej gminy
      2023
   Centralny rejestr umów i porozumień
   Rejestr Instytucji Kultury Gminy Mirzec
   Bezpłatne porady prawne
      Bezpłatne porady prawne- 2022 rok
      Bezpłatne porady prawne -2021 rok
      Bezpłatne porady prawne- 2020 rok
   Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego
   Ogłoszenia o naborze
      Archiwum naborów
         OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE- ZASTĘPCA KIEROWNIKA URZĘDU STANU CYWILNEGO
         OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE - REFERENTA DO SPRAW KSIĘGOWOŚCI PODATKOWEJ
         Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Tychowie Nowym
         Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Dyrektora Gimnazjum Publicznego z Oddziałami Integracyjnymi w Mircu
         OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE- KIEROWNICZE SEKRETARZA GMINY W MIRCU
         Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędznicze podinspektora / ds. ochrony środowiska i rolnictwa.
         Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Kierownika Publiczego Zespołu Opieki Zdrowotnej Ośrodka Zdrowia w Mircu.
         Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Dyrektora Przedszkola Publicznego w Jagodnem
         Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Dyrektora Przedszkola Publicznego w Mircu
      Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Małyszynie.
      Ogłoszenie konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Tychowie Starym
      Ogłoszenie konkursuna kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Jagodnem
      Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy w Mircu Referent ds. rolnictwa i ochrony środowiska w Referacie Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska
      Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy w Mircu Referent ds. księgowości podatkowej w Referacie Finansowym
      Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy w Mircu Inspektor ds. obsługi kancelaryjnej Urzędu Gminy i elektronicznego zarządzania dokumentacją w Referacie Ogólnoorganizacyjny
      Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy w Mircu Referent ds. księgowości podatkowej w Referacie Finansowym
      Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy w Mircu Referent ds. rolnictwa i ochrony środowiska w Referacie Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska
      Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ośrodka Zdrowia w Mircu
      Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ośrodka Zdrowia w Mircu
      Nabór na wolne stanowisko pracy Opiekun/Opiekunka dziecięca w Klubie Dziecięcym
      Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze- Inspektor ds. administracyjno- informatycznych w Referacie Ogólnoorganizacyjnym
      Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ośrodka Zdrowia w Mircu
      II konkurs-Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ośrodka Zdrowia w Mircu
      Ogłoszenie o konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Osinach
      Ogłoszenie konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Przedszkola Publicznego w Mircu
      Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze- referent ds. księgowości budżetowej
      Ogłoszenie konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Trębowcu
      Nabór na wolne stanowisko pracy Opiekun/Opiekunka dziecięca w Klubie Dziecięcym
      Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa
      Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa
      Regulamin naboru
      Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy w Mircu Referent w Referacie Finansowym
      Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Centrum Usług Wspólnych w Mircu
      Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze
         Ogłoszenie konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Małyszynie
         Ogłoszenie konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Trębowcu
      Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze- podinspektor w referacie Inwestycji
      Lista kandydatów spełniających wymagania formalne
      Informacje z oceny formalnej ofert złożonych w naborze na wolne stanowisko urzędnicze
      Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Kierownika Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej Ośrodka Zdrowia w Mircu.
      Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko kierownicze urzędnicze- Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mircu
   Informacja o wynikach naboru

WŁADZE GMINY
   Wójt Gminy
      Zarządzenia Wójta Gminy Mirzec
         Zarządzenia - 2014 rok
         Zarządzenia- 2015 rok
         Zarządzenia - 2016 rok
         Zarządzenia - 2017 rok
         Zarządzenia - 2018 rok
         Zarządzenia - 2019 rok
         Zarządzenia - 2020 rok
         Zarządzenia - 2021 rok
         Zarządzenia - 2022 rok
         Zarządzenia - 2023 rok
      Kompetencje Wójta
      Oświadczenia majątkowe Wójta
         Oświadczenie majątkowe Wójta za 2019 rok
         Oświadczenie majątkowe Wójta za 2020 rok
         Oświadczenie majątkowe Wójta za 2021 rok
         Oświadczenie majątkowe Wójta za 2022 rok
      Obwieszczenia Wójta
      Postanowienie Komisarza Wyborczego w Kielcach I
   Zastępca Wójta
      Oświadczenia majątkowe
   Rada Gminy - Kadencja 2006 - 2010
      Przewodniczący Rady Gminy
      Komisje Rady Gminy
         Komisje Rady Gminy - składy osobowe
      Protokoły z Sesji Rady Gminy Mirzec
         Protokół z XVI sesji Rady Gminy w Mircu z dnia 12.03.2008 roku.
         Protokół z XVIII sesji Rady Gminy w Mircu z dnia 23.04.2008 roku.
         Protokół z XIX sesji Rady Gminy w Mircu z dnia 18.06.2008 roku.
         Protokół z XX sesji Rady Gminy z Mircu z dnia 09.07.2008 roku
         Protokół z XXIII sesji Rady Gminy z Mircu z dnia 15.10.2008 roku
         Protokół z XXIV sesji Rady Gminy z Mircu z dnia 19.11.2008 roku
         Protokół z XXV sesji Rady Gminy z Mircu z dnia 03.12.2008 roku
         Protokół z XXVII Sesji Rady Gminy w Mircu odbytej w dniu 4 lutego 2009 roku.
         Protokół z XXVIII sesji Rady Gminy w Mircu odbytej dnia 25 marca 2009 roku.
         Protokół z XXIX sesji Rady Gminy w Mircu z dnia 22 kwietnia 2009 roku .
         Protokół z XXXII sesji Rady Gminy w Mircu z dnia 17 czerwca 2009 roku .
      Oświadczenia majątkowe radnych kadencji 2006-2010
   Rada Gminy - Kadencja 2010 - 2014
      Przewodniczący Rady Gminy
      Wiceprzewodniczący Rady Gminy
      Komisje Rady Gminy
         Komisje Rady Gminy - składy osobowe
   Rada Gminy - Kadencja 2014 - 2018
      Przewodnicząca Rady Gminy
      Zastępca Przewodniczącego Rady Gminy
      Komisje Rady Gminy
         Komisje Rady Gminy - składy osobowe
      Plany pracy Rady Gminy i stałych komisji na 2015 rok
      Protokoły z sesji Rady Gminy w Mircu
      Oświadczenia majątkowe radnych kadencji 2014-2018
      Plany Pracy Rady Gminy w Mircu i stałych komisji na 2016 rok
      Plany Pracy Rady Gminy w Mircu i stałych komisji na 2017r.
      Plany Pracy Rady Gminy w Mircu i stałych komisji na 2018 rok
   Rada Gminy - Kadencja 2018 - 2023
      Przewodniczący Rady Gminy
      Zastepca Przewodniczącego Rady Gminy
      Radni Rady Gminy
      Transmisje Sesji Rady Gminy
      Oświadczenia Rady Gminy
      INTERPELACJE I ZAPYTANIA
      Imienny wykaz głosowań nad projektami uchwał podjętych na sesjach Rady Gminy w Mircu.
      PLANY PRACY RADY GMINY I STAŁYCH KOMISJI
      Protokoły z sesji Rady Gminy w Mircu
      Oświadczenia majątkowe radnych kadencji 2018-2023
         Mieczysław Józef Strycharski
         Agnieszka Ilona Idzik-Napiórkowska
         Anna Justyna Kawalec
         Kazimierz Tadeusz Kozieł
         Marcin Drabik
         Marcin Grzegorz Gwóźdź
         Mirosław Niewczas
         Marian Tadeusz Stompor
         Piotr Kruk
         Radosław Jan Gralec
         Sylwia Błach
         Stanisław Daniel Seweryn
         Sylwester Robert Spadło
         Teresa Ewa Sieczka
         Jan Adam Zawisza
   Sekretarz Gminy
      Oświadczenia majątkowe Sekretarza Gminy
         Oświadczenie majątkowe Sekretarza Gminy za 2014 rok
         Oświadczenia majątkowe Sekretarza Gminy za 2015 rok
         Oświadczenia majątkowe Sekretarza Gminy za 2016 rok
         Oświadczenia majątkowe Sekretarza Gminy za 2017 rok
         Oświadczenia majątkowe Sekretarza Gminy za 2018 rok
         Oświadczenie majątkowowe Sekretarza Gminy za 2019 rok
      Kompetencje Sekretarza
      Oświadczenie majątkowe Sekretarza Gminy za 2020 rok
   Skarbnik Gminy
      Oświadczenia majątkowe Skarbnika Gminy
         Oświadczenie majątkowe Skarbnika Gminy za 2014 rok
         Oświadczenia majątkowe Skarbnika Gminy za 2015 rok
         Oświadczenia majątkowe Skarbnika Gminy za 2016 rok
         Oświadczenia majątkowe Skarbnika Gminy za 2017 rok
         Oświadczenia majątkowe Skarbnika Gminy za 2018 rok
         Oświadczenie majątkowe Skarbnika Gminy za 2019 rok
         Oświadczenie majątkowe za 2020 rok
         Oświadczenie majątkowe - objęcie stanowiska
      Kompetencje Skarbnika
   Sołectwa Gminy Mirzec
      Sołectwo Ostrożanka
      Sołectwo Tychów Stary
      Sołectwo Mirzec I
      Sołectwo Mirzec II
      Sołectwo Trębowiec
      Sołectwo Tychów Nowy
      Sołectwo Osiny
      Sołectwo Małyszyn
      Sołectwo Gadka
      Sołectwo Jagodne

PRAWO LOKALNE
   Statut
   Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy Mirzec
   Sprawozdania finansowe
      Urząd Gminy w Mircu
         2020 rok
         2021 rok
         2022 rok
      Szkoła Podstawowa Mirzec
         2020 rok
         2021 rok
         2022 rok
      Szkoła Podstawowa Gadka
         2020 rok
         2021 rok
         2022 rok
      Szkoła Podstawowa Trębowiec
         2020 rok
         2021 rok
         2022 rok
      Szkoła Podstawowa Osiny
         2020 rok
         2021 rok
         2022 rok
      Szkoła Podstawowa Małyszyn
         2020 rok
         2021 rok
         2022 rok
      Szkoła Podstawowa Tychów Nowy
         2020 rok
         2021 rok
         2022 rok
      Szkoła Podstawowa Tychów Stary
         2020 rok
         2021 rok
         2022 rok
      Publiczne Przedszkole Mirzec
         2020 rok
         2021 rok
         2022 rok
      Zespół Szkolno-Przedszkolny Jagodne
         2020 rok
         2021 rok
         2022 rok
      Centrum Usług Wspólnych Mirzec
         2020 rok
         2021 rok
         2022 rok
      Klub Dziecięcy Bączek Tychów Stary
         2020 rok
         2021 rok
         2022 rok
      Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Mirzec
         2020 rok
         2021 rok
         2022 rok
   Budżet
      Budżet Gminy Mirzec na 2006 rok
         KWARTALNE INFORMACJE O WYKONANIU BUDŻETU OKRES OD POCZĄTKU ROKU DO 31-12-2006 ROKU
         SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDŻETU
      Budżet Gminy Mirzec na 2007 rok
         UCHWAŁY
         ZARZĄDZENIA
            Zarządzenia - 2019 rok
            Zarządzenia - 2019 rok
         KWARTALNE INFORMACJE O WYKONANIU BUDŻETU
         SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDŻETU
         PROJEKTY UCHWAŁ RADY GMINY
      Budżet Gminy Mirzec na 2008 rok
         UCHWAŁY
         ZARZĄDZENIA
         SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDŻETU
         KWARTALNE INFORMACJE O WYKONANIU BUDŻETU
         PROJEKTY UCHWAŁ RADY GMINY
      Budżet Gminy Mirzec na 2009 rok
         Uchwały
         Zarządzenia
         Sprawozdania z wykonania budżetu
         KWARTALNE INFORMACJE O WYKONANIU BUDŻETU
            Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu Gminy Mirzec od poczatku roku do 31 marca 2009 roku
            Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu gminy Mirzec od poczatku roku do 30 czerwca 2009 roku
            Kwartalne informacje o wykonaniu budżetu
      Budżet Gminy Mirzec na 2010 rok
         Zarządzenia Wójta Gminy Mirzec
         Uchwały Rady Gminy Mirzec
         Kwartalne informacje z wykonania budżetu
            Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu gminy Mirzec od poczatku roku do 31 marca 2010 roku
            Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu gminy Mirzec od poczatku roku do 30 czerwca 2010 roku
         Sprawozdania z wykonania budżetu
            Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Mirzec za I półrocze 2010 roku
            Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2010 rok
            Informacja o stanie mienia komunalnego za 2010 rok
            Informacja o stanie mienia komunalnego-grunty za 2010 rok
            Wykaz jednostek Gminy Mirzec
      Budżet Gminy Mirzec na 2011 rok
         Zarządzenia Wójta Gminy Mirzec na 2011 rok
         Uchwały Rady Gminy Mirzec na 2011 rok
         Kwartalne informacje o wykonaniu budżetu
         Sprawozdania z wykonania budżetu
      Budżet Gminy Mirzec na 2012 rok
         Uchwały Rady Gminy Mirzec na 2012 rok
         Kwartalne informacje z wykonania budżetu
         Sprawozdania z wykonania budżetu
         Zarządzenia Wójta Gminy na 2012 rok
      Budżet Gminy Mirzec na 2013 rok
         Uchwały Rady Gminy Mirzec na 2013 rok
         Zarządzenia Wójta Gminy na 2013 rok
         Wieloletnia Prognoza Finansowa
         Sprawozdania z wykonania budżetu
         Kwartalne informacje z wykonania budżetu
      Budżet Gminy Mirzec na 2014 rok
         Zarządzenia Wójta Gminy Mirzec na 2014 rok
         Uchwały Rady Gminy Mirzec na 2014 ok
         Kwartalne informacje z wykonania budżetu Gminy Mirzec
         Wieloletnia Prognoza Finansowa
         Sprawozdania z wykonania budżetu
      Budżet Gminy Mirzec na 2015 rok
         Zarządzenia Wójta Gminy Mirzec na 2015 rok
         Uchwały Rady Gminy Mirzec na 2015 rok
         Wieloletnia Prognoza Finansowa
         Kwartalne informacje z wykonania budżetu Gminy Mirzec
         Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Mirzec
      Budżet Gminy Mirzec na 2016 rok
         Zarządzenia Wójta Gminy Mirzec na 2016 rok
         Uchwały Rady Gminy Mirzec na 2016 rok
         Wieloletnia Prognoza Finansowa
         Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Mirzec i WPF
         Kwartalne informacje z wykonania budżetu Gminy Mirzec
      Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej
         Rok 2015
         Rok 2016
         Rok 2017
         Rok 2018
         Rok 2019
         Rok 2020
         Rok 2021
         Rok 2022
         Rok 2023
      Budżet Gminy Mirzec na 2017 rok
         Zarządzenia Wójta Gminy Mirzec na 2017 rok
         Uchwały Rady Gminy Mirzec na 2017 rok
         Kwartalne informacje z wykonania budżetu Gminy Mirzec na 2017 rok
      Budżet Gminy Mirzec na 2018 rok
         Zarządzenia Wójta Gminy Mirzec na 2018 rok
         Uchwały Rady Gminy Mirzec na 2018rok
         Kwartalne informacje z wykonania budżetu Gminy Mirzec na 2018 rok
         Sprawozdania roczne z wykonania budżetu za 2018 rok
         Sprawozdania finansowe za 2018 rok
            Gmina - Zbiorczo
            Urząd Gminy Mirzec
            Szkoła Podstawowa Mirzec
            Szkoła Podstawowa Małyszyn
            Szkoła Podstawowa Tychów Stary
            Szkoła Podstawowa Tychów Nowy
            Szkoła Podstaowa Osiny
            Szkoła Podstawowa Trębowiec
            Szkoła Podstawowa Gadka
            Szkoła Podstawowa Jagodne
            Przedszkole Mirzec
            Przedszkole Jagodne
            Centrum Usług Wspólnych
            Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mircu
            Biblioteka i Ośrodek Kultury Gminy Mirzec
            Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ośrodek Zdrowia w Mircu
      Budżet Gminy Mirzec na 2019 rok
         Projekt budżetu Gminy Mirzec na 2019 rok wraz z Wieloletnią Prognozą Finansową na lata 2019-2028
         Zarządzenia Wójta Gminy Mirzec na 2019 rok
         Uchwały Rady Gminy Mirzec na 2019 rok
         Kwartalne informacje z wykonania budżetu Gminy Mirzec na 2019 rok
         Sprawozdania półroczne i roczne 2019 r.
      Budżet Gminy Mirzec na 2020 rok
         Uchwały Rady Gminy Mirzec na 2020 rok
         Zarządzenia Wójta Gminy Mirzec na 2020 rok
         Kwartalne informacje z wykonania budżetu Gminy Mirzec na 2020 rok
         Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu za 2020 rok
      Budżet Gminy Mirzec na 2021 rok
         Zarządzenia Wójta Gminy Mirzec na 2021 rok
         Uchwały Rady Gminy Mirzec na 2021 rok
         Kwartalne informacje z wykonania budżetu Gminy Mirzec na 2021 rok
         Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu za 2021 rok
      Sprawozdania budżetowe za 2021 rok
      Budżet Gminy Mirzec na 2022 rok
         Zarządzenia Wójta Gminy Mirzec na 2022 rok
         Uchwały Rady Gminy Mirzec na 2022 rok
         Kwartalne informacje z wykonania budżetu Gminy Mirzec na 2022 rok
         Sprawozdania roczne z wykonania budżetu za 2022 rok
            INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY MIRZEC ZA I-PÓŁROCZE 2022 ROKU
      Budżet Gminy Mirzec na 2023 rok
         Zarządzenia Wójta Gminy Mirzec na 2023
         Uchwały Rady Gminy na 2023
         Kwartalne informacje z wykonania budżetu Gminy Mirzec na 2023 rok
         Sprawozdania budżetowe za 2023 rok
      Sprawozdania budżetowe za 2022 rok
   Dług publiczny
   Plan Rozwoju Lokalnego dla Gminy Mirzec
   Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Mirzec
      Obwieszczenie Wójta Gminy Mirzec o przystąpieniu do opracowania nowej edycji studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Mirzec oraz strategicznej oceny oddziaływania na
      Obwieszczenie Wójta Gminy Mirzec o przystąpieniu do opracowania nowej edycji studium- dodatkowy termin składania wniosków
      Obwieszczenie Wójta Gminy Mirzec o wyłożeniu projektu studium do publicznego wglądu
      Projekt Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania wraz z prognozą oddziaływania
      Obwieszczenie Wójta Gminy Mirzec o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Mirzec wraz z prognozą oddziaływania na środo
      Projekt studium
      Obwieszczenie Wójta Gminy Mirzec o III wyłożeniu do publicznego wglądu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Mirzec wraz z prognozą oddziaływania na środo
   Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Mirzec
      Opracowanie nowej edycji studium uwarunkowań Gminy Mirzec
      OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY MIRZEC w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mirzec obejmującego obszar funkcjonalny A
   Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obejmujący część obszaru funkcjonalnego A z 2023r.
   GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI i ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII.
   STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH GMINY MIRZEC NA LATA 2016-2022
   STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH GMINY MIRZEC NA LATA 2023-2028
   Gospodarka Nieruchomościami
   Program Usuwania Wyrobów Zawierających Azbest Dla Gminy Mirzec na lata 2013-2032
      Program Usuwania Wyrobów Zawierających Azbest Dla Gminy Mirzec na lata 2013-2032
   Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie
      Raport z realizacji Programu Ochrony Środowiska za lata 2009-2010
      Postanowienia
      Gospodarka odpadami
         Harmonogram wywozu odpadów stałych II półrocze 2013
         Uchwały dotyczące gospodarki odpadami
         Harmonogram wywozu odpadów z terenu Gminy Mirzec
         Rejestr działalności regulowanej/Wykaz firm posiadających zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych z terenu
            Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Mirzec
            Wniosek o zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych
         Informacja o miejscu zagospodarowania przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Mirzec niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych, bioodpadów stan
         Informacja o osiągniętych poziomach przez Gminę Mirzec
            Informacja o osiągniętych przez Gminę Mirzec w 2012 roku poziomach odzysku
            Informacja o osiągniętych przez Gminę Mirzec w 2013 roku poziomach odzysku
            Informacja o osiągniętych przez podmioty odbierające odpady poziomach odzysku
         Informacja o zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych
         Harmonogram odbioru odpadów- 2021r.
         Analiza stanu gospodarki odpadami w gminie Mirzec
         Informacja o podmiotach odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Mirzec
         Informacja o osiągniętych poziomach przez podmioty odbierające odpady
         Adresy punktów zbierania odpadów folii, sznurka oraz opon, powstających w gospodarstwach rolnych lub zakładów przetwarzania takich odpadów, jeżeli na obszarze gminy są położone gospodarstwa rolne
         Zasady dotyczące prawidłowego gospodarowania odpadami komunalnymi w szczególności selektywnego zbierania odpadów
         Informacja PSZOK
      Projekt programu ochrony środowiska dla gminy Mirzec na lata 2013 - 2016
      Decyzje Środowiskowe - zawiadomienia - obwieszczenia
         Zawiadomienie Wójta Gminy Jastrząb
         Decyzja umarzająca
         Obwieszczenie o wydaniu decyzji środowiskowej - Przebudowa drogi leśnej
         Przebudowa drogi gminnej Podborki - Majorat
         Obwieszczenie o przedłużeniu terminu wydania decyzji- droga Podborki-Majorat
         Obwieszczenie RDOŚ-Kielce
         Postanowienie dotyczące braku obowiązku przeprowadzenia oceny odziaływania na środowisko-droga Podborki-Majorat
         Obwieszczenie Wójta Gminy Mirzec o wydaniu postanowienia- droga Podborki- Majorat
         Zawiadomienie o wszczęciu postępowania farma wiatrowa Mirów-Wierzbica
         Obwieszczenie Wójta Gminy Mirzec o zebranych dowodach i materiałach- droga Podborki-Majorat
         Zawiadomienie o wydanie decyzji środowiskowej przebudowa mostu w miejscowości Osiny- Mokra Niwa
         Wyjaśnienie farma wiatrowa Mirów-Wierzbica
         Zawiadomienie o wydaniu decyzji środowiskowej przebudowa mostu w miejscowości Trębowiec-Krupów
         Obwieszczenie o wydaniu decyzji środowiskowej droga Podborki-Majorat
         Zawiadomienie Wójta gminy Mirów
         Obwieszczenie Wójta gminy Mirów
         Zawiadomienie o wydanie decyzji środowiskowej przebudowa mostu w miejscowości Trębowiec Mały
         Zawiadomienie Wójta gminy Mirów
         Zawiadomienie o umorzeniu postępowania w sprawie decyzji środowiskowej- przepust w Małyszynie
         Obwieszczenie Wójta gminy Mirów o podjęciu zawieszonego postępowania
         Obwieszczenie Wójta Gminy Mirów o przedłużeniu terminu wydania decyzji
         Obwieszczenie Wójta Gminy Mirów o przedłużeniu terminu wydania decyzji środowiskowej
         Wszczęcie postępowania na przebudowę drogi Gadka-Jagodne
         Wszczęcie postępowania na przebudowę drogi powiatowejTrębowiec -Osiny
         Zawiadomienie o przedłużeniu terminu wydania decyzji środowiskowej Gadka-Jagodne
         Obwieszczenie RDOŚ Kielce -droga Gadka-Jagodne
         Zawiadomienie Wójta Gminy Mirów o przedłużeniu terminu wydania decyzji
         Obwieszczenie Wójta Gminy Mirzec o przedłużeniu terminu wydania decyzji środowiskowej przebudowa powiatowej drogi Osiny- Trębowiec
         Obwieszczenie RDOŚ Kielce -droga powiatowa Osiny- Trębowiec
         Obwieszczenie RDOŚ Kielce -droga Gadka-Jagodne
         Obwieszczenie RDOŚ Kielce -droga Osiny- Trębowiec
         Obwieszczenie Wójta Gminy Mirzec o wszczęciu postępowania- przebudowa drogi Tychów Nowy- Ostrożanka
         Obwieszczenie RDOŚ Kielce -droga Gadka-Jagodne przedłużenie terminu wydania opini
         Obwieszczenie RDOŚ Kielce -droga Osiny- Trębowiec ponowne uzupełnienie karty
         Obwieszczenie Wójta Gminy Mirów o przedłużeniu terminu wydania decyzji
         Obwieszczenie RDOŚ Kielce o wydaniu opinii - droga Jagodne - Gadka
         Obwieszczenie Wójta Gminy Mirzec o przedłużeniu terminu wydania decyzji środowiskowej - droga Tychów Nowy - Ostrożanka
         Obwieszczenie RDOŚ Kielce o przedłużeniu terminu wydania opinii - droga Tychów Nowy - Ostrożanka
         Obwieszczenie Wójta Gminy Mirzec o wydaniu postanowienia droga Jagodne - Gadka
         Obwieszczenie Wójta Gminy Mirzec o wydaniu postanowienia i przedłużeniu terminu wydania decyzji droga Osiny - Trębowiec
         Obwieszczenie RDOŚ Kielce o wydaniu postanowienia droga Osiny - Trębowiec
         Obwieszczenie Wójta gminy Mirów o wydaniu przez odpowiednie organy opinii i uzgodnień
         Obwieszczenie RDOŚ Kielce uzupełnienie karty informacyjnej droga Tychów Nowy - Ostrożanka
         Obwieszczenie Wójta Gminy Mirzec o zebranych dowodach i materiałach w sprawie przebudowy drogi Jagodne - Gadka
         Obwieszczenie Wójta Gminy Mirów o wyznaczeniu terminu rozprawy administracyjnej
         Obwieszczenie Wójta Gminy Mirzec o zebranych dowodach i materiałach w sprawie przebudowy drogi Osiny - Trębowiec
         Obwieszczenie - Zawiadomienie Wójta Gminy Mirów o odmowie dopuszczenia Stowarzyszenia Wspólne Dobro Gminy Jastrząb
         Obwieszczenie Wójta Gminy Mirzec o wydaniu decyzji środowiskowej na drogę Jagodne - Gadka
         Obwieszczenie RDOŚ Kielce o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia przebudowa drogi Tychów Nowy - Ostrożanka
         Obwieszczenie Wójta Gminy Mirzec o wydaniu decyzji środowiskowej droga Osiny - Trębowiec
         Obwieszczenie Wójta Gminy Mirzec o wydaniu postanowienia i przedłużeniu terminu wydania decyzji w sprawie przebudowy drogi Tychów Nowy - Ostrożanka
         Obwieszczenie Wójta Gminy Mirzec o zebranych dowodach i materiałach w sprawie przebudowy drogi Tychów Nowy - Ostrożanka
         Obwieszczenie Wójta Gminy Mirów o wezwaniu inwestora do uzupełnienia raportu w sprawie budowy farmy wiatrowej
         Obwieszczenie Wójta Gminy Mirzec o wydaniu decyzji środowiskowej w sprawie przebudowy drogi Tychów Nowy - Ostrożanka
         Obwieszczenie Wójta Gminy Mirów o przedłuzeniu terminy wydania decyzji w sprawie budowy farmy wiatrowej
         Obwieszczenie Wójta Gminy Mirów w sprawie zawiadomienia o rozpoczęciu procedury z udziałem społeczeństwa, przed wydaniem decyzji na budowę farmy wiatrowej
         Obwieszczenie Wójta Gminy Mirów o przedłużeniu terminu wydania decyzji w sprawie budowy farmy wiatrowej
         Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie - w sprawie budowy farmy wiatrowej
         Obwieszczenie Wójta Gminy Mirów o przedłużeniu terminu wydania decyzji w sprawie budowy farmy wiatrowej, ze względu na prowadzoną procedurę z udziałem społeczeństawa
         Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie - w sprawie budowy farmy wiatrowej
         Obwieszczenie Wójta Gminy Mirów o przedłużeniu terminu wydania decyzji w sprawie budowy farmy wiatrowej, ze względu na rozpatrzenie wniesionych uwag i wniosków
         Obwieszczenie - Zawiadomienie Wójta Gminy Mirów o odmowie dopuszczenia do postępowania Stowarzyszenia Pomocna Dłoń w sprawie budowy farmy wiatrowej
         Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie - o wydaniu postanowienia w sprawie budowy farmy wiatrowej
         Obwieszczenie Wójta Gminy Mirzec o wszczęciu postępowania - rozbudowa drogi 0561 T Mirzec (Ogrody)- Poddąbrowa - droga woj. 744
         Obwieszczenie Wójta Gminy Mirów o złożeniu zażalenia do SKO od postanowienia o odmowie dopuszczenia Stowarzyszenia Pomocna Dłoń w sprawie budowy farmy wiatrowej
         Obwieszczenie Wójta Gminy Mirzec w sprawie złożonej korekty do wniosku w postępowaniu - rozbudowa drogi 0561 T Mirzec (Ogrody)- Poddąbrowa - droga woj. 744
         Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach o wystąpieniu do inwestora o uzupełnienie karty informacyjnej- rozbudowa drogi 0561T Mirzec (Ogrody)- Poddąbrowa- droga woj. 744
         Obwieszczenie regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach o wszczęciu postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 744 na odcinku Tych
         Obwieszczenie Wójta Gminy Mirów o wpływie odpowiedzi Inwestora MW Rzeczniów Sp. zo.o. na uwagi i wnioski w sprawie budowy farmy wiatrowej
         Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie o odmowie uzupełnienia postanowienia RDOŚ w Warszawie z dnia 29 stycznia 2016 w sprawie budowy farmy wiatrowej
         Obwieszczenie Wójta Gminy Mirów o przedłużeniu terminu wydania decyzji w sprawie budowy farmy wiatrowej ze względu na złożenie zażalenia do SKO przez WM Rzeczniów Sp. z o.o.
         Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie o zażaleniu Stoważyszenia Lepsze Jutro na postanowienie z dnia 29 stycznia 2016r w sprawie budowy farmy wiatrowej
         Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach o przedłużeniu terminu rozpatrzenia wyst. - rozbudowa drogi 0561T Mirzec (Ogrody)- Poddąbrowa- droga woj. 744
         Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach o ponownym wystąpieniu do inwestora o uzupełnienie karty informacyjnej- rozbudowa drogi 0561T Mirzec (Ogrody)- Poddąbrowa- droga
         Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach o wystąpieniu o opinię do Inspektora Sanitarnego-"Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 744 na odcinku Tychów Stary- Starachowice
         Obwieszczenie Wójta Gminy Mirzec o wszczęciu postępowania - "Przebudowa drogi gminnej 347033T Gadka Kościół - Gadka Szkoła..."
         Zawiadomienie/ Obwieszczenie Wójta Gminy Mirów o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie budowy farmy wiatrowej
         Obwieszczenie Wójta Gminy Mirów o przedłużeniu terminu wydania decyzji w sprawie budowy farmy wiatrowej
         Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach o wystąpieniu do Pełnomocnika Inwestora o uzupełnienie karty informacyjnej
         Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach o wydaniu postanowienia o obowiazku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko -"Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 744
         Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach o wydaniu postanowienia o braku obowiązku przeprowadzenia oddziaływania na środowisko
         Obwieszczenie Wójta Gminy Mirów o odmowie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w sprawie budowy farmy wiatrowej
         Obwieszczenie Wójta Gminy Mirzec o wydaniu postanowienia o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko
         Obwieszczenie Wójta Gminy Mirzec o zebranych dowodach i materiałach w sprawie ...
         Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach o wydaniu postanowienia o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko
         Obwieszczenie Wójta Gminy Mirzec o wydaniu postanowienia o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko
         Obwieszczenie Wójta Gminy Mirzec o zebranych dowodach i materiałach w sprawie ...
         Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie - o wydaniu postanowienia zawieszającego postpowanie w sprawie budowy farmy wiatrowej
         Obwieszczenie Wójta Gminy Mirzec o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
         Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach o wydaniu postanowienia o zawieszeniu postępowania -"Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 744"
         Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach o wpłynięciu odwołania od decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - Przebudowa gazociągu Lubienia - Parszów
         Obwieszczenie Wójta Gminy Mirzec o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
         Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie o zażaleniu Stoważyszenia "WSPÓLNA SPRAWA" na postanowienie RDOŚ z dnia 8 lipca 2016r w sprawie budowy farmy wiatrowej
         Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie o zażaleniu Stoważyszenia "LEPSZE JUTRO" na postanowienie RDOŚ z dnia 8 lipca 2016r w sprawie budowy farmy wiatrowej
         Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie - o wydaniu postanowienia podejmujacego postępowanie w sprawie budowy farmy wiatrowej
         Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska - o wydaniu postanowienia stwierdzającego niedopuszczalność zażalenia na postanowienie RDOŚ z dnia 29.01.2016r
         Obwieszczenie Wójta Gminy Mirów o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - budowy farmy wiatrowej
         Zawiadomienia o wszczęciu postępowania
         Obwieszczenie RDOŚ Warszawa w sprawie farmy wiatrowej "Mirów - Wierzbica
         Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska o wydaniu postanowienia o umorzeniu postępowania zażaleniowego na postanowienie RDOŚ
         Obwieszczenie RDOŚ Warszawa dotyczące budowy farmy wiatrowej " Mirów - Wierzbica"
         Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach o wszczęciu postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
         Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
         Obwieszczenie RDOŚ Warszawa dotyczące wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - budowa farmy wiatrowej " Mirów - Wierzbica"
         Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach o wystąpieniu o uzupełnienie raportu o oddziaływaniu na środowisko -"Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 744"
         Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach o wydananiu postanowienia do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
         Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach o wszczęciu postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
         Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach o wszczęciu postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
         Obwieszczenie RDOŚ Kielce -"Prace na lini kolejowej nr 25 na odcinku Skarżysko-Kamienna - Sandomierz"
         Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach o wydaniu postanowienia o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko
         Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach o wystąpieniu do Inspektora Sanitarnego i przedł. term. załatw. sprawy -"Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 744"
         Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko -"Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 744"
         Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach o wydananiu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
         Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach podanie do publ. wiadomości o wydananiu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
         Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach o wydaniu postanowienia o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko
         Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach o zebraniu dowodów i materiałów w sprawie
         Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
         Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach o podaniu do publicznej wiadomości o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
         Obwieszczenie RDOŚ w Kielcach dla przedsięwzięcia pn. " Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej w miejscowości Ostrożanka"
         Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach o przedłużeniu terminu wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach -"Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 744"
         Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach o zebraniu dowodów i materiałów w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach -"Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 744"
         Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach o podaniu do publicznej wiadomości wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach -"Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 744"
         Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach -"Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 744"
         Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach o nadaniu rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach -"Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 744"
         Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach o wyrażeniu stanowiska o realizacji przedsiewzięcia - Przebudowa gazociągu Lubienia - Parszów
         Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach o wydaniu postanowienia w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w decyzji WOO-I.4207.20.2017.MK7
         Obwieszczenie Wójta Gminy Mirzec o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
         Zawiadomienie Wójta Gminy Mirzec o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
         Obwieszczenie Wójta Gminy Mirzec o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
         Obwieszczenie Wójta Gminy Mirzec o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na:
         Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach o wydaniu postanowienia wyjasniającego do decyzji na żądanie strony
         Obwieszczenie Wójta Gminy Mirzec o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
         Obwieszczenie Wójta Gminy Mirzec o zakończonym postępowaniu dowodowym do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na:
         Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na:
         Obwieszczenie Wójta Gminy Mirzec o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na:
         Obwieszczenie Wójta Gminy Mirzec o zakończonym postępowaniu dowodowym do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na:
         Obwieszczenie Wójta Gminy Mirzec o zakończonym postępowaniu dowodowym do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:
         Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach o wydaniu postanowienia wyjaśniającego wątpliwości do decyzji na żądanie strony
         Zawiadomienie Wójta Gminy Mirzec o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia
         Zawiadomienie Wójta Gminy Mirzec o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na:
         Obwieszczenie Wójta Gminy Mirzec o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
         Obwieszczenie Wójta Gminy Mirzec o zakończonym postępowaniu dowodowym do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:
         Obwieszczenie Wójta Gminy Mirzec o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:
         Obwieszczenie Wójta Gminy Mirzec z dnia 20 stycznia 2022r. o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających
         Obwieszczenie Wójta Gminy Mirzec z dnia 25 lutego 2022r. o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających
         Obwieszczenie Wójta Gminy Mirzec o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia
         Obwieszczenie Wójta Gminy Mirzec o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
         Obwieszczenie Wójta Gminy Mirzec o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
         Obwieszczenie Wójta Gminy Mirzec o zakończonym postępowaniu dowodowym do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:
         Obwieszczenie Wójta Gminy Mirzec o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn.:
         Zawiadomienie o przedłużeniu terminu wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
         Zawiadomienie 2 o przedłużeniu terminu wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
         Obwieszczenie Wójta Gminy Mirzec o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
         Obwieszczenie Wójta Gminy Mirzec o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
         Zawiadomienie o zakończonym postepowaniu dowodowym i przedłużeniu terminu wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
      HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW Z TERENU GMINY MIRZEC NA I PÓŁROCZE 2013 ROK
      Program Ochrony Środowiska dla Gminy Mirzec na lata 2013-2216 z uwzględnieniem lat 2017 -2020
      Usuwanie drzewa lub krzewu z terenu nieruchomości
      Zgłoszenie instalacji
      Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Mirzec
      Obwieszczenie Wójta Gminy Mirzec o przystąpieniu do opracowania nowej edycji studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Mirzec oraz strategicznej oceny oddziaływania na
         Obwieszczenie Wójta Gminy Mirzec o przystąpieniu do opracowania nowej edycji studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Mirzec oraz strategicznej oceny oddziaływania na
      Obwieszczenie Wójta Gminy Mirzec o przystąpieniu do opracowania nowej edycji studium- dodatkowy termin składania wniosków
      Projekt planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Mirzec
      Raport z realizacji „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Mirzec na lata 2013-2016 z uwzględnieniem lat 2017-2020" za lata 2013 i 2014
      Warunki udzielania zezwoleń na świadczenie usług przez przedsiębiorców
      Obwieszczenie Wójta Gminy Mirzec o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu studium
      Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Mirzec
      Projekt Programu Ochrony Środowiska Gminy Mirzec na lata 2017 - 2020 z uwzględnieniem perspektywy do roku 2024
      Obwieszczenie Wójta Gminy Mirzec o sporządzeniu projektu Programu Ochrony Środowiska Gminy Mirzec na lata 2017 - 2020 z uwzględnieniem perspektywy do roku 2024
      Obwieszczenie Wójta Gminy Mirzec o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Mirzec wraz z prognozą oddziaływania na środo
         Obwieszczenie Wójta Gminy Mirzec o III wyłożeniu do publicznego wglądu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Mirzec wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
      Program Ochrony Środowiska Gminy Mirzec na lata 2017 - 2020 z uwzględnieniem perspektywy do roku 2024
      Podsumowanie i uzasadnienie dotyczące Uchwały Nr XLVI/272/2017 Rady Gminy w Mircu z dnia 28 grudnia 2017r.
      Obwieszczenie Wójta Gminy Mirzec w sprawie odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko
      Obwieszczenie Wójta Gminy Mirzec o III wyłożeniu do publicznego wglądu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Mirzec wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
      Uzasadnienie i podsumowanie dotyczące uchwały Nr V/39/2019 Rady Gminy w Mircu z dnia 31.01.2019r.
      Obwieszczenie Wójta Gminy Mirzec w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar funkcjonalny
      Raport z realizacji „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Mirzec na lata 2017 - 2020 z perspektywą do 2024r.” za lata 2017 – 2018
      Aktualizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Mirzec
         Aktualizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Mirzec
      Wniosek - zawiadomienie Urzędu Górniczego w Kielcach o zamiarze podjęcia wydobywania piasków / żwirów przez osobę fizyczną
      Plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Mirzec - obwieszczenia, zawiadomienia, ogłoszenia, projekty, wyłożenia
         Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowqego planu zagosp[odarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
         Projekt Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania wraz z prognozą oddziaływania
         Projekt studium II wyłożenie
      Raport z realizacji „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Mirzec na lata 2017 - 2020 z perspektywą do 2024r.” za lata 2019 – 2020
      karty informacyjne
         Karty informacyjne 2015 rok
            karta informacyjna 5/2015
      Obwieszczenie Wójta Gminy Mirzec o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Mirzec, obejmującego część obszaru funkcjonalnego A wraz z pr
      Projekt Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego gminy Mirzec, obejmującego część obszaru funkcjonalnego A wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
      Informacja Wójta Gminy Mirzec wraz z Kartą Planu i Kartą Prognozy
      Obwieszczenie Wójta Gminy Mirzec o powtórnym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Mirzec
      Wyłożenie Projektu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego obejmującego cześć obszaru funkcjonalnego A wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
      Informacja Wójta Gminy Mirzec wraz z Kartą Planu i Kartą Prognozy
      Program Ochrony Środowiska dla Gminy Mirzec na lata 2021-2024 z perspektywą do roku 2028
      Ogłoszenie o przyjęciu dokumentu
   Konsultacje społeczne
      Zarządzenie Nr 0050.77.2012 z dnia 12 listopada 2012 r.
      Zarządzenie Nr 0050.55.2013 Wójta Gminy Mirzec z dnia 13 września 2013r.w sprawie:przeprowadzenia konsultacji społecznych dot. projektu uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Mirzec
      Ogłoszenie Wójta Gminy Mirzec
         Ogłoszenie dotyczące oferty na realizację zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert.
      Formularz konsultacji społecznych
      Strategia Rozwoju Gminy Mirzec na lata 2013-2020 -tekst jedn.
      Informacja Wójta Gminy Mirzec
      Zarządzenie Nr 0050.64.2013 Wójta Gminy Mirzec z dnia 29 października 2013r. w sprawie przeprowadznia konsultacji społecznych z organizacjami pozarządowymi z terenu gminy Mirzec oraz podmiotami w
      Zarządzenie Nr 0050.63.2014 Wójta Gminy Mirzec z dnia 15 października 2014 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z organizacjami pozarządowymi z terenu gminy Mirzec oraz podmiota
      Zarządzenie Nr 0050.89.2015 Wójta Gminy Mirzec w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z orgaqnizacjami pozarządowymi " Rocznego Programu Współpracy na 2016 rok."
      Formularz konsultacyjny Rocznego Programu Współpracy na 2016 rok.
      Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Mirzec na lata 2016-2022
      Zarządzenie Nr 0050.68.2016 Wójta Gminy Mirzec w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z orgaqnizacjami pozarządowymi " Rocznego Programu Współpracy na 2017 rok."
      Zarządzenie Nr 0050.25.2021 Wójta Gminy Mirzec z dnia 22 kwietnia 2021r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących przyjęcia Aktualizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy
      Konsultacje społeczne z mieszkańcami sołectwa Tychów Nowy w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Tychów Nowy
      Zarządzenie Nr 0050.79.2021 Wójta Gminy Mirzec z dnia 30 listopada 2021r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych:
      Zarządzenie Nr 0050.7.2022 Wójta Gminy Mirzec z dnia 7 lutego 2022r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących:
      Zarządzenie Nr 0050.32.2022 w sprawie przeprowadzenia z mieszkańcami poszczególnych sołectw Gminy Mirzec konsultacji społecznych dotyczących projektu Statutów Sołectw Gminy Mirzec
         Informacja o zakończeniu konsultacji społecznych
      Zarządzenie Nr 0050.52.2022 Wójta Gminy Mirzec z dnia 20 lipca 2022roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących zmiany rodzaju urzędowej nazwy miejscowości: "Mirzec Stary- część
   Rolnictwo
      Dane kontaktowe do lecznic weterynaryjnych
      Procedury dotyczące odszkodowania za szkody wyrządzone przez dziki, łosie, jelenie, daniele i sarny w uprawach i płodach rolnych
      Procedury dotyczace odszkodowania za szkody wyrzadzone przez bobry
      Informacja dla hodowców trzody chlewnej dotycząca afrykańskiego pomoru świń (ASF)
      Komunikat ARR ws dopłat do materiału siewnego
      Ramowe zasady współpracy Biogazowni w Starachowicach - Bioelektrownie Świętokrzyskie MK Sp. z o.o. z mieszkańcami gminy Mirzec
      Szacowanie skutków klęsk żywiołowych - 2013
      Szacowanie skutków klęsk żywiołowych - 2014
      Informacja ARiMR dla poszkodowanych rolników w przypadku wystąpienia siły wyższej.
      LISTA ODMIAN ZALECANYCH DO UPRAWY NA TERENIE WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
      Dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany mającej charakter de minimis w rolnictwie
      Lista odmian zalecanych do uprawy w woj. Świętokrzyskim na 2016r.
      Komunikat dotyczący zgłaszania przemieszczeń trzody chlewnej
      Komunikat ARiMR dotyczący zgłaszania przemieszczania trzody chlewnej
      Apel do społeczeństwa o nie wypalanie traw i pozostałości roślinnych
      Konkurs Piękna i Bezpieczna Zagroda - Przyjazna Środowisku
      Informacja dotycząca "Programu azotanowego"
      Wskazówki dla rolników w przypadku uboju zwierząt poza rzeźnią
      Wymagania weterynaryjne przy prowadzeniu uboju na użytek własny oraz przy prowadzeniu "Rzeźni rolniczej"
      Wirus grypy ptaków (HPAI)
      Dane kontaktowe do lecznic weterynaryjnych
      Teren Gminy Mirzec objęty jako obszar zagrożony wystąpieniem wścieklizny u zwierząt.
      Nowe obwody łowieckie obowiązujące od dnia 1 kwietnia 2022r.
      ASF-afrykański pomór świń
   Strategia Rozwoju Gminy Mirzec na lata 2013-2020
   Strategia Rozwoju Gminy Mirzec na lata 2021-2030+
   RAPORT O STANIE GMINY

INNE
   Załatwianie spraw obywateli
      Skargi i wnioski
      Ewidencja Ludności, USC
      Działalność gospodarcza
      Gospodarka komunalna
      Drogi
      Podatki, Zaświadczenia
      Gospodarka odpadami
   Redakcja Biuletynu
   Instrukcja obsługi biuletynu
      Wyszukiwarka
      Wersje do wydruku
      Rejestr zmian
      Nawigacja
   Dostęp do Informacji Publicznej
   Udzielanie informacji publicznej na wniosek
   WYBORY SOŁTYSÓW
      Sołtysi i Rady Sołeckie kadencja 2019-2024
      Sołtysi i Rady Sołeckie kadencja 2015-2019
      Wybory Sołtysów i Rad Sołeckich - kadencja 2015-2019
      Wybory Sołtysów i Rad Sołeckich - kadencja 2019-2024
   Program Integracji Społecznej
      Materiały z 2008 roku
      Materiały z 2009 roku
      Materiały z 2010 roku
         Konkurs - usługi kontynuacyjne
      Materiały z 2011 roku
   Współpraca z organizacjami pozarządowymi
      Zarządzenie Nr 0050.68.2016 Wójta Gminy Mirzec w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z orgaqnizacjami pozarządowymi " Rocznego Programu Współpracy na 2017 rok."
   Inicjatywy lokalne
   Rewitalizacja
   Rewitalizacja II
      ZAPYTANIE OFERTOWE
      Gminny Program Rewitalizacji dla Gminy Mirzec
      Konkursu na Partnera MŚP
   Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Mirzec na lata 2016-2023
   Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań- 2021
   Informacje Urzędu Gminy
      Informacja dotycząca składania wniosków o stypendia szkolne dla uczniów
      Informacja dotycząca pracy Urzędu Gminy w dniu 24.12.2014r.
   Wybory ławników na kadencję 2016 - 2019
   Spis Rolny 2020
   Plan Postępowań o udzielenie zamówień
      Plan Postępowań o udzielenie zamówień w 2017 roku
      Plan Postępowań o udzielenie zamówień w 2018 roku
      Plan Postępowań o udzielenie zamówień w 2019 roku
      Plan Postępowań o udzielenie zamówień w 2020 roku
      Plan Postępowań o udzielenie zamówień w 2021 roku
      Plan Postępowań o udzielenie zamówień w 2021 roku (zaktualizowany na dzień 24.02.2021 r.)
      Plan Postępowań o udzielenie zamówień w 2021 roku (zaktualizowany na dzień 08.06.2021 r.)
      Zaktualizowany Plan Postępowań
      Plan postępowań na 2021 r - zaktualizowany na dzień 07.10.2021 r.
      Plan postępowań o udzielenie zamówień w 2022 roku
         Plan postępowań o udzielenie zamówień w 2022 roku
            Plan postępowań o udzielenie zamówień w 2022 roku - aktualizacja na dzień 25.01.2022 r.
            Plan postępowań o udzielenie zamówień w 2022 roku - aktualizacja na dzień 09.03.2022 r.
            Plan postępowań o udzielenie zamówień w 2022 roku - aktualizacja na dzień 02.09.2022 r.
            Plan postępowań o udzielenie zamówień w 2022 roku - aktualizacja na dzień 21.10.2022 r.
      Plan postępowań o udzielenie zamówień w 2023 roku

Zamówienia publiczne do 30 000 Euro
   2016 rok
      STYCZEŃ 2016
         Opracowanie projektów stałej organizacji ruchu na drogach gminnych, na terenie Gminy Mirzec
         Remont dróg gminnych o nawierzchni asfaltowej na terenie gminy Mirzec
         Remont dróg gminnych o nawierzchni gruntowej na terenie Gminy Mirzec
         Przebudowa drogi gminnej 347033T w miejscowości Gadka Kościół – Gadka Szkoła
         Wykonanie dokumentacji technicznej – projekt budowlano-wykonawczy na zadanie: „Przebudowa drogi gminnej 347003T Ostrożanka – Krzewa”
         Wykonanie dokumentacji technicznej – projekt budowlano-wykonawczy na zadanie: „Przebudowa drogi gminnej 347014T Osiny – II etap ”
         Wykonanie dokumentacji technicznej – projekt budowlano-wykonawczy na zadanie: „Budowa drogi dojazdowej do posesji położonej na działce nr ewid. 460/1 w Małyszynie Dolnym”
         „Świadczenie usług transportowych”
         „Remont dróg gminnych o nawierzchni asfaltowej na terenie gminy Mirzec”
         Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej w Małyszynie w ramach funduszu sołeckiego pn. ,,Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej w Małyszynie”.
      LUTY 2016
         Wykonanie Studium Wykonalności inwestycji oraz wstępnego kosztorysu opracowanego metodą wskaźnikową dla projektu pn.,, Zintegrowana rewitalizacja centrum Mirca poprzez kompleksową odnowę kryz
         „Wykonanie rocznych przeglądów dróg gminnych na terenie Gminy Mirzec”
         Wykonanie przebudowy budynku remizy OSP w Osinach – wykonanie posadzki w pomieszczeniach garażowych
         Opracowanie projektu budowlano - wykonawczego dotyczącego wykonania zadania pn: „Przebudowa budynku remizy OSP w Jagodnem”
         wykonanie dokumentacji budowlano - wykonawczej na realizację zadania pn: „Budowa sięgaczy kanalizacji sanitarnej pod drogami powiatowymi i gminnymi na terenie gminy Mirzec”.
      MARZEC 2016
         „Wykonanie izolacji pionowej i ocieplenie fundamentów w budynku Szkoły Podstawowej w Gadce”
         "Wymiana dachu na sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Jagodnem"
      KWIECIEŃ 2016
         Koszenie poboczy dróg gminnych na terenie Gminy Mirzec w roku 2016
         Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem inwestycyjnym pn. „ Przebudowa drogi gminnej nr 347004T Podborki – Majorat”
      MAJ 2016
         Wykonanie dokumentacji projektowej na realizację zadania pn.: „Budowa oświetlenia drogowego przy drodze powiatowej Nr 0570TOsiny Mokre Niwy”.
         Wykonanie dokumentacji projektowej na realizację zadania pn.: „Budowa oświetlenia drogowego przy drodze gminnej Nr 347020T na odcinku Mirzec Malcówki - Mirzec ul. Langiewicza”.
         Wykonanie dokumentacji projektowej na realizację zadania pn.: „Budowa linii napowietrznej oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej nr 347007T Mirzec Poduchowne - Korzonek"..
         Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w remizie OSP w Tychowie Starym
         Przebudowa dachu na zapleczu sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Małyszynie
      CZERWIEC 2016
         DOWÓZ DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W JAGODNEM w terminie od 01 września 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.
         Wykonanie dokumentacji technicznej – projekt budowlano-wykonawczy na zadanie: „Przebudowa drogi gminnej 347018T Mirzec Korzonek – Mirzec Podkowalów”
         „Renowacja kapliczki Jana Nepomucena na terenie Szkoły Podstawowej w Tychowie Starym”
         Wykonanie dokumentacji technicznej – projekt budowlano-wykonawczy na zadanie: „Przebudowa drogi gminnej 347015T Jagodne Stara Wieś”
      LIPIEC 2016
         Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej dla zadania pn: „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Mirzec” – dokumentacja projektowa
         „Renowacja kapliczki Jana Nepomucena na terenie Szkoły Podstawowej w Tychowie Starym”
         Opracowanie projektu budowlano - wykonawczego dotyczącego wykonania zadania pn: „Zagospodarowanie terenu przy budynku szkoły podstawowej w Osinach”
         Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej dla zadania pn: „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Mirzec” – dokumentacja projektowa
      SIERPIEŃ 2016
         Opracowanie projektu budowlano - wykonawczego dotyczącego wykonania zadania pn: „Zagospodarowanie terenu przy budynku Szkoły Podstawowej w Gadce” – na działce nr ewid gr. 476/2 w Gadce
         Zapytanie ofertowe na dostawę urn wyborczych
         Wykonanie nakładki asfaltowej na drodze wewnętrznej w miejscowości Czerwona – działka 2040 na długości 80,0 mb i szerokości 3,5 mb
         Wykonanie ciek z elementów prefabrykowanych na drodze gminnej 347006T Poduchowne – Korzonek na długości 163 mb
         Wykonanie nakładki asfaltowej na drodze gminnej nr 347029T Ostrożanka do młyna – długość 350,0mb szerokość 3,0 mb
         Przebudowa drogi wewnętrznej będącej własnością gminy w Tychowie Nowym na długości 170,0 mb i szerokości 3,0 mb
         Wykonanie nakładki asfaltowej na drodze gminnej nr 347027T Mirzec Majorat II długość 100,0 mb szerokość 3,5 mb
      WRZESIEŃ 2016
         Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Tychów Stary – Tychów Nowy na działkach o nr ewid. 354, 267/1 w granicach pasa drogowego
         Rozwój ciała i umysłu - modernizacja i rozbudowa szkolnej infrastruktury sportowej wraz z wyposażeniem w sprzęt i materiały dydaktyczne dla pracowni przedmiotowych w sołectwach Gadka, Osiny i
      PAŹDZIERNIK 2016
         „Budowa linii napowietrznej oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej Nr 3470007T Mirzec Poduchowne - Korzonek” (odcinek o dł. 298m)
         „Budowa oświetlenia drogowego przy drodze gminnej Nr 347020T na odcinku Mirzec Malcówki – Mirzec Langiewicza” (odcinek o dł.616m)
         „Budowa oświetlenia drogowego przy drodze powiatowej Nr 0570T Osiny Mokre Niwy” (odcinek o dł. 429,6 m)
         „Przebudowa drogi gminnej Nr 347033T Gadka Kościół - Gadka Szkoła” – na długości 166 mb
         „Przebudowa drogi gminnej Nr 347015T Jagodne Stara Wieś” – na długości 321,48 mb
         „Wykonanie poszerzenia jezdni na drodze gminnej 347006T Poduchowne – Korzonek” na długości 247 mb.
      LISTOPAD 2016
         „Konserwacja oświetlenia drogowego na terenie gminy Mirzec w latach 2017-2018”
         Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem inwestycyjnym pn. „ Remont hali sportowej przy Zespole Szkół w Mircu”
         „Dostawa energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia drogowego na terenie gminy Mirzec w 2017 roku”
         "Mirzec kulturą stoi - dbałość o działalność twórczą związaną ze zwiększeniem zasobów kulturowych poprzez zagospodarowanie i wyposażenie obiektów kultury wiejskiej z terenu gminy Mirze
         Dowóz uczniów z terenu gminy Mirzec do Gimnazjum w Mircu
         DOWÓZ DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W JAGODNEM
   2017 rok
      STYCZEŃ
         Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej z obszaru gminy Mirzec z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii – dokumentacja projektowa
         Wykonanie dokumentacji technicznej projektowo- wykonawczej na realizację zadania pn. „ Budowa kanalizacji grawitacyjnej i tłocznej w miejscowości Ostrożanka”
         Wykonanie dokumentacji technicznej projektowo- wykonawczej na realizację zadania pn. „ Budowa kanalizacji grawitacyjnej i tłocznej w miejscowości Ostrożanka”
         „Świadczenie usług transportowych” w terminie od 01.02.2017 r. do 31.12.2017 r.
         Wykonanie dokumentacji budowlano -wykonawczej pod budowę oświetlenia drogowego na terenie Gminy Mirzec.
      LUTY
         Opracowanie Studium Wykonalności, kompleksowego Wniosku Aplikacyjnego wraz ze wszystkimi wymaganymi załącznikami i niezbędnymi dokumentami do jego opracowania dla zadania inwestycyjnego, pn. : „
         Opracowanie Studium Wykonalności, kompleksowego Wniosku Aplikacyjnego wraz ze wszystkimi wymaganymi załącznikami i niezbędnymi dokumentami do jego opracowania dla zadania inwestycyjnego, pn. : „
         Wykonanie odprowadzenia wody opadowej – rowu przelewowego z istniejącego zbiornika odparowującego zlokalizowanego w miejscowości Osiny – Mokra Niwa
         „Remont dróg gminnych o nawierzchni gruntowej na terenie Gminy Mirzec”
         „Remont dróg gminnych o nawierzchni bitumicznej na terenie Gminy Mirzec”
         „Koszenie poboczy dróg gminnych na terenie Gminy Mirzec w roku 2017”
         „Wykonanie rocznego przeglądu dróg gminnych na terenie Gminy Mirzec w roku 2017”
         Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem pn.„ Remont dróg gminnych o nawierzchni gruntowej i asfaltowej na terenie Gminy Mirzec”.
      MARZEC
         Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem pn.„Wykonanie odprowadzenia wody opadowej-rowu przelewowego z istniejącego zbiornika odparowującego zlokalizowanego w miejscowości Osiny-Mokra Niwa"
         Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem inwestycyjnym pn. „Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Tychowie Starym”
         Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem inwestycyjnym pn. „Przebudowa drogi gminnej Nr 347014 T w Osinach – II etap”
         Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem inwestycyjnym pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 347015 T Jagodne Stara Wieś”
         Wykonanie w systemie „zaprojektuj i wykonaj” dokumentacji technicznej oraz dostawy wraz z montaż urządzeń siłowni zewnętrznych w miejscowości Jagodne i Tychów Nowy
         Wykonanie dokumentacji technicznej projektowo- wykonawczej na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej 347006T Poduchowne - Korzonek”.
      KWIECIEŃ
         Wykonanie dokumentacji technicznej budowlano - wykonawczej na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej 347006T Poduchowne - Korzonek”
         Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem pn. „Przebudowa drogi gminnej Nr 347014 T w Osinach – II etap”
      MAJ
         „Wykonanie nakładki asfaltowej na drodze wewnętrznej położonej na działce nr ewid. 356 w miejscowości Tychów Stary” dł. 130,0 mb
         „Wykonanie nakładki asfaltowej na drodze wewnętrznej położonej na działce nr ewid. 356 w miejscowości Tychów Stary” dł. 115,0 mb
         Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem inwestycyjnym pn.„Wykonanie nakładki asfaltowej na drodze wewnętrznej położonej na działce nr ewid. 356 w miejscowości Tychów Stary”
         Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem inwestycyjnym pn. „Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Tychowie Starym”
      CZERWIEC
         „Wykonanie altany wraz z zagospodarowaniem terenu przy remizie OSP w Gadce”
         Wykonanie dokumentacji technicznej projektowo- wykonawczej w oparciu o Ustawę z dnia 10 kwietnia 2003 roku o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych
         Dowóz uczniów z terenu gminy Mirzec do Szkoły Podstawowej z klasami gimnazjalnymi w Mircu.
         DOWÓZ DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W JAGODNEM
      LIPIEC
         „Zagospodarowanie działki gminnej nr 381/2 - łącznik Mirzec ul. Langiewicza - Mirzec Poddąbrowa” – część I – prace związane z wykonaniem ogrodzenia.
         „Zagospodarowanie działki gminnej nr 381/2 - łącznik Mirzec ul. Langiewicza - Mirzec Poddąbrowa” – część II – prace związane z wykonaniem wiaty biesiadnej
         Wykonanie dokumentacji technicznej projektowo- wykonawczej w oparciu o Ustawę z dnia 10 kwietnia 2003 roku o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych
         DOWÓZ UCZNIÓW Z TERENU GMINY MIRZEC DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ Z KLASAMI GIMNAZJALNYMI W MIRCU
      SIERPIEŃ
         Zakup czujników czadu dla mieszkańców sołectwa Mirzec II
         Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem, pn. .„Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Mirzec”.
         Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Mirzec Podkowalów – Mirzec Podborki
         Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem inwestycyjnym pn. „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Mirzec Podkowalów – Mirzec Podborki”
         Zakup czujników czadu dla mieszkańców sołectwa Mirzec II
         Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem, pn..„Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Mirzec”.
         Opracowanie „Programu profilaktyki wad postawy, nadwagi i otyłości z zajęciami gimnastyki korekcyjnej dla uczniów z terenu gminy Mirzec do 2022 roku”.
         Dostawa produktów żywnościowych do stołówki przedszkolnej
         Dostawa produktów żywnościowych do stołówki szkolnej w SP Tychów Stary
         Dostawa produktów żywnościowych do stołówki szkolnej w SP Mirzec
      WRZESIEŃ
         Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem inwestycyjnym pn.„Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej w miejscowości Małyszyn Dolny”
         „Renowacja nagrobka Jadwigi Prendowskiej w miejscowości Czyżów Szlachecki”.
         Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Tychów Stary poprzez zakup samochodu ciężarowego używanego przeznaczonego pod zabudowę pożarniczą
         Budowa oświetlenia drogowego na terenie gminy Mirzec w miejscowościach Osiny, Małyszyn i Mirzec
         Opracowanie „Programu profilaktyki wad postawy, nadwagi i otyłości z zajęciami gimnastyki korekcyjnej dla uczniów z terenu gminy Mirzec do 2022 roku”.
         Koszenie poboczy dróg gminnych i powiatowych na terenie Gminy Mirzec w roku 2018 i 2019
      PAŹDZIERNIK
         Remont strażnicy OSP w Osinach obejmujący swoim zakresem wymianę pokrycia dachowego
      LISTOPAD
         Dostawa pomocy dydaktycznych określonych w programie rządowym „Aktywna tablica” niezbędnych do realizacji programów nauczania z wykorzystaniem TIK do trzech szkół podstawowych na terenie gminy Mirzec
         Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem: „Rozwój ciała i umysłu – modernizacja i rozbudowa szkolnej infrastruktury sportowej wraz z wyposażeniem w sprzęt i materiały dydaktyczne- etap I obejmują
      GRUDZIEŃ
         Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem inwestycyjnym, pn. „Rozwój ciała i umysłu – modernizacja i rozbudowa szkolnej infrastruktury sportowej wraz z wyposażeniem w sprzęt i materiały dydaktyc
         „Świadczenie usług weterynaryjnych na terenie Gminy Mirzec w 2018r.”
   2018 rok
      Styczeń 2018
         „Budowa drogi gminnej 347016T Jagodne Kolonia” wykonanie dokumentacji projektowo – wykonawczej
         Budowa chodnika na cmentarz w miejscowości Gadka - wykonanie dokumentacji projektowo – wykonawczej
         „Świadczenie usług transportowych” w terminie od 01.02.2018 r. do 31.12.2018 r.
         Wykonanie utwardzenia placu manewrowego przy remizie OSP w Tychowie Starym
         Pełnienie funkcji Managera projektu dla inwestycji pn.: „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej z obszaru Gminy Mirzec z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii
         Remont dróg gminnych o nawierzchni bitumicznej na terenie Gminy Mirzec
         Remont dróg gminnych o nawierzchni gruntowej na terenie Gminy Mirzec
         Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem pn. " Wykonanie utwardzenia placu manewrowego przy remizie OSP w Tychowie Starym"
         Wykonanie rocznego przeglądu dróg gminnych na terenie Gminy Mirzec w roku 2018
         Remont dróg gminnych o nawierzchni bitumicznej na terenie Gminy Mirzec
         Pełnienie funkcji managera dla inwestycji pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej z obszaru Gminy Mirzec z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii”
      Luty 2018
         Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem pn "Rozwój ciała i umysłu- modernizacja i rozbudowa szkolnej infrastruktury sportowej wraz z wyposażeniem w sprzęt i materiały dydaktyczne-etap III, obejm
         Zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej w Małyszynie
         Modernizacja placu koło budynku remizy OSP Ostrożanka
         „Zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej w Małyszynie”
         Budowa oświetlenia drogowego na terenie gminy Mirzec
      Marzec 2018
         Wykonanie dokumentacji projektowej pod budowę oświetlenia drogowego na terenie Gminy Mirzec
         Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem inwestycyjnym, pn. „Przebudowa budynku wielofunkcyjnego w Ostrożance”
      Kwiecień 2018
         Doposażenie jednostek OSP gminy Mirzec w sprzęt ratowniczy do udzielania pomocy poszkodowanym
         Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem inwestycyjnym pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej z obszaru gminy Mirzec z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii ”
      Maj 2018
         "Zakup zestawu biesiadnego"
         Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem, pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej z obszaru gminy Mirzec z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii ” Część V – Szkoła Podstawowa
         Zakup zestawu biesiadnego
         "Zakup zestawu biesiadnego"
         "Kompleksowa modernizacja sali i pomieszczeń w budynku OSP w Osinach"
      Czerwiec 2018
         Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem inwestycyjnym.: „Przebudowa budynku wielofunkcyjnego Tychowie Nowym ” w ramach projektu „Mirzec kulturą stoi – dbałość o działalność twórczą ze zwiększen
         Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem inwestycyjnym, pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej z obszaru gminy Mirzec z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii ” część IV – Sz
         "Remont pomieszczeń w budynku OSP Osiny"
         Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad kontynuacją budowy sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Tychowie Starym wraz z łącznikiem oraz zagospodarowaniem terenu w ramach zadania pn. „Budowa sali g
         Dostawa pomocy dydaktycznych określonych w programie rządowym „Aktywna tablica” niezbędnych do realizacji programów nauczania z wykorzystaniem TIK do trzech szkół podstawowych na terenie gminy Mirzec
         Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem inwestycyjnym, pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej z obszaru gminy Mirzec z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii ” część II-Szkoł
         Wykonanie i montaż tablic informacyjno – pamiątkowych stanowiących obowiązkowy element promocji projektu pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej z obszaru gminy Mirzec z zastosowaniem
         "Wykonanie, dostawa i montaż tablic pamiątkowych dla projektu pn. " Rozwój ciała i umysłu- modernizacja i rozbudowa szkolnej infrastruktury sportowej wraz z wyposażeniem w sprzęt i materiały dydaktycz
      Lipiec 2018
         Przebudowa drogi gminnej nr 347033T poprzez budowę chodnika w ramach zadania pn.: "Budowa chodnika na cmentarz w miejscowości Gadka"
         DOWÓZ DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W JAGODNEM w terminie od 1 września 2018 r. do 30 czerwca 2019 r.
         DOWÓZ UCZNIÓW Z TERENU GMINY MIRZEC DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ Z KLASAMI GIMNAZJALNYMI W MIRCU w terminie od 1 września 2018 r. do 30 czerwca 2019 r.
         Zakup i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej przy Szkole Podstawowej w Trębowcu Dużym
         Przebudowa drogi gminnej nr 347033T poprzez budowę chodnika w ramach zadania pn.:"Budowa chodnika na cmentarz w miejscowości Gadka" od km 0+000 do km 0+138
         Kontynuacja przebudowy budynku wielofunkcyjnego w Ostrożance w ramach operacji „Umacnianie tożsamości i funkcjonalności wsi Ostrożanka poprzez wykonanie robót budowlano – montażowych w budynku wielofu
         "Zakup wyposażenia Klubu Senior + w ramach zadania: " Utworzenie Klubu Seniora w miejscowości Mirzec"
         Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem inwestycyjnym pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 347007T Poduchowne – Korzonek”
         "Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem, pn. "Utworzenie Klubu Seniora w miejscowości Mirzec"
         wykonanie dokumentacji budowlano - wykonawczej na realizację zadania pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej w miejscowości Osiny – Etap II”.
      SIERPIEŃ 2018
         Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad kontynuacją przebudowy budynku wielofunkcyjnego w Ostrożance w ramach operacji „Umacnianie tożsamości i funkcjonalności wsi Ostrożanka poprzez wykonanie robót budo
         Dostawa do SP w Gadce ciepłych jednodaniowych posiłków dla dzieci objętych programem „Pomoc państwa w zakresie dożywiania"
         Dostawa do SP w Małyszynie ciepłych jednodaniowych posiłków dla dzieci objętych programem „Pomoc państwa w zakresie dożywiania"
         Dostawa do SP w Trębowcu ciepłych jednodaniowych posiłków dla dzieci objętych programem „Pomoc państwa w zakresie dożywiania"
         Dostawa do SP w Osinach ciepłych jednodaniowych posiłków dla dzieci objętych programem „Pomoc państwa w zakresie dożywiania"
         Dostawa do SP w Tychowie Nowym ciepłych jednodaniowych posiłków dla dzieci objętych programem „Pomoc państwa w zakresie dożywiania"
         Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem inwestycyjnym pn. „Remont drogi gminnej nr 347020T Mirzec Poddąbrowa – ul. Langiewicza – Mirzec Malcówki”
         Opracowanie dokumentacji technicznej na zadanie „Budowa kanalizacji grawitacyjnej i tłocznej w miejscowości Osiny – Etap II”.
         Dostawa produktów żywnościowych do stołówki szkolnej w Przedszkolu w Mircu
         Dostawa produktów żywnościowych do stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej w Mircu
         Dostawa produktów żywnościowych do stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej w Tychowie Starym
         Przebudowa drogi dojazdowej do posesji położonej na działce nr ewid. 460/1 w Małyszynie Dolnym
         Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem inwestycyjnym pn. „Przebudowa drogi dojazdowej do posesji położonej na działce nr ewid. 460/1 w Małyszynie Dolnym”
         Dostawa do SP w Gadce ciepłych jednodaniowych posiłków dla dzieci objętych programem „Pomoc państwa w zakresie dożywiania"
         Dostawa do SP w Małyszynie ciepłych jednodaniowych posiłków dla dzieci objętych programem „Pomoc państwa w zakresie dożywiania"
         Dostawa do SP w Osinach ciepłych jednodaniowych posiłków dla dzieci objętych programem „Pomoc państwa w zakresie dożywiania"
         Dostawa do SP w Trębowcu ciepłych jednodaniowych posiłków dla dzieci objętych programem „Pomoc państwa w zakresie dożywiania"
         Dostawa do SP w Tychowie Nowym ciepłych jednodaniowych posiłków dla dzieci objętych programem „Pomoc państwa w zakresie dożywiania"
         Zakup wiat przystankowych wraz z montażem na terenie Gminy Mirzec
         „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Mirzec Podkowalów – Mirzec Podborki na działkach nr ewid. 935, 1805” na długości 600 mb.
         Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem inwestycyjnym pn. „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Mirzec Podkowalów – Mirzec Podborki na działkach nr ewid. 935, 1805”
         Opracowanie projektu budowlano - wykonawczego dla zadania, pn.„Wykonanie zadaszenia widowni amfiteatru w Mircu wraz z doposażeniem sceny widowiskowej” w ramach operacji, pn. „ Rozbudowa i doposażenie
      Wrzesień 2018
         Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem inwestycyjnym pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 347033T Gadka Kościół – Gadka Szkoła” od km 1+110,41 do km 1+414,19
         „Bezpieczeństwo pieszych w bezpiecznej gminie” – wykonanie dwóch aktywnych przejść dla pieszych w miejscowości Mirzec
         Budowa oświetlenia drogowego na terenie gminy Mirzec  w ramach zadań : Budowa oświetlenia drogowego przy drodze gminnej nr 347024T Mirzec Majorat III” Budowa oświetlenia w miejscowości Mirzec Poddąbr
      Październik 2018
         „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Tychów Nowy"
         „Dostawa i wdrożenie kompleksowej obsługi sesji Rady Gminy pod kątem spełniania wymogów ustawowych
         Zakup laptopów (komputer przenośny)
         Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem inwestycyjnym pn. „Remont dróg gminnych o nawierzchni bitumicznej na terenie Gminy Mirzec”
         „Zagospodarowanie placu przy remizie OSP w Tychowie Nowym”
         Odwodnienie drogi dojazdowej do posesji w Małyszynie Dolnym
      Listopad 2018
         Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem inwestycyjnym pn. „Odwodnienie drogi dojazdowej do posesji w Małyszynie Dolnym”
         wykonanie i montaż tablicy informacyjno – pamiątkowej oraz 2 szt. plakatu informacyjnego stanowiących obowiązkowy element promocji projektu pn.: „Mirzec kulturą stoi – dbałość o działalność twórczą ze
         Zagospodarowanie placu przy remizie OSP w Tychowie Nowym
         Świadczenie usług weterynaryjnych na terenie Gminy Mirzec w roku 2019 i 2020
         Odbiór, transport i przekazanie do unieszkodliwienia zwłok zwierząt niewiadomego pochodzenia, w tym dzikich i bezdomnych (ubocznych produktów zwierzęcych kat I i II), z miejsc publicznych Gminy Mirzec
      Grudzień 2018
         Konserwacja oświetlenia drogowego na terenie gminy Mirzec w latach 2019-2020
         Konserwacja oświetlenia drogowego na terenie gminy Mirzec w latach 2019-2020 II
   2019 rok
      STYCZEŃ 2019
         Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadań:Budowa oświetlenia drogowego przy drodze gminnej nr 347011T Mirzec Majorat – Tychów Nowy i przy drodze gminnej nr 347021T Mirzec Podborki – Mirzec Majorat.
         Dostawa artykułów biurowych dla jednostek z terenu Gminy Mirzec
         Dostawa materiałów eksploatacyjnych dla jednostek z terenu Gminy Mirzec
         Dostawa środków czystości dla jednostek z terenu Gminy Mirzec
         „Remont dróg gminnych o nawierzchni gruntowo - tłuczniowej na terenie Gminy Mirzec” w 2019 roku
         „Remont dróg gminnych o nawierzchni bitumicznej na terenie Gminy Mirzec” w 2019 roku
         „Wykonanie rocznego przeglądu dróg gminnych na terenie Gminy Mirzec” w 2019 roku
      LUTY 2019
         Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej w ramach zadania pn; ”Termomodernizacja budynków OSP Jagodne i OSP Osiny” – dokumentacja projektowa
         „Geodezyjne wznowienie granic pasa drogowego drogi wewnętrznej nr dz. 224 w Tychowie Nowym”
         Geodezyjne wznowienie granic pasa drogowego drogi wewnętrznej nr dz. 224 w Tychowie Nowym oraz drogi gminnej nr 347023 T Mirzec koło cmentarza
         Pełnienie funkcji inspektora na realizację zadania „Rewitalizacja Ośrodka Zdrowia w Mircu poprzez naprawę i usprawnienie dostępu do podstawowej opieki zdrowotnej”
         "Budowa parkingu w obrębie Szkoły Podstawowej w Jagodnem"
         Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem inwestycyjnym, pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej z obszaru gminy Mirzec z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii ” Część I-Szkoła
         Opracowanie Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla Gminy Mirzec na lata 2019-2023
      MARZEC 2019
         "Malowanie pomieszczeń w Szkole Podstawowej w Osinach"
         Wykonanie i montaż tablic informacyjno-pamiątkowych
      Kwiecień 2019
         "Utwardzenie placu w obrębie Szkoły Podstawowej w Jagodnem"
         "Zagospodarowanie działek gminnych w sołectwie Mirzec I"- część I
         "Zagospodarowanie działek gminnych w sołectwie Mirzec I"- część I
         "Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem inwestycyjnym, pn. " Utwardzenie placu w obrębie Szkoły Podstawowej w Jagodnem"
         Zakup wraz z montażem 6 sztuk wiat przystankowych na terenie Gminy Mirzec
         "Zagospodarowanie terenu wokół Szkoły Podstawowej w Gadce- część I- dokumentacja projektowa"
         Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem inwestycyjnym, pn."Zagospodarowanie działek gminnych w sołectwie Mirzec I"- część I
      Maj 2019
         "Zagospodarowanie działek gminnych w sołectwie Mirzec I"- część II
         Wykonanie wraz z dostawą gadżetów promocyjnych gminy Mirzec
         Opracowanie raportu z realizacji „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Mirzec na lata 2017 - 2020 z perspektywą do roku 2024”, za lata 2017 - 2019
         DOWÓZ UCZNIÓW Z TERENU GMINY MIRZEC DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ W MIRCU oraz SZKOŁY PODSTAWOWEJ W TYCHOWIE STARYM
         Wykonanie dokumentacji technicznej budowlano - wykonawczej na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej dz. nr ew. gr. 1773/1 – obręb geodezyjny Osiny”
         Zagospodarowanie terenu wokół Szkoły Podstawowej w Gadce - część II
         DOWÓZ DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W JAGODNEM
      Czerwiec 2019
         Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem inwestycyjnym pn. „Remont drogi gminnej Nr 347022T od drogi gminnej Nr 347011T do drogi gminnej Nr 347021T od km 0+000 do km 0+640”
         Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem inwestycyjnym pn. „Całościowy remont drogi gminnej nr 347011T Mirzec Majorat - Tychów Nowy”
         "Budowa Otwartej Strefy Aktywności (OSA) w miejscowości Ostrożanka"
         Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem inwestycyjnym pn. „Budowa Otwartej Strefy Aktywności (OSA) w miejscowości Ostrożanka”,
      LIPIEC 2019
         Dostawa pomocy dydaktycznych określonych w programie rządowym „Aktywna tablica” do dwóch szkół podstawowych na terenie gminy Mirzec
         Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem inwestycyjnym pn. „Remont drogi gminnej Nr 347003T od drogi powiatowej Nr 0565T do drogi gminnej Nr 347013T od km 0+000 do km 0+520”
         Wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego dla inwestycji polegającej na budowie 50 szt. przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Mirzec w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa przydomo
         opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego dla inwestycji polegającej na budowie 40 przydomowych oczyszczalni ścieków (POŚ) na terenie gminy Mirzec pod nazwą „Budowa przydomowych oczyszczalni ściekó
      SIERPIEŃ 2019
         Wykonanie dokumentacji technicznej budowlano - wykonawczej na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 347007 T Poduchowne – Korzonek” – II etap (unieważniony)
         Dostawę ciepłych jednodaniowych posiłków dla dzieci objętych programem „Posiłek w szkole i w domu” do SP w Gadce
         Dostawę ciepłych jednodaniowych posiłków dla dzieci objętych programem „Posiłek w szkole i w domu” do SP w Małyszynie
         Dostawę ciepłych jednodaniowych posiłków dla dzieci objętych programem „Posiłek w szkole i w domu” do SP w Osinach
         Dostawę ciepłych jednodaniowych posiłków dla dzieci objętych programem „Posiłek w szkole i w domu” do SP w Trębowcu
         Dostawę ciepłych jednodaniowych posiłków dla dzieci objętych programem „Posiłek w szkole i w domu” do SP w Tychowie Nowym
         „Bezpieczeństwo pieszych w sołectwie Trębowiec”
         „Rozwój infrastruktury edukacyjnej na terenie Gminy Mirzec- etap I, obejmujący: Doposażenie pracowni matematyczno-przyrodniczych w Szkołach Podstawowych na terenie Gminy Mirzec”.
         Wykonanie dokumentacji technicznej budowlano - wykonawczej na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 347007 T Poduchowne – Korzonek” – II etap
         Dostawa produktów żywnościowych do stołówki szkolnej w SP Mirzec
         Dostawa produktów żywnościowych do stołówki przedszkolnej w Przedszkolu w Mircu
         Dostawa produktów żywnościowych do stołówki szkolnej w SP Tychów Stary
         Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Osiny od szkoły w kierunku lasu
      Wrzesień 2019
         "Podniesienie walorów użytkowych remizy OSP w Jagodnem"
         „Rozwój e-usług w gminach: Mirzec i Wąchock”
         Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem inwestycyjnym pn. „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Osiny od szkoły w kierunku lasu”
         Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem inwestycyjnym pn. „Podniesienie walorów użytkowych remizy OSP w Jagodnem”
         Konserwacja i odbudowa rowów melioracyjnych na terenie sołectwa Tychów Stary
         Obsługa informatyczna Urzędu Gminy w Mircu
         „Modernizacja budynku OSP Jagodne polegająca na remoncie garażu”
         Zagospodarowanie terenu za szkołą podstawową w Mircu poprzez utwardzenie placu kostką brukową
         wykonanie drenażu opaskowego budynku OSP Jagodne w ramach zadana pn.: „Modernizacja budynku OSP Jagodne polegająca na remoncie garażu
         Konserwacja i odbudowa rowów melioracyjnych na terenie sołectwa Tychów Stary - II
         Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Tychów Stary - Tychów Nowy
         Remont drogi gminnej 347031 T Osiny Majorat
         zakup, dostawa, montaż wraz z pierwszym uruchomieniem sprzętu medycznego do obiektu Zamawiającego na potrzeby zadania pn.: „Utworzenie ośrodka rehabilitacji dziennej w miejscowości Mirzec”.
      Październik 2019
         Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem inwestycyjnym pn. „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Tychów Stary - Tychów Nowy” (unieważniony)
         Bezpieczeństwo w ruchu drogowym na drogach gminnych (unieważnione)
         Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Tychów Stary - Tychów Nowy
         Zapytanie cenowe na dostawę oleju opałowego do SP w Osinach
         Zapytanie cenowe na dostawę oleju opałowego do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Jagodnem
         Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem inwestycyjnym pn. „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Tychów Stary - Tychów Nowy”
         „Wykonanie konserwacji drzewostanu przy drodze gminnej nr 347013T Małyszyn - Krzewa”
         Budowa oświetlenia drogowego przy drodze gminnej nr 347013T Krzewa –Małyszyn Górny
         Budowa oświetlenia drogowego przy drodze gminnej nr 347011T Mirzec Majorat – Tychów Nowy i przy drodze gminnej nr 347021T Mirzec Podborki – Mirzec Majorat
         Budowa oświetlenia drogowego przy drodze powiatowej nr 0569T Trębowiec Duży-Czerwona
         „Bezpieczeństwo w ruchu drogowym na drogach gminnych”
         „Modernizacja budynku OSP Tychów Nowy polegająca na remoncie garażu”
         Budowa oświetlenia drogowego przy drodze gminnej nr 347013T Krzewa –Małyszyn Górny
         Budowa oświetlenia drogowego przy drodze gminnej nr 347011T Mirzec Majorat – Tychów Nowy i przy drodze gminnej nr 347021T Mirzec Podborki – Mirzec Majorat
         Budowa oświetlenia drogowego przy drodze powiatowej nr 0569T Trębowiec Duży-Czerwona
      GRUDZIEŃ 2019
         ŚWIADCZENIE USŁUG AUDYTU WEWNĘTRZNEGO w jednostkach organizacyjnych Gminy Mirzec
         Odbiór, transport i przekazanie do unieszkodliwienia zwłok zwierząt niewiadomego pochodzenia, w tym dzikich i bezdomnych (ubocznych produktów zwierzęcych kat I i II), z miejsc publicznych Gminy Mirzec
         Świadczenie usług przewozowych w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Mirzec
         „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej z terenu Gminy Mirzec.”
         Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem inwestycyjnym pn. „Remont drogi gminnej nr 347010 Gadka – Majorat (II etap)"
         Dostawa artykułów biurowych dla jednostek z terenu Gminy Mirzec
         Dostawa tonerów do drukarek dla jednostek z terenu Gminy Mirzec
         Dostawa środków czystości (artykułów chemicznych) dla jednostek z terenu Gminy Mirzec
   ROK 2020
      STYCZEŃ 2020
         Zakup, dostawa, montaż wraz z pierwszym uruchomieniem sprzętu medycznego do obiektu Zamawiającego na potrzeby zadania pn.: „Utworzenie ośrodka rehabilitacji dziennej w miejscowości Mirzec”
         Przeglądy techniczne i konserwacja kserokopiarek w Urzędzie Gminy w Mircu oraz pozostałych jednostkach organizacyjnych Gminy Mirzec
         „Remont dróg gminnych o nawierzchni gruntowo - tłuczniowej na terenie Gminy Mirzec” w 2020 roku
         „Remont dróg gminnych o nawierzchni bitumicznej na terenie Gminy Mirzec” w 2020 roku
         „Wykonanie rocznego przeglądu dróg gminnych na terenie Gminy Mirzec” w 2020 roku
         Zakup, dostawa i montaż wraz z pierwszym uruchomieniem sprzętu medycznego na potrzeby zadania pn.: „Utworzenie ośrodka rehabilitacji dziennej w miejscowości Mirzec”
      Luty 2020
         opracowanie dokumentacji projektowej na realizację zadania pn.: „Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Gadce wraz z łącznikiem”
         „Opracowanie aktualizacji projektów stałej organizacji ruchu dla dróg gminnych na terenie Gminy Mirzec”
         „Dostawa dywanów i materacy” w ramach projektu pn. „Utworzenie Klubu Dziecięcego "BĄCZEK" w Tychowie Starym”
         „Dostawa i montaż mebli” w ramach projektu pn. „Utworzenie Klubu Dziecięcego "BĄCZEK" w Tychowie Starym”
         Prowadzenie zajęć edukacyjnych w ramach projektu pn. „Utworzenie Klubu Dziecięcego "BĄCZEK" w Tychowie Starym”
         „Dostawa wyposażenia Klubu dziecięcego” w ramach projektu pn. „Utworzenie Klubu Dziecięcego "BĄCZEK" w Tychowie Starym”
         Opracowania raportu z postępów realizacji działań w ramach monitoringu Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Mirzec, za lata 2016-2019.
      Marzec 2020
         „Koszenie traw i chwastów przy drogach gminnych oraz drogach powiatowych na terenie Gminy Mirzec w latach 2020-2021”
         Opracowanie dokumentacji projektowo-wykonawczej na realizację zadania pn.: „Budowa parkingu przy drodze wewnętrznej w okolicach cmentarza parafialnego w Osinach”
         „Dostawa sprzętu komputerowego i audiowizualnego” w ramach projektu pn. „Utworzenie Klubu Dziecięcego "BĄCZEK" w Tychowie Starym”
         „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej z terenu Gminy Mirzec” (unieważnione)
         „Propagowanie łączności internetowej w społecznościach lokalnych- WiFi4EU”
         „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej z terenu Gminy Mirzec” (unieważnione)
         Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem inwestycyjnym, pn. „Rozwój infrastruktury edukacyjnej na terenie Gminy Mirzec - etap II obejmujące: Nr 1-Budowę boiska na terenie Szkoły Podstawowej w Tr
         Opracowanie dokumentacji projektowo-wykonawczej na realizację zadania pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 347013 T Małyszyn - Krzewa – II etap”
      KWIECIEŃ 2020r.
         Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem inwestycyjnym, pn. „Rozwój infrastruktury edukacyjnej na terenie Gminy Mirzec - etap II obejmujące: Nr 1-Budowę boiska na terenie Szkoły Podstawowej w Tr
         zakup, dostawa i montaż wraz z pierwszym uruchomieniem sprzętu komputerowego i pomiarowego na potrzeby zadania pn.: „Utworzenie ośrodka rehabilitacji dziennej w miejscowości Mirzec”.
         Wykonanie dokumentacji projektowej w ramach zadania pn.: „Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie Gminy Mirzec”
         Zakup, dostawa i montaż mebli w ramach zadania, pn. „Utworzenie ośrodka rehabilitacji dziennej w miejscowości Mirzec.”
      Maj 2020
         rozeznanie cenowe prowadzone w celu ustalenia wartości szacunkowej przyszłego zamówienia publicznego na: opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej
         Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem inwestycyjnym pn. „Przebudowa drogi wewnętrznej odchodzącej od drogi wojewódzkiej nr 744 w kierunku wsi Trębowiec – Krupów” (I etap)
         „Zakup, dostawa i montaż mebli w ramach zadania, pn. „Utworzenie ośrodka rehabilitacji dziennej w miejscowości Mirzec.”
      Czerwiec 2020
         Wykonanie oznakowania poziomego na drodze gminnej nr 347011T oraz na parkingu przed budynkiem administracyjnym Urzędu Gminy w Mircu
         „Remont dróg gminnych oraz dojazdowych na terenie Gminy Mirzec”
         Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn.: „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Mirzec- etap II” w systemie „zaprojektuj i wybuduj”
      LIPIEC
         "Prowadzenie zajęć edukacyjnych w ramach projektu pn. „Utworzenie Klubu Dziecięcego "BĄCZEK" w Tychowie Starym”
         Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn.: „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Mirzec- etap II” w systemie „zaprojektuj i wybuduj”
         „ Konserwacja i odbudowa rowów melioracyjnych na terenie sołectwa Gadka”
         „ Konserwacja i odbudowa rowów melioracyjnych na terenie sołectwa Jagodne”
         „ Konserwacja i odbudowa rowów melioracyjnych na terenie sołectwa Mirzec I”
         „ Konserwacja i odbudowa rowów melioracyjnych na terenie sołectwa Mirzec II
         „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag”
         „ Konserwacja i odbudowa rowów melioracyjnych na terenie sołectwa Ostrożanka”
         „ Konserwacja i odbudowa rowów melioracyjnych na terenie sołectwa Małyszyn”
         „ Konserwacja i odbudowa rowów melioracyjnych na terenie sołectwa Tychów Stary”
         „ Konserwacja i odbudowa rowów melioracyjnych na terenie sołectwa Osiny”
         „ Konserwacja i odbudowa rowów melioracyjnych na terenie sołectwa Trębowiec”
         Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniami inwestycyjnymi pn. : „Konserwacja i odbudowa rowów melioracyjnych na terenie sołectw Gminy Mirzec”.
         Wykonanie dokumentacji projektowej na realizacje budowy oświetlenia na terenie gminy Mirzec
         Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem inwestycyjnym, pn. „Termomodernizacja budynków OSP Jagodne i OSP Osiny Część I- Budynek OSP w Osinach, Część II-Budynek OSP w Jagodnym”.
         „Konserwacja rowu przydrożnego przy drodze wewnętrznej w miejscowości Tychów Nowy na długości 1100 mb”
      Sierpień 2020
         Konserwacja rowu przydrożnego przy drodze wewnętrznej w miejscowości Tychów Nowy na długości 1100 mb
         ”Modernizacja instalacji c.o. w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Mircu poprzez budowę wewnętrznej instalacji gazowej.”– dokumentacja projektowa.
         „Budowa rowu melioracyjnego w sołectwie Tychów Nowy” w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Kompleksowe wykonanie odwodnienia drogi powiatowej nr 0565 T w Tychowie Nowym na wysokości posesji 157,158,159
         Budowa parkingu przy drodze wewnętrznej w okolicach cmentarza parafialnego w Osinach
      Wrzesień 2020
         Opracowanie dokumentacji projektowo-wykonawczej na realizację zadania pn.: „Przebudowa drogi wewnętrznej odchodzącej od drogi wojewódzkiej nr 744 w kierunku wsi Trębowiec Krupów – etap II”
         Zakup wraz z montażem 5 sztuk wiat przystankowych na terenie Gminy Mirzec
         Budowa rowu melioracyjnego w sołectwie Tychów Nowy w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Kompleksowe wykonanie odwodnienia drogi powiatowej nr 0565 T w Tychowie Nowym na wysokości posesji 157,158,159”
         Budowa parkingu przy drodze wewnętrznej w okolicach cmentarza parafialnego w Osinach
         pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem inwestycyjnym, pn. „Termomodernizacja budynków OSP Jagodne i OSP Osiny
         „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Tychów Stary - Tychów Nowy” na odcinku o długości 500 mb (II etap)
         Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem inwestycyjnym pn. „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Tychów Stary - Tychów Nowy” na odcinku o długości 500 mb (II etap)
         Kompleksowe opracowanie „Strategii Rozwoju Gminy Mirzec na lata 2021-2030+”
         Prowadzenie zajęć z języka angielskiego w wymiarze 176 godzin w ramach projektu pn. „Utworzenie Klubu Dziecięcego "BĄCZEK" w Tychowie Starym”
         Opracowanie dokumentacji projektowo-wykonawczej na realizację zadania pn.: „Budowa drogi dojazdowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w sołectwie Mirzec II”
         „Budowa parkingu przy drodze wewnętrznej w okolicach cmentarza parafialnego w Osinach”
      Październik 2020
         „Razem Bezpieczniej” – „Bezpieczeństwo pieszych w obrębie obiektów użyteczności publicznej w miejscowości Gadka” – Część I – Utwardzenie terenu w okolicach OSP Gadka
         „Razem Bezpieczniej” – „Bezpieczeństwo pieszych w obrębie obiektów użyteczności publicznej w miejscowości Gadka” – Część II – Dostawa wraz z montażem znaków pionowych
         „Razem Bezpieczniej” – „Bezpieczeństwo pieszych w obrębie obiektów użyteczności publicznej w miejscowości Gadka” – Część III – Dostawa wraz z montażem barierek ochronnych U-11a (szczebelkowych) oraz w
         "Przebudowa drogi dojazdowej położonej na działce nr 460/2 w Małyszynie Dolnym" na odcinku o długości 170 mb
         Opracowanie dokumentacji projektowo-wykonawczej na realizację zadania pn.: „Budowa drogi dojazdowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w sołectwie Mirzec II”
      LISTOPAD 2020
         „Modernizacja instalacji c.o. w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Mircu poprzez budowę wewnętrznej instalacji gazowej.”
         „Remont drogi dojazdowej położonej na dz. nr ewid. gr. 181 w miejscowości Ostrożanka” na odcinku o długości 120 mb
         pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem inwestycyjnym, pn. „Termomodernizacja budynków OSP Jagodne i OSP Osiny
         Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem inwestycyjnym pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 347014T w miejscowości Osiny na odcinku 992 mb”
         Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem inwestycyjnym, pn. „Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie gminy Mirzec”
         ŚWIADCZENIE USŁUG AUDYTU WEWNĘTRZNEGO w jednostkach organizacyjnych Gminy Mirzec
      Grudzień 2020
         Świadczenie usług weterynaryjnych na terenie Gminy Mirzec w roku 2021 i 2022.
         Odbiór, transport i przekazanie do unieszkodliwienia zwłok zwierząt niewiadomego pochodzenia, w tym dzikich i bezdomnych (ubocznych produktów zwierzęcych kat I i II), z miejsc publicznych Gminy Mirzec
         Dostawa środków czystości (artykułów chemicznych) do jednostek na terenie Gminy Mirzec w 2021 roku
         Dostawa artykułów biurowych do jednostek na terenie Gminy Mirzec w 2021 roku
         Dostawa tonerów do drukarek i kserokopiarek do jednostek na terenie Gminy Mirzec w 2021 roku

Zamówienia publiczne poniżej 130 tys. PLN
   2021 ROK
      STYCZEŃ
         Opracowanie aktualizacji "Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Mirzec"
         Opracowanie aktualizacji "Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Mirzec"
         Przeglądy techniczne i konserwacja kserokopiarek w Urzędzie Gminy w Mircu oraz w pozostałych jednostkach
         „Wykonanie rocznego przeglądu dróg gminnych na terenie Gminy Mirzec” w 2021 roku
         „Remont dróg gminnych o nawierzchni gruntowo - tłuczniowej na terenie Gminy Mirzec” w 2021 roku
         Wykonanie, dostawa i montaż tablic pamiątkowych oraz plakatów promocyjnych dla projektu: pn. „Rozwój infrastruktury edukacyjnej na terenie Gminy Mirzec - etap II obejmujące zadania: Nr 1 -Budowę boisk
         Wykonanie, dostawa i montaż tablic pamiątkowych dla projektu: pn. „Termomodernizacja budynków OSP Jagodne i OSP Osiny”,
         "Remont dróg gminnych o nawierzchni bitumicznej na terenie Gminy Mirzec” w 2021 roku
         Budowa oświetlenia drogowego przy drodze powiatowej nr 0568T Małyszyn Górny – Małyszyn Stary
      LUTY
         Konserwacja rowów melioracyjnych na terenie sołectwa Mirzec I
         Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem pn. : „Konserwacja rowów melioracyjnych na terenie sołectwa Mirzec I”
      MARZEC
         Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej w ramach następujących zadań.:1. Modernizacja kotłowni w budynku szkoły podstawowej w Jagodnem.2.Modernizacja kotłowni w budynku przedszkola w Jagodne
         opracowanie dokumentacji technicznej na realizację zadania pn.: „Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Osiny-Mokra Niwa”
      Kwiecień 2021
         Opracowanie ekspertyzy technicznej dot. piwnic w zakresie zawilgocenia ścian i podłóg w budynku Klubu Wiejskiego „NIWY” w Tychowie Nowym
         Dostawa roślin, kwiatów jednorocznych wraz z usługą obsadzenia rabat, donic w miejscowości Mirzec
         Opracowanie dokumentacji technicznej dla realizacji zadania pn.: „Budowa rowu melioracyjnego odprowadzającego nadmiar wód opadowych i roztopowych z miejscowości Mirzec Poddąbrowa od drogi powiatowej N
      MAJ
         Opracowanie Raportu z wykonania „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Mirzec na lata 2017 - 2020 z perspektywą do roku 2024”, za lata 2019 - 2020
         Opracowania dokumentacji technicznej dla realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa rowu melioracyjnego odprowadzającego nadmiar wód opadowych i roztopowych z miejscowości Mirzec Poddąbrowa od dro
         Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem inwestycyjnym pn. "Przebudowa drogi gminnej nr 347007T Poduchowne – Korzonek – Etap II”
         Opracowanie „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Mirzec na lata 2021 - 2024 z perspektywą do roku 2028” wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko
         Wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy i rozbudowy istniejącego budynku w Gadce na potrzeby utworzenia żłobka w ramach zadania „Utworzenie żłobka w miejscowości Gadka”
      CZERWIEC
         Remont bieżący dróg gminnych o nawierzchni bitumicznej na terenie Gminy Mirzec
      Sierpień
         Zapytanie cenowe na dowóz posiłków do SP w Gadce
         Zapytanie ofertowe na dowóz posiłków do SP w Małyszynie
         Zapytanie ofertowe na dowóz posiłków do SP w Osinach
         Zapytanie ofertowe na dowóz posiłków do SP w Trębowcu
         Zapytanie ofertowe na dowóz posiłków do SP w Tychowie Nowym
         Dostawa produktów spożywczych do stołówki szkolnej w SP Mirzec
         Dostawa produktów spożywczych do stołówki szkolnej w SP Tychów Stary
         Dostawa produktów spożywczych do stołówki przedszkolnej w Przedszkolu w Mircu
         Dostawa produktów spożywczych do stołówki szkolnej w ZSP w Jagodnem
         Opracowanie dokumentacji projektowo-wykonawczej na realizację zadania pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 347014T w miejscowości Osiny – III etap”
         „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Tychów Stary - Tychów Nowy (III etap)”
         „Utwardzenie terenu gminnego w Mircu-Podkowalowie”
         Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem inwestycyjnym pn. „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Tychów Stary - Tychów Nowy (III etap)” na odcinku o długości 500 mb.
      Wrzesień
         Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem inwestycyjnym pn. „Budowa parkingu w okolicach drogi gminnej 347033T w miejscowości Gadka”
         Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem inwestycyjnym pn „Budowa Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Gadce wraz z łącznikiem”
         Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Osiny – Mokra Niwa
      PAŹDZIERNIK
         Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Osiny – Mokra Niwa
         „Zakup wraz z dostawą i montażem 8 sztuk wiat przystankowych na terenie Gminy Mirzec”
         Część I - „Przebudowa przejść dla pieszych na skrzyżowaniu drogi gminnej nr 347014T z drogą wojewódzką nr 744 w sołectwie Osiny” (unieważnione)
         Część II - „Przebudowa przejść dla pieszych na skrzyżowaniu drogi gminnej nr 347014T z drogą wojewódzką nr 744 w sołectwie Osiny ” (unieważnione)
         Część I - „Przebudowa przejść dla pieszych na skrzyżowaniu drogi gminnej nr 347014T z drogą wojewódzką nr 744 w sołectwie Osiny” (unieważnione)
      LISTOPAD
         Część I - „Przebudowa przejść dla pieszych na skrzyżowaniu drogi gminnej nr 347014T z drogą wojewódzką nr 744 w sołectwie Osiny”
         Część II - „Przebudowa przejść dla pieszych na skrzyżowaniu drogi gminnej nr 347014T z drogą wojewódzką nr 744 w sołectwie Osiny”
         "Wykonanie nakładki asfaltowej na drodze wewnętrznej w Małyszynie Dolnym"
         „Przebudowa przejścia dla pieszych w rejonie skrzyżowania drogi gminnej nr 347019T z drogą wojewódzką nr 744 w miejscowości Mirzec-Podborki”
      Grudzień 2021
         ROZEZNANIE CENOWE prowadzone w celu ustalenia wartości szacunkowej przyszłego zamówienia publicznego na: nadzorowanie robót w ramach zadania pn.: „Zintegrowana rewitalizacja centrum Mirca poprzez komp
         Dostawa środków czystości (artykułów chemicznych) do jednostek na terenie Gminy Mirzec w 2022 roku (unieważnione)
         Dostawa artykułów biurowych do jednostek na terenie Gminy Mirzec w 2022 roku
         Dostawa tonerów do drukarek i kserokopiarek do jednostek na terenie Gminy Mirzec w 2022 roku
         Odbiór, transport i przekazanie do unieszkodliwienia zwłok zwierząt niewiadomego pochodzenia, w tym dzikich i bezdomnych (ubocznych produktów zwierzęcych kat. I i II), z miejsc publicznych położony
         Wyłapanie, transport, przyjęcie do schroniska i zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu gminy Mirzec w 2022 roku
         Najem i serwis przenośnej kabiny sanitarnej
         Odbiór, transport i zagospodarowanie zmieszanych odpadów komunalnych z kontenera KP-7 znajdującego się przy budynku Urzędu Gminy w Mircu.
         Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów segregowanych (papier) z budynku Urzędu Gminy w Mircu wraz z zapewnieniem na okres realizacji zamówienia 2 szt. pojemników o poj. 1,1m3 do segregacji papi
         Sprzątanie punktów przystankowych z odbiorem, transportem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych z koszy ulicznych w obrębie przystanku oraz z koszy znajdujących się przy tablicach informacyjnych na
         Odbiór, transport i zagospodarowanie zmieszanych odpadów komunalnych pochodzących z placówek oświatowych na terenie Gminy Mirzec.
         Dostawa środków czystości (artykułów chemicznych) do jednostek na terenie Gminy Mirzec w 2022 roku
         ŚWIADCZENIE USŁUG AUDYTU WEWNĘTRZNEGO w jednostkach organizacyjnych i nadzorowanych Gminy Mirzec
         Wykonanie wraz z dostawą gadżetów promocyjnych gminy Mirzec
   2022 rok
      Styczeń
         Przeglądy techniczne i konserwacja kserokopiarek w Urzędzie Gminy w Mircu oraz pozostałych jednostkach organizacyjnych Gminy Mirzec
         „Wykonanie rocznego przeglądu dróg gminnych na terenie Gminy Mirzec” w 2022 roku
         Wykonanie dokumentacji projektowej na realizację zadań pn.: Budowa oświetlenia drogowego przy drodze nr 347028T Mirzec Majorat III (odcinek dł. ok 380 m. droga 744 – Mirzec Majorat). Budowa oświet
         Opracowanie dokumentacji projektowo-wykonawczej na realizację zadania pn.: „Budowa parkingu przy Szkole Podstawowej w miejscowości Małyszyn”
      Luty
         „Remont dróg gminnych o nawierzchni bitumicznej na terenie Gminy Mirzec” w 2022 roku
         „Remont dróg gminnych o nawierzchni gruntowo - tłuczniowej na terenie Gminy Mirzec” w 2022 roku
         Opracowanie dokumentacji projektowo-wykonawczej na realizację zadania pn.: „Rozbudowa parkingu przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Ośrodka Zdrowia w Mircu”
         Opracowanie dokumentacji projektowo-wykonawczej na realizację zadania pn.: „Budowa drogi dojazdowej w miejscowości Tychów Stary” w oparciu o ustawę z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach p
      Marzec
         Remont drogi gminnej nr 347028T Ostrożanka pod lasem na długości 310 mb
         Opracowanie dokumentacji projektowej dla realizacji zadania pn. „Rozbudowa drogi gminnej Nr 347025T Mirzec Czerwona – Tychów Nowy”
         Opracowanie dokumentacji projektowo-wykonawczej na realizację zadania pn.: „Rozbudowa drogi gminnej Nr 347010T Gadka Majorat” (ZRID)
         Opracowanie dokumentacji projektowo-wykonawczej na realizację zadania pn.: „Przebudowa drogi gminnej Nr 347001T Gadka do łąk”
         Budowa oświetlenia drogowego w skład którego wchodzi realizacja następujących zadań:1. Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Mirzec Ogrody. 2. Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Osiny M
         Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem inwestycyjnym pn. „Remont drogi gminnej nr 347006T - Krupów przez wieś”
      Kwiecień
         Dostawa roślin, kwiatów jednorocznych wraz z usługą obsadzenia rabat, donic w miejscowości Mirzec
         Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Mirzec Ogrody
         Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Osiny Majorat
         Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Gadka
         Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Gadka Majora
      Maj
         Opracowanie dokumentacji projektowo-wykonawczej na realizację zadania pn.: „Zagospodarowanie terenu wokół budynku OSP Ostrożanka”
         Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Tychowie Nowym
      Czerwiec
         Przeprowadzenie diagnozy/audytu cyberbezpieczeństwa w ramach projektu Cyfrowa Gmina
         „Wykonanie dokumentacji projektowej na zagospodarowanie terenu wokół budynku wielofunkcyjnego w Tychowie Nowym”
         Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Tychowie Nowym
         Opracowanie dokumentacji projektowo-wykonawczej na realizację zadania pn.: „Budowa Sali gimnastycznej przy szkole podstawowej w Osinach wraz z łącznikiem”
         Wykonanie dokumentacji projektowej na zagospodarowanie terenu przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Jagodnem
         Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Tychowie Nowym
      Lipiec
         DOWÓZ DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W JAGODNEM w terminie od 1 września 2022 r. do 30 czerwca 2023 r.
      Sierpień
         Dostawa produktów żywnościowych do stołówki w Przedszkolu w Mircu
         Dostawa produktów żywnościowych do stołówki szkolnej w SP w Mircu
         Dostawa produktów żywnościowych do stołówki szkolnej w SP w Tychowie Starym
         Dostawa produktów żywnościowych do stołówki szkolnej w ZSP w Jagodnem
         Dostawa ciepłych posiłków do SP w Gadce
         Dostawa ciepłych posiłków do SP w Osinach
         Dostawa ciepłych posiłków do SP w Tychowie Nowym
         Dostawa ciepłych posiłków do SP w Trębowcu
         Dostawa ciepłych posiłków do SP w Małyszynie
         Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem inwestycyjnym pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 347014T w miejscowości Osiny – III etap”
         „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Tychów Stary - Tychów Nowy” (IV etap) na odcinku o długości 473 mb
      Wrzesień
         Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem inwestycyjnym pn. „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Tychów Stary - Tychów Nowy” (IV etap) na odcinku o długości 473 mb
         Budowa oświetlenia drogowego przy drodze nr 347024T Mirzec Majorat III
         Rozbudowa parkingu przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Ośrodek Zdrowia w Mircu
         Budowa oświetlenia drogowego przy drodze nr 347024T Mirzec Majorat III
         Budowa oświetlenia drogowego przy drodze nr 347028T Ostrożanka pod lasem
         Budowa postumentu w formie niskiego cokołu dla rzeźby z brązu przedstawiającej postać statuaryczną Jadwigi Prendowskiej realizowanego w ramach projektu „Spotkaj się z Prendowską”
         „Wzmocnienie bezpieczeństwa publicznego poprzez modernizację przejścia dla pieszych w rejonie skrzyżowania drogi gminnej nr 347011 T z drogą wojewódzką nr 744 w miejscowości Mirzec-Majorat”
         Opracowanie dokumentacji projektowo-wykonawczej na realizację zadania pn.: „Rozbudowa drogi gminnej nr 347027T Tychów Stary”
      Październik
         Opracowanie dokumentacji projektowo-wykonawczej na realizację zadania pn.: „Rozbudowa drogi gminnej nr 347016T Jagodne Kolonia” (unieważnione)
         Wykonanie odwodnienia drogi powiatowej nr 0564T w miejscowości Mirzec Malcówki
         Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem pn.: „Wykonanie odwodnienia drogi powiatowej nr 0564T w miejscowości Mirzec Malcówki” (unieważnione)
         Budowa masztu flagowego
         Opracowanie dokumentacji projektowo-wykonawczej na realizację zadania pn.: „Rozbudowa drogi gminnej Nr 347028T Ostrożanka pod lasem”
         Opracowanie dokumentacji projektowo-wykonawczej na realizację zadania pn.: „Rozbudowa drogi gminnej nr 347016T Jagodne Kolonia” (ZRID)
         Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem pn.: „Wykonanie odwodnienia drogi powiatowej nr 0564T w miejscowości Mirzec Malcówki”
         Opracowanie dokumentacji projektowo-wykonawczej na realizację zadania pn.: „Rozbudowa drogi gminnej Nr 347031T Osiny Majorat” (ZRID)
         Zagospodarowanie terenu wokół budynku OSP Ostrożanka
      Listopad
         Zakup wyposażenia kardiologicznego do Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ośrodka Zdrowia w Mircu” - Aparat USG
         Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem inwestycyjnym pn. „Rozbudowa drogi gminnej Nr 347035T Trębowiec Krupów – DW 744 (II etap)”
      Grudzień
         Odbiór, transport i zagospodarowanie zmieszanych odpadów komunalnych z kontenera KP-7 znajdującego się przy budynku Urzędu Gminy w Mircu.
         Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów segregowanych (papier) z budynku Urzędu Gminy w Mircu wraz z  zapewnieniem na okres realizacji zamówienia 2 szt. pojemników o poj. 1,1m3 do segregacji papi
         Sprzątanie punktów przystankowych z odbiorem, transportem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych z koszy ulicznych w obrębie przystanku oraz z koszy znajdujących się przy tablicach informacyjnych na
         Odbiór, transport i zagospodarowanie zmieszanych odpadów komunalnych pochodzących z placówek oświatowych na terenie Gminy Mirzec
         Najem i serwis przenośnej kabiny sanitarnej
         Odbiór, transport i przekazanie do unieszkodliwienia zwłok zwierząt niewiadomego pochodzenia, w tym dzikich i bezdomnych z miejsc publicznych położonych na terenie Gminy Mirzec w 2023 roku
         Wyłapanie, transport, przyjęcie do schroniska i zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu gminy Mirzec w 2023 roku
         Świadczenie usług weterynaryjnych na terenie Gminy Mirzec w 2023 roku
         „Konserwacja oświetlenia drogowego na terenie gminy Mirzec w latach 2023-2024”
         Dostawa środków czystości (artykułów chemicznych) do jednostek na terenie Gminy Mirzec w 2023 roku
         Dostawa artykułów biurowych do jednostek na terenie Gminy Mirzec w 2023 roku
         Dostawa tonerów do drukarek i kserokopiarek do jednostek na terenie Gminy Mirzec w 2023 roku
   2023 rok
      Styczeń
         Opracowanie „Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla Gminy Mirzec na lata 2023-2026 oraz aktualizację Gminnej Ewidencji Zabytków Nieruchomych Gminy Mirzec”
         Wykonanie dokumentacji projektowej zadania pn.: „Budowa oświetlenia drogowego przy drodze dojazdowej do cmentarza w miejscowości Osiny”
         „Wykonanie rocznego przeglądu dróg gminnych na terenie Gminy Mirzec” w 2023 roku
         Opracowanie dokumentacji projektowej w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa placu zabaw w sołectwie Mirzec I”
      Luty 2023
         Przeglądy techniczne i konserwacja kserokopiarek w Urzędzie Gminy w Mircu oraz w pozostałych jednostkach organizacyjnych gminy Mirzec
         Kompleksowe przygotowanie Wniosku w ramach konkursu ogłoszonego przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej na przyznanie dotacji w ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku d
         Opracowanie Raportu z realizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Mirzec za lata 2021-2022
         „Remont dróg gminnych o nawierzchni gruntowo - tłuczniowej na terenie Gminy Mirzec” w 2023 roku
         Opracowanie dokumentacji projektowej w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa placu zabaw w sołectwie Mirzec I”
      Marzec
         Opracowanie Raportu z postępów realizacji działań w ramach monitoringu Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Mirzec, za lata 2021-2022
         Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem inwestycyjnym pn. „Remont drogi gminnej nr 347005T Trębowiec Mały – droga wojewódzka nr 744”
         „Budowa altanki w miejscowości Mirzec Malcówki” realizowana w ramach funduszu sołeckiego
      Kwiecień
         „Zakup wraz z dostawą kosiarki wysięgnikowej z głowicą koszącą (o szerokości min.105 cm)”
         Zapytanie ofertowe na dostawę roślin, kwiatów jednorocznych wraz z usługą obsadzenia rabat, donic w miejscowości Mirzec
         Wykonywanie bankowej obsługi budżetu Gminy Mirzec oraz jednostek organizacyjnych Gminy w okresie od 1 maja 2023 r. do 30 kwietnia 2027 roku
         Zapytanie cenowe na zakup i dostawę dwóch kserokopiarek
         „Budowa altanki w miejscowości Mirzec Malcówki” realizowana w ramach funduszu sołeckiego
         Budowa placu zabaw w sołectwie Mirzec I
         Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem inwestycyjnym pn. „Remont drogi gminnej nr 347024 T Mirzec Majorat III”
         Wymiana oświatlenia w budynku SP w Osinach

Wybory
   Wybory przedterminowe - 21 luty 2016 r.
   Referendum 2015
   WYBORY PREZYDENCKIE 2015r.
      Obwieszczenie Wójta Gminy Mirzec z dnia 07 kwietnia 2015.
      Zarządzenie Nr 0050.20.2015 Wójta Gminy Mirzec z dnia 7 kwietnia 2015r w sprawie wyznaczenia obwodowej komisji wyborczej dla celów głosowania korespondencyjnego w wyborach Prezydenta RP Polskiej z
   WYBORY SEJM SENAT 2015
   WYBORY DO IZB ROLNICZYCH - 2015
   Wybory ławników na kadencję 2016 - 2019
   Wybory do Młodzieżowej Rady Gminy
   WYBORY SAMORZĄDOWE 2018
      Urzędnik wyborczy
   Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019
   WYBORY DO IZB ROLNICZYCH - 2019
   WYBORY ŁAWNIKÓW KADENCJA 2020-2023
   Wybory do Sejmu i Senatu 2019
   Wybory Prezydenckie 2020 rok
      Wybory Prezydenckie - 28.06.2020
      Wybory Prezydenckie - 10.05.2020
   Wybory 2023
   Wybory ławników na kadencję 2024-2027

Strategia Rozwoju Gminy Mirzec na lata 2021-2030+
   Ankiety dotyczące Strategii Rozwoju Gminy Mirzec na lata 2021-2030+
   Wybór Wykonawcy
   Zarządzenie Nr 0050.70.2020 z dnia 2020-10-22 w sprawie powołania Zespołu ds. koordynowania kompleksowym opracowaniem Strategii Rozwoju Gminy Mirzec na lata 2021-2030+
   Uchwała XXXI/206/2020 z dnia 27.11.2020 w sprawie określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu Strategii Rozwoju Gminy Mirzec na lata 2021-2030+
   Konsultacje społeczne PROJEKTU Strategii Rozwoju Gminy Gminy Mirzec na lata 2021-2030+
corner   corner