logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Mirzec
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD GMINY
minus Dane podstawowe
minus Dane teleadresowe
plus Majątek Gminy
plus Struktura organizacyjna
plus Oświata
plus Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
plus Biblioteka i Ośrodek Kultury Gminy Mirzec
plus Służba zdrowia
minus Elektroniczna Skrzynka Podawcza
plus Wyniki kontroli
plus Rejestr Petycji
minus Centralny rejestr umów i porozumień
minus Rejestr Instytucji Kultury Gminy Mirzec
plus Bezpłatne porady prawne
minus Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego
 WŁADZE GMINY
plus Wójt Gminy
plus Zastępca Wójta
plus Rada Gminy - Kadencja 2006 - 2010
minus Rada Gminy - Kadencja 2010 - 2014
plus Rada Gminy - Kadencja 2014 - 2018
plus Rada Gminy - Kadencja 2018 - 2023
plus Sekretarz Gminy
plus Skarbnik Gminy
plus Sołectwa Gminy Mirzec
 PRAWO LOKALNE
minus Statut
minus Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy Mirzec
plus Sprawozdania finansowe
plus Budżet
plus Podatki i opłaty lokalne
minus Dług publiczny
minus Plan Rozwoju Lokalnego dla Gminy Mirzec
plus Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Mirzec
plus Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Mirzec
minus GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI i ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII.
minus STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH GMINY MIRZEC NA LATA 2016-2022
minus Gospodarka Nieruchomościami
plus Program Usuwania Wyrobów Zawierających Azbest Dla Gminy Mirzec na lata 2013-2032
minus Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie
   minus Raport z realizacji Programu Ochrony Środowiska za lata 2009-2010
   minus Postanowienia
   plus Gospodarka odpadami
   minus Decyzje Środowiskowe - zawiadomienia - obwieszczenia
      minus Zawiadomienie Wójta Gminy Jastrząb
      minus Decyzja umarzająca
      minus Obwieszczenie o wydaniu decyzji środowiskowej - Przebudowa drogi leśnej
      minus Przebudowa drogi gminnej Podborki - Majorat
      minus Obwieszczenie o przedłużeniu terminu wydania decyzji- droga Podborki-Majorat
      minus Obwieszczenie RDOŚ-Kielce
      minus Postanowienie dotyczące braku obowiązku przeprowadzenia oceny odziaływania na środowisko-droga Podborki-Majorat
      minus Obwieszczenie Wójta Gminy Mirzec o wydaniu postanowienia- droga Podborki- Majorat
      minus Zawiadomienie o wszczęciu postępowania farma wiatrowa Mirów-Wierzbica
      minus Obwieszczenie Wójta Gminy Mirzec o zebranych dowodach i materiałach- droga Podborki-Majorat
      minus Zawiadomienie o wydanie decyzji środowiskowej przebudowa mostu w miejscowości Osiny- Mokra Niwa
      minus Wyjaśnienie farma wiatrowa Mirów-Wierzbica
      minus Zawiadomienie o wydaniu decyzji środowiskowej przebudowa mostu w miejscowości Trębowiec-Krupów
      minus Obwieszczenie o wydaniu decyzji środowiskowej droga Podborki-Majorat
      minus Zawiadomienie Wójta gminy Mirów
      minus Obwieszczenie Wójta gminy Mirów
      minus Zawiadomienie o wydanie decyzji środowiskowej przebudowa mostu w miejscowości Trębowiec Mały
      minus Zawiadomienie Wójta gminy Mirów
      minus Zawiadomienie o umorzeniu postępowania w sprawie decyzji środowiskowej- przepust w Małyszynie
      minus Obwieszczenie Wójta gminy Mirów o podjęciu zawieszonego postępowania
      minus Obwieszczenie Wójta Gminy Mirów o przedłużeniu terminu wydania decyzji
      minus Obwieszczenie Wójta Gminy Mirów o przedłużeniu terminu wydania decyzji środowiskowej
      minus Wszczęcie postępowania na przebudowę drogi Gadka-Jagodne
      minus Wszczęcie postępowania na przebudowę drogi powiatowejTrębowiec -Osiny
      minus Zawiadomienie o przedłużeniu terminu wydania decyzji środowiskowej Gadka-Jagodne
      minus Obwieszczenie RDOŚ Kielce -droga Gadka-Jagodne
      minus Zawiadomienie Wójta Gminy Mirów o przedłużeniu terminu wydania decyzji
      minus Obwieszczenie Wójta Gminy Mirzec o przedłużeniu terminu wydania decyzji środowiskowej przebudowa powiatowej drogi Osiny- Trębowiec
      minus Obwieszczenie RDOŚ Kielce -droga powiatowa Osiny- Trębowiec
      minus Obwieszczenie RDOŚ Kielce -droga Gadka-Jagodne
      minus Obwieszczenie RDOŚ Kielce -droga Osiny- Trębowiec
      minus Obwieszczenie Wójta Gminy Mirzec o wszczęciu postępowania- przebudowa drogi Tychów Nowy- Ostrożanka
      minus Obwieszczenie RDOŚ Kielce -droga Gadka-Jagodne przedłużenie terminu wydania opini
      minus Obwieszczenie RDOŚ Kielce -droga Osiny- Trębowiec ponowne uzupełnienie karty
      minus Obwieszczenie Wójta Gminy Mirów o przedłużeniu terminu wydania decyzji
      minus Obwieszczenie RDOŚ Kielce o wydaniu opinii - droga Jagodne - Gadka
      minus Obwieszczenie Wójta Gminy Mirzec o przedłużeniu terminu wydania decyzji środowiskowej - droga Tychów Nowy - Ostrożanka
      minus Obwieszczenie RDOŚ Kielce o przedłużeniu terminu wydania opinii - droga Tychów Nowy - Ostrożanka
      minus Obwieszczenie Wójta Gminy Mirzec o wydaniu postanowienia droga Jagodne - Gadka
      minus Obwieszczenie Wójta Gminy Mirzec o wydaniu postanowienia i przedłużeniu terminu wydania decyzji droga Osiny - Trębowiec
      minus Obwieszczenie RDOŚ Kielce o wydaniu postanowienia droga Osiny - Trębowiec
      minus Obwieszczenie Wójta gminy Mirów o wydaniu przez odpowiednie organy opinii i uzgodnień
      minus Obwieszczenie RDOŚ Kielce uzupełnienie karty informacyjnej droga Tychów Nowy - Ostrożanka
      minus Obwieszczenie Wójta Gminy Mirzec o zebranych dowodach i materiałach w sprawie przebudowy drogi Jagodne - Gadka
      minus Obwieszczenie Wójta Gminy Mirów o wyznaczeniu terminu rozprawy administracyjnej
      minus Obwieszczenie Wójta Gminy Mirzec o zebranych dowodach i materiałach w sprawie przebudowy drogi Osiny - Trębowiec
      minus Obwieszczenie - Zawiadomienie Wójta Gminy Mirów o odmowie dopuszczenia Stowarzyszenia Wspólne Dobro Gminy Jastrząb
      minus Obwieszczenie Wójta Gminy Mirzec o wydaniu decyzji środowiskowej na drogę Jagodne - Gadka
      minus Obwieszczenie RDOŚ Kielce o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia przebudowa drogi Tychów Nowy - Ostrożanka
      minus Obwieszczenie Wójta Gminy Mirzec o wydaniu decyzji środowiskowej droga Osiny - Trębowiec
      minus Obwieszczenie Wójta Gminy Mirzec o wydaniu postanowienia i przedłużeniu terminu wydania decyzji w sprawie przebudowy drogi Tychów Nowy - Ostrożanka
      minus Obwieszczenie Wójta Gminy Mirzec o zebranych dowodach i materiałach w sprawie przebudowy drogi Tychów Nowy - Ostrożanka
      minus Obwieszczenie Wójta Gminy Mirów o wezwaniu inwestora do uzupełnienia raportu w sprawie budowy farmy wiatrowej
      minus Obwieszczenie Wójta Gminy Mirzec o wydaniu decyzji środowiskowej w sprawie przebudowy drogi Tychów Nowy - Ostrożanka
      minus Obwieszczenie Wójta Gminy Mirów o przedłuzeniu terminy wydania decyzji w sprawie budowy farmy wiatrowej
      minus Obwieszczenie Wójta Gminy Mirów w sprawie zawiadomienia o rozpoczęciu procedury z udziałem społeczeństwa, przed wydaniem decyzji na budowę farmy wiatrowej
      minus Obwieszczenie Wójta Gminy Mirów o przedłużeniu terminu wydania decyzji w sprawie budowy farmy wiatrowej
      minus Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie - w sprawie budowy farmy wiatrowej
      minus Obwieszczenie Wójta Gminy Mirów o przedłużeniu terminu wydania decyzji w sprawie budowy farmy wiatrowej, ze względu na prowadzoną procedurę z udziałem społeczeństawa
      minus Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie - w sprawie budowy farmy wiatrowej
      minus Obwieszczenie Wójta Gminy Mirów o przedłużeniu terminu wydania decyzji w sprawie budowy farmy wiatrowej, ze względu na rozpatrzenie wniesionych uwag i wniosków
      minus Obwieszczenie - Zawiadomienie Wójta Gminy Mirów o odmowie dopuszczenia do postępowania Stowarzyszenia Pomocna Dłoń w sprawie budowy farmy wiatrowej
      minus Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie - o wydaniu postanowienia w sprawie budowy farmy wiatrowej
      minus Obwieszczenie Wójta Gminy Mirzec o wszczęciu postępowania - rozbudowa drogi 0561 T Mirzec (Ogrody)- Poddąbrowa - droga woj. 744
      minus Obwieszczenie Wójta Gminy Mirów o złożeniu zażalenia do SKO od postanowienia o odmowie dopuszczenia Stowarzyszenia Pomocna Dłoń w sprawie budowy farmy wiatrowej
      minus Obwieszczenie Wójta Gminy Mirzec w sprawie złożonej korekty do wniosku w postępowaniu - rozbudowa drogi 0561 T Mirzec (Ogrody)- Poddąbrowa - droga woj. 744
      minus Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach o wystąpieniu do inwestora o uzupełnienie karty informacyjnej- rozbudowa drogi 0561T Mirzec (Ogrody)- Poddąbrowa- droga woj. 744
      minus Obwieszczenie regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach o wszczęciu postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 744 na odcinku Tych
      minus Obwieszczenie Wójta Gminy Mirów o wpływie odpowiedzi Inwestora MW Rzeczniów Sp. zo.o. na uwagi i wnioski w sprawie budowy farmy wiatrowej
      minus Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie o odmowie uzupełnienia postanowienia RDOŚ w Warszawie z dnia 29 stycznia 2016 w sprawie budowy farmy wiatrowej
      minus Obwieszczenie Wójta Gminy Mirów o przedłużeniu terminu wydania decyzji w sprawie budowy farmy wiatrowej ze względu na złożenie zażalenia do SKO przez WM Rzeczniów Sp. z o.o.
      minus Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie o zażaleniu Stoważyszenia Lepsze Jutro na postanowienie z dnia 29 stycznia 2016r w sprawie budowy farmy wiatrowej
      minus Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach o przedłużeniu terminu rozpatrzenia wyst. - rozbudowa drogi 0561T Mirzec (Ogrody)- Poddąbrowa- droga woj. 744
      minus Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach o ponownym wystąpieniu do inwestora o uzupełnienie karty informacyjnej- rozbudowa drogi 0561T Mirzec (Ogrody)- Poddąbrowa- droga
      minus Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach o wystąpieniu o opinię do Inspektora Sanitarnego-"Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 744 na odcinku Tychów Stary- Starachowice
      minus Obwieszczenie Wójta Gminy Mirzec o wszczęciu postępowania - "Przebudowa drogi gminnej 347033T Gadka Kościół - Gadka Szkoła..."
      minus Zawiadomienie/ Obwieszczenie Wójta Gminy Mirów o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie budowy farmy wiatrowej
      minus Obwieszczenie Wójta Gminy Mirów o przedłużeniu terminu wydania decyzji w sprawie budowy farmy wiatrowej
      minus Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach o wystąpieniu do Pełnomocnika Inwestora o uzupełnienie karty informacyjnej
      minus Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach o wydaniu postanowienia o obowiazku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko -"Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 744
      minus Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach o wydaniu postanowienia o braku obowiązku przeprowadzenia oddziaływania na środowisko
      minus Obwieszczenie Wójta Gminy Mirów o odmowie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w sprawie budowy farmy wiatrowej
      minus Obwieszczenie Wójta Gminy Mirzec o wydaniu postanowienia o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko
      minus Obwieszczenie Wójta Gminy Mirzec o zebranych dowodach i materiałach w sprawie ...
      minus Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach o wydaniu postanowienia o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko
      minus Obwieszczenie Wójta Gminy Mirzec o wydaniu postanowienia o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko
      minus Obwieszczenie Wójta Gminy Mirzec o zebranych dowodach i materiałach w sprawie ...
      minus Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie - o wydaniu postanowienia zawieszającego postpowanie w sprawie budowy farmy wiatrowej
      minus Obwieszczenie Wójta Gminy Mirzec o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
      minus Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach o wydaniu postanowienia o zawieszeniu postępowania -"Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 744"
      minus Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach o wpłynięciu odwołania od decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - Przebudowa gazociągu Lubienia - Parszów
      minus Obwieszczenie Wójta Gminy Mirzec o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
      minus Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie o zażaleniu Stoważyszenia "WSPÓLNA SPRAWA" na postanowienie RDOŚ z dnia 8 lipca 2016r w sprawie budowy farmy wiatrowej
      minus Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie o zażaleniu Stoważyszenia "LEPSZE JUTRO" na postanowienie RDOŚ z dnia 8 lipca 2016r w sprawie budowy farmy wiatrowej
      minus Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie - o wydaniu postanowienia podejmujacego postępowanie w sprawie budowy farmy wiatrowej
      minus Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska - o wydaniu postanowienia stwierdzającego niedopuszczalność zażalenia na postanowienie RDOŚ z dnia 29.01.2016r
      minus Obwieszczenie Wójta Gminy Mirów o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - budowy farmy wiatrowej
      minus Zawiadomienia o wszczęciu postępowania
      minus Obwieszczenie RDOŚ Warszawa w sprawie farmy wiatrowej "Mirów - Wierzbica
      minus Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska o wydaniu postanowienia o umorzeniu postępowania zażaleniowego na postanowienie RDOŚ
      minus Obwieszczenie RDOŚ Warszawa dotyczące budowy farmy wiatrowej " Mirów - Wierzbica"
      minus Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach o wszczęciu postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
      minus Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
      minus Obwieszczenie RDOŚ Warszawa dotyczące wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - budowa farmy wiatrowej " Mirów - Wierzbica"
      minus Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach o wystąpieniu o uzupełnienie raportu o oddziaływaniu na środowisko -"Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 744"
      minus Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach o wydananiu postanowienia do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
      minus Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach o wszczęciu postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
      minus Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach o wszczęciu postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
      minus Obwieszczenie RDOŚ Kielce -"Prace na lini kolejowej nr 25 na odcinku Skarżysko-Kamienna - Sandomierz"
      minus Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach o wydaniu postanowienia o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko
      minus Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach o wystąpieniu do Inspektora Sanitarnego i przedł. term. załatw. sprawy -"Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 744"
      minus Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko -"Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 744"
      minus Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach o wydananiu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
      minus Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach podanie do publ. wiadomości o wydananiu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
      minus Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach o wydaniu postanowienia o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko
      minus Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach o zebraniu dowodów i materiałów w sprawie
      minus Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
      minus Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach o podaniu do publicznej wiadomości o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
      minus Obwieszczenie RDOŚ w Kielcach dla przedsięwzięcia pn. " Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej w miejscowości Ostrożanka"
      minus Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach o przedłużeniu terminu wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach -"Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 744"
      minus Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach o zebraniu dowodów i materiałów w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach -"Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 744"
      minus Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach o podaniu do publicznej wiadomości wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach -"Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 744"
      minus Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach -"Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 744"
      minus Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach o nadaniu rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach -"Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 744"
      minus Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach o wyrażeniu stanowiska o realizacji przedsiewzięcia - Przebudowa gazociągu Lubienia - Parszów
      minus Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach o wydaniu postanowienia w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w decyzji WOO-I.4207.20.2017.MK7
      minus Obwieszczenie Wójta Gminy Mirzec o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
      minus Zawiadomienie Wójta Gminy Mirzec o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
      minus Obwieszczenie Wójta Gminy Mirzec o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
      minus Obwieszczenie Wójta Gminy Mirzec o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na:
      minus Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach o wydaniu postanowienia wyjasniającego do decyzji na żądanie strony
      minus Obwieszczenie Wójta Gminy Mirzec o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
      minus Obwieszczenie Wójta Gminy Mirzec o zakończonym postępowaniu dowodowym do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na:
      minus Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na:
      minus Obwieszczenie Wójta Gminy Mirzec o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na:
      minus Obwieszczenie Wójta Gminy Mirzec o zakończonym postępowaniu dowodowym do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na:
      minus Obwieszczenie Wójta Gminy Mirzec o zakończonym postępowaniu dowodowym do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:
      minus Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach o wydaniu postanowienia wyjaśniającego wątpliwości do decyzji na żądanie strony
      minus Zawiadomienie Wójta Gminy Mirzec o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia
      minus Zawiadomienie Wójta Gminy Mirzec o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na:
      minus Obwieszczenie Wójta Gminy Mirzec o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
      minus Obwieszczenie Wójta Gminy Mirzec o zakończonym postępowaniu dowodowym do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:
      minus Obwieszczenie Wójta Gminy Mirzec o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:
   minus Projekt programu ochrony środowiska dla gminy Mirzec na lata 2013 - 2016
   minus HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW Z TERENU GMINY MIRZEC NA I PÓŁROCZE 2013 ROK
   minus Program Ochrony Środowiska dla Gminy Mirzec na lata 2013-2216 z uwzględnieniem lat 2017 -2020
   minus Usuwanie drzewa lub krzewu z terenu nieruchomości
   minus Zgłoszenie instalacji
   minus Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Mirzec
   plus Obwieszczenie Wójta Gminy Mirzec o przystąpieniu do opracowania nowej edycji studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Mirzec oraz strategicznej oceny oddziaływania na
   minus Obwieszczenie Wójta Gminy Mirzec o przystąpieniu do opracowania nowej edycji studium- dodatkowy termin składania wniosków
   plus Spis kart informacyjnych
   minus Projekt planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Mirzec
   minus Raport z realizacji „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Mirzec na lata 2013-2016 z uwzględnieniem lat 2017-2020" za lata 2013 i 2014
   minus Warunki udzielania zezwoleń na świadczenie usług przez przedsiębiorców
   minus Obwieszczenie Wójta Gminy Mirzec o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu studium
   minus Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Mirzec
   minus Projekt Programu Ochrony Środowiska Gminy Mirzec na lata 2017 - 2020 z uwzględnieniem perspektywy do roku 2024
   minus Obwieszczenie Wójta Gminy Mirzec o sporządzeniu projektu Programu Ochrony Środowiska Gminy Mirzec na lata 2017 - 2020 z uwzględnieniem perspektywy do roku 2024
   plus Obwieszczenie Wójta Gminy Mirzec o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Mirzec wraz z prognozą oddziaływania na środo
   minus Program Ochrony Środowiska Gminy Mirzec na lata 2017 - 2020 z uwzględnieniem perspektywy do roku 2024
   minus Podsumowanie i uzasadnienie dotyczące Uchwały Nr XLVI/272/2017 Rady Gminy w Mircu z dnia 28 grudnia 2017r.
   minus Obwieszczenie Wójta Gminy Mirzec w sprawie odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko
   minus Obwieszczenie Wójta Gminy Mirzec o III wyłożeniu do publicznego wglądu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Mirzec wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
   minus Uzasadnienie i podsumowanie dotyczące uchwały Nr V/39/2019 Rady Gminy w Mircu z dnia 31.01.2019r.
   minus Obwieszczenie Wójta Gminy Mirzec w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar funkcjonalny
   minus Raport z realizacji „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Mirzec na lata 2017 - 2020 z perspektywą do 2024r.” za lata 2017 – 2018
   minus Aktualizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Mirzec
   minus Wniosek - zawiadomienie Urzędu Górniczego w Kielcach o zamiarze podjęcia wydobywania piasków / żwirów przez osobę fizyczną
   plus Plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Mirzec - obwieszczenia, zawiadomienia, ogłoszenia, projekty, wyłożenia
   minus Raport z realizacji „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Mirzec na lata 2017 - 2020 z perspektywą do 2024r.” za lata 2019 – 2020
plus Konsultacje społeczne
plus Rolnictwo
minus Strategia Rozwoju Gminy Mirzec na lata 2013-2020
minus RAPORT O STANIE GMINY
 INNE
plus Załatwianie spraw obywateli
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Dostęp do Informacji Publicznej
minus Udzielanie informacji publicznej na wniosek
plus Ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska
plus WYBORY SOŁTYSÓW
plus Program Integracji Społecznej
plus Współpraca z organizacjami pozarządowymi
minus Inicjatywy lokalne
minus Rewitalizacja
plus Rewitalizacja II
minus Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Mirzec na lata 2016-2023
minus Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań- 2021
plus Informacje Urzędu Gminy
minus Wybory ławników na kadencję 2016 - 2019
minus Spis Rolny 2020
plus Plan Postępowań o udzielenie zamówień
 Zamówienia publiczne do 30 000 Euro
plus 2016 rok
plus 2017 rok
plus 2018 rok
plus 2019 rok
plus ROK 2020
 Zamówienia publiczne poniżej 130 tys. PLN
plus 2021 ROK
 Wybory
minus Wybory przedterminowe - 21 luty 2016 r.
minus Referendum 2015
plus WYBORY PREZYDENCKIE 2015r.
minus WYBORY SEJM SENAT 2015
minus WYBORY DO IZB ROLNICZYCH - 2015
minus Wybory ławników na kadencję 2016 - 2019
minus Wybory do Młodzieżowej Rady Gminy
plus WYBORY SAMORZĄDOWE 2018
minus Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019
minus WYBORY DO IZB ROLNICZYCH - 2019
minus WYBORY ŁAWNIKÓW KADENCJA 2020-2023
minus Wybory do Sejmu i Senatu 2019
plus Wybory Prezydenckie 2020 rok
 Strategia Rozwoju Gminy Mirzec na lata 2021-2030+
minus Ankiety dotyczące Strategii Rozwoju Gminy Mirzec na lata 2021-2030+
minus Wybór Wykonawcy
minus Zarządzenie Nr 0050.70.2020 z dnia 2020-10-22 w sprawie powołania Zespołu ds. koordynowania kompleksowym opracowaniem Strategii Rozwoju Gminy Mirzec na lata 2021-2030+
minus Uchwała XXXI/206/2020 z dnia 27.11.2020 w sprawie określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu Strategii Rozwoju Gminy Mirzec na lata 2021-2030+
 Informacje
plus Uchwały
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
A A A


Spis dokumentów:
1. Zawiadomienie Wójta Gminy Jastrząb
2. Decyzja umarzająca
Farmy wiatrowe w Osinach
3. Obwieszczenie o wydaniu decyzji środowiskowej - Przebudowa drogi leśnej
4. Przebudowa drogi gminnej Podborki - Majorat
5. Obwieszczenie o przedłużeniu terminu wydania decyzji- droga Podborki-Majorat
6. Obwieszczenie RDOŚ-Kielce
7. Postanowienie dotyczące braku obowiązku przeprowadzenia oceny odziaływania na środowisko-droga Podborki-Majorat
8. Obwieszczenie Wójta Gminy Mirzec o wydaniu postanowienia- droga Podborki- Majorat
9. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania farma wiatrowa Mirów-Wierzbica
10. Obwieszczenie Wójta Gminy Mirzec o zebranych dowodach i materiałach- droga Podborki-Majorat
11. Zawiadomienie o wydanie decyzji środowiskowej przebudowa mostu w miejscowości Osiny- Mokra Niwa
12. Wyjaśnienie farma wiatrowa Mirów-Wierzbica
13. Zawiadomienie o wydaniu decyzji środowiskowej przebudowa mostu w miejscowości Trębowiec-Krupów
14. Obwieszczenie o wydaniu decyzji środowiskowej droga Podborki-Majorat
15. Zawiadomienie Wójta gminy Mirów
16. Obwieszczenie Wójta gminy Mirów
17. Zawiadomienie o wydanie decyzji środowiskowej przebudowa mostu w miejscowości Trębowiec Mały
18. Zawiadomienie Wójta gminy Mirów
19. Zawiadomienie o umorzeniu postępowania w sprawie decyzji środowiskowej- przepust w Małyszynie
20. Obwieszczenie Wójta gminy Mirów o podjęciu zawieszonego postępowania
21. Obwieszczenie Wójta Gminy Mirów o przedłużeniu terminu wydania decyzji
22. Obwieszczenie Wójta Gminy Mirów o przedłużeniu terminu wydania decyzji środowiskowej
23. Wszczęcie postępowania na przebudowę drogi Gadka-Jagodne
24. Wszczęcie postępowania na przebudowę drogi powiatowejTrębowiec -Osiny
25. Zawiadomienie o przedłużeniu terminu wydania decyzji środowiskowej Gadka-Jagodne
26. Obwieszczenie RDOŚ Kielce -droga Gadka-Jagodne
27. Zawiadomienie Wójta Gminy Mirów o przedłużeniu terminu wydania decyzji
28. Obwieszczenie Wójta Gminy Mirzec o przedłużeniu terminu wydania decyzji środowiskowej przebudowa powiatowej drogi Osiny- Trębowiec
29. Obwieszczenie RDOŚ Kielce -droga powiatowa Osiny- Trębowiec
30. Obwieszczenie RDOŚ Kielce -droga Gadka-Jagodne
31. Obwieszczenie RDOŚ Kielce -droga Osiny- Trębowiec
32. Obwieszczenie Wójta Gminy Mirzec o wszczęciu postępowania- przebudowa drogi Tychów Nowy- Ostrożanka
33. Obwieszczenie RDOŚ Kielce -droga Gadka-Jagodne przedłużenie terminu wydania opini
34. Obwieszczenie RDOŚ Kielce -droga Osiny- Trębowiec ponowne uzupełnienie karty
35. Obwieszczenie Wójta Gminy Mirów o przedłużeniu terminu wydania decyzji
36. Obwieszczenie RDOŚ Kielce o wydaniu opinii - droga Jagodne - Gadka
37. Obwieszczenie Wójta Gminy Mirzec o przedłużeniu terminu wydania decyzji środowiskowej - droga Tychów Nowy - Ostrożanka
38. Obwieszczenie RDOŚ Kielce o przedłużeniu terminu wydania opinii - droga Tychów Nowy - Ostrożanka
39. Obwieszczenie Wójta Gminy Mirzec o wydaniu postanowienia droga Jagodne - Gadka
40. Obwieszczenie Wójta Gminy Mirzec o wydaniu postanowienia i przedłużeniu terminu wydania decyzji droga Osiny - Trębowiec
41. Obwieszczenie RDOŚ Kielce o wydaniu postanowienia droga Osiny - Trębowiec
42. Obwieszczenie Wójta gminy Mirów o wydaniu przez odpowiednie organy opinii i uzgodnień
43. Obwieszczenie RDOŚ Kielce uzupełnienie karty informacyjnej droga Tychów Nowy - Ostrożanka
44. Obwieszczenie Wójta Gminy Mirzec o zebranych dowodach i materiałach w sprawie przebudowy drogi Jagodne - Gadka
45. Obwieszczenie Wójta Gminy Mirów o wyznaczeniu terminu rozprawy administracyjnej
46. Obwieszczenie Wójta Gminy Mirzec o zebranych dowodach i materiałach w sprawie przebudowy drogi Osiny - Trębowiec
47. Obwieszczenie - Zawiadomienie Wójta Gminy Mirów o odmowie dopuszczenia Stowarzyszenia Wspólne Dobro Gminy Jastrząb
48. Obwieszczenie Wójta Gminy Mirzec o wydaniu decyzji środowiskowej na drogę Jagodne - Gadka
49. Obwieszczenie RDOŚ Kielce o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia przebudowa drogi Tychów Nowy - Ostrożanka
50. Obwieszczenie Wójta Gminy Mirzec o wydaniu decyzji środowiskowej droga Osiny - Trębowiec
51. Obwieszczenie Wójta Gminy Mirzec o wydaniu postanowienia i przedłużeniu terminu wydania decyzji w sprawie przebudowy drogi Tychów Nowy - Ostrożanka
52. Obwieszczenie Wójta Gminy Mirzec o zebranych dowodach i materiałach w sprawie przebudowy drogi Tychów Nowy - Ostrożanka
53. Obwieszczenie Wójta Gminy Mirów o wezwaniu inwestora do uzupełnienia raportu w sprawie budowy farmy wiatrowej
54. Obwieszczenie Wójta Gminy Mirzec o wydaniu decyzji środowiskowej w sprawie przebudowy drogi Tychów Nowy - Ostrożanka
55. Obwieszczenie Wójta Gminy Mirów o przedłuzeniu terminy wydania decyzji w sprawie budowy farmy wiatrowej
56. Obwieszczenie Wójta Gminy Mirów w sprawie zawiadomienia o rozpoczęciu procedury z udziałem społeczeństwa, przed wydaniem decyzji na budowę farmy wiatrowej
Obwieszczenie Wójta Gminy Mirów w sprawie zawiadomienia o rozpoczęciu procedury z udziałem społeczeństwa, zapoznania się ze zgromadzoną dokumentacją oraz możliwościami składania uwag i wni
57. Obwieszczenie Wójta Gminy Mirów o przedłużeniu terminu wydania decyzji w sprawie budowy farmy wiatrowej
58. Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie - w sprawie budowy farmy wiatrowej
59. Obwieszczenie Wójta Gminy Mirów o przedłużeniu terminu wydania decyzji w sprawie budowy farmy wiatrowej, ze względu na prowadzoną procedurę z udziałem społeczeństawa
60. Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie - w sprawie budowy farmy wiatrowej
61. Obwieszczenie Wójta Gminy Mirów o przedłużeniu terminu wydania decyzji w sprawie budowy farmy wiatrowej, ze względu na rozpatrzenie wniesionych uwag i wniosków
62. Obwieszczenie - Zawiadomienie Wójta Gminy Mirów o odmowie dopuszczenia do postępowania Stowarzyszenia Pomocna Dłoń w sprawie budowy farmy wiatrowej
63. Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie - o wydaniu postanowienia w sprawie budowy farmy wiatrowej
64. Obwieszczenie Wójta Gminy Mirzec o wszczęciu postępowania - rozbudowa drogi 0561 T Mirzec (Ogrody)- Poddąbrowa - droga woj. 744
65. Obwieszczenie Wójta Gminy Mirów o złożeniu zażalenia do SKO od postanowienia o odmowie dopuszczenia Stowarzyszenia Pomocna Dłoń w sprawie budowy farmy wiatrowej
66. Obwieszczenie Wójta Gminy Mirzec w sprawie złożonej korekty do wniosku w postępowaniu - rozbudowa drogi 0561 T Mirzec (Ogrody)- Poddąbrowa - droga woj. 744
67. Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach o wystąpieniu do inwestora o uzupełnienie karty informacyjnej- rozbudowa drogi 0561T Mirzec (Ogrody)- Poddąbrowa- droga woj. 744
68. Obwieszczenie regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach o wszczęciu postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 744 na odcinku Tych
69. Obwieszczenie Wójta Gminy Mirów o wpływie odpowiedzi Inwestora MW Rzeczniów Sp. zo.o. na uwagi i wnioski w sprawie budowy farmy wiatrowej
70. Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie o odmowie uzupełnienia postanowienia RDOŚ w Warszawie z dnia 29 stycznia 2016 w sprawie budowy farmy wiatrowej
71. Obwieszczenie Wójta Gminy Mirów o przedłużeniu terminu wydania decyzji w sprawie budowy farmy wiatrowej ze względu na złożenie zażalenia do SKO przez WM Rzeczniów Sp. z o.o.
72. Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie o zażaleniu Stoważyszenia Lepsze Jutro na postanowienie z dnia 29 stycznia 2016r w sprawie budowy farmy wiatrowej
73. Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach o przedłużeniu terminu rozpatrzenia wyst. - rozbudowa drogi 0561T Mirzec (Ogrody)- Poddąbrowa- droga woj. 744
Dotyczy wydania opinii co do obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko
74. Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach o ponownym wystąpieniu do inwestora o uzupełnienie karty informacyjnej- rozbudowa drogi 0561T Mirzec (Ogrody)- Poddąbrowa- droga
Dotyczy wydania opinii co do obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko
75. Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach o wystąpieniu o opinię do Inspektora Sanitarnego-"Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 744 na odcinku Tychów Stary- Starachowice
Dotyczy: wystąpienia do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Starachowicach o opinie co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko
76. Obwieszczenie Wójta Gminy Mirzec o wszczęciu postępowania - "Przebudowa drogi gminnej 347033T Gadka Kościół - Gadka Szkoła..."
77. Zawiadomienie/ Obwieszczenie Wójta Gminy Mirów o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie budowy farmy wiatrowej
dotyczy również możliwości zapoznania się i wypowiedzenia co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w sprawie
78. Obwieszczenie Wójta Gminy Mirów o przedłużeniu terminu wydania decyzji w sprawie budowy farmy wiatrowej
79. Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach o wystąpieniu do Pełnomocnika Inwestora o uzupełnienie karty informacyjnej
Dotyczy przedsięwzięcia pn. "Przebudowa drogi gminnej 347033T Gadka Kościół - Gadka Szkoła"
80. Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach o wydaniu postanowienia o obowiazku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko -"Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 744
dotyczy postanowienia z dnia 17.05.2016r., znak: WOO-I.4210.4.2016.MGN.10
81. Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach o wydaniu postanowienia o braku obowiązku przeprowadzenia oddziaływania na środowisko
Dotyczy przedsięwzięcia pn." Rozbudowa drogi powiatowej 0561T Mirzec (Ogrody)- Poddąbrowa - droga woj. 744 ...".
82. Obwieszczenie Wójta Gminy Mirów o odmowie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w sprawie budowy farmy wiatrowej
83. Obwieszczenie Wójta Gminy Mirzec o wydaniu postanowienia o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko
Dotyczy przedsięwzięcia pn." Rozbudowa drogi powiatowej 0561T Mirzec (Ogrody)- Poddąbrowa - droga woj. 744 ...".
84. Obwieszczenie Wójta Gminy Mirzec o zebranych dowodach i materiałach w sprawie ...
Dotyczy przedsięwzięcia pn." Rozbudowa drogi powiatowej 0561T Mirzec (Ogrody)- Poddąbrowa - droga woj. 744 ...".
85. Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach o wydaniu postanowienia o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko
Dotyczy przedsięwzięcia pn. "Przebudowa drogi gminnej 347033T Gadka Kościół - Gadka Szkoła"
86. Obwieszczenie Wójta Gminy Mirzec o wydaniu postanowienia o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko
Dotyczy przedsięwzięcia pn. "Przebudowa drogi gminnej 347033T Gadka Kościół - Gadka Szkoła"
87. Obwieszczenie Wójta Gminy Mirzec o zebranych dowodach i materiałach w sprawie ...
Dotyczy przedsięwzięcia pn. "Przebudowa drogi gminnej 347033T Gadka Kościół - Gadka Szkoła"
88. Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie - o wydaniu postanowienia zawieszającego postpowanie w sprawie budowy farmy wiatrowej
89. Obwieszczenie Wójta Gminy Mirzec o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
Dotyczy przedsięwzięcia pn." Rozbudowa drogi powiatowej 0561T Mirzec (Ogrody)- Poddąbrowa - droga woj. 744 ...".
90. Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach o wydaniu postanowienia o zawieszeniu postępowania -"Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 744"
dotyczy postanowienia z dnia 18.07.2016r., znak: WOO-I.4210.4.2016.MGN.17
91. Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach o wpłynięciu odwołania od decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - Przebudowa gazociągu Lubienia - Parszów
Dotyczy przedsięwzięcia pn.: "Przebudowa gazociągu wysokiego ciśnienia DN 400 PN 6,3 MPa; MOP 6,0 MPa relacji Lubienia - Parszów wraz z infrastrukturą towarzyszącą"
92. Obwieszczenie Wójta Gminy Mirzec o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
Dotyczy przedsięwzięcia pn. "Przebudowa drogi gminnej 347033T Gadka Kościół - Gadka Szkoła"
93. Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie o zażaleniu Stoważyszenia "WSPÓLNA SPRAWA" na postanowienie RDOŚ z dnia 8 lipca 2016r w sprawie budowy farmy wiatrowej
94. Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie o zażaleniu Stoważyszenia "LEPSZE JUTRO" na postanowienie RDOŚ z dnia 8 lipca 2016r w sprawie budowy farmy wiatrowej
95. Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie - o wydaniu postanowienia podejmujacego postępowanie w sprawie budowy farmy wiatrowej
96. Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska - o wydaniu postanowienia stwierdzającego niedopuszczalność zażalenia na postanowienie RDOŚ z dnia 29.01.2016r
dotyczy: budowy farmy wiatrowej
97. Obwieszczenie Wójta Gminy Mirów o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - budowy farmy wiatrowej
98. Zawiadomienia o wszczęciu postępowania
99. Obwieszczenie RDOŚ Warszawa w sprawie farmy wiatrowej "Mirów - Wierzbica
100. Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska o wydaniu postanowienia o umorzeniu postępowania zażaleniowego na postanowienie RDOŚ
dotyczy: budowy farmy wiatrowej Mirów - Wierzbica
101. Obwieszczenie RDOŚ Warszawa dotyczące budowy farmy wiatrowej " Mirów - Wierzbica"
102. Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach o wszczęciu postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
Dotyczy: "Prace na linii kolejowej nr 25 na odcinku Skarżysko- Kamienna - Sandomierz "
103. Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
Dotyczy: "Prace na linii kolejowej nr 25 na odcinku Skarżysko- Kamienna - Sandomierz "
104. Obwieszczenie RDOŚ Warszawa dotyczące wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - budowa farmy wiatrowej " Mirów - Wierzbica"
Dotyczy odmowy zgody na realizację przedsięwzięcia.
105. Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach o wystąpieniu o uzupełnienie raportu o oddziaływaniu na środowisko -"Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 744"
106. Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach o wydananiu postanowienia do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
Dotyczy: "Prace na linii kolejowej nr 25 na odcinku Skarżysko- Kamienna - Sandomierz "
107. Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach o wszczęciu postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
"Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej w miejscowości Osiny - Etap II"
108. Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach o wszczęciu postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
"Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej w miejscowości Ostrożanka"
109. Obwieszczenie RDOŚ Kielce -"Prace na lini kolejowej nr 25 na odcinku Skarżysko-Kamienna - Sandomierz"
110. Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach o wydaniu postanowienia o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko
Dotyczy przedsięwzięcia pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej w miejscowości Ostrożanka"
111. Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach o wystąpieniu do Inspektora Sanitarnego i przedł. term. załatw. sprawy -"Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 744"
112. Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko -"Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 744"
113. Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach o wydananiu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
Dotyczy: "Prace na linii kolejowej nr 25 na odcinku Skarżysko- Kamienna - Sandomierz "
114. Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach podanie do publ. wiadomości o wydananiu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
Dotyczy: "Prace na linii kolejowej nr 25 na odcinku Skarżysko- Kamienna - Sandomierz "
115. Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach o wydaniu postanowienia o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko
"Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej w miejscowości Osiny - Etap II"
116. Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach o zebraniu dowodów i materiałów w sprawie
Dotyczy przedsięwzięcia pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej w miejscowości Ostrożanka"
117. Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
"Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej w miejscowości Osiny - Etap II"
118. Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach o podaniu do publicznej wiadomości o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
"Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej w miejscowości Osiny - Etap II"
119. Obwieszczenie RDOŚ w Kielcach dla przedsięwzięcia pn. " Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej w miejscowości Ostrożanka"
120. Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach o przedłużeniu terminu wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach -"Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 744"
121. Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach o zebraniu dowodów i materiałów w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach -"Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 744"
122. Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach o podaniu do publicznej wiadomości wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach -"Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 744"
123. Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach -"Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 744"
124. Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach o nadaniu rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach -"Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 744"
125. Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach o wyrażeniu stanowiska o realizacji przedsiewzięcia - Przebudowa gazociągu Lubienia - Parszów
Dotyczy przedsięwzięcia pn.: "Przebudowa gazociągu wysokiego ciśnienia DN 400 PN 6,3 MPa; MOP 6,0 MPa relacji Lubienia - Parszów wraz z infrastrukturą towarzyszącą"
126. Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach o wydaniu postanowienia w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w decyzji WOO-I.4207.20.2017.MK7
Dot. Decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej w miejscowości Osiny - Etap II"
127. Obwieszczenie Wójta Gminy Mirzec o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
Zmiana sposobu użytkowania części działki nr 11/1200 położonej w obrębie ewidencyjnym nr 0007 Mirzec I, gmina Mirzec, która obecnie funkcjonuje zgodnie z ewidencją gruntów i budynków jako sady (S-RVI
128. Zawiadomienie Wójta Gminy Mirzec o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
"Zmiana sposobu użytkowania części działki nr 11/1200 położonej w obrębie ewidencyjnym nr 0007 Mirzec I, gmina Mirzec, która obecnie funkcjonuje zgodnie z ewidencją gruntów i budynków jako sady (S-RVI
129. Obwieszczenie Wójta Gminy Mirzec o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
„Przebudowa i rozbudowa istniejącej stacji paliw płynnych i gazu propan – butan oraz budowie dwustanowiskowej ręcznej myjni bezdotykowej wraz z potrzebną infrastrukturą techniczną i budowlaną ..."
130. Obwieszczenie Wójta Gminy Mirzec o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na:
„Przebudowie drogi gminnej nr 347007T Podduchowne - Korzonek – Etap II”.
131. Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach o wydaniu postanowienia wyjasniającego do decyzji na żądanie strony
Dotyczy decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia p.n.: "Prace na linii kolejowej nr 25 na odcinku Skarżysko- Kamienna - Sandomierz "
132. Obwieszczenie Wójta Gminy Mirzec o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
"Przebudowa drogi gminnej nr 347013T Małyszyn - Krzewa – Etap II"
133. Obwieszczenie Wójta Gminy Mirzec o zakończonym postępowaniu dowodowym do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na:
"Przebudowie drogi gminnej nr 347007T Podduchowne - Korzonek – Etap II”.
134. Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na:
"Przebudowie drogi gminnej nr 347007T Podduchowne - Korzonek – Etap II”.
135. Obwieszczenie Wójta Gminy Mirzec o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na:
Budowie zbiornika wodnego rekreacyjnego z urządzeniami wodnymi ... na terenie gminy Mirzec, obręb ew. Mirzec II, na działkach nr 265/6, 2656/29, 1806/1, 2654/2
136. Obwieszczenie Wójta Gminy Mirzec o zakończonym postępowaniu dowodowym do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na:
"Przebudowie drogi gminnej nr 347013T Małyszyn - Krzewa – Etap II"
137. Obwieszczenie Wójta Gminy Mirzec o zakończonym postępowaniu dowodowym do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:
"Budowa zbiornika wodnego rekreacyjnego z urządzeniami wodnymi ... na terenie gminy Mirzec, obręb ew. Mirzec II, na działkach nr 265/6, 2656/29, 1806/1, 2654/2
138. Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach o wydaniu postanowienia wyjaśniającego wątpliwości do decyzji na żądanie strony
Dotyczy decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia p.n.: "Prace na linii kolejowej nr 25 na odcinku Skarżysko- Kamienna - Sandomierz "
139. Zawiadomienie Wójta Gminy Mirzec o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia
"Budowa zbiornika wodnego rekreacyjnego z urządzeniami wodnymi ... na terenie gminy Mirzec, obręb ew. Mirzec II, na działkach nr 265/6, 2656/29, 1806/1, 2654/2
140. Zawiadomienie Wójta Gminy Mirzec o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na:
"Przebudowie drogi gminnej nr 347013T Małyszyn - Krzewa - Etap II"
141. Obwieszczenie Wójta Gminy Mirzec o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
„Przebudowa drogi gminnej nr 347014T w miejscowości Osiny – Etap III”
142. Obwieszczenie Wójta Gminy Mirzec o zakończonym postępowaniu dowodowym do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:
„Przebudowa drogi gminnej nr 347014T w miejscowości Osiny – Etap III”
143. Obwieszczenie Wójta Gminy Mirzec o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:
„Przebudowa drogi gminnej nr 347014T w miejscowości Osiny – Etap III”

Ilość odwiedzin: 11123
Nazwa dokumentu: Decyzje Środowiskowe - zawiadomienia - obwieszczenia
Osoba, która wytworzyła informację: Makowski Michał
Osoba, która odpowiada za treść: Makowski Michał
Osoba, która wprowadzała dane: Michał Makowski
Data wytworzenia informacji: 2012-06-15 12:08:07
Data udostępnienia informacji: 2012-06-15 12:08:07
Data ostatniej aktualizacji: 2017-10-23 12:01:41

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner