logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Mirzec
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD GMINY
minus Dane podstawowe
minus Dane teleadresowe
plus Majątek Gminy
plus Struktura organizacyjna
plus Oświata
plus Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
plus Biblioteka i Ośrodek Kultury Gminy Mirzec
plus Służba zdrowia
minus Elektroniczna Skrzynka Podawcza
plus Wyniki kontroli
plus Rejestr Petycji
minus Centralny rejestr umów i porozumień
minus Rejestr Instytucji Kultury Gminy Mirzec
plus Bezpłatne porady prawne
minus Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego
plus Ogłoszenia o naborze
minus Informacja o wynikach naboru
 WŁADZE GMINY
plus Wójt Gminy
plus Zastępca Wójta
plus Rada Gminy - Kadencja 2006 - 2010
plus Rada Gminy - Kadencja 2010 - 2014
plus Rada Gminy - Kadencja 2014 - 2018
plus Rada Gminy - Kadencja 2018 - 2023
plus Sekretarz Gminy
plus Skarbnik Gminy
plus Sołectwa Gminy Mirzec
 PRAWO LOKALNE
minus Statut
minus Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy Mirzec
plus Sprawozdania finansowe
plus Budżet
minus Dług publiczny
minus Plan Rozwoju Lokalnego dla Gminy Mirzec
plus Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Mirzec
plus Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Mirzec
minus Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obejmujący część obszaru funkcjonalnego A z 2023r.
minus GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI i ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII.
minus STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH GMINY MIRZEC NA LATA 2016-2022
minus STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH GMINY MIRZEC NA LATA 2023-2028
minus Gospodarka Nieruchomościami
plus Program Usuwania Wyrobów Zawierających Azbest Dla Gminy Mirzec na lata 2013-2032
plus Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie
plus Konsultacje społeczne
plus Rolnictwo
minus Strategia Rozwoju Gminy Mirzec na lata 2013-2020
minus Strategia Rozwoju Gminy Mirzec na lata 2021-2030+
minus RAPORT O STANIE GMINY
 INNE
plus Załatwianie spraw obywateli
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Dostęp do Informacji Publicznej
minus Udzielanie informacji publicznej na wniosek
plus WYBORY SOŁTYSÓW
plus Program Integracji Społecznej
plus Współpraca z organizacjami pozarządowymi
minus Inicjatywy lokalne
minus Rewitalizacja
plus Rewitalizacja II
minus Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Mirzec na lata 2016-2023
minus Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań- 2021
plus Informacje Urzędu Gminy
minus Wybory ławników na kadencję 2016 - 2019
minus Spis Rolny 2020
plus Plan Postępowań o udzielenie zamówień
 Zamówienia publiczne do 30 000 Euro
plus 2016 rok
plus 2017 rok
plus 2018 rok
plus 2019 rok
plus ROK 2020
 Zamówienia publiczne poniżej 130 tys. PLN
plus 2021 ROK
plus 2022 rok
plus 2023 rok
 Wybory
minus Wybory przedterminowe - 21 luty 2016 r.
minus Referendum 2015
plus WYBORY PREZYDENCKIE 2015r.
minus WYBORY SEJM SENAT 2015
minus WYBORY DO IZB ROLNICZYCH - 2015
minus Wybory ławników na kadencję 2016 - 2019
minus Wybory do Młodzieżowej Rady Gminy
plus WYBORY SAMORZĄDOWE 2018
minus Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019
minus WYBORY DO IZB ROLNICZYCH - 2019
minus WYBORY ŁAWNIKÓW KADENCJA 2020-2023
minus Wybory do Sejmu i Senatu 2019
plus Wybory Prezydenckie 2020 rok
minus Wybory 2023
minus Wybory ławników na kadencję 2024-2027
 Strategia Rozwoju Gminy Mirzec na lata 2021-2030+
minus Ankiety dotyczące Strategii Rozwoju Gminy Mirzec na lata 2021-2030+
minus Wybór Wykonawcy
minus Zarządzenie Nr 0050.70.2020 z dnia 2020-10-22 w sprawie powołania Zespołu ds. koordynowania kompleksowym opracowaniem Strategii Rozwoju Gminy Mirzec na lata 2021-2030+
minus Uchwała XXXI/206/2020 z dnia 27.11.2020 w sprawie określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu Strategii Rozwoju Gminy Mirzec na lata 2021-2030+
minus Konsultacje społeczne PROJEKTU Strategii Rozwoju Gminy Gminy Mirzec na lata 2021-2030+
 Informacje
plus Uchwały
plusPrzetargi
minusOgłoszenia
   plus2007
   plus2008
   plus2009
   plus2010
   plus2011
   plus2012
   plus2013
   plus2014
   plus2015
   plus2016
   plus2017
   plus2018
   plus2019
   plus2020
   minus2021
   plus2022
   plus2023
plusObwieszczenia
a A


Ogłoszenia: 2021 > maj > 2021-05-14
Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż samochodu specjalnego – pożarniczego marki Renault G230

Wójt Gminy Mirzec

ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż samochodu specjalnego – pożarniczego marki Renault G230

1. Nazwa i siedziba jednostki:

    Gmina Mirzec

    Mirzec Stary 9

    27 – 220 Mirzec

    tel. 41/276 71 70, fax. 41/276 71 90

    e-mail: sekretariat@mirzec.pl

 

2. Przedmiot sprzedaży:

Lp.

Wyszczególnienie

Dane pojazdów

Uwagi

1.

Marka, typ, model

Renault G 230

 

2.

Rodzaj

Samochód specjalny - pożarniczy

 

3.

Nr rejestracyjny

TST 39734

OSP Trębowiec

 

4.

Nr identyfikacyjny

VF6BA03A000012564

 

5.

Karta Pojazdu

Seria KP/AAB 8225250

 

6.

Rok produkcji

1990

 

7.

Data pierwszej rejestracji

11.07.1990r.

 

8.

Data ważności badania technicznego

08.05.2022r.

 

9.

Data ważności ubezpieczenia OC i NNWK

26.01.2022r.

 

10.

Paliwo

ON

 

11.

Skrzynia biegów

6

 

12.

Liczba miejsc

8

 

13.

Przebieg

26 794km

 

14.

Napęd

4x2

 

15.

Pojemność silnika (cm³)

6178

 

16.

Wyposażenie dodatkowe

autopompa, zbiornik na wodę 3.000 litrów, szybkie natarcie

 

17.

Pojazd wycofany z przedziału bojowego

                     22.09.2020r.

 

18.

Inne

sprawny technicznie

 

3. Miejsce i termin w którym można obejrzeć pojazd:

      Samochód można oglądać: od poniedziałku do piątku w strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej
      w Trębowcu nr 17, po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym z  pracownikiem  UG w Mircu  
      tel. 41/276 71 89 lub 664 499 310.

4. Miejsce i termin przetargu:

     Przetarg odbędzie się w Urzędzie Gminy w Mircu, Mirzec Stary 9, sala nr 202 o godz. 10.00
     w dniu 31 maja 2021r.

5. Cena wywoławcza przedmiotów sprzedaży brutto bez podatku VAT wynosi: 16.000,00zł (szesnaście tysięcy złotych)

6. Warunki przetargu:

    Biorący udział w przetargu zobowiązany jest do wpłacenia wadium w wysokości 10 % wartości     
    przedmiotu sprzedaży
na rachunek bankowy Urzędu Gminy w Mircu w Banku Spółdzielczym
    w Wąchocku, Oddział w Mircu o Nr 37 8523 0004 0006 0046 2000 0003,
z adnotacją „wadium na   

    sprzedaż samochodu marki Renault G 230” do godz. 9.00 dnia 31 maja 2021 roku.  

   Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest posiadanie dowodu wpłaty wadium.

7. Postąpienie w przetargu nie może być mniejsze niż 1% ceny wywoławczej.

8. Złożona oferta przestaje wiązać, gdy tylko zostanie złożona kolejna z wyższą ceną.

9. Po ustaniu postąpień prowadzący przetarg, uprzedzając licytantów, po trzecim ogłoszeniu zamyka   

    przetarg i udziela przybicia licytantowi, który zaoferował najwyższą cenę.

10. Z chwilą przybicia następuje zawarcie umowy kupna-sprzedaży.

11.Wadium zwraca się niezwłocznie (jednak nie później niż przed upływem 3 dni roboczych) po      
     zamknięciu, odwołaniu, unieważnieniu lub zakończeniu przetargu wynikiem negatywnym.

12.Nabywca zobowiązuje się zapłacić cenę nabycia za przedmiot sprzedaży pomniejszonej
     o wpłaconą kwotę wadium, w ciągu 7 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

13.Podpisanie umowy kupna - sprzedaży nastąpi bezpośrednio po zakończenia przetargu.

14. Wydanie przedmiotu sprzedaży nabywcy następuje niezwłocznie po zapłaceniu całej ceny nabycia.

15. Biorący udział w przetargu składa oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem technicznym       
      samochodu i nie wnosi do niego zastrzeżeń.

16. Koszty udziału w postępowaniu każdy oferent ponosi we własnym zakresie.

17. Wójt Gminy zastrzega sobie prawo do zmiany warunków postępowania, jak również jego        
      unieważnienia w każdym czasie, bez podania przyczyny.

                            Zatwierdził:

                /-/ Wójt Gminy Mirzec

Ilość odwiedzin: 899
Osoba, która wytworzyła informację: Andrzej Kutwin
Osoba, która odpowiada za treść: Andrzej Kutwin
Osoba, która wprowadzała dane: Sławomir Płaneta
Data wytworzenia informacji: 2021-05-14 13:01:55
Data udostępnienia informacji: 2021-05-14 13:01:55
Data ostatniej aktualizacji: 2021-05-31 15:18:40

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner